จม.เปิดผนึกอาจารย์ มธ. จี้มหาลัยจัดถก 112 เอง

1 ก.พ.55  อาจารย์จากหลากหลายคณะในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ออกจดหมายเปิดผนึกถึง สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่เห็นด้วยกรณีกรรมการบริการมหาวิทยาลัยมีมติไม่ให้ใช้พื้นที่มหาวิทยาลัย เพื่อการเคลื่อนไหวมาตรา 112 ระบุเป็นลักษณะ “อธรรมศาสตร์” การเปิดพื้นที่ให้มีการถกเถียงสาธารณะเป็นเกียรติภูมิแก่มหาวิทยาลัย การปิดพื้นที่เท่ากับผลักมาตรานี้ออกจากวงวิชาการ พร้อมทั้งเสนอให้มหาวิทยาลัยเป็นตัวกลางจัดกิจกรรมวิชาการเรื่องนี้เอง เพื่อเป็นตัวอย่างการถกเถียงที่สร้างสรรค์ให้สังคม

0 0 0

 

จดหมายเปิดผนึก

ถึง นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี และกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรณีมีมติไม่ให้ใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อการเคลื่อนไหวมาตรา 112

สืบเนื่องจากอธิการบดีธรรมศาสตร์แจ้งในเฟสบุ๊คเมื่อวันที่ 30 มกราคมว่า ที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติจะไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ มหาวิทยาลัยเพื่อการเคลื่อนไหวกรณีมาตรา 112 อีกต่อไป  โดยอ้างว่าการอนุญาตอาจทำให้สาธารณะเข้าใจผิดว่าเป็นการดำเนินการ ของมหาวิทยาลัยเอง หรือมหาวิทยาลัยเห็นด้วยกับการดำเนินการดังกล่าว และอาจนำมาซึ่งความขัดแย้งอย่างรุนแรง จนมหาวิทยาลัยไม่อาจดูแลความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สินของมหาลัยได้

พวกเรานักวิชาการซึ่งมีรายชื่อด้านล่างนี้มีความเห็นว่า

1. มติดังกล่าวทำลายหลักเสรีภาพทางวิชาการและพื้นที่ในการแสดงออก ซึ่งเป็นหลักประกันให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถทำหน้าที่เป็นเสาหลักทาง ปัญญาและแก้ไขปัญหาสาธารณะให้กับสังคมผ่านการถกเถียงทางวิชาการ

หากขาดหลักประกันนี้แล้วมหาวิทยาลัยย่อมไม่มีเหตุผลแห่งการดำรงอยู่ต่อไป ยิ่งไปกว่านั้น มติดังกล่าวยังขัดต่อปรัชญาการก่อตั้งและจิตวิญญาณของความเป็นธรรมศาสตร์ นับแต่การก่อตั้ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ทำหน้าที่เป็นปราการปกป้องสิทธิเสรีภาพมาโดยตลอด จนกระทั่งมีคำขวัญกล่าวว่า “ธรรมศาสตร์มีเสรีภาพทุกตารางนิ้ว”  มติดังกล่าวจึงมีลักษณะ “อธรรมศาสตร์” เป็นอย่างยิ่ง

2. ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ทำหน้าที่เป็นเวทีสาธารณะให้แก่กลุ่ม ต่างๆ ในการถกเถียง เคลื่อนไหว และดำเนินกิจกรรมทางสังคมและการเมืองมาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ไม่ปรากฏว่าสาธารณะชนจะเข้าใจผิดว่าเป็นการดำเนินการของมหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยเห็นด้วยกับการดำเนินการดังกล่าว ในทางตรงข้ามการเปิดเวทีสาธารณะของธรรมศาสตร์กลับสร้างเกียรติภูมิให้แก่ มหาวิทยาลัยมาโดยตลอด

3. มติดังกล่าวเท่ากับเป็นการผลักให้การถกเถียงเรื่องมาตรา 112 ซึ่งเป็นเรื่องอ่อนไหวต่อสังคม ออกจากพื้นที่มหาวิทยาลัย และหลุดลอยจากวงวิชาการออกไปสู่ท้องถนน ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการเผชิญหน้าและความรุนแรงมากกว่าการที่มหาวิทยาลัยจะเปิด พื้นที่ให้มีการถกเถียงด้วยเหตุด้วยผล และเป็นวิชาการ

4. เห็นได้ชัดเจนว่า สังคมไทยกำลังต้องการทำความเข้าใจให้กระจ่างยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเรื่องมาตรา 112 ทำให้เกิดฝ่ายที่หวาดระแวงว่าการแก้ไขมาตรา 112 จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงใหญ่หลวงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และอีกฝ่ายหนึ่งก็เห็นว่าการแก้ไขมาตรา 112 จะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่คู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่าง ยั่งยืนยิ่งขึ้น

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งตั้งขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนใน เรื่องการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงควรแสดงบทบาทนำในการให้ความรู้แก่ประชาชน โอกาสนี้จึงถือเป็นวาระสำคัญที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะมีส่วนดับอุณหภูมิ ความร้อนของความแตกต่างทางความคิด ให้กลายปัญญาเพื่อความก้าวหน้าของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข

5. เพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยห่วงใยข้างต้น เราขอเสนอรูปธรรมของการแก้ปัญหา โดยให้มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพและตัวกลางในการจัดกิจกรรมทางวิชาการหลากหลาย รูปแบบในประเด็นมาตรา 112 เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เช่น การจัดเวทีให้แต่ละฝ่ายที่มีความคิดเห็นต่างกันผลัดกันนำเสนอความคิดของตน เพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า และเพื่อเปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายแสดงความคิดเห็นโดยไม่ต้องตกอยู่ท่ามกลาง บรรยากาศของการโต้วาทีที่มุ่งเอาชนะซึ่งกันและกัน เป็นต้น 

กิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการสร้างตัวอย่างให้แก่สาธารณะว่าการถกเถียงปม ปัญหาใดๆ ก็ตาม และไม่ว่าจะอ่อนไหวต่อความรู้สึกนึกคิดของสังคมเพียงใด ก็สามารถทำได้อย่างสุภาพ สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม การจัดกิจกรรมเช่นนี้กลับจะเป็นการป้องกันความเข้าใจผิดของสาธารณะชนที่ทาง ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกังวลได้เป็นอย่างดี

จึงเรียนมาเพื่อขอให้ผู้บริหารมหาวิทยาธรรมศาสตร์ทบทวนมติดังกล่าว และส่งเสริมให้มีการแสดงความคิดเห็นเรื่องมาตรา 112 ในมหาวิทยาลัยอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

 

วันที่ 31 มกราคม 2555

ลงชื่อ
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เกษียร เตชะพีระ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อภิชาต สถิตนิรามัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ยุกติ มุกดาวิจิตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สลิสา ยุกตะนันทน์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันรัก สุวรรณวัฒนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อนุสรณ์ อุณโณ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บุญเลิศ วิเศษปรีชา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สายพิณ ศุพุทธมงคล คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อัครพงษ์ ค่ำคูณ วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พวงทอง ภวัครพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อดีตนักศึกษาธรรมศาสตร์)
พรรณราย โอสถาภิรัตน์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อรอนงค์ ทิพย์พิมล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ธร ปีติดล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อรอุมา เตพละกุล คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มรกต ไมยเออร์ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จันทนี เจริญศรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รัตนา โตสกุล คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาดาดล อิงคะวณิช Centre for Research and Education in Arts and Media,University of Westminster
สร้อยมาศ รุ่งมณี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พรเทพ เบญญาอภิกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

 

Comments

หากมีนักศึกษาปัจจุบัน

หากมีนักศึกษาปัจจุบัน ไปร่วมลงชื่อครบ ๕๐๐ คนเมื่อไหร่....ช่วยประกาศบอกด้วยนะครับ...อิ อิ อิ..

โถจะไปเอาอะไรกับอธิการบดีแหมแ

โถจะไปเอาอะไรกับอธิการบดีแหมแกร่างรัฐธรรมนูญ50 มากับมือ หัวใจพรรค์นั้นร้อยเปอร์เซ็นต์ ประเทศนี้ยังข้ามไม่พ้นวาทกรรม "ล้มเจ้า" "ผีทักษิณ" เขาจะเอาไว้หากิน ไม่รู้จะเอาเรื่องไหนมาล้มรัฐบาลดี คว้าอะไรคว้าไว้ก่อน แบบว่าเป็นโรคนิยมรัฐประหารขั้นรุนแรงสาหัสสากรรจ์ โถๆ โฉมหน้าธรรมศาสตร์ นับวันจะดูขี้ริ้วขี้เหร่ซะทุกทีแล้ว
นึกไม่ออกจริงว่าทีหลัง ท่านอธิการก็เขียนใหม่ไปเลยน่ะ มาตราไหนที่บอกว่าให้แก้รัฐธรรมนูญได้ ก็ยกเลิกมาตรานั้นไปเลยไง แต่ก่อนอื่นน่ะ ช่วยไปบอกพวกอาจารย์มาก่อการรัฐประหารก่อน อิอิ จะไดสมใจปรารถนามหาลัยท่านไปเลย...
(..........................................) วงเล็บนี้เอาไว้ด่าทอกันให้พอ จะได้เกลียดกันให้อายชาวโลกไปเลย ไหนไหนก้ไหนแล้วแหละท่านอาจารย์อิอิอิ

สมคิดช่วยมาตอบจม.เปิดผนึกแบบล

สมคิดช่วยมาตอบจม.เปิดผนึกแบบลูกผู้ชายหน่อย ว่าจะเอาอย่างงัย แล้วทุกตารางนิ้วของมหาลัยยังมีเสรภาพอยู่เรอะกับคำสั่งห้ามนิติราษฎณเสวนา112.ในมธ. กล้าๆหน่อย สมคิด ประเภทแถแบบเดิมๆให้ตัวเองดูดีว่า "ผมเรียนมาทางกฎหมายมหาชน จึงได้เข้าไปร่วมร่างรธน. 50 เพื่อให้รธน.เป็นปชต." ไม่เอานะ เพราะพฤติกรรมมันส่อเจตนา และผลมันสะท้อนสาเหตุ ว่า

"ตำแหน่งอธิการบดีมธ.นี้ ท่านได้แต่ใดมา " อ๋อ
" ก็กรูร่างรัฐธรรมนวยหัวคูณมา ท่านจึงประเคนให้"

พลังของความมืดนี่มันกล้าแข็งม

พลังของความมืดนี่มันกล้าแข็งมากเหลือเกิน
ขนาดในธรรมศาสตร์ยังจะจุดเทียนหาความสว่างไม่ได้ แล้วคนไทย จะมีโอกาสได้เห็นแสงสว่างเมื่อไร?

แม้แต่ในธรรมศาสตร์ที่น่าจะมีเ

แม้แต่ในธรรมศาสตร์ที่น่าจะมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมากที่สุด

ยังมีแนวคิดแบบนี้

อนิจจา

ถ้าผู้บริหารไม่สามารถทำให้ธรรมศาสตร์ "มีเสรีภาพทุกตารางนิ้ว"ได้

ก็ไม่ควรอยู่บริหารต่อไป

@ จุดไฟ ในสายลม เหมือนโง่งม

@ จุดไฟ ในสายลม
เหมือนโง่งม กลางลมแรง
มุ่งมั่น หมายส่องแสง
วาบสว่าง กลางมืดมิด

@ จุดดับ กลับจุดใหม่
จุดต่อไป กว่าไฟติด
ส่องสว่าง ทางความคิด
จิตชัดแจ้ง แห่งเหตุผล

@ มโนธรรมสำนึกแน่ว
มิคลาดแคล้ว ความเป็นคน
สิทธิมนุษยชน
คือสิ่งหวัง และตั้งใจ

@ ลมแรง แห่งความชัง
หมายดับพลัง สว่างไสว
ไม่เคียด เกลียดตอบใคร
ร่วมจุดไฟ ให้ส่องทาง

@ ไม่คิด ล้มล้างใด
เพียงส่องไฟ ให้สว่าง
ความคิด มิเลือนราง
สร้างประชาธิปไตย

สมคิด

สมคิด มาจากไหน

มีพฤติกรรมเช่นไร

ย่อมบอกถึงแนวบริหารมหาวิทยาลัย

พฤติกรรมที่ผ่านมา

ย่อมชี้ถึงสิ่งที่จะทำในอนาคต

อยู่ที่นักศึกษา

อยู่ที่อาจารย์ธรรมศาสตร์

จะแก้ไขอย่างไร

รถโรซ์สรอย์

ยางแตก

คนจะเอายางมาเปลี่ยน

ก็มีคนรักรถ

เปลี่ยนไม่ได้

คนเปลี่ยนก็อ้างว่ารัก

คนไม่เปลี่ยนก็อ้างว่ารัก

แล้วทั้งสองฝ่ายก็เทน้ำมันเข้าหากัน

ไฟไหม้หมดเลย

เอาพ่อปลาบู่มาเป็นอธิการบดี

จะได้ทำนายว่ามันอาจเกิดความรุนแรง

ไม่น่าเลยเรียนมาก็มาก

กลายเป็นนักทำนาย

รักหรอกจึงหยอกหน่อย

ได้ไหม ได้ไหม

สมคิดพลาดอย่างจัง

สมคิดพลาดอย่างจัง ....ที่ปิดโอกาศสร้างความรู้ำความเข้าใจให้สังคม ทำไมมองแค่ว่า จะทำให้เกิดการรบราฆ่าฟันกัน ทำไมไม่มองอีกด้าน ถ้าคิดว่า นิติราษฏร์ทำไม่ถูกต้อง ก็รวมหัวเล่านักวิชาการที่เห็นต่าง มาชี้ให้สังคมเห็น ข้อผิดข้อถูก ข้อดี ข้อเสีย ให้กระจ่าง ในวงเสวนาเดียวกัน โต้แย้งเป็นเรื่องๆ หรือเสนอทางออกที่ดีกว่า น่าจะสร้างคุณประโยชน์ต่อทุกสถาบันในประเทศ....... สังคมที่แตกแยกอยู่ เมื่อได้เห็นผู้มีความรู้แสวงหาทางออกร่วมกัน รับฟังเหตุผลกันและกันให้เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมที่เห็นต่าง ประชาชนที่มีความเห็นแตกแยกกัน จะได้เห็นเป็นตัวอย่างการอยู่ร่วมกัน .....ที่กำลังทำอยู่นี้ เป็นการแยกพวกเขาพวกเรา นี่แหละจะเป็นจุดนำไปสู่การรบราฆ่าฟัน อย่างที่ สมคิดกลัว

บางกอก

[quote=บางกอก]หากมีนักศึกษาปัจจุบัน ไปร่วมลงชื่อครบ ๕๐๐ คนเมื่อไหร่....ช่วยประกาศบอกด้วยนะครับ...อิ อิ อิ..[/quote]

ไม่ยากหรอกแค่โกหกตอแหลว่ามาร่วมลงชื่อเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันฯ แบบที่พวกถ่อยแอบอ้างสถาบันฯชอบทำกันเดี๋ยวก็ได้แล้ว แต่เผอิญว่าพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้ไร้สาระหน้าด้านอย่างพวกแก ทำแบบนั้นไม่เป็นน่ะ เขาไม่เอาเด็กๆมาเกี่ยวหรอก โตๆกันแล้ว ถ้าเด็กมันจะมามันหาข้อมูลเองได้ ตัดสินใจเองได้มันก็มาเองแหละ ไม่ต้องไปโกหกตรอแหลอ้าง อ้าง อ้าง อ้าง สถาบันฯ

ไม่เห็นด้วยกับการ

ไม่เห็นด้วยกับการ ปิดพื้นที่ในทางความคิด

สังคม ต้องการให้ ถาก ตะไบ ถู ขัด กลึง หรือการกล่อมเกลา ทางความคิด

เอาแนวคิดมาถกแถลง แสดงเหตุ แสดงผล กันเป็นเรื่องเป็นราว
จะดีกว่าการปล่อยให้ใช้ วาจาถากถางผู้คน ไหม

ถ้าทำอย่างที่ท่านสมคิดว่า ก็เท่ากับบทกวีที่ว่า

"หากขาดโดม เจ้าพระยา ท่าพระจันทร์
เหมือนขาดสัญญลักษณ์ พิทักษ์ธรรม"

ไม่เป็นจริงอีกต่อไป

ผมขอให้พวกท่านนั่นแหละพูดกันใ

ผมขอให้พวกท่านนั่นแหละพูดกันให้รู้เรื่อง แล้วสรุป เสนอแนวทาง ทางวิชาการให้ประชาชนรู้ มันจะเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดต่อประชาชน และนักวิชาการต่าง ๆ ซึ่งแบบอย่างนี้แหละอันจะนำไปสู่การปรองดองของชนในชาติเรา เพราะถ้อเกิดข้อขัดแย้งขึ้น ก็จะได้นำแนวทางนี้ไปแก้ปัญหา และพัฒนาองค์ความรู้ทางสังคมต่อไป ส่วนสถาบันอะไรต่าง ๆ นั้น ก็จะได้ปรับตัว วิวัฒนาการ ไปตามยุค และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ส่วนการแก้ ม.112 นั้น ฟังดูแล้วก็เป็นการปรับให้เข้ามาอยู่ทางสายกลาง เหมาะสมกับสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ทุกคนสมควรจะได้รับสิทธิ์เท่าเทียมกัน เพราะปรากฏตัวตนขึ้นจากปัจจัยเดียวกัน นะ.............

ขอเรียนถามทำไมท่านไม่เปิดให้ล

ขอเรียนถามทำไมท่านไม่เปิดให้ลงประชามติเลย กำหนดวัน 20-29 กุมภาพันธ์ ลงทะเบียนโหวดได้ทั้งนักศึกษาเก่าใหม่ ตัดสินตามผลการลงประชามติ ห้ามซื้อเสียง