คสช.สั่ง 18 รมต.รายงานตัว ′นิวัฒน์ธำรง-พงษ์เทพ-จาตุรนต์′ โดนเรียบ

คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 1/2557 ให้นิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาล และอีก 17 รัฐมนตรีมารายงานตัว และประกาศ คสช. ฉบับที่ 7/2557 เรื่อง ห้ามชุมนุมทางการเมือง ฉบับที่ 8/2557 เรื่อง ข้อยกเว้นการห้ามออกนอกเคหะสถาน และ ฉบับที่ 9/2557 เรื่อง ให้สถานศึกษาหยุดทำการ

22 พ.ค. 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกคำสั่งให้บุคคลมารายงานตัวที่กองบัญชาการรักษาความสงบแห่งชาติ หรือที่ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ร1.รอ. ภายในวันที่ 22 พ.ค. 2557 ประกอบด้วย 1.นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ 2.นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกฯ 3.นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ 4.นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รมว.กระทรวงทรัพยากรฯ 5.นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รมว.กระทรวงพลังงาน 6.นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รมว.มหาดไทย

7.นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกฯและ รมว.เกษตรฯ 8.นางเบญจา หลุยเจริญ รมช.คลัง 9.นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รมว.ท่องเที่ยว 10.นางปวีณา หงสกุล รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 11.พล.อ.พฤณฑ์ สุวรรณทัต รมช.คมนาคม 12.นายพ้อง ชีวานันท์ รมช.คมนาคม 13.นายยรรยง พวงราช รมช.พาณิชย์ 14.นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ รมช.มหาดไทย 15.นายสนธยา คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม 16.นายประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข 17.นายสรวงศ์ เทียนทอง รมช.สาธารณสุข และ 18.นายประเสริฐ บุญชัยสุข รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม

 
 
 
คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ 1/2557
เรื่องให้บุคคลมารายงานตัว
 

ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ประกาศเข้าควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศ ตามประกาศฉบับที่ 1/2557 ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.2557 16.30 น. แล้วนั้น เพื่อให้มาตรการรักษาความสงบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้บุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มารายงานตัว ณ กองบัญชาการ รักษาความสงบแห่งชาติ (กองบังคับการ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์) ภายในวันที่ 22 พ.ค.2557 ดังนี้

1. นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล
2. นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา
3. นายจาตุรนต์ ฉายแสง
4. นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี
5. นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล

6. นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
7. นายยุคล ลิ้มแหลมทอง
8. นางเบญจา หลุยเจริญ
9. นายสมศักดิ์ ภูรีศรีศักดิ์
10. นางปวีณา หงษ์สกุล

11. พลเอกพฤณท์ สุวรรณทัต
12. นายพ้อง ชีวานันท์
13. นายยรรยง พวงราช
14. นายวิสาระดี เตชะธีราวัฒน์
15. นายสนธยา คุณปลื้ม

16. นายประดิษฐ สินธวณรงค์
17. นายสรวงศ์ เทียนทอง
18. นายประเสริฐ บุญชัยสุข

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557

 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

000

ขณะเดียวกันมีการออกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 7/2557 เรื่อง ห้ามชุมนุมทางการเมือง ฉบับที่ 8/2557 เรื่อง ข้อยกเว้นการห้ามออกนอกเคหะสถาน และ ฉบับที่ 9/2557 เรื่อง ให้สถานศึกษาหยุดทำการ มีรายละเอียดดังนี้

 
 
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ 7/2557
เรื่องห้ามชุมนุมการทางเมือง
 
เพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช 2457 จึงห้ามมิให้มั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมือง ณ ที่ใดๆ ที่มีจำนวนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สำหรับผู้ที่ชุมนุมทางการเมืองอยู่ในปัจจุบัน ให้เดินทางกลับภูมิลำเนา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557
 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 

 
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ 8/2557
เรื่องข้อยกเว้นการห้ามออกนอกเคหะสถาน
 
ตามที่ได้มีการประกาศห้ามบุคคลออกนอกเคหะสถาน ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 3/2557 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อการประกอบอาชีพในห้วงเวลาที่ห้ามออกนอกเคหะสถาน จึงให้ยกเว้นสำหรับบุคคล ดังต่อไปนี้
1. ผู้ที่จะเดินทางเข้า-ออกประเทศ
2. เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานที่ต้องปฏิบัติงาน หรือทำงานในสถานที่ประกอบการที่ต้องปฏิบัติงานเป็นห้วงเวลา หรือเป็นผลัด อาทิ โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล ธุรกิจการบิน เป็นต้น
3. การเดินทางขนส่งสินค้าของกิจการห้องเย็น การนำเข้า ส่งออกสินค้า ที่มีอายุจำกัด และอาจเกิดเสียหาย
4. ผู้มีธุรกิจจำเป็น เช่น ผู้ป่วยที่จะต้องเดินทางไปโรงพยาบาล ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับมนุษยธรรม
5. ผู้ที่มีกิจธุระจำเป็นอื่นๆ ให้ขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ทหารในเขตพื้นที่นั้นๆ
 
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557
 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 
 

 
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ 9/2557
เรื่อง ให้สถานศึกษาหยุดทำการ
 
เพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช 2457 จึงให้สถานศึกษาทุกแห่งทั้งของรัฐและเอกชนหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2557
 
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 
 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์