Skip to main content
sharethis

สำรวจ 200 รายชื่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เกินครึ่งเป็นทหารตำรวจ พล.ต.กู้เกียรติ ศรีนาคา ผบ.พล.ร.2 ปราจีนบุรี-พล.ท.ปรีชา จันทร์โอชา แม่ทัพภาค 3-พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม กลุ่มสยามสามัคคี รวมทั้ง “พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก” อดีตปลัด กห. และยังมีกล้าณรงค์ จันทิก-นรนิติ เศรษฐบุตร-บุญชัย โชควัฒนา-สมชาย แสวงการ-สมคิด เลิศไพฑูรย์-สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ฯลฯ

31 ก.ค. 2557 - ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 147 ง ลงวันที่ 31 ก.ค. 2557 มีการตีพิมพ์ "ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ" จำนวน 200 รายชื่อ โดยส่วนใหญ่เป็นทหารและตำรวจชั้นผู้ใหญ่ โดยมีนายทหารรวมทั้งอดีตนายทหาร 105 รายชื่อ นายตำรวจ 9 รายชื่อ

เช่น พล.อ.ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ตท.10 อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด เคยรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองอำนายการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (กอฉ.) ในการควบคุมสถานการณ์ชุมนุมปี 2552, พล.ต.กู้เกียรติ ศรีนาคา ตท.20 ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ร.2 รอ.) จ.ปราจีนบุรี, พล.อ.คณิต สาพิทักษ์ ตท.13 อดีตข้าราชการทหาร อดีตประธานที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม อดีตแม่ทัพภาคที่ 1, พล.ท.ปรีชา จันทร์โอชา แม่ทัพภาค 3 น้องชาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา,

พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม น้องชาย พล.ต.ท.สมคิด บุญถนอม โดย พล.อ.สมเจตน์ เป็นอดีต ส.ว.สรรหาชุดก่อน อดีตสภานิติบัญญัติแห่งชาติปี 2549 อดีตหัวหน้าคณะสำนักงานเลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) เคยมีบทบาทดูแลการเลือกตั้ง 23 ธันวาคมปี 2550 ใน จ.เชียงราย ซึ่งนำมาสู่กรณียุบพรรคพลังประชาชน

สำหรับรายชื่อบุคคลอื่นๆ ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นอกจากทหารและตำรวจแล้ว เช่น นายกล้าณรงค์ จันทิก อดีตเลขาธิการ ป.ป.ช. ซึ่งเคยเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550, นายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน ประธานสภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และผู้ปราศรัยบนเวที กปปส.

นายนรนิติ เศรษฐบุตร อดีตเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กรรมการกฤษฎีกา อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 และประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ, นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน), นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอดีตเลขาธิการคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ส.ว.สรรหาชุดก่อน อดีตรองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 และว่าที่ประธานวุฒิสภา เคยมีบทบาทในการหาทางออกทางการเมืองระหว่างฝ่ายค้าน กปปส. และรัฐบาล แต่เกิดรัฐประหารเสียก่อน

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี, นายอำพน กิตติอำพน อดีตประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และอดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ฯลฯ

สำหรับรายละเอียดของประกาศมีดังนี้

000

ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามมาตรา 6 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ดังต่อไปนี้

1. นายกรรณภว์ ธนพรรคภวิน
2. พลเรือโท กฤษฎา เจริญพานิช
3. พลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์
4. นายกล้านรงค์ จันทิก
5. นางกอบกาญจน์ สุริยสัตย์ วัฒนวรางกูร
6. พลโท กัมปนาท รุดดิษฐ์
7. นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
8. พลเรือเอก กําธร พุ่มหิรัญ
9. นายกิตติ วะสีนนท์
10. พลโท กิตติ อินทสร

11. นายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
12. พลเอก กิตติพงษ์ เกษโกวิท
13. นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ
14. พลตรี กู้เกียรติ ศรีนาคา
15. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์
16. พลเอก คณิต สาพิทักษ์
17. พลอากาศโท จอม รุ่งสว่าง
18. พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ
19. พลตํารวจโท จักรทิพย์ ชัยจินดา
20. พลตรี จารึก อารีราชการัณย์

21. พลเอก จิรพงศ์ วรรณรัตน์
22. พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ
23. พลเอก จิระเดช โมกขะสมิต
24. นายเจตน์ ศิรธรานนท์
25. พลโท ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
26. นายเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
27. พลโท เฉลิมชัย สิทธิสาท
28. พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร
29. พลอากาศเอก ชนัท รัตนอุบล
30. พลเอก ชยุติ สุวรรณมาศ

31. พลตํารวจเอก ชัชวาล สุขสมจิตร์
32. นายชัชวาล อภิบาลศรี
33. พลตรี ชัยยุทธ พร้อมสุข
34. พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร
35. พลโท ชาญชัย ภู่ทอง
36. นายชาญวิทย์ วสยางกูร
37. พลโท ชาตอุดม ติตถะสิริ
38. พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง
39. พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์
40. พลเรือโท ชุมพล วงศ์เวคิน

41. นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ
42. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี
43. พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์
44. นายดิสทัต โหตระกิตย์
45. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
46. นายตวง อันทะไชย
47. พลเอก ไตรรัตน์ รังคะรัตน
48. พลอากาศโท ถาวร มณีพฤกษ์
49. พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์
50. พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์

51. คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี
52. พลเอก ทวีป เนตรนิยม
53. พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์
54. นายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
55. พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร
56. พลเรือโท ธราธร ขจิตสุวรรณ
57. พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร
58. นายธานี อ่อนละเอียด
59. พลโท ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ
60. นายธํารง ทศนาญชลี

61. พลโท ธีรชัย นาควานิช
62. พลเอก ธีระวัฒน์ บุญยะประดับ
63. พลเอก ธีรเดช มีเพียร
64. พลเอก นพดล อินทปัญญา
65. พลเรือเอก นพดล โชคระดา
66. นายนรนิติ เศรษฐบุตร
67. นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล
68. นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา
69. พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก
70. นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์

71. พลโท นิวัติ ศรีเพ็ญ
72. นางนิสดารก์ เวชยานนท์
73. นายนิเวศน์ นันทจิต
74. นายบุญชัย โชควัฒนา
75. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
76. พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์ เกิดสุข
77. พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
78. พลตํารวจโท บุญเรือง ผลพานิชย์
79. นายประดิษฐ์ วรรณรัตน์
80. นายประมุท สูตะบุตร

81. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
82. พลโท ปรีชา จันทร์โอชา
83. นายปรีชา วัชราภัย
84. พันตํารวจโท พงษ์ชัย วราชิต
85. ร้อยตํารวจตรี พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร
86. นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์
87. พลตํารวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
88. คุณพรทิพย์ จาละ
89. นายพรเพชร วิชิตชลชัย
90. นายพรศักดิ์ เจียรณัย

91. พลเรือเอก พลวัฒน์ สิโรดม
92. พลเรือเอก พิจารณ์ ธีรเนตร
93. พลตํารวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์
94. พลเอก พิรุณ แผ้วพลสง
95. พลโท พิสิทธิ์ สิทธิสาร
96. นายพีระศักดิ์ พอจิต
97. นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ
98. พลอากาศเอก เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์
99. พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ
100. พลอากาศเอก ไพศาล สีตบุตร

101. พลตรี ไพโรจน์ ทองมาเอง
102. พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย
103. นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง
104. นายภาณุ อุทัยรัตน์
105. พลโท ภาณุวัชร นาควงษม์
106. นายภิรมย์ กมลรัตนกุล
107. นายมณเฑียร บุญตัน
108. นายมนตรี ศรีเอี่ยมสะอาด
109. นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร
110. พลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห์

111. พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ
112. นายยุทธนา ทัพเจริญ
113. พลเรือเอก ยุทธนา ฟักผลงาม
114. พลเอก ยุวนัฏ สุริยกุล ณ อยุธยา
115. นายรัชตะ รัชตะนาวิน
116. พลเอก เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์
117. พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร
118. พลโท วลิต โรจนภักดี
119. พลตํารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ
120. นายวันชัย ศารทูลทัต

121. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
122. พลเรือเอก วัลลภ เกิดผล
123. พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
124. พลเอก วิชิต ศรีประเสริฐ
125. นายวิทยา ฉายสุวรรณ
126. นายวิทวัส บุญญสถิตย์
127. พลตํารวจโท วิบูลย์ บางท่าไม้
128. พลเอก วิลาศ อรุณศรี
129. พลเรือโท วีระพันธ์ สุขก้อน
130. นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล

131. พลโท วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล
132. นายวุฒิชัย กปิลกาญจน์
133. นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
134. นายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร
135. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย
136. นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์
137. นายศิระชัย โชติรัตน์
138. พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล
139. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
140. พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ

141. พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ
142. พลโท ศุภกร สงวนชาติศรไกร
143. พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์
144. พลเอก สกล ชื่นตระกูล
145. นายสถิตย์ สวินทร
146. พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา
147. นายสนิท อักษรแก้ว
148. นายสม จาตุศรีพิทักษ์
149. นายสมคิด เลิศไพฑูรย์
150. นายสมชาย แสวงการ

151. นายสมบูรณ์ งามลักษณ์
152. นายสมพร เทพสิทธา
153. นายสมพล เกียรติไพบูลย์
154. นายสมพล พันธุ์มณี
155. พลตํารวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
156. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
157. พลเอก สมหมาย เกาฏีระ
158. พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม
159. พลตรี สมโภชน์ วังแก้ว
160. นายสรณ บุญใบชัยพฤกษ์

161. พลอากาศเอก สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์
162. พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร
163. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล
164. นายสีมา สีมานันท์
165. พลโท สุชาติ หนองบัว
166. พลอากาศเอก สุทธิพันธ์ กฤษณคุปต์
167. นายสุธรรม พันธุศักดิ์
168. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี
169. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
170. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย

171. พลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
172. พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
173. พลเอก สุรวัช บุตรวงษ์
174. พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์
175. นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์
176. พลโท สุวโรจน์ ทิพย์มงคล
177. นางสุวิมล ภูมิสิงหราช
178. นางเสาวณี สุวรรณชีพ
179. พลเอก โสภณ ศีลพิพัฒน์
180. พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์

181. พลเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์
182. พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ
183. พลโท อดุลยเดช อินทะพงษ์
184. พลโท อนันตพร กาญจนรัตน์
185. นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ
186. นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล
187. พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง
188. นางสาวอรจิต สิงคาลวณิช
189. พลเอก อักษรา เกิดผล
190. พลอากาศเอก อาคม กาญจนหิรัญ

191. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
192. พลอากาศเอก อานนท์ จารยะพันธุ์
193. นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
194. นายอําพน กิตติอําพน
195. พลโท อําพล ชูประทุม
196. พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย
197. พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์
198. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
199. พลเอก อู้ด เบื้องบน
200. พลตํารวจเอก เอก อังสนานนท์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557
เป็นปีที่ 69 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net