Skip to main content
sharethis

อธิการบดีขอนแก่น-มศว.-เชียงใหม่-นิด้า-จุฬา-มหิดล-เกษตร-ราม-ธรรมศาสตร์ ได้เป็น สนช. - เพจประชาสัมพันธ์ มช. ลงข่าวมอบดอกไม้อธิการบดีได้เป็น สนช. - หน้าเว็บธรรมศาสตร์ภาษาอังกฤษยินดี "นรนิติ-สมคิด" ได้เป็น สนช.

2 ส.ค. 2557 - ตามที่ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 147 ง ลงวันที่ 31 ก.ค. 2557 มีการตีพิมพ์ "ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ" จำนวน 200 รายชื่อ โดยส่วนใหญ่เป็นทหารและตำรวจชั้นผู้ใหญ่ทั้งข้าราชการและข้าราชการเกษียณ โดยมีนายทหาร 105 รายชื่อ นายตำรวจ 9 รายชื่อนั้น (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง)

อธิการบดีจาก 9 สถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (แถวบน จากซ้ายไปขวา) กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น, นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (แถวกลาง จากซ้ายไปขวา) ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า), นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (แถวล่าง จากซ้ายไปขวา) วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง, สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (แฟ้มภาพ)

 

โดยในบรรดา 200 รายชื่อ สนช. ยังมีรายชื่ออธิการบดีมหาวิทยาลัย 9 แห่ง ซึ่งร่วมอยู่ในที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยด้วย ได้แก่ (1) กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (2) นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) (3) นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (4) ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) (5) นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(6) นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (7) วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (8) วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และ (9) สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เว็บธรรมศาสตร์แสดงความยินดี นรนิติ-สมคิดเป็น สนช.

ทั้งนี้ในเว็บไซต์และเพจของบางสถาบันอุดมศึกษาพบว่า เมื่อวันที่ 1 ส.ค. ที่ผ่านมา มีการแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่ง สนช. ด้วย เช่น ในเว็บไซต์ภาคภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://www.tu.ac.th/en/ ได้ขึ้นข้อความแสดงความยินดี ศ.นรนิติ เศรษฐบุตร ประธานสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยระบุว่าแสดงความยินดีกับทั้งสองที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น สนช. โดย คสช.

 

มอบดอกไม้แสดงความยินดีอธิการบดี มช. นั่ง สนช.

ส่วนในเพจ "ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" รายงานข่าวพาดหัวว่า "แสดงความยินดีอธิการบดี มช. ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้เป็นสมาชิก สนช." โดยระบุว่า "รศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามมาตรา 6 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557"

โดยในเพจดังกล่าวแสดง url ที่เคยเผยแพร่ในเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยด้วยแต่ต่อมามีการลบภาพและข้อความออก

 

อธิการบดี มช. โพสต์ขอบคุณสำหรับกำลัง ก่อนเจอคนโพสต์สวนถ้า ปชต. เข้มแข็ง-ไม่มีทางแหย่เท้าเข้าสภา

ทั้งนี้ในเพจ "ศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มช." มีการโพสต์ภาพและข้อความแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 3 ราย ได้แก่ รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์, และมณเฑียร บุญตัน คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ และอดีต ส.ว.สรรหา

โดยระบุข้อความว่า "ศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ"

ทั้งนี้ รศ.นพ.นิเวศน์ ได้เข้ามาโพสต์ด้วยว่า "ขอบคุณครับสำหรับกำลังใจ" อย่างไรก็ตามมีผู้ใช้เฟซบุ๊คเข้ามาท้วงติงและโพสต์ตอบโต้ในทำนองว่า ยังมีหน้ามาโพสต์โชว์กันอีก ไม่มียางอายกันบ้างหรือครับ ไม่มีประชาชนเลือกเข้ามา ก็อาศัยพรรคพวกและเผด็จการจนได้ที่นั่ง สนช. ฯลฯ และตอนหนึ่งยังโพสต์ด้วยว่า "(คุณเองก็น่าจะรู้ดีว่าที่นั่งใน สนช. ไม่ได้มีความหมายอะไรมากไปกว่าแค่ตราประทับของ คสช.) ...แล้วคุณก็มโนกันไปเองว่าเป็นตำแหน่งมีเกียรติ ผมล่ะขำ ในระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็งจริงๆ คนอย่างพวกคุณไม่มีทางมีที่ยืนได้เลย อย่าว่าแต่จะแหย่เท้าเข้าไปเหยียบสภานิติบัญญัติเลย"

 

เพจ มศว.แสดงความยินดีกับอธิการบดี

ด้านเพจ PRswu ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เขียนข้อความแสดงความยินดีกับอธิการบดีด้วย โดยระบุว่า "ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มศว ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามมาตรา 6 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราข 2557 ร่วมกับอธิการบดีอีก 8 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์"

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net