Skip to main content
sharethis

วิฑูรย์  เลี่ยนจำรูญ –สุณัย ผาสุข -หมอสุภัทร-สุดแดน-ศรีประภา สมทบเข้าชื่อร่วมกลุ่ม 102 คน ยกเลิกกฎอัยการศึกภายหลังจากแถลงการณ์ยกเลิกกฎอัยการศึกจากกลุ่มนักวิชาการ นักเขียน และนักกิจกรรม 102 คน ได้ถูกเผยแพร่เมื่อเวลาประมาณ 13.30 น. ของ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา โดยมีบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการนักเขียนร่วมลงชื่อเป็นจำนวนมาก อาทิ เช่น สุชาติ สวัสดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติ, อธิคม คุณาวุฒิ บก.นิตยสาร WAY,  ภัควดี วีระภาสพงษ์, วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล, วิจักขณ์ พานิช, สนานจิตต์ บางสพาน, สฤณี อาชวานันทกุล, เวียง-วชิระ บัวสนธ์, ปรีดา ข้าวบ่อ

ในด้านวิชาการมีก็นักวิชาการจากหลายมหาวิทบาลัยร่วมลงชื่อ เช่น ประภาส ปิ่นตบแต่ง,  เดชรัต สุขกำเนิด, คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง (เชฟหมี) ประจักษ์ ก้องกีรติ, ประทับจิต นีละไพจิตร, กนกรัตน์ เลิศชูสกุล, นฤมล ทับจุมพล, โอฬาร ถิ่นบางเตียว

นอกจากนี้ยังนักพัฒนาเอกชน หรือ NGO ร่วมลงชื่อ เช่น วิโชคศักดิ์ รณรงค์ นพพรรณ พรหมศรี และ สนั่น ชูสกุล เป็นต้น

ทั้งนี้ได้มีการเชิญชวนให้ประชาชนร่วมลงชื่อในแถลงการณ์ ยกเลิกกฎอัยการศึก ใน Change.org โดยล่าสุดเมื่อเวลา 12.40 น. (21 พฤศจิกายน 2557 ) ได้มีผู้ร่วมลงชื่อแล้วกว่า 2300 คน

และยังมีการอัพเดตรายชื่อเพิ่มเติม อีก 51 ชื่อ โดยมีรายชื่อที่น่าสนใจ เช่น วิฑูรย์ เลี่ยนจํารูญ นักพัฒนาเอกชน, นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ/กลุ่มขาหุ้นปฏิรูปพลังงาน, อ.สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ ม.ธรรมศาสตร์ร, ศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ม.มหิดล, อ. ศรีประภา เพชรมีศรี  สถาบันสิทธมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, สุณัย ผาสุข ที่ปรึกษาประจำประเทศไทยของฮิวแมนไรท์วอทช์, นิมิตร เทียนอุดม มูลนิธิเข้าถึงเอดส์, ผศ.ดร.จาตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ไชยันต์ รัชชกูล, เสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์, ผศ.ดร.ณัฐนันท์ คุณมาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรศ. ดร. สุธี ประศาสน์เศรษฐ

โดยมีการอธิบายในหน้ากิจกรรม change.org ว่า “ขอเน้นยำว่าแถลงการณ์ฉบับนี้เป็นการแสดงเจตนารมณ์การมีอยู่ของกลุ่มบุคคล ที่มีจุดยืนตามแถลงการณ์ หากท่านต้องการณ์แสดงเจตนารมณ์เช่นเดียวกับเราสามารถร่วมลงชื่อได้โดยที่ราย

ชื่อที่กดเข้าร่วม ใน Change.org จะไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ หากไม่ได้รับอนุญาต” แต่ทั้งนี้รายชื่อที่มีการอัพเดตบนหน้าเว็บทั้งหมด เป็นรายชื่อที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่แล้ว


สำหรับรายชื่อที่ถูกอัพเดตเพิ่มเติมได้แก่ ทั้งนี้ในขณะมีรายชื่อรวมแล้วทั้งหมด 151 ราย

1. วิฑูรย์ เลี่ยนจํารูญ   นักพัฒนาเอกชน
2. นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ/กลุ่มขาหุ้นปฏิรูปพลังงาน
3. สุดแดน วิสุทธิลักษณ์  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
5. สุณัย ผาสุข   ที่ปรึกษาประจำประเทศไทยของฮิวแมนไรท์วอทช์
6. อ. ศรีประภา เพชรมีศรี  สถาบันสิทธมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
7. นิมิตร เทียนอุดม   มูลนิธิเข้าถึงเอดส์
8. ผศ.ดร.จาตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร  ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
9. ไชยันต์ รัชชกูล    นักวิชาการ
10. เสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์  นักวิชาการ
11. ผศ.ดร.ณัฐนันท์ คุณมาศ   คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12. วนิดา วินิจจะกูล
13. วิไลพร จิตรประสาน   กลุ่มเพื่อนประชาชน
14. กฤตยา อาชวนิจกุล
15. ชาญชัย ชัยสุขโกศล
16. ประกาศ เรืองดิษฐ์    องค์กรพัฒนาเอกชน
17. สุภา ใยเมือง   นักพัฒนาเอกชน
18. ฝ้ายคำ หาญณรงค์   นักพัฒนาเอกชน
19. กิตติกาญจน์ หาญกุล
20. ทวีศักดิ์ เผือกสม
21. เบญจพร อินทร์งาม
22. วิภาวดี พันธ์ยางน้อย
23. ภัทรพร ภู่ทอง     Rotary Peace Center at Chulalongkorn University
24. ศิรินันต์ สุวรรณโมลี    NIDA
25. ปรีชาญา ชาวกัณหา
26. ปัญญา พราหมณ์แก้ว
27. ดวงพร มากศิริ   ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาฯ
28. ฒาลัศมา จุลเพชร   ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาฯ
29. สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล  สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ
30. ธงชัย ร่มเย็นเป็นสุข
31. เอี่ยวเร่ง ตะวันทัศนัย ,
32. ณรงค์ วัจรินทร์   สหภาพแรงงานไทยซูซูกิ
33. ทวีศักดิ์ เกิดโภคา
34. อนุพงษ์ จันทะแจ่ม  สภากาแฟ มหาวิทยาธรรมศาสตร์
35. บุญญฤทธิ์ ร่องบอน
36. ศศิประภา ไร่สงวน
37. จุฑามาส ศรีหัตถผดุงกิจ
38. ธีระยุทธ สิมหลวง
39. อิสระพงศ์ เวียงวงษ์
40. สมานฉันท์ พุทธจักร
41. วศินี บุญที
42. รัฐศาสตร์ บาทชารี
43. ปฏัก หนุนชู
44. อภิวัฒน์ สุนทรารักษ์
45. จิรวิชญ์ ฉิมมานุกูล
46. จิรัชญา หาญณรงค์
47. ธนัชชนม์ ธนาธิป - ปริพัฒน์   (นักเขียน)
48. วัฒนชัย วินิจจะกูล
49. พัชรี อังกูรทัศนียรัตน์
50. ธีรธรรม  วงศ์ษา
51. รศ. ดร. สุธี ประศาสน์เศรษฐ

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net