Skip to main content
sharethis

 

14 ม.ค. 2558 - คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) โดย นายคณิต ณ นคร ประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ได้ลงนามในบันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะ ร่างพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่...) พ.ศ.... เสนอต่อนายกรัฐมนตรีและประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีความเห็นว่าการปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว มีความสำคัญต่อภาคธุรกิจและระบบเศรษฐกิจของประเทศ  คปก.จึงมีข้อเสนอแนะให้มีการนำมาตรการลงโทษทางแพ่งมาบังคับใช้กับความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อป้องกันปัญหาการปั่นหุ้น และให้การดำเนินคดีเป็นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสภาพปัญหาที่ผ่านมาพบว่าคดีความผิดที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์นั้นมีเพียงส่วนน้อยที่สามารถฟ้องเป็นคดีขึ้นสู่ศาลและศาลพิจารณาลงโทษผู้กระทำความผิด ทั้งนี้ เนื่องจากการนำมาตรการลงโทษทางอาญาเพียงอย่างเดียวมาใช้กับความผิดประเภทนี้มีข้อจำกัดหลายประการ เช่น องค์ประกอบความผิดของคดีที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่มีความซับซ้อนทำให้ยากต่อการพิสูจน์ความผิด ส่งผลให้การดำเนินคดีใช้ระยะเวลานาน อย่างไรก็ตาม มาตรการทางแพ่งที่จะนำมาใช้นั้นจะต้องมีความชัดเจน โดยจะต้องกำหนดอัตราโทษปรับในจำนวนที่สูงเพื่อให้ผู้กระทำความผิดหลาบจำ โดยคปก.เห็นควรให้มีการจัดตั้ง “คณะกรรมการกำหนดมาตรการทางแพ่ง” ประกอบด้วย ผู้ที่มีความชำนาญทางกฎหมายทั้งในด้านของการบังคับใช้กฎหมาย ด้านบัญชีและด้านการเงิน องค์ประกอบของคณะกรรมการที่เสนอมีผู้แทนกระทรวงการคลัง อัยการ ผู้เชี่ยวชาญชำนาญในสาขาที่กำหนด ให้มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดและบังคับใช้มาตรการทางแพ่ง

นอกจากนี้ คปก. ยังได้เสนอให้มีการกำหนดคำนิยามของผู้ที่กระทำความผิดตามร่างพรบ.ฯ ฉบับนี้ให้มีความชัดเจน ส่วนในเรื่องการเชื่อมโยงตลาดทุนในร่างพรบ.ฯ ฉบับนี้ คปก.เสนอให้ก.ล.ต.กำหนดบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการพิจารณาการจดทะเบียนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทยให้มีกฎเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกันเพื่อเป็นกลไกในการสร้างแรงจูงใจให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยให้มีความเป็นสากลทัดเทียมนานาประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นางรัชดา  วรกุล /นางสาวณัฐชานาฏ ฐิติภัค ส่วนงานสื่อสารองค์กร สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ชั้น 15 เลขที่ 99 หมู่ 4 อาคารซอฟแวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 02-502-6000 ต่อ 8225  www.lrct.go.th

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net