Skip to main content
sharethis

สถานการณ์จ้างงาน 5 อุตสาหกรรมหลักเดือน ก.พ. 59 พบพนักงานที่ถูกเลิกจ้างและลาออกในภาคอิเล็กทรอนิกส์คนแจ้งว่างงาน 6,945 คน สูงสุดตั้งแต่ ก.พ. 58 ด้านการเลิกจ้างยังมีต่อเนื่อง 2,576 คน การจ้างงานต่ำสุดตั้งแต่ ส.ค. 58 เหลือ 401,761 คน 

24 มี.ค. 2559 ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานวิเคราะห์ข้อมูลการจ้างงาน [1] การเลิกจ้าง [2] และการว่างงาน [3] ของแรงงานในระบบประกันสังคม จำแนก 5 รายอุตสาหกรรม ณ เดือนมกราคม 2559 ซึ่งเป็นประเภทกิจการที่มีความสำคัญต่อการส่งออก หรือมีการจ้างงานในสัดส่วนที่สูง มีสถานะดังนี้

1. สิ่งทอ การจ้างงานชะลอตัวร้อยละ -5.04 , การว่างงานชะลอตัวร้อยละ -21.13, การเลิกจ้างชะลอตัวร้อยละ -44.56

2. เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ การจ้างงานชะลอตัวร้อยละ -2.83 , การว่างงานขยายตัวร้อยละ 69.06 , การเลิกจ้างขยายตัวร้อยละ 152.80

3. เครื่องใช้ไฟฟ้า การจ้างงานขยายตัวร้อยละ 5.68 , การว่างงานขยายตัวร้อยละ 53.10 , การเลิกจ้างขยายตัวร้อยละ 136.84

4. ยานยนต์ การจ้างงานชะลอตัวร้อยละ -3.09 , การว่างงานขยายตัวร้อยละ 24.91 , การเลิกจ้างขยายตัวร้อยละ 132.21

5. เครื่องประดับ การจ้างงานขยายตัวร้อยละ 1.35 , การว่างงานขยายตัวร้อยละ 6.22 , การเลิกจ้างขยายตัวร้อยละ 4.47

_______

[1] การจ้างงาน = ผู้ประกันตน มาตรา 33 ในระบบประกันสังคม

[2] การเลิกจ้าง = ผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ประเภทเลิกจ้าง (R3) ในระบบประกันสังคม

[3] การว่างงาน = ผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานทั้งหมด (R1-R3) ในระบบประกันสังคมประกอบด้วย 3 ประเภท ได้แก่ ลาออก (R1) สิ้นสุดสัญญาจ้าง (R2) และเลิกจ้าง (R3)

 

ข้อมูลการจ้างงาน การเลิกจ้าง และการว่างงาน ของแรงงานในระบบประกันสังคม จำแนก 5 รายอุตสาหกรรม ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559

อุตสาหกรรมสิ่งทอ มีการจ้างงานจำนวน 152,700 คน มีผู้ว่างงานจำนวน 1,639 คน มีผู้ที่ถูกเลิกจ้างจำนวน 566 คน จากข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2559 เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว (มกราคม 2559) พบว่า การจ้างงาน ในอุตสาหกรรมสิ่งทอมีอัตราการชะลอตัว (%MoM) คิดเป็นร้อยละ -1.03 และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน ของปีที่แล้ว (กุมภาพันธ์ 2558) พบว่า การจ้างงานมีอัตราการชะลอตัวเช่นเดียวกัน (%YoY) คิดเป็น ร้อยละ -5.04 เนื่องจากการส่งออกชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ยังคงชะลอตัว

ผู้ว่างงานกรณีถูกเลิกจ้าง เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2559 มีอัตราการชะลอตัว (%MoM) คิดเป็นร้อยละ -16.15 และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (กุมภาพันธ์ 2558) มีอัตราการชะลอตัวเช่นเดียวกัน (%YoY) คิดเป็นร้อยละ -44.56 ผู้ว่างงานกรณีถูกเลิกจ้างชะลอตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 และผู้ว่างงานทั้งหมด เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2559 มีอัตราการชะลอตัว (%MoM) คิดเป็น ร้อยละ -3.53 และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (กุมภาพันธ์ 2558) มีอัตราการชะลอตัวเช่นเดียวกัน (%YoY) คิดเป็นร้อยละ -21.13

อุตสาหกรรมเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ มีการจ้างงานจำนวน 401,761 คน มีผู้ว่างงานจำนวน 6,945 คน ผู้ที่ถูกเลิกจ้างจำนวน 2,576 คน จากข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2559 เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว (มกราคม 2559) พบว่าการจ้างงาน ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์มีอัตราการชะลอตัว (%MoM) คิดเป็นร้อยละ -0.49 และเมื่อเทียบข้อมูลเดือนเดียวกันกับปีที่แล้ว (กุมภาพันธ์ 2558) พบว่าการจ้างงานมีอัตราการชะลอตัวเช่นเดียวกัน (%YoY) คิดเป็นร้อยละ -2.83 เนื่องจากการส่งออก HDD IC ไปตลาดหลักชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก

ผู้ว่างงานกรณีถูกเลิกจ้าง เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2559 มีอัตราการชะลอตัว (%MoM) คิดเป็นร้อยละ -2.57 แต่เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (กุมภาพันธ์ 2558) มีอัตราการขยายตัว (%YoY) คิดเป็นร้อยละ 152.80 ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 เนื่องจากการผลิต HDD ลดลง ตามความต้องการคอมพิวเตอร์ที่มีการปรับตัวลดลง และผู้ว่างงานทั้งหมด เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2559 มีอัตราการขยายตัว (%MoM) คิดเป็นร้อยละ 19.76 และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (กุมภาพันธ์ 2558) มีอัตราการขยายตัวเช่นเดียวกัน (%YoY) คิดเป็นร้อยละ 69.06

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า มีการจ้างงานจำนวน 119,807 คน ผู้ว่างงานจำนวน 1,286 คน ผู้ที่ถูกเลิกจ้างจำนวน 450 คน จากข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2559 เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว (มกราคม 2559) พบว่า การจ้างงาน ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ามีอัตราการขยายตัว (%MoM) คิดเป็นร้อยละ 0.55 และเมื่อเทียบกับ เดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (กุมภาพันธ์ 2558) พบว่า การจ้างงานมีอัตราการขยายตัวเช่นเดียวกัน (%YoY) คิดเป็นร้อยละ 5.68 เนื่องจากการส่งออกเครื่องปรับอากาศไปตลาดหลักบางตลาดเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้น เช่น สหภาพยุโรป อาเซียนและสหรัฐอเมริกา

ผู้ว่างงานกรณีถูกเลิกจ้าง เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2559 มีอัตราการขยายตัว (%MoM) คิดเป็นร้อยละ 8.43 และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (กุมภาพันธ์ 2558) มีอัตราการขยายตัวเช่นเดียวกัน (%YoY) คิดเป็นร้อยละ 136.84 ผู้ว่างงานกรณีถูกเลิกจ้างมีอัตราการขยายตัวต่อเนื่อง เป็นเดือนที่ 13 เนื่องจากมีการย้ายฐานการผลิตเครื่องรับโทรทัศน์จากไทยไปยังประเทศในอาเซียน และผู้ว่างงานทั้งหมด เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2559 มีอัตราการขยายตัว (%MoM) คิดเป็น ร้อยละ 9.73 และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (กุมภาพันธ์ 2558) มีอัตราการขยายตัวเช่นเดียวกัน (%YoY) คิดเป็นร้อยละ 53.10 ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 13

อุตสาหกรรมยานยนต์ มีการจ้างงานจำนวน 235,369 คน มีผู้ว่างงานจำนวน 2,492 คน ผู้ที่ถูกเลิกจ้างจำนวน 483 คน จากข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2559 เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว (มกราคม 2559) พบว่า การจ้างงาน ในอุตสาหกรรมยานยนต์ขยายจากเดือนก่อน (%MoM) คิดเป็นร้อยละ 0.10 และเมื่อเทียบข้อมูลเดียวกันกับปีที่แล้ว (กุมภาพันธ์ 2558) พบว่า การจ้างงานมีอัตราการชะลอตัว (%YoY) คิดเป็นร้อยละ -3.09 เป็นการ ชะลอตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 16 เนื่องจากการการผลิตยานยนต์ที่ลดลงจากที่เร่งผลิตเพื่อขายในประเทศก่อนการปรับขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์วันที่ 1 มกราคม 2559 โดยยอดจำหน่ายรถยนต์ลดลงจากเดือนก่อน สำหรับการส่งออก หดตัวจากปริมาณการส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากอุปสงค์ของจีนและอาเซียนที่ชะลอตัว

ผู้ว่างงานกรณีถูกเลิกจ้าง เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2559 มีอัตราการขยายตัว (%MoM) คิดเป็น ร้อยละ 10.27 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (กุมภาพันธ์ 2558) มีอัตราการขยายตัว (%YoY) คิดเป็น ร้อยละ 132.21 และผู้ว่างงานทั้งหมด เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2559 มีอัตราการขยายตัว (%MoM) คิดเป็น ร้อยละ 13.27 แต่เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (กุมภาพันธ์ 2558) มีอัตราการขยายตัว (%YoY) คิดเป็นร้อยละ 24.91

อุตสาหกรรมเครื่องประดับ มีการจ้างงานจำนวน 72,040 คน ผู้ว่างงานจำนวน 1,007 คน ผู้ที่ถูกเลิกจ้างจำนวน 304 คน จากข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2559 เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว (มกราคม 2559) พบว่า การจ้างงาน ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับมีอัตราการชะลอตัว (%MoM) คิดเป็นร้อยละ -0.09 และเมื่อเทียบกับ เดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (กุมภาพันธ์ 2558) พบว่า การจ้างงานมีอัตราการขยายตัว (%YoY) คิดเป็นร้อยละ 1.35 เนื่องจากภาพรวมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ภาคผลิตและการจำหน่ายปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นตลาดหลัก ทำให้มีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีการผลิตเพื่อสต๊อกสินค้าทดแทนการส่งออกในช่วงที่ผ่านมา แนวโน้มการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ คาดว่า จะขยายตัวโดยมีผลจากการส่งออกทองคำยังไม่ขึ้นรูปมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ผู้ว่างงานกรณีถูกเลิกจ้าง เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2558 มีอัตราการชะลอตัว (%MoM) คิดเป็นร้อยละ -2.56 แต่เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (กุมภาพันธ์ 2558) มีอัตราการขยายตัว (%YoY) คิดเป็นร้อยละ 4.47 และผู้ว่างงานทั้งหมด เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2559 มีอัตราการขยายตัว (%MoM) คิดเป็นร้อยละ 16.28 และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (กุมภาพันธ์ 2558) มีอัตราการขยายตัว (%YoY) คิดเป็นร้อยละ 6.22

สรุปภาวะเศรษฐกิจแรงงานเดือนกุมภาพันธ์ 2559

ภาวะการจ้างงานในตลาดแรงงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2559 อยู่ในภาวะปกติ การจ้างแรงงานในระบบประกันสังคมมีผู้ประกันตน จำนวน 10,348,753 คน มีอัตราการขยายตัว 2.90% (YoY) ซึ่งชะลอตัวเมื่อเทียบกับ เดือนที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ 3.10% (YoY) สำหรับการว่างงานจากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม เดือนกุมภาพันธ์ 2559 มีจำนวน 123,087 คน มีอัตราขยายตัวอยู่ที่ 25.58% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และมีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 7.83% (MoM) เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2559 ที่มีจำนวน 114,150 คน อย่างไรก็ตาม การเลิกจ้างจากตัวเลขผู้ถูกเลิกจ้างที่ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2559 อยู่ที่ 7,915 คน มีอัตราขยายตัว (YoY) อยู่ที่ 26.06% ซึ่งมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน ของปีก่อน แต่มีอัตราการชะลอตัวที่ -14.14% (MoM) เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ซึ่งมีจำนวน 9,218 คน

ในด้านสถานการณ์จ้างงานจากข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 มีลูกจ้างที่มีนายจ้างในระบบประกันสังคม (ม.33) จำนวน 10,348,753 คน มีอัตราการขยายตัว 2.90% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เดือนกุมภาพันธ์ 2558) ซึ่งมีจำนวน 10,057,328 คน แต่หากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) ของเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เทียบกับเดือนมกราคม 2559 โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 มีอัตราการขยายตัว (%YoY) อยู่ 2.90% ชะลอตัวจากเดือนมกราคม 2559 (%YoY) ซึ่งอยู่ที่ 3.10% สถานการณ์ การจ้างงานขยายตัวมากกว่า 1% จึงถือว่าสถานการณ์การจ้างงานอยู่ในภาวะปกติ

ในด้านสถานการณ์ว่างงาน (ผู้ว่างงาน หมายถึง ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม : SSO) จากข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 มีผู้ว่างงานจำนวน 123,087 คน เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (เดือนกุมภาพันธ์ 2558) มีจำนวน 98,015 คน แสดงว่าผู้ว่างงานมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา มีอัตราการขยายตัว (%YoY) อยู่ที่ 25.58% ซึ่งตัวเลขเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2559 เทียบกับเดือนมกราคม 2558 (%YoY) ซึ่งอยู่ที่ 19.02% แต่ว่าหากเทียบระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559 กับเดือนมกราคม 2559 (%MoM) ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว ซึ่งอยู่ที่ -7.60% มาอยู่ที่ 7.83%

ในด้านสถานการณ์เลิกจ้าง (ผู้ถูกเลิกจ้าง หมายถึง ผู้ถูกเลิกจ้างที่ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากกรมการจัดหางาน) จากข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 มีผู้ถูกเลิกจ้างในระบบประกันสังคมจำนวน 7,915 คน (มีอัตราขยายตัว อยู่ที่ 26.06%) เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (กุมภาพันธ์ 2558) มีจำนวน 6,279 คน ดังนั้น ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 สถานการณ์เลิกจ้างยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากตัวเลขการเลิกจ้างเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมาชะลอตัว (MoM) อยู่ที่ -14.14  อย่างไรก็ตามถือว่าการเลิกจ้างอยู่ที่ 26.06% ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ย 3 ปี ในช่วงเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ ซึ่งอยู่ที่ 41.01% (ใช้ฐานข้อมูลปี 2548–2551) ทั้งนี้กระทรวงแรงงานได้สั่งการให้ส่วนราชการในพื้นที่ทุกจังหวัดติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านแรงงาน โดยให้มีการรายงานเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านแรงงานทุกเดือน โดยจับตาแนวโน้มและสัญญาณตัวเลขการเลิกกิจการ การเลิกโรงงานและความเคลื่อนไหวของการจ้างงานของธุรกิจทุกขนาดในพื้นที่จังหวัดอย่างใกล้ชิด พร้อมจัดทำทะเบียนกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันปัญหาและสามารถให้คำแนะนำช่วยเหลือแก้ไขได้ทันท่วงที

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net