Skip to main content
sharethis

บอร์ด สปสช.เห็นชอบหลักการ 'กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร' หนุนงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ พร้อมดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ กทม. พร้อมให้ปรับรายละเอียดประกาศหลักเกณฑ์บริหารกองทุนตามที่บอร์ดมีมติ ก่อนประกาศใช้ต่อไป

6 พ.ย. 2560 รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้ (6 พ.ย.60) ที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่อง ร่างประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....

รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการที่จะมีการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต รวมถึงการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน โดยจะมีคณะกรรมการกองทุนฯ ที่มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธาน ทำหน้าที่อนุมัติแผนงานตามวัตถุประสงค์กองทุนและจัดสรรกรอบวงเงิน ในส่วนของประกาศฯ นั้น ที่ประชุมบอร์ด สปสช.ให้มีการปรับแก้รายละเอียดตามที่มีมติ หลังจากนี้ให้ สปสช.ไปดำเนินการปรับแก้ตามรายละเอียดดังกล่าวภายใน 2สัปดาห์และส่งเวียนให้คณะกรรมการทุกท่านได้รับทราบ ก่อนที่จะออกเป็นประกาศฯ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และนำไปสู่การดำเนินงานในระดับเขตของกรุงเทพมหานครต่อไป

“หลักเกณฑ์ในประกาศฉบับนี้ จะทำให้กรุงเทพมหานครสามารถรับงบประมาณสนับสนุนตามอัตราที่กำหนดซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 45 บาทต่อประชากรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ และกรุงเทพมหานครเองก็จะสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อใช้ในกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเช่นเดียวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือกองทุนสุขภาพตำบลที่แต่ละ อบต.และเทศบาลใน 76 จังหวัดได้ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี 2549” ปิยะสกล กล่าว

ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือกองทุนสุขภาพตำบลนั้น ที่ผ่านมา สปสช.ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ภายใต้ความร่วมมือของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย จัดตั้งกองทุนนี้ในแต่ละ อปท.ตั้งแต่ปี 2549 ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 47 ที่มุ่งเน้นให้ อปท.มีบทบาทสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกให้แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ทั่วถึงมากขึ้น

เลขาธิการ สปสช. กล่าวต่อว่า แต่ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครยังไม่มีกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นในลักษณะนี้ จึงได้มีการหารือกับทางกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเห็นประโยชน์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระดับชุมชน เห็นร่วมกันว่าต้องมีกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ในการดำเนินการจึงต้องมีการออกประกาศโดยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครต่อไป

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net