Skip to main content
sharethis

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่งหนังสือถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ แจ้ง อปท. ดึง กปท. ร่วมหนุนขับเคลื่อน “โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019” ลดการแพร่ระบาดในพื้นที่ เผยมี อปท. จัดทำโครงการแล้ว 1,186 แห่ง 1,474 โครงการ รวมเป็นงบประมาณกว่า 94.18 ล้านบาท 

19 มี.ค. 2563 วันนี้ ทีมสื่อ สปสช. รายงานว่า นพ.ศักดิ์ขัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ตามที่ สปสช.ได้ประสานไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ร่วมจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.) หรือ กองทุนสุขภาพตำบล จำนวน 7,776 แห่ง ใช้งบประมาณนี้เพื่อร่วมสนับสนุนการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่เกิดการแพร่ระบาดในขณะนี้และมีแนวโน้มขยายการระบาดเป็นวงกว้าง โดยเมื่อวันที่ 16 มีนาคม ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือไปยังผู้ว่าราชการทุกจังหวัด ลงนามโดยนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อแจ้งไปยัง อปท.ที่ร่วมจัดตั้ง กปท. จัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปท. โดยให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 ข้อ 10 (2) กำหนดเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอื่น โดยให้นำเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวยังเป็นการสนับสนุน อปท.ในการขับเคลื่อน “โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019” ตามที่กระทรวงมหาดไทยบูรณาการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่ อปท.จะดำเนินการเพื่อสนับสนุนการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ กปท.มีดังนี้ 1.การรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคตามแนวทางกรมควบคุมโรค 2.การจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ เป็นต้น 3.คัดกรองกลุ่มเสี่ยง และ 4.ออกตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามกลุ่มเสี่ยงในชุมชน ทั้งนี้ อปท. สามารถดูรายละเอียดการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปท. ได้ที่ https://obt.nhso.go.th/obt/home หรือสอบถามข้อมูลจาก สปสช.เขต ทั้ง 13 เขต หรือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า ปัจจุบันได้มี อปท. ที่ดำเนินโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้ว 1,186 แห่ง รวม 1,474 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้นกว่า 94.18 ล้านบาท ทั้งนี้ขอเชิญชวน อปท.ที่ร่วมจัดตั้ง กปท. จัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม เพื่อร่วมควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน โดย กปท. จะเป็นช่องทางที่ก่อให้เกิดความร่วมมือทั้งจาก อปท. ชุมชน องค์กรเอกชนและภาคประชาชน ในการฝ่าวิกฤตสาธารณสุขของประเทศในครั้งนี้

 

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net