อดีตผู้พิพากษาฯ ขู่ฟ้อง 'เวิร์คพอยท์' หลังนำความเห็นบางส่วนปมบ้านพักศาลไปเผยแพร่

อดีตหัวหน้าคณะศาลฎีกา ขู่ฟ้อง 'เวิร์คพอยท์' เหตุนำข้อความบางส่วนที่ย้อนถาม มหา'ลัยในป่าสงวน 6 พันไร่ ไม่เห็นใครว่ารุกล้ำป่า ไปเผยแพร่ต่อ ชี้สร้างความเข้าใจผิด พร้อมขู่เอาเรื่อง ผู้ที่เข้ามาแสดงคิดเห็นที่ผิดกฎหมาย 

26 เม.ย. 2561 ชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊ค 'Chuchart Srisaeng' เรื่อง การกระทำผิดกฎหมายที่มีโทษทางอาญาและกระทำละเมิดทางแพ่ง เรียน ผู้อำนวยการหรือผู้มีอำนาจสูงสุดของสถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ (work point) ช่อง 23

ชูชาติ อ้างถึง ตามที่สถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ ซึ่งมีท่านเป็นผู้บริหารสูงสุดของสถานีได้นำข้อความที่ข้าพเจ้าเขียนลงในเฟสบุ๊คส่วนตัว เรื่องเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารศาลอุทธณ์ ภาต 5 และบ้านพักตุลาการที่จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีสาระสำคัญคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขียงใหม่ ก่อสร้างวิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก ใช้เนื้อที่มากถึง 6,235 ไร่เศษ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติซึ่งเป็นป่าตามกฎหมายได้ ไม่มีเคยได้ยินข่าวว่าผู้ใดคัดค้านหรืออ้างว่ารุกล้ำ"ป่า"  สำนักงานศาลยุติธรรม ก่อสร้างอาคารศาลอุทธรณ์ ภาค 5 และบ้านพักตุลาการ ใช้เนี้อที่เพียง 147 ไร่เศษ หรือประมาณร้อยละ 2.36 ของเนื้อที่ที่ใช้ก่อสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏเขียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก ทั้งอยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติและไม่ได้เป็นป่าตามกฎหมาย แต่มีผู้คัดค้านซึ่งรวมทั้งสภาคณาจารย์ฯ โดยอ้างว่ารุกล้ำ"ป่า" ทั้งนี้ข้าพเจ้ามีเจตนาเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รู้ว่า หน่วยงานราชการแห่งหนึ่งเข้าไปก่อสร้างอาคารในเขตป่าสงวนแห่งชาติซึ่งเป็นป่าตามกฎหมาย แต่ไม่ผู้คัดค้านว่าเป็นการรุกล้ำ "ป่า" แต่หน่วยงานราชการอีกแห่งหนึ่งเข้าไปก่อสร้างอาคารในพื้นที่ นอกเขตอุทยานแห่งชาติและไม่ได้เป็นป่าตามกฎหมาย กลับมีผู้คัดค้านซึ่งรวมทั้งสภาคณาจารย์ฯ โดยอ้างว่ารุกล้ำ"ป่า"

ชูชาติ ระบุต่อว่า เมื่อวันที่ 24 เม.ย.ที่ผ่านมา สถานีโทรทัศน์เวิรค์พอยท์ ได้นำภาพถ่ายของตนไปลงและมีข้อความที่เขียนด้วยตัวอักษรโตมากด้านล่างภาพถ่ายว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ใช้เนื้อที่ถึง 6,235 ไร่ บ้านพักตุลาการใช้เพียง 147 ไร่" ถัดลงมามีข้อความว่า Workpoint News - ข่าวเวิร์คพอยท์ และมีข้อความอยู่ด้านล่างอีกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเขียงใหม่ ก่อสร้างวิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก ในเขตป่าสงวนแห่งชาติใช้เนื้อที่มากถึง 6,235 ไร่เศษ ไม่เคยได้ยินข่าวว่าผู้ใดคัดค้านหรืออ้างว่ารุกล้ำป่า สำนักงานศาลยุติธรรม ก่อสร้างอาคารศาลอุทธรณ์ ภาค 5 และบ้านพักตุลาการ ใช้เนี้อที่เพียง 147 ไร่เศษ" โดยมีข้อความระบุไว้ชัดเจนว่า ตนโพสต์ผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัว

อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ระบุว่า การตัดข้อความที่มีสาระสำคัญในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ว่า ซึ่งเป็นป่าตามกฎหมายออก ในส่วนที่เกี่ยวกับสำนักศาลยุติธรรมตัดข้อความที่ว่า ทั้งอยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติและไม่ได้เป็นป่าตามกฎหมาย แต่มีผู้คัดค้านซึ่งรวมทั้งสภาคณาจารย์ฯ โดยอ้างว่ารุกล้ำ "ป่า" ออกนั้น เป็นการแสดงให้เห็นถึงเจตนาของผู้กระทำว่าต้องการให้ผู้อ่านข้อความนี้เข้าใจผิดได้ว่า สถานที่ที่ก่อสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏเขียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก ไม่ได้เป็นป่าตามกฎหมาย และสถานที่ที่สำนักงานศาลยุติธรรมก่อสร้างอาคารศาลอุทผธรณ์ ภาค 5 กับบ้านพักตุลาการไม่ได้อยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติ เป็นป่าสงวนแห่งชาติและเป็นป่าตามกฎหมายด้วย

"เมื่อมีการตัดทอนข้อความดังกล่าวออก จึงเป็นบิดเบือนข้อเท็จจริงที่ข้าพเจ้าเขียนไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัวและเป็นการตัดทอนข้อความในเฟซบุ๊คอันเป็นเอกสารที่แท้จริงออกไปแล้ว แต่ยังมีข้อความยืนยันว่าเป็นข้อความในเฟซบุ๊คส่วนตัวของข้าพเจ้า จึงมีความผิดฐานปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 และ 268"  อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา โพสต์ พร้มระบุว่า การที่ได้นำข้อความดังกล่าวไปโพสต์ลงในเฟสบุ๊ค Workpoint News - ข่าวเวิร์คพอยท์ อันเป็นการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ จึงมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 14

ชูชาติ โพสต์ด้วยว่า การนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยหลอกลวงไปโพสต์ในเฟสบุ๊ค Workpoint News - ข่าวเวิร์คพอยท์ ทำให้ตนและตุลาการศาลยุติธรรมได้รับความเสียหายมาก เพราะมีผู้เข้ามาให้ความเห็นเป็นจำนวนมากด่าตนและตุลาการทั้งหมด ด้วยถ้อยคำที่ดูหมิ่นเหยียดหยามและหยาบคาย ทั้งในเฟซบุ๊ค Workpoint News - ข่าวเวิร์คพอยท์ และในเฟสบุ๊คส่วนตัวของตน

การกระทำดังที่กล่าวแล้วนอกจากมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 กับมาตรา 268 และพระราชบัญญัติว่าการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ 2560 (ฉบับที่ 2) มาตรา 14 (1) ซึ่งทำให้ตนและตุลาการศาลยุติธรรมได้รับความเสียหายมากแล้ว ยังเป็นการทำละเมิดต่อตนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ด้วย

"ขอเรียนให้ผู้ที่เข้าแสดงคิดเห็นในทั้งเฟสบุ๊ค Workpoint News - ข่าวเวิร์คพอยท์ และในเฟสบุ๊คส่วนตัวของข้าพเจ้า ทราบว่า ถ้ามีข้อเขียนที่ผิดกฎหมาย ข้าพเจ้าก็จำเป็นต้องดำเนินตามกฎหมายด้วย จึงเรียนให้ท่านทราบว่า การกระทำดังกล่าวมาข้างต้นผิดกฎหมายทั้งทางอาญาและทางแพ่ง ข้าพเจ้าจะไม่ขอให้ท่านดำเนินการใดๆ เป็นเรื่องของท่านที่ต้องพิจารณาเอาเอง แต่ขอเรียนว่าหากไม่ดำเนินการใดๆ เพื่อแก้ไขการกระทำที่ทำให้ข้าพเจ้าและตุลาการศาลยุติธรรมได้รับความเสียหายกับชดใช้ความเสียหายที่ข้าพเจ้าได้รับภายในเวลาอันสมควร ข้าพเจ้าก็จำเป็นต้องฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมเพื่อขอความเป็นธรรมจากศาลยุติธรรมต่อไป" ชูชาติ โพสต์ทิ้งท้ายไว้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการตรวจสอบเฟสบุ๊คแฟนเพจ Workpoint News - ข่าวเวิร์คพอยท์ ไม่พบโพสต์ที่ ชูชาติ อ้างถึงแล้ว

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์