Skip to main content
sharethis

นักเรียน นิสิต นักศึกษาหลายสถาบันรวมตัวก่อตั้งสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย หวังเป็นองค์กรเคลื่อนไหวผลักสังคมไทยออกจากความสิ้นหวัง และสร้างสรรค์อนาคตของสังคมไทย

20 มิ.ย. 2561 ที่ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษาจากหลายสถาบัน อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, ท่าพระจันทร์ และลำปาง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตปัตตานี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลรัตนโกสินทร์  ได้ร่วมกันก่อตั้ง สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.)

โดยคำประกาศของ สนท. ระบุว่า

เรา นักเรียน นิสิต นักศึกษาจากหลายสถาบันการศึกษา ได้ร่วมกันพิจารณาความเป็นไปของสังคมไทย และมีความเห็นพ้องต้องกันว่าสังคมไทยกำลังเผชิญกับปัญหาร้ายแรง และเรื้อรัง 3 ประการดังต่อไปนี้
 
1.ความไม่เป็นประชาธิปไตย 2.ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ 3.ความไม่เท่าเทียมทางสังคม
 
เราเห็นว่าปัญหาสังคมทั้ง 3 ประการล้วนแล้วแต่เป็นอุปสรรคสำคัญอันส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและอนาคตของเพื่อน นิสิต นักศึกษา และประชาชนไทยทั้งมวล เราจึงได้หารือและมีฉันทามติร่วมกันก่อตั้งสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทยเพื่อขับเคลือนสังคมไทยพ้นจากปัญหาข้างต้น โดยมีพันธกิจดังต่อไปนี้
 
1.เป็นองค์กรในการจัดกิจกรรมและการเคลื่อนไหวของนักเรียน นิสิต นักศึกษา
 
2.สร้างสันติภาพ เครือข่าย และความร่วมมือระหว่างเพื่อนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ต่างสถาบันเพื่อสร้างอำนาจต่อรอง
 
3.ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นิสิต นักศึกษา
 
4.พิทักษ์สิทธิ เสรีภาพ สวัสดิภาพ และสวัสดิการ รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ อันเป็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
 
สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทยจะยึดมั่นดำเนินการตามพันธกิจทั้ง 4 ข้อ และร่วมมือกับประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นประชาธิปไตย มีความเท่าเทียม เสมอภาค และเป็นธรรมในทุกมิติ และเคารพสิทธิมนุษยชน ในการนี้ เราขอเชิญชวนเพื่อนนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่มีเจตนารมย์เดียวกัน ร่วมสมัครเป็นสมาชิกสหภาพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเคลื่อนไหวผลักดันสังคมไทยให้พ้นจากความสิ้นหวังและสร้างสรรค์อนาคตของสังคม

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net