สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษา ค้านกฎกระทรวง ศธ. ระบุเสี่ยงต่อการเป็นเครื่องมือปิดกั้นเสรีภาพ

สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) ยื่นจดหมายเปิดผนึก ถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ค้านร่างกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาฉบับแก้ไข ระบุมีเนื้อความความหมายกำกวม สุ่มเสี่ยงต่อการเป็นเครื่องมือสำหรับปิดกั้นสิทธิทางการเมืองและเสรีภาพทางการแสดงออกของนักเรียน นิสิต นักศึกษา 'Newground' เรียกร้องให้เพื่อนนักเรียน นักศึกษา คนรุ่นใหม่ ตัดสินใจด้วยตนเอง ด้าน รมว.ศึกษาธิการ ระบุร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเดิมมีอยู่แล้วตั้งแต่ปี 2548 ไม่ใช่การละเมิดสิทธิเด็ก ไม่เกี่ยวกับเรื่องการชุมนุมทางการเมือง

17 ส.ค. 2561 สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้ยื่นจดหมายเปิดผนึก กรณีร่างกฎกระทรวงกำหนดความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เรื่อง ข้อเรียกของสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษา ถึงนายกรัฐมนตรี (ผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) โดยในจดหมายเปิดผนึกระบุว่าดังที่ เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2561 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาฉบับแก้ไข ตามเสนอของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระสำคัญต่างจากกฎกระทรวงดังกล่าวฉบับก่อนหน้า 3 ประการ ดังนี้ 1. ห้ามการรวมกลุ่ม มั่วสุม อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน 2. ห้ามกระทำเกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมทางชู้สาวอันไม่เหมาะสม เดิมที่ห้ามเฉพาะการแสดงพฤติกรรมทางชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะเท่านั้น และกำหนดเพิ่มเติมห้ามกระทำการลามกอนาจาร และ 3. ห้ามกระทำเกี่ยวกับการออกนอกสถานที่พักเพื่อเที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่มอันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น เดิมห้ามเฉพาะเวลากลางคืน

สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) ในฐานะองค์กรกิจกรรมของนักเรียนและนิสิตนักศึกษา เล็งเห็นว่าร่างกฎกระทรวงดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา เนื่องจากมีข้อบัญญัติซึ่งรุกล้ำความเป็นส่วนตัวอย่างยิ่ง อีกทั้งมีเนื้อความความหมายกำกวม สุ่มเสี่ยงต่อการเป็นเครื่องมือสำหรับปิดกั้นสิทธิทางการเมืองและเสรีภาพทางการแสดงออกของนักเรียน นิสิต นักศึกษา

สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย จึงเรียกร้องให้รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการยกเลิกร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว และให้ความสำคัญกับสิทธิ เสรีภาพ และความเป็นเจ้าของชีวิตของตน ในตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั้งนี้โปรดตระหนักว่า นักเรียนและนิสิตนักศึกษาคือผู้ที่จำต้องแบกรับผลจากการดำเนินกิจการทั้งปวงของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ

ในเพจของ สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย ระบุเมื่อเวลาประมาณ 12.00 น. ว่าวันนี้ตัวแทนสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งปรัเทศไทย (สนท.) ได้เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกต่อนายกรัฐมนตรี ผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรียกร้องให้มีการยกเลิกการแก้ไขกฎกระทรวงกำหนดความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เนื่องจากมีเนื้อความกำกวม ซึ่งอาจนำไปสู่การจำกัดและปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองของนักเรียนและนักศึกษา ทั้งยังเป็นการรุกล้ำความเป็นส่วนตัวของนักเรียนและนักศึกษาอีกด้วย

ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ส่งปลัดกระทรวงและโฆษกกระทรวงมาพบ และได้รับข้อเรียกร้องของทางสหภาพฯ แต่กระทรวงยังไม่ได้ตอบว่ามีมาตรการคุ้มกันสิทธิเสรีภาพของนักเรียนและนิสิตศึกษาที่เป็นรูปธรรมอย่างไร

ดังนั้นทางสหภาพ ฯ จะติดตามความคืบหน้าของข้อเรียกร้องดังกล่าวอย่างใกล้ชิด หากไม่มีความคืบหน้าใดๆ ทางสหภาพฯ จะกลับมาที่กระทรวงศึกษาธิการอีกครั้งเพื่อทวงถามความคืบหน้าต่อไป

อนึ่งสามารถร่วมลงชื่อกับข้อเสนอของสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้ที่ หยุด!!! ร่างกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาฉบับแก้ไข

นอกจากนี้ สมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตย ได้เผยแพร่ภาพการทำกิจกรรมบริเวณหน้าป้ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วย

Newground เรียกร้องให้เพื่อนนักเรียน นักศึกษา คนรุ่นใหม่ ตัดสินใจด้วยตนเอง

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2561 ที่ผ่านมา กลุ่ม Newground ได้ออกแถลงการณ์ ถึงเพื่อนคนรุ่นใหม่ ต่อกรณีร่างกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา โดยระบุว่าเนื่องจากมาตรา 64 ของ พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 บัญญัติให้ นักเรียนและนักศึกษาต้องประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษา และตามที่กำหนดในกฎกระทรวง รัฐบาลเลยมีกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียน และนักศึกษา พ.ศ. 2548 ไว้ และ 14 ส.ค. ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหลักการร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มีสาระสำคัญดังนี้

1. ห้ามรวมกลุ่ม มั่วสุม ที่อาจทำให้เกิดความไม่สงบ
ในร่างฯ ระบุว่า “กำหนดเพิ่มเติมห้ามการรวมกลุ่ม มั่วสุม อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน”

2. ห้ามแสดงพฤติกรรมชู้สาว “ทุกสถานที่”
ในร่างฯ กำหนดให้ “แก้ไขลักษณะความประพฤติที่ห้ามกระทำเกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมทางชู้สาวอันไม่เหมาะสม จากเดิมที่ห้ามเฉพาะการแสดงพฤติกรรมทางชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ เป็นการห้ามไม่จำกัดสถานที่ โดยตัดคำว่า “ในที่สาธารณะ” ออก และกำหนดเพิ่มเติมห้ามกระทำการลามกอนาจารด้วย

3. ห้ามเที่ยวเตร่สร้างความเดือดร้อน ทั้งกลางวันและกลางคืน
กำหนดให้ “แก้ไขลักษณะความประพฤติที่ห้ามกระทำเกี่ยวกับการออกนอกสถานที่พัก เพื่อเที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่มอันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น จากเดิมห้ามเฉพาะเวลากลางคืน เป็นการห้ามไม่จำกัดเวลา โดยตัดคำว่า “เวลากลางคืน” ออก”

แถลงการณ์ฉบับนี้ นิวกราว องค์กรศึกษา วิจัย และสนับสนุนให้เกิดการเข้าถึงทรัพยากรของคนรุ่นใหม่ และคุณภาพชีวิตประชากรในอนาคต ขอเรียกร้องให้เพื่อนนักเรียน นักศึกษา คนรุ่นใหม่ ตัดสินใจด้วยตนเอง และช่างแม่งกระทรวงพวกนี้ได้แล้ว

รมว.ศึกษาธิการ ระบุร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเดิมมีอยู่แล้วตั้งแต่ปี 2548 ไม่ใช่การละเมิดสิทธิเด็ก ไม่เกี่ยวกับเรื่องการชุมนุมทางการเมือง

ไทยรัฐออนไลน์ รายงานเมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2561 ว่าตามที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2561 ที่ผ่านมา ได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่...) พ.ศ. ...ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ซึ่งมีการระบุข้อความห้ามการรวมกลุ่มมั่วสุม อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยเพิ่มขึ้นมา สร้างความกังวลใจให้แก่บรรดานิสิต นักศึกษา ที่ทำกิจกรรมทางการเมือง ว่าการออกกฎกระทรวงดังกล่าวเพื่อสกัดกั้นการชุมนุมของนิสิต นักศึกษา นั้น นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเดิมมีอยู่แล้วตั้งแต่ปี 2548 เป็นหลักการกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป ซึ่งกฎเดิมไม่มีเรื่องการมั่วสุมและเด็กแว้น แต่ระบุไว้ว่าเด็กคนใดออกนอกบ้านยามวิกาลให้ควบคุมตัว ซึ่งเด็กในบริบทปัจจุบันต้องออกไปเรียนพิเศษเมื่อกลับบ้านรถก็ติด จึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และคำนึงถึงความปลอดภัยแก่นักเรียนและนักศึกษา

"มีคนออกมาโวยวายเรื่องนี้ผมก็ไม่รู้จะว่าอย่างไร เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่การละเมิดสิทธิเด็ก ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการห้ามการชุมนุมทางการเมือง แต่เป็นการระบุห้ามรวมกลุ่มมั่วสุมที่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งต้องตีความคำว่ามั่วสุมให้เข้าใจด้วย ไม่ได้มีนัยทางการเมืองใดๆ ทั้งสิ้น เพราะในส่วนของการชุมนุมทางการเมืองมีคำสั่ง คสช.ที่ห้ามชุมนุมเกิน 5 คนอยู่แล้ว" รมว.ศธ. กล่าว

ด้านนายชลำ อรรถธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ในฐานะโฆษก ศธ. กล่าวว่า ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ศธ.ได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ไม่ได้มีเจตนารมณ์สกัดกั้นการชุมนุมของนิสิตนักศึกษาในการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท