Skip to main content
sharethis

กป.อพช. รวมองค์กรเครือข่ายและประชาชน จำนวน 162 องค์กร กับ 370 บุคคล เข้าชื่อร่วมกันทำจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องให้ สนช. ยุติบทบาทการพิจารณากฎหมายทุกฉบับทันที และนัดหมายกันแต่งชุดดำขอเข้าพบประธาน สนช. ในวันที่ 27 ก.พ.นี้ ที่รัฐสภา

25 ก.พ.2562 แม้กำลังจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ในวันที่ 24 มี.ค.นี้ ตามหลัการอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย การพิจารณาหรือตรากฎหมายควรมาจากสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง  แต่ปรากฎว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ยังคงรีบเร่งพิจารณาออกกฎหมายเป็นจำนวนมากที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้น

ล่าสุด 24 ก.พ.ที่ผ่านมา คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) ได้ร่วมกับองค์กรเครือข่ายและประชาชน จำนวน 162 องค์กร กับ 370 บุคคล เข้าชื่อร่วมกันทำจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องให้ สนช. ยุติบทบาทการพิจารณากฎหมายทุกฉบับทันที และนัดหมายกันแต่งชุดดำขอเข้าพบประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันที่ 27 ก.พ.นี้ เวลา 9.00 น. ที่รัฐสภา

โดยมีรายละเอียดดังนี้

จดหมายเปิดผนึก สภานิติบัญญัติแห่งชาติต้องเคารพประชาชนและหลักการประชาธิปไตยยุติการพิจารณากฎหมายทุกฉบับในทันที

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562

 

เรื่อง  ยุติการพิจารณากฎหมายทุกฉบับในทันที เพื่อเป็นการเคารพประชาชนและหลักการประชาธิปไตย

เรียน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 

โดยที่กำลังจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เพื่อกลับสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ด้วยเหตุนี้  สภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงสมควรยุติการพิจารณาและตรากฎหมายใหม่ทุกฉบับ เพื่อให้     สภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเป็นผู้ดำเนินการ อันเป็นไปตามหลักการอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย และระบบรัฐสภาซึ่งการเลือกตั้งทั่วไปจะจัดให้มีขึ้นเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาผู้แทนราษฎรครบวาระ จึงไม่มีการพิจารณากฎหมายในขณะที่มีการเลือกตั้งทั่วไป ประกอบกับการตรากฎหมายจะเกี่ยวพันกับนโยบายที่พรรคการเมืองใช้ในการรณรงค์ช่วงเลือกตั้ง รัฐบาลที่อยู่ในช่วงการเลือกตั้งทั่วไปจึงมีสถานะเป็นรัฐบาลรักษาการ ไม่ดำเนินการใดที่มีผลผูกพันกับรัฐบาลที่จะมาใหม่ สภานิติบัญญัติแห่งชาติก็เช่นเดียวกัน

แต่ปรากฏว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติมิได้ตระหนักถึงหลักการประชาธิปไตยดังกล่าว ยังคงเร่งรีบ ร้อนรนพิจารณากฎหมายอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งประจักษ์ชัดอยู่ในปัจจุบันว่าการพิจารณากฎหมายโดยขาดความรอบคอบ ไม่รับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน ละเลยและปฏิเสธการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งผลให้กฎหมายหลายฉบับมีเนื้อหาที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชนในอนาคตอาทิเช่น ร่าง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... ร่าง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ..... ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ..... ร่าง พ.ร.บ.โรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ..... ร่าง พ.ร.บ.ข้าว พ.ศ. .... เป็นต้น

องค์กรและบุคคลผู้มีรายชื่อท้ายจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้จึงขอเรียกร้องให้ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ตระหนักว่า อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย เคารพต่อประชาชนที่กำลังจะเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรและรัฐบาลใหม่ โดยยุติการพิจารณากฎหมายทุกฉบับในทันที

ทั้งนี้เพื่อแสดงเจตนารมณ์ประชาธิปไตย และเคารพเสียงประชาชนที่กำลังจะเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร องค์กรและบุคคลที่ร่วมลงชื่อในจดหมายเปิดผนึกนี้จะมารวมกันเพื่อเข้าพบประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ รัฐสภา

                

ขอแสดงความนับถือ

 

 

รายชื่อองค์กรที่ลงนาม

 

1 คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)

2 สมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

   (สคส.)

3 องค์กรความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARP)

4 สมาคมค่อต้านสภาวะโลกร้อน

5 มูลนิธิพัฒนาอีสาน

6 สมัชชาประชาชนฅนเหนือล่าง

7 มูลนิธิบูรณะนิเวศ

8 มูลนิธิเพื่อนช้าง

9 กลุ่มจับตาปัญหาที่ดิน (Land Watch Thai)

10 สมาคมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม

11 ศูนย์เผยแพร่และส่งเสริมงานพัฒนา (ผสพ.)

12 สถาบันชุมชนอีสาน

13 สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.)

14 สมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค

15 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ)

16 โครงการทามมูล

17 เครือข่ายประชาชนติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล

18 กลุ่มโจรสลัดเภตรา (Pirate of Petra)

19 มูลนิธิอันดามัน

20 ไคลเมทวอชท์ไทยแลนด์

21 Thailand HLPF Alliance

22 มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

23 คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35

24 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ

25 เครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม (We Fair)

26 สภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย

27 คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.)

28 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)

30 กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอ่างลำพอกและโบราณสถาน จ.สุรินทร์

31 เครือข่ายศิลปินเพื่อสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม จ.สตูล

32 เครือข่ายเยาวชนคนรักษ์ท่าแพ

33 เครือข่ายอนุรักษ์ป่าชายเลนตำบลท่าแพ

34 กลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อม จ.พัทลุง

35 เครือข่ายรักษ์ชุมพร

36 เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก จังหวัดฉะเชิงเทรา

37 กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต

38 ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสระแก้ว

39 มูลนิธิผู้หญิง

40 เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

41 เครือข่ายปกป้องผืนป่าตะวันออก

42 โครงการปฏิรูปการเกษตรและพัฒนาชนบท จ.พิจิตร

43 เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกและการพัฒนาที่ยั่งยืน จ.พิจิตร

44 ศูนย์พิทักษ์สิทธิการจัดการทรัพยากรชุมชนลุ่มน้ำชีตอนล่าง

45 เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคอีสาน

46 เครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชี ร้อยเอ็ด-ยโสธร

47 กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย จ.ยโสธร

48 ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น

49 Rainbow Dream Group จ.เชียงใหม่

50 ศูนย์สร้างจิตสำนึกนิเวศวิทยา (สจน.)

51 กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch)

52 กลุ่มเยาวชนคนต้นน้ำ จ.แพร่

53 กลุ่มละอองศิลป์ นครพนม

54 สถาบันพัฒนาเยาวชนและชุมชนเพื่ออนาคต

55 เครือข่ายสิทธิ์ผู้ป่วยแม่เมาะ

56 กลุ่มรุ้งอรุณ จ.ลำปาง

57 สมาคมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเทือกเขาเพชรบูรณ์ (สอพ.)

58 สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (สปส.)

59 เครือข่ายองค์กรชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูต้นน้ำป่าสัก

60 โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่

61 กลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษา

62 เครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่

63 มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน

64 สมาคมพิทักษ์สิทธิชุมชนเขาคูหา

65 สมาคมคนรักษ์ลุ่มน้ำพัทลุง

66 เครือข่ายชุมชนน่าอยู่เมืองลุง

67 เครือข่ายคนอินทรีย์วิถีเมืองลุง

68 เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดพัทลุง

69 สมาคมประชาสังคมชุมพร จ.ชุมพร

70 เครือข่ายผู้บริโภค ภาคอีสาน

71 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.ขอนแก่น

72 สมาคมผู้บริโภค จ.ขอนแก่น

73 คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์

74 กลุ่มรักษ์เขาชะเมา จ.ระยอง

75 เครือข่ายองค์กรสตรี 14 จังหวัดภาคใต้

76 คณะกรรมการรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน (ครส.)

77 เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกประเทศไทย

78 เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย

79 มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ

80 สมาคมดับบ้านดับเมือง

81 เครือข่ายดิน น้ำ ป่า นครศรีฯ-พัทลุง

82 เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาภาคเหนือ สถาบันธรรมาภิวัฒน์

83 คณะทำงานประชาชนเพื่อการอนุรักษ์และสิทธิชุมชน (คอส.)

84 เครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด (คปบ.)

85 มูลนิธิเพือนหญิง

86 กลุ่มการเมืองหลังบ้าน

87 เครือข่ายผู้หญิงเพื่อสุขภาพประเทศไทย

88 มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

89 มูลนิธิชีวิตไท

90 ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย (WeMove)

91 สมาคมวิถีธรรมชาติ

92 สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ จำกัด

93 เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย

94 เครือข่ายวิจัยและรณรงค์เพื่อสตรี

95 มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.)

96 มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน

97 ชมรมพิทักษ์ธรรมชาติ พิษณุโลก

98 เครือข่ายทรัพยากรดินน้ำป่า ภาคเหนือล่าง

99 ศูนย์ส่งเสริมองค์กรชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม พิษณุโลก

100 มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

101 สมาคมชีวิตดี

102 กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ เขต 10 อุบลราชธานี

103 เครือข่ายผู้หญิงเพื่อสุขภาพภาคอีสาน

104 กลุ่มราษฎรรักษ์ป่า ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่

105 มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร

106 ชมรมชาวนาจังหวัดปัตตานี

107 สมาคมลุ่มน้ำสายบุรี

108 อาศรมบ่มเพาะชีวิตและจิตวิญญาน

109 สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)

110 สภาองค์กรชุมชน ตำบลโนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

111 มูลนิธิบ้านสบาย

112 มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ

113 สมาคมฟ้าใส ส่งเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนชายแดนใต้

114 กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี

115 เครือข่ายสลัม 4 ภาค

116 เครือข่ายนักสื่อสารแรงงาน

117 มหาวิทยาลัยชาวบ้านลานหอยเสียบ อ.จะนะ จ.สงขลา

118 สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย

119 สมาคมรักษ์ทะเลไทย

120 เครือข่ายเด็กเชียงราย

121 สหภาพแรงงานฮีโน่ประเทศไทย

122 สหภาพแรงงานผู้บริหารโตโยต้าประเทศไทย

123 สหภาพแรงงานสยามโตโยต้า

124 สหภาพแรงงานโตโยต้าลีสซิ่ง ประเทศไทย

125 สหภาพแรงงานโตโยต้า ประเทศไทย

126 สหภาพแรงงานโตโยต้า ยานยนต์ ประเทศไทย

127 สหภาพแรงงานโตโยด้า โกเซ

128 สหภาพแรงงานโตโยต้า

129 สหภาพแรงงานยานยนต์และอะไหล่อีซูซุ ประเทศไทย

130 สหภาพแรงงานเครื่องยนต์และอะไหล่อีซูซุแห่งประเทศไทย

131 สหภาพแรงงานผู้บริหารฟอร์ดและมาสด้า ประเทศไทย

132 สหภาพแรงงานฟอร์ดและมาสด้า ประเทศไทย

133 สหภาพแรงงานรถยนต์มิตซูบิชิ แห่งประเทศไทย

134 สหภาพแรงงานฮอนด้าแห่งประเทศไทย

135 สหภาพแรงงานเด็นโซ่ ประเทศไทย

136 สหภาพแรงงานไทยชนาธร

137 สหภาพแรงงานยานภัณฑ์

138 สหภาพแรงงานโรเด้นสต๊อก ประเทศไทย

139 สหภาพแรงงานทีทีเค โลจิสติกส์ ประเทศไทย

140 สหภาพแรงงานเซ็นทรัลมอเตอร์วีล ประเทศไทย

141 สหภาพแรงงานพนักงานโตไคริคะ

142 สหภาพแรงงานซูมิโตโมรับเบอร์

143 สหภาพแรงงานไอซินสัมพันธ์

144 สหภาพแรงงานจิบูฮิน

145 สหภาพแรงงานสยามเด็นโซ่และสยามเคียวซัน

146 สหภาพแรงงานไทยดีคัล

147 สหภาพแรงงานเอ็ฟ ซี ซี

148 สหภาพแรงงานเอสซี

149 สหภาพแรงงานเอส เค ออโต้ อินทีเรีย

150 สหภาพแรงงานโกเบมิกไวร์แห่งประเทศไทย

151 สหภาพแรงงานล็อกดไทยโอโลเท็กซ์

152 สหภาพแรงงานไอชิน สัมพันธ์

153 สหภาพแรงงานฮายาชิเทเลมปุ

154 สหภาพแรงงานสยามเด็นโซ่และสยามเคียวซัน

155 สหภาพแรงงานไพโอเนียร์ ประเทศไทย

156 สหภาพแรงงานซันโคโกเซ ประเทศไทย

157 สหภาพแรงงานไทยออโต้คอนเวอร์ชั่น

158 เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง

159 สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.)

160 ศูนย์ประสานงานชุมชน จ.ระยอง

161 เครือข่ายอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำระยอง-ประแสร์ จ.ระยอง

162 เครือข่ายเพื่อนตะวันออก วาระเปลี่ยนตะวันออก

 

รายชื่อบุคคลที่ลงนาม

 

1 รศ.เรณู เวชรัชต์พิมล อดีตอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร

2 ศ.ดร.อรรถจักร์  สัตยานุรักษ์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

3 ศ.สายชล สัตยานุรักษ์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

4 ดร.นิรันดร์  กุลฑานันท์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎบุรีรัมย์

5 รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อาจารย์ประจำคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)

6 ดร.สมนึก จงมีวศิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

7 ผศ.พิมพ์ณัฐชยา สัจจาศิลป์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ม.รังสิต

8 อนุสรณ์  ศรีแก้ว วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ม.รังสิต

9 สุนี ไชยรส วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต

10 อาภา  หวังเกียรติ  วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ม.รังสิต

11 ภัทรมน สุวพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์ ม.รังสิต

12 อานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์ ม.รังสิต

13 ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี ศูนย์วิจัยนโยบายพลังงานและทรัพยากร ม.รังสิต

14 นิธิศา ศรีคำ นักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล

15 นายสัมฤทธิ์ ชิณวงษ์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

16 เยาวนิจ  กิตติธรกุล ม.สงขลานครินทร์

17 อ.ภก.ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ ม.สยาม

18 อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์ ม.เกษตรศาสตร์

19 ดร.ประวีณ จุลภักดี

20 สุริยันต์  ทองหนูเอียด

21 ปานจิตต์  แก้วสว่าง

22 เอกชัย  อิสระทะ

23 สุธาวัลย์ บัวพันธ์

24 อับดุลรอซัก เหมหวัง

25 สมยศ  โต๊ะหลัง

26 สมบูรณ์  คำแหง

27 อารัติ  แสงอุบล

28 บุญส่ง จันทร์ส่องรัศมี

29 จงรักษ์  แช่มศรี

30 บัณฑิต  แป้นวิเศษ

31 อนันตา ลิบัง

32 สาคร  สงมา

33 เมธา  มาสขาว

34 นิติรัตน์  ทรัพย์สมบูรณ์

35 พักตร์วิไล  สหุนาฬุ

36 สดใส  สร่างโศรก

37 สุภัทรา นาคะผิว

38 ประสาท  นิรันดรประเสริฐ

39 จิตติมา ผลเสวก

40 จูกอด  ลิงาลาห์

41 อับดุลฮาดี มานีอาเหล็ม

42 อนันต์ มารามาศ

43 ซาฟีอี สานุรักษ์

44 พิศาล สังหาด

45 ฮาบีบ๊ะ เส็นสมมาตร

46 ตายุดดีน สืบเหม

47 ทวีศักดิ์ จำรัสแสง

48 ฝาตอน๊ะ ลิงาลาห์

49 สงวนศักดิ์ ยาพระจันทร์

50 สุวรรณ แลหาด

51 อารีฝีน หมัดตะหมีน

52 อับดุลเลาะห์ ใจดี

53 มานิต พรหมการีย์กุล

54 ฐิตารัตน์ แก้วศรี

55 สุมาลี  โตกทอง

56 ทิวา  แตงอ่อน

57 ปรียานุช ป้องภัย

58 วรวุธ ตามี่

59 สุมิตรชัย หัตถสาร

60 นภาพร สงปรางค์

61 บุญสม ทาวิจิตร

62 รังสรรค์ ทองดาษ

63 ธรณสร เพชรประพันธ์

64 โชติมา สมัครพงศ์

65 อภิสิทธิ์ ทรัพย์นภาพันธ์

66 อรอนงค์ ชนะสิทธิ์

67 รุสณี หวันเด็น

68 สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์

69 วิลาวัลย์ สุขพันธ์

70 สิทธิพล บุญชูเชิด

71 พัลลภ ดวงภุมเมษ

72 ธารา บัวคำศรี

73 มาลี สุปันตี

74 ศักดา พรรณ์รังสี

75 จตุพร เทียรมา

76 วิรัตน์ พรมสอน

77 ประสิทธิพร กาฬอ่อนศรี

78 เคารพ พินิจนาม

69 สำราญ โตเมือง

80 ผ่องศรี โรจน์เสถียร

81 จุฑามาศ วงคฟั่น

82 จักรกริช ติงหวัง

83 อิทธัญกร ตาคำ

84 อัจฉริยา สิทธิกิตติศรี

85 อนันทชัย วงศ์พยัคฆ์

86 ศิลป์ชัย แซ่เจีย

87 ศิรินาฎ มาตรา

88 ทิวาพร ศรีวรกุล

89 ปราณี ศรีกำเหนิด

90 พัชรินทร์ คารเซน

91 ปุณพจน์ ศรีเพ็ญจันทร์

92 ก้องเกียรติ มากสมบูรณ์

93 ธันยพร จันทวงศ์

94 ชมัยพร  อาดำ

95 ศิวกร โอ่โดเชา

96 ลัดดา ปัญญามี

97 ปทุม มะเหร็ม

98 สุวิน ทะลือ

99 ส.รัตนมณี พลกล้า

100 สุรชา บุญเปี่ยม สื่อมวลชนอิสระ

101 พิณทอง เล่ห์กันต์

102 สุชาดา อินทะศรี

103 บุญยืน คงเพชรศักดิ์

104 นัฐวุฒิ อุปปะ

105 วิทยา สุธาเรืองเกียรติ

106 ปีทอง เฟื่องยศพินิจ

107 เกียรติศักดิ์ ชาครหัตถการ

108 สัมฤทธิ์ ชิณวงษ์

109 อาทิตย์ ศิริ

110 สมศักดิ์ สุริยมณฑล

111 เอื้ออารีย์ แจ่มผล

112 ปาริชาติ หาญไชยนะ

113 กรรณิกา เจริญชัย

114 ปวรวิช คำหอม

115 ดุสิต โพธิ์พันธุ์

116 กนกวรรณ อุโฆษกิจ

117 ล่อง เพชรสุด

118 นาวิน โสภาภูมิ

119 วิษณุ เหล่าธนถาวร

120 อ้อมใจ กันเสนาะ

121 พงศ์ธร จันทร์เลื่อน

122 ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ

123 ประดับใจ วงษ์ประเสริฐ

124 นิคม บุญเสริม

125 วิษณุ นาควิโรจน์

126 วิชณุพงษ์ คำคูณ

127 พูลสมบัติ นามหล้า

128 ฒุฒิพร ทิพย์วงศ์

129 จรัญ คชราช

130 เปล่งศรี แตงอ่อน

131 วราลักษณ์ กาพา

132 แสงจันทร์ เมธาตระกูล

133 วณี ธิติประเสริฐ

134 แหลมเหล็ก นิลนวล

135 สุรีรัตน์ ตรีมรรคา

136 วิวัฒน์ ตามี่

137 นิมิตร์ เทียนอุดม
138 จันทนา เอกเอื้อมณี

139 ชยันต์ ผลโภค

140 เสน่ห์ วิชัยวงศ์

141 วราลักษณ์ ไชยทัพ

142 นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

143 รุ่งโรจน์ เปรมจิราพงศ์

144 อิสรา เจียมวิทยานุกูล

145 ปิติ กุลศิโรตน์

146 วีระพงษ์ ประภา

147 กรรณิการ์ กรดกางกั้น

148 พุทธิณา นันทะวรการ

149 วันเพ็ญ สมเดช

150 ปัญโญ สำรวมจิตร

151 คมสันต์ จันทร์อ่อน

152 ทรงวุฒิ พัฒแก้ว

153 สมบัติ น่าชม

154 บุญเยี่ยม เหลาสะอาด

155 นครินทร์ สุริกัน

156 นฐจรสส พรหมประวัติ

157 พฤฒิธรรม  พรหมประวัติ

158 จอมสร้างภูมิ พรหมประวัติ

159 ปราณระฟ้า พรหมประวัติ

160 อภิชาติ พึ่งทอง

161 ทรงยศ มงคลบุตร

162 อารีรัตน์ กิตติศิริ

163 ตุล ธรรมสุขี

164 วรานุช ชินวรโสภาค

165 สุพัฒตรา ลิมปะพันธุ์

166 บุษยา คุณากรสวัสดิ์

167 สิทธิพร พรหมคีรี

168 สุวดี ทะนุบำรุงสาสน์

169 วรุตม์ บุณฑริก

170 พรสุข เกิดสว่าง

171 มานะ ช่วยชู

172 วสันต์ เจรียมพันธ์

173 ศักยะ ตั้งอยู่

174 มณฑา อัจริยกุล

175 ปุณญภัส อ่องฬะ

176 วลัยพร อดออมพานิช

177 อัษฎา บุษบงค์

178 พระสาธิต ธีรปญโญ

179 เอกสิทธิ์ เปรี้ยวประสิทธิ์

180 จันทนี พิเชษกุลสัมพันธ์

181 ชาติชาย กุศลมณีเลิศ

182 เฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล

183 อาคม สมบูรณ์

184 พรสวรรค์ พิมพงษ์

185 กล้าณรงค์ ไกรฤกษ์

186 พร้อมศักดิ์  จิตจำ

187 บุญยืน วงศ์สงวน

188 ชาญชัย หยังดี

189 พฤ โอโดเชา

190 ศักดิ์ดา แสนมี่

191 วัชรา มันตะสูตร

192 พรรณี เสมอภาค

193 พิทยา ว่องกุล

194 จรรยา แสนสุภา

195 รักษา สุทธิพงศ์

196 ทันพงษ์ รัศนานันท์ สืออิสระ

197 พฤฒิธรรม  พรหมประวัติ

198 จอมสร้างภูมิ พรหมประวัติ

199 ปราณระฟ้า พรหมประวัติ

200 เรณู  ผิวทอง

201 จรัญยา แดงน้อย

202 สมวงศ์ อุไรวัฒนา

203 เกตุภูมิ ชำนิวิกัยพงศ์

204 วิไลวรรณ หลักแหลม

205 ภูดิส สมัครกิจ

206 เบญจวรรณ เย็นสม

207 คะติมะ หลี่จ๊ะ

208 อารีย์ อาภรณ์

209 นิตยา เมฆอรุณเรือง

210 วิเศษ สุจินพรัหม

211 มัลลิกา เลิศสุวรรณวงษ์

212 วิเชียร ศรีลูกหว้า

213 ธมนวรรณ วรรณพิรุณ

214 ชมพูนุช โทสินธิติ

215 กิตติ โพธิ์เตมีย์

216 อนันต์ วิลัยฤทธิ์

217 สิตางศุ์ พิลัยหล้า

218 พรรณิภา เรืองต่อศักดิ์

219 สุทธิพงษ์ ลายทิพย์

220 บำรุง บุญปัญญา

221 จอน อึ๊งภากรณ์

222 จรูญ คำปันนา

223 สุกานดา สุริยะรังสี

224 วิพัฒนาชัย พิมพ์หิน

225 ทัทยา อนุสสรราชกิจ

226 ยุพดี บินยูซ๊บ

227 ศิริพร โคตะวินนท์

228 ปาณิสรา จิตรภักดี

229 พงศา ชูแนม

230 ชาญยุทธ เทพา

231 สนั่น วุฒิ

231 กิตติพงษ์ ศรียาภัย

232 พิณวลี ประภา

233 รุ่งทิพย์ สุขกำเนิด

234 พิมพ์มาดา แอศิริ

235 กมลา สุวรรณธรรม

236 วาสนา ลำดี

237 มานิตย์ พรหมการีย์กุล

238 กมล  รอดประสิทธิ์

239 โอภาส ผลประเสริฐวานิช

240 สุเทพ อู่อ้น  

241 ธีรสุวัฒน์ สิงหนิยม  

245 อาลี นิมะ  

246 ชัยพงษ์  โฉมเฉลา  

247 กิตติศักดิ์ จิรกรกิตตินันท์  

248 วิเชียร  เพ็ชรสหาย  

249 ธนัสถา  คำมาวงษ์  

250 จำรัส การะเกตุ  

251 สนาม เชื้อเมือง  

252 ธนกิจ สาโสภา  

253 ธีระวิทย์ วงศ์เพชร  

254 อำนาจ  บุญประสงค์  

255 วันวิญ วังศิริสกุล  

256 ศุภชัย นามสุทโท

257 อัจฉรา นุกูลธรรม

258 อมรฤทธิ์ แสงยะรักษ์  

259 วีระศักดิ์  ลุพา  

260 วรุณยพันธุ์ พวงสุวรรณทา  

261 ภูภาร สมาทา  

262 พิชัย สนน้อย  

263 ประสงค์ คำภาบุตร  

264 อุทัย อ่อนแก้ว  

265 ประสิทธิ์ สาพิมพ์  

266 หัสนัย  โตดี  

267 กฤษณะ มีศิลป์  

268 ประสิทธิ์  ตั๊นเล่งกิม  

269 พงษ์ศักดิ์ เยียนไธสง  

270 สมศักดิ์  พูลศิริ  

271 อุดมศักดิ์  เหมือนบุญ  

272 ปฐมพร  ธนันหิรัญสุข  

273 ภัทรกร  เจริญมิ่งขวัญ  

274 อุทัย  สุริยะ  

275 สมเกียรติ  เจียดจำจร  

276 วันชัย  ศรีวิลัย  

277 ธนทัต  เพิ่มพูล  

278 ณชพัฒน์  ธนาจิรเศรษฐ์  

279 ศิรวิชญ์ บุราณลือ  

280 อำนวย  ไพรเขียว  

281 บุญมี  แก้วเกิด  

282 นิตย์ วังคำหาญ  

283 ปิยะ พวงเพชร  

284 เอกพล  อุปทะ  

285 วัฒนชัย  สมิตินทร์  

286 สันติ  เผือกทอง  

287 ทินกร  ใจโต   

288 พิทักษ์  ผิวผ่อง  

289 อรัญญา  พุ่มกุมาร  

290 วรเทพ  กิตติภักดิกุล  

291 อัฐพล  คมป้อง  

292 สุภวัฒน์  ยศดี  

293 ดวงรัตน์ พรสุธารักษ์  

294 นิวัฒน์  พลอยเหลือง  

295 สมจิตร์ ขุมคำ  

296 เอนก  บัวลพ  

297 วสันต์ มหิงสา  

298 วิศรุต ผารัตนฺ   

299 ณรงค์ฤทธิ์ ริตตะนันท์  

300 สง่า ทองปราบ  

301 วิโรจน์ สวนจรูญ  

302 สมภพ โนทอง

303 ชรายุทธ ภูแก้ว

304 นัธวัฒน์ อุประถา

305 องอาจ วอสูงเนิน

306 ทวีศักดิ์ ทักษิณ

307 อำนาจ ไชยมงคล

308 สุขพัทธ์ อ่องชัย

309 ณัฐกิตติ์ ละออเอี่ยม

310 เสกสรรค์ ชาติมนตรี

311 สุรชัย ไชยวัน

312 บุญส่ง ศรีสรณ์

313 สุนันทา สมาคม

315 วิระศักดิ์ ดาศรี

315 พิมาลา สุขินี

316 นิธินาถ ลาดทอง

317 ศิริชัย อินทิพย์

318 โอชา โสพุดอ่อน

319 วรินทร ทางสว่างชัย

320 ผดุง พลเมืองหล้า

321 ธัญญา ตันตระกูล

322 อุทัย สุริยะ

323 อนันต์ชัย หนองช้าง

324 สมเกียรติ อินยม

325 ตรีชาญ ผ่องใส

326 ปัญญา ชำนาญกุล

327 เสรี นุตไว

328 ยุทธนา ไชยปัญหา

329 คณิต เทพขุนทด

330 อำนาจ คำแหง

331 วีระ โพธิ์บัลลังค์

332 สุทธิพงษ์ คำมอญ

333 อนันต์ มงคลธรรมกุล

334 เกตุเพชร บุญเสริฐ

335 มานพ วิศววิสุทธิ์

336 สมปอง แสนสงวน

337 อานุภาพ ไตรยสุทธิ์

338 ประครอง หอมบุญมี

339 ศรีไพร สีเสือ

340 ชัยณรงค์ บุตรวิชา

341 กฤต เหลืองสะอาด

345 ยุทธพงษ์ ทิศคำ

346 มงคล รู้เกณฑ์

347 วชิระ แก่นโพธิ์

348 ชิน เบญจมาศ

349 วิฑูรย์ ขำทับ

350 เอนก กาลาม

351 อดิศักดิ์ อรุณมาตย์

352 อิสระ จันทมาตย์

353 สุรชาติ มั่งคั่ง

354 สุรัตน์ บุญเย็น

355 อภิเดช เสือเดช

356 ณรงค์ชัย มากวงศ์

357 จำนง หนูพันธุ์

358 นุชนารถ แท่นทอง

359 อุลิท วัฒนถิ่นเขาน้อย

360 จุติอร รัตนอมรเวช

361 เหมราช ลบหนองบัว

362 อรุณ อภิรักษ์วรากร

363 กันยา ปันกิตติ

364 สราวุธ ศรีวัง

365 ไมตรี จงไกรจักร

366 ทวีศักดิ์ มณีวรรณ์

367 พรภินันท์ โชติวิริยะนันท์

368 มานพ สนิท

369 อ้อมใจ หนูแดง

370 ภรภัทร พิมพา

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net