Skip to main content
sharethis

ผู้ตรวจการแผ่นดินรับพิจารณากรณีการตัดสิทธิเข้ารับสรรหา กสม. ของอดีต สนช. ที่พ้นจากตำแหน่งมายังไม่ครบ 10 ปี ให้ประธาน กสม.แจง และเร่งหาข้อมูล


รักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (แฟ้มภาพ)

11 ก.ค. 2563 สำนักข่าวไทย รายงานว่านายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยว่าผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีมติรับพิจารณาเรื่องร้องเรียนของนางจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร และ พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ที่ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 213 ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 46 กรณีคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) พิจารณาลักษณะต้องห้ามและวินิจฉัยว่า ทั้ง 2 คน มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับการสรรหาเป็น กสม. เนื่องจากเคยเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และถูกตัดสิทธิในการเข้ารับการสรรหาเป็น กสม. ในขณะที่คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กลับวินิจฉัยให้อดีต สนช.ไม่มีลักษณะต้องห้ามและลงมติเลือกเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ป.ป.ช.ได้ ซึ่งผู้ร้องเรียนเห็นว่าการกระทำของคณะกรรมการสรรหา กสม.เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ขัดต่อหลักความเสมอภาค ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของผู้ร้องเรียนโดยตรง จึงเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 25 และมาตรา 27

นายรักษเกชา กล่าวว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าเนื่องจากเป็นคำร้องเรียนที่ผู้ร้องเรียนระบุว่าตนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรงจากกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ จึงรับเรื่องไว้พิจารณาก่อน  โดยเบื้องต้นได้สั่งให้สำนักกฎหมายและคดีเร่งตรวจสอบรวบรวมข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งมีมากอยู่พอสมควร เพื่อเสนอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยต่อไป และเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนรอบคอบและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีหนังสือขอให้ประธานกรรมการสรรหา กสม.ชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่อไปอีกทางหนึ่งด้วย

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net