สำนักงบฯ เผยแพร่ ร่าง พ.ร.บ.งบฯ 65 แล้ว - ส่อง 5 อันดับหน่วยได้เพิ่มสูงสุด 5 อันดับลดสูงสุด

สำนักงบประมาณเผยแพร่ ร่าง พ.ร.บ.งบฯ 65 แล้ว พร้อมส่อง 5 อันดับหน่วยที่ได้งบเพิ่มสูงสุด พบกระทรวงสาธารณสุข ได้เพิ่ม 39.67% รองลงมา ก.พลังงานอยู่ที่ 32.19% ฝั่งลดมากสุดคือกระทรวงแรงงาน ลดไปถึง 30.23% ขณะที่ 'ส่วนราชการในพระองค์' ติดอันดับถูกลดงบฯ น้อย 

เมื่อวันที่ 14 พ.ค.ที่ผ่านมาเว็บไซต์สำนักงบประมาณเผยแพร่ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.) ปี 2565 https://www.bb.go.th/topic3.php?gid=860&mid=544 โดยระบุว่า งบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้กำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่าย จำนวน 3,100,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.87 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณมีงบประมาณรายจ่ายเพียงพอในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน โดยมีประมาณการรายได้สุทธิจำนวน 2,400,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.84 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศและกำหนดวงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 700,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.04 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ซึ่งการขาดดุุลงบประมาณจำนวนดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อวินัยและฐานะการคลังของประเทศในระยะยาว

พร้อมระบุว่า ได้กำหนดนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณ ดำเนินนโยบายงบประมาณขาดดุล ให้ความสำคัญกับการจัดทำงบประมาณแบบบูรณาการในทุกมิติ ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพการถ่ายโอนภารกิจการจัดบริการสาธารณะระดับท้องถิ่นเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำงบประมาณให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน ให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและความต้องการของประชาชน และให้ความสำคัญกับสวัสดิการที่จำเป็นสำหรับกลุ่มเปราะบางทางสังคม

เมื่อดูรายหน่วยงานแทบทั้งหมดถูกตัดงบ โดยมีเพียง 5 กระทรวงที่ได้งบฯ เพิ่ม แต่เมื่อดู 10 หน่วย/กระทรวงที่ได้งบสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดจนถึงถูกลดงบฯ น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 64 พบว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้เพิ่มงบฯมากสุด 39.67 % รองลงมาคือกระทรวงพลังงานอยู่ที่ 32.19% ส่วนหน่วยงานที่ถูกลดมากสุดคือกระทรวงแรงงาน ที่ลดไปถึง 30.23% โดยมีรายละเอียดดังนี้

5 หน่วย/กระทรวงที่ได้งบเพิ่มขึ้นในสัดส่วนมากที่สุดเทียบปี 64

5 หน่วย/กระทรวงที่ได้งบลดลงในสัดส่วนมากที่สุดเทียบปี 64

5 หน่วย/กระทรวงที่ได้งบลดลงในสัดส่วนน้อยที่สุดเทียบปี 64

หากดูรายหน่วยงานเปรียบเทียบรายกระทรวงหรือหน่วยงาน ดังนี้

หน่วยงาน

ปี 64

ร่างฯปี 65

ลด/เพิ่ม

%

งบประมาณรายจ่ายประจำปี ( ล้านล้าน)

3,285,962,479,700

3,100,000,000,000

-185,962,479,700

-5.66

งบกลาง

614,616,246,500

571,047,326,800

-43,568,919,700

-7.09

สำนักนายกรัฐมนตรี

29,362,381,400

24,466,441,100

-4,895,940,300

-16.67

กระทรวงกลาโหม

107,740,146,800

95,980,159,000

-11,759,987,800

-10.92

กระทรวงการคลัง

11,904,758,700

11,283,775,700

-620,983,000

-5.22

งกระทรวงการต่างประเทศ

4,459,660,900

3,956,192,300

-503,468,600

-11.29

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

3,646,065,600

2,893,223,300

-752,842,300

-20.65

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

18,905,962,400

21,449,620,800

2,543,658,400

13.45

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

47,138,566,200

45,760,685,000

-1,377,881,200

-2.92

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

30,974,467,000

34,890,424,600

3,915,957,600

12.64

กระทรวงคมนาคม

57,950,376,500

57,276,006,100

-674,370,400

-1.16

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

4,788,891,300

3,898,151,500

-890,739,800

-18.60

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

11,535,748,400

11,415,243,400

-120,505,000

-1.04

กระทรวงพลังงาน

1,424,611,600

1,883,229,300

458,617,700

32.19

กระทรวงพาณิชย์

3,741,055,000

3,752,940,300

11,885,300

0.32

กระทรวงมหาดไทย

268,501,313,800

260,338,478,200

-8,162,835,600

-3.04

กระทรวงยุติธรรม

13,216,651,000

11,927,963,400

-1,288,687,600

-9.75

กระทรวงแรงงาน

65,575,517,400

45,754,911,900

-19,820,605,500

-30.23

กระทรวงวัฒนธรรม

4,567,907,000

4,387,934,400

-179,972,600

-3.94

กระทรวงศึกษาธิการ

129,854,825,700

119,878,053,400

-9,976,772,300

-7.68

กระทรวงสาธารณสุข

26,924,384,800

37,604,101,900

10,679,717,100

39.67

กระทรวงอุตสาหกรรม

2,247,225,400

2,157,394,100

-89,831,300

-4.00

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวงฯ

43,612,992,100

37,372,062,700

-6,240,929,400

-14.31

รายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

23,109,548,200

17,411,012,300

-5,698,535,900

-24.66

รัฐวิสาหกิจ

81,599,196,700

64,175,893,800

-17,423,302,900

-21.35

หน่วยงานของรัฐสภา

5,204,256,200

3,793,255,100

-1,411,001,100

-27.11

หน่วยงานของศาล

9,057,548,100

7,921,590,500

-1,135,957,600

-12.54

องค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

5,410,022,700

5,354,119,700

-55,903,000

-1.03

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

90,978,390,600

77,809,173,500

-13,169,217,100

-14.48

สภากาชาดไทย

8,871,553,800

8,265,442,700

-606,111,100

-6.83

ส่วนราชการในพระองค์

8,980,889,600

8,761,390,800

-219,498,800

-2.44

สำหรับ 'ส่วนราชการในพระองค์' นั้น แม้ที่ผ่านมามีข้อเรียกร้องให้มีการจัดทำรายละเอียดต่อสาธารณะแต่เมื่อดูรายละเอียดแต่ละหน่วยงานหรือกระทรวงตามเอกสารงบประมาณเล่มต่างๆ ยังพบเหมือนปีก่อนที่ไม่มีการแจงรายละเอียด

ภาพเอกสารงบประมาณ 64 ของส่วนรายการในพระองค์ที่ไม่มีการแจงรายละเอียดการใช้งบ ระบุเพียงแค่ การดำเนินการเลขานุการในพระองค์และการถวายความสะดวก

ภาพเอกสารงบประมาณ 65 ของส่วนรายการในพระองค์ที่ไม่มีการแจงรายละเอียดการใช้งบ ระบุเช่นเดียวกับปีก่อนหน้า

ปธ.สภา เผยเตรียมเรียก สภาฯ ถก 'งบฯ65' วาระแรก 31พ.ค.-2มิ.ย. นี้

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 12 พ.ค.ที่ผ่านมา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ รายงานว่า ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการนัดประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วงเงิน 3.1ล้านล้านบาท ว่า ขณะนี้ ได้ประสานไปยังรัฐบาลเพื่อให้ส่งเนื้อหาของร่างพ.ร.บ.ฯ มายังสภาฯ และวันที่ 17 พฤษภาคมนั้นตนจะบรรจุเรื่องไว้ในระเบียบวาระการพิจารณา เบื้องต้นคาดว่าจะพิจารณาในาระแรก ได้ ช่วง 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. ส่วนกรณีที่ วิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ระบุจะให้ประชุม วันที่ 9 - 11 มิ.ย. นั้น ตนกังวลว่าจะเกินกรอบเวลาและรัฐบาลมีปัญหา เพราะงบประมาณเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เกิดความมั่นใจในการบริหารบ้านเมือง และมีผลต่อเศรษฐกิจ ดังนั้นงบประมาณควรออกไปตามปฏิทินที่สำนักงบประมาณได้วางเอาไว้

ประธานวิปฝ่ายค้าน ชี้ รัฐบาล จัดงบฯ ปี 65 ลดลง ส่อแววถังแตก

ขณะที่วันที่ 15 พ.ค. ข่าวสดออนไลน์ รายงานว่า สุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย (พท.) ฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้าน กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท วาระแรกในวันที่ 31 พ.ค.- 2 มิ.ย.ว่า พรรค พท.ได้ให้คณะผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการของพรรคพิจารณาเนื้อหาของรายละเอียด จากนั้นจะสรุปเป็นประเด็นเพื่อให้ ส.ส.ของพรรคพิจารณา

จากนั้นจะแจ้งให้ ส.ส. ที่จะอภิปรายแสดงเจตจำนง ก่อนจะนัดซักซ้อมและเตรียมความพร้อมต่อการอภิปรายที่จะมาถึง อย่างไรก็ตามในวันที่ 17 พ.ค.ที่รัฐบาลจะส่งรายละเอียดของร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2565 ให้สภาฯ นั้น นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ระบุไว้ในการประชุมวิป 4 ฝ่ายเมื่อวันที่ 14 พ.ค.ที่ผ่านมาว่าต้องส่งให้ ส.ส.ถึงมือด้วยการมารับที่สภาฯ

สุทิน กล่าวต่อว่า สำหรับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2565 ที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แสดงว่ารัฐบาลถังแตก เพราะไม่มีงบประมาณที่เพียงพอต่อการจัดสรรให้หน่วยงานหรือโครงการเพื่อพัฒนาประเทศ หลังจากที่เผชิญกับวิกฤตโรคระบาด

โดยในปี 2565 ตนมองว่ามีความจำเป็นอย่างมากที่ประเทศต้องฟื้นฟูและพัฒนา ทั้งนี้ พรรค พท.เตรียมจัดหนักกับการอภิปรายงบประมาณครั้งนี้แน่นอน เพราะเป็นไปตามสถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้น เมื่อรัฐบาลไม่แก้ปัญหาและทำให้ประเทศแย่ลง พรรคฝ่ายค้านต้องจัดหนักให้มากกว่าปีที่ผ่านมา

 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์