เปิดร่าง พ.ร.บ.งบ 65 พบวางให้ 'ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์'  5.7 พันล้าน

เปิดเอกสารประกอบ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 65 พบวางให้ 'ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์' 5.7 พันล้าน ขณะที่ปี 64 ตั้งไว้ 7.69 พันล้าน 

28 พ.ค.2564 จากกรณีวันนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แถลงข่าวบูรณาการความร่วมมือนำเข้าวัคซีนโควิดทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” พร้อมระบุเตรียมบริหารจัดสรรวัคซีน ในการกระจายวัคซีนให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจจะจัดซื้อพร้อมประกันวัคซีน ซึ่งจะมีการกำหนดราคาขายราคาเดียวกันทั่วประเทศต่อไป

โดย ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตอบคำถามกรณีหากเกิดผลข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีน ราชวิทยาลัยฯ หรือว่า สปสช. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้น เลขาธิการราชวิทยาลัยฯ ระบุว่าวัคซีนซิโนฟาร์มที่ราชวิทยาลัยฯ จัดสรรได้รวมค่าประกันไว้แล้ว นอกจากนี้ เลขาธิราชรางวิทยาลัยฯ ยังชี้แจงว่า ราชวิทยาลัยฯ จัดซื้อและนำเข้าวัคซีนโดยใช้งบของตนเอง ไม่ได้ใช้งบของกระทรวงฯ พร้อมยืนยันว่าการจัดซื้อดังกล่าวไม่ใช้ลักษณะของรัฐต่อรัฐ และกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้แต่งตั้งให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นตัวแทนนำเข้าวัคซีน เพียงแต่การติดต่อซื้อวัคซีนโควิด-19 ในสภาวะเช่นนี้ เอกชนหรือหน่วยงานที่ต้องการนำเข้าวัคซีนจำเป็นต้องติดต่อควบคู่กับรัฐ เพราะบริษัทผู้ผลิตวัคซีนไม่ยินยอมขายให้เอกชนโดยตรง   

สำหรับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปัจจุบันมี ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นทั้งประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นั้น ข้อมูลจาก เว็บไซต์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ระบุว่า ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการพัฒนาต่อยอด “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์” ที่เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางสำหรับผู้ป่วยมะเร็งขนาด 100 เตียง ให้เป็น “วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์” สถาบันการศึกษาและบริการทางการแพทย์แบบครบวงจร พร้อมแผนรองรับการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีศักยภาพโดดเด่นในการแก้ไขปัญหาผ่านกระบวนการวิจัย โดยมีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยฯ อันประกอบไปด้วย “ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์” “ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์” และ “ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ” และทรงมีพระวินิจฉัยให้รวม “สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์” ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ทำหน้าที่ผลิตนักวิทยาศาสตร์ในสาขาที่มีความจำเป็นสำหรับการพัฒนาประเทศเข้าไว้ด้วยกัน ตลอดจนให้ทุกหน่วยงานประสานความร่วมมือ โดยรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายใต้องค์กรที่พระราชทานนามว่า "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์”

ที่มา : ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เล่มที่ 3 (1)

เมื่อตรวจสอบตามเอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เล่มที่ 1 ที่เผยเพร่ในเว็บไซต์สำนักงบประมาณ พบว่าปี 2565 ตั้งงบประมาณ 5,708,822,200 บาท โดยที่ปี  2564 ตั้งไว้ 7,699,747,400 บาท 

ทั้งนี้เกี่ยวกับ รายได้ของราชวิทยาลัยนั้น ระบุไว้ใน ม.14 ตาม พ.ร.บ.ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2559 ซึ่ง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ลงมติในวาระรับหลักการเมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2558 และได้ลงมติในวาระ 3 เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2558 ด้วยคะแนน 151-0 เสียงโดยได้ประกาศลงใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2559 ระบุว่า 

รายได้ของราชวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้

(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี

(๒) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่ราชวิทยาลัย

(๓) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือราชวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น และรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุนดังกล่าว

(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการต่างๆ ของราชวิทยาลัย

(๕) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนและจากทรัพย์สินของราชวิทยาลัย

(๖) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุ หรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ที่ราชวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์

(๗) รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น

เงินอุดหนุนทั่วไปตาม (๑) นั้น รัฐบาลพึงจัดสรรให้แก่ราชวิทยาลัยโดยตรงเป็นจํานวนที่เพียงพอ สําหรับค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัยและการพัฒนาราชวิทยาลัย เพื่อประกันคุณภาพการศึกษา

รายได้ของราชวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่น

ในกรณีที่รายได้ตามวรรคหนึ่งมีจํานวนไม่เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของราชวิทยาลัย และค่าภาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม และราชวิทยาลัยไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอื่นได้ รัฐบาลพึงจัดสรร เงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่ราชวิทยาลัยตามความจําเป็นของราชวิทยาลัย

ในกรณีที่รัฐบาลได้ปรับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง ค่าตอบแทน หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด ให้แก่ข้าราชการ ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่ราชวิทยาลัย ในสัดส่วนเดียวกัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยด้วย

 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์