Skip to main content
sharethis

สวนดุสิตโพลเผยผลสำรวจ 1,064 คน (สำรวจทางออนไลน์) ส่วนใหญ่ 84.77% อยากให้เด็กไทยพัฒนา 'การเข้าสังคม-อยู่ร่วมกับผู้อาวุโส'

8 ม.ค. 2565 สัปดาห์ที่สองของเดือนมกราคมเป็นวันเด็กแห่งชาติ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีเด็ก/บุตรหลานอยู่ในครอบครัว “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,064 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 3-6 มกราคม 2565 สรุปผลได้ ดังนี้

1. “เด็กไทย ณ วันนี้” ในสายตาประชาชน 

อันดับ 1

ฉลาด เรียนรู้เร็ว ใช้เทคโนโลยีได้เก่ง       

79.42%

อันดับ 2

กล้าแสดงออก มั่นใจ เชื่อมั่นในตัวเอง  

75.19%

อันดับ 3

ชอบเล่นเกม เล่นโซเชียล

73.78%

อันดับ 4

ช่างพูด ช่างเจรจา มีศัพท์แปลกๆ

65.04%

อันดับ 5

มีความคิดเป็นของตัวเอง สร้างสรรค์

63.82%

2.  “จุดเด่น” ของเด็กไทย ณ วันนี้

อันดับ 1

ใช้สื่อโซเชียลได้ดี

85.61%

อันดับ 2

มีความเป็นตัวเองสูง   

73.75%

อันดับ 3

มีอิสระทางความคิด คิดนอกกรอบ

61.90%

อันดับ 4

สนใจเหตุบ้านการเมืองมากขึ้น     

54.37%

อันดับ 5

แก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง  กล้าตัดสินใจ        

50.42%

3.  สิ่งที่เด็กไทย ณ วันนี้ ควรพัฒนาเพิ่มเติม

อันดับ 1

การเข้าสังคม การอยู่ร่วมกับผู้อาวุโส          

84.77%

อันดับ 2

การจัดการอารมณ์ การใช้เหตุผลแก้ปัญหา

83.18%

อันดับ 3

การสื่อสาร การใช้คำพูดที่เหมาะสมกับกาลเทศะ

67.86%

อันดับ 4

คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย         

64.38%

อันดับ 5

การคิดวิเคราะห์  

62.41%

4.  สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา “เด็กไทย ณ วันนี้”  

อันดับ 1

การแพร่ระบาดของโควิด-19    

69.80%

อันดับ 2

ความเหลื่อมล้ำทางสังคม

68.49%

อันดับ 3

สื่อออนไลน์ สื่อโซเชียล     

63.03%

อันดับ 4

ระบบการศึกษาของไทย    

62.75%

อันดับ 5

ครู อาจารย์ สถานศึกษา     

62.37%

5.  สิ่งที่โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อ “เด็กไทย ณ วันนี้”

อันดับ 1

ต้องกักตัว เรียนออนไลน์

79.83%

อันดับ 2

ไม่สามารถไปเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้      

78.42%

อันดับ 3

มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

74.08%

อันดับ 4

กระทบด้านจิตใจ เครียด กังวล    

57.30%

อันดับ 5

ขาดการมีวินัยในการเรียน

56.64%

*หมายเหตุผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบุว่าสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง เด็กไทย 2022 ในสายตาประชาชน กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,064 คน สำรวจระหว่างวันที่ 3-6 มกราคม 2565 พบว่า เด็กไทย ณ วันนี้ฉลาด เรียนรู้เร็ว ใช้เทคโนโลยีเก่ง ร้อยละ 79.42 รองลงมาคือ กล้าแสดงออก มั่นใจ เชื่อมั่นในตัวเอง ร้อยละ 75.19 จุดเด่นของเด็กไทย คือ ใช้สื่อโซเชียลได้ดี ร้อยละ 85.61 สิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติมคือ การเข้าสังคม การอยู่ร่วมกับผู้อาวุโสกว่า ร้อยละ 84.77  สิ่งที่กระทบต่อการพัฒนาเด็กไทย คือ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ร้อยละ 69.80 ความเหลื่อมล้ำทางสังคม ร้อยละ 68.49 และโควิด-19 ส่งผลให้เด็กต้องกักตัว เรียนออนไลน์ ร้อยละ 79.83 ปีนี้เป็นอีกปีที่วันเด็กแห่งชาติอยู่ในช่วงโควิด-19 ผลสำรวจตอกย้ำให้เห็นว่าโควิด-19 กระทบต่อการพัฒนาของเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษาและด้านสังคม ถึงแม้เด็กสมัยใหม่จะมีความมั่นใจ กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ ฉลาดรอบรู้ในทุก ๆ ด้าน แต่ทักษะทางสังคม (Social Skill) ก็ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องใช้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ผู้ปกครองจึงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนบุตรหลานให้ได้มีโอกาสในการพัฒนาตามสิ่งที่เด็กมีความถนัดเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเด็กที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21  

ดร.ปุณยวีร์ จิโรภาสวรพงษ์ ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบุว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้การดำเนินชีวิตของเด็กเปลี่ยนไป ทั้งการใช้ชีวิตประจำวันและการเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ของเด็กที่ต้องหันมาใช้เทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ประกอบกับพ่อ-แม่ผู้ปกครองเองก็มีภาระในการทำงาน ต้องอาศัยสื่อเทคโนโลยีช่วยแบ่งเบาภาระในการเลี้ยงดู ทำให้เด็กเก่งทางด้านเทคโนโลยีและสามารถใช้สื่อโซเชียลได้คล่องแคล่วมากขึ้น แต่ขณะเดียวกันเด็กจำนวนมากก็ขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะทางสังคม การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ซึ่งถือได้ว่าเป็นทักษะชีวิตอย่างหนึ่ง เนื่องจากเด็กต้องเรียนออนไลน์และไม่มีโอกาสได้ไปพบปะกับบุคคลอื่น ๆ ภายนอกครอบครัว สอดคล้องกับผลสำรวจของสวนดุสิตโพล ที่พบว่าเด็กไทยในปัจจุบันมีความโดดเด่นเรื่องของการใช้เทคโนโลยี กล้าแสดงออกมากขึ้นกว่าเด็กสมัยก่อน แต่ปัจจัยหลักที่กระทบต่อการพัฒนาเด็กไทยก็คือโควิด-19 ที่ส่งผลให้เด็กต้องกักตัว เรียนออนไลน์ อีกทั้งสิ่งที่เด็กไทยควรพัฒนา ก็คือ เรื่องของการเข้าสังคมและการอยู่ร่วมกับผู้อาวุโสกว่า

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net