Skip to main content
sharethis

สวนดุสิตโพลสำรวจความเห็น 3,734 คน (ทางออนไลน์) ประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่น 'ดัชนีครูไทย' ปี 2564 เต็ม 10 ได้ 7.75 คะแนน คะแนนด้าน 'มนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้' สูงสุด ส่วนด้าน 'ประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่เป็นหนี้เป็นสิน' ต่ำสุด

16 ม.ค. 2565 “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดทำดัชนี “ความเชื่อมั่นครูไทย” เป็นประจำทุกปี โดยปีนี้เป็นปีที่ 17 สำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 3,734 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 10-13 ม.ค. 2565 เน้นตัวชี้วัด 20 ประเด็นที่บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นต่อครูไทยทั้งในด้านส่วนตัว การพัฒนาตนเอง และการพัฒนาวิชาชีพในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งแต่ละตัวชี้วัดจะมีคะแนนเต็ม 10 สรุปเรียงลำดับจากความเชื่อมั่นสูงสุดไปถึงต่ำสุด ได้ดังนี้ 

1. ประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่น “ดัชนีครูไทย” ปี 2564  เต็ม 10 ได้ 7.75 คะแนน

2. ประชาชนให้คะแนน 20 ตัวชี้วัด “ดัชนีครูไทย” โดยคะแนนเต็ม 10 เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้

อันดับ 1

มนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้

7.98 คะแนน

อันดับ 2

มีความเมตตา มีจิตใจโอบอ้อมอารี

7.97 คะแนน

อันดับ 3

บุคลิกภาพดี แต่งกายเหมาะสมกับอาชีพ

7.92 คะแนน

อันดับ 4

รักในวิชาชีพครู มีอุดมการณ์ความเป็นครู

7.89 คะแนน

อันดับ 5

ขยันขันแข็ง อดทน เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต

7.87 คะแนน

อันดับ 6

มีเป้าหมาย ประเมินและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

7.86 คะแนน

อันดับ 6

การประพฤติปฏิบัติตนถูกต้องตามหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู

7.86 คะแนน

อันดับ 8

ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม

7.84 คะแนน

อันดับ 9

ความรู้ความสามารถในการสอนและถ่ายทอดความรู้

7.83 คะแนน

อันดับ 10

ทันสมัย ทันเหตุการณ์ รู้ข้อมูลใหม่ ๆ

7.81 คะแนน

อันดับ 11

สามารถทำงานเป็นทีมได้

7.78 คะแนน

อันดับ 12

ช่วยเหลือนักเรียน เพื่อนร่วมงาน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

7.77 คะแนน

อันดับ 12

มีทัศนคติที่ดี เข้าใจและคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน

7.77 คะแนน

อันดับ 14

ดูแลตนเองทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจ

7.74 คะแนน

อันดับ 14

อบรม พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

7.74 คะแนน

อันดับ 16

มีความน่าเชื่อถือ เป็นแบบอย่างที่ดี

7.69 คะแนน

อันดับ 17

ปรับตัวได้เร็ว แก้ปัญหาได้ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

7.68 คะแนน

อันดับ 18

ควบคุมอารมณ์ได้ดี แสดงออกอย่างเหมาะสม

7.64 คะแนน

อันดับ 19

มีความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าเปลี่ยนแปลง

7.61 คะแนน

อันดับ 20

ประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่เป็นหนี้เป็นสิน

6.75 คะแนน

3. “จุดเด่น-จุดด้อย” ของ ครูไทย วันนี้  คือ

ที่

จุดเด่น ของ ครูไทย

ภาพรวม

ที่

จุดด้อย ของ ครูไทย

ภาพรวม

1

ใช้เทคโนโลยี มีทักษะใหม่ ๆ มีเทคนิคการสอนที่ดี

82.29%

1

ภาระงานมาก ไม่มีเวลา  

74.99%

2

ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ขยัน ทุ่มเท เสียสละ  

65.69%

2

ขาดงบประมาณ ไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน  

59.42%

3

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ใกล้ชิดกับชุมชน ท้องถิ่น   

61.53%

3

มีหนี้สินมาก รายได้น้อย

55.04%

4. ประชาชนคิดว่า "ครูไทยในยุคโควิด-19" ต้องปรับตัวอย่างไรบ้าง

ที่

ความคิดเห็น

ภาพรวม

1

สอนออนไลน์ให้น่าสนใจ ปรับรูปแบบการสอน

85.38%

2

ใช้สื่อโซเชียลให้เป็นประโยชน์ พัฒนาด้านภาษาและเทคโนโลยี  

84.46%

3

ดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย ป้องกันตนเองจากโควิด-19

75.69%

นางสาวพรพรรณ บัวทองนักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบุว่าสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ดัชนีครูไทย ปี 2564 ครูไทยในยุคโควิด-19” กลุ่มตัวอย่าง 3,734 คน สำรวจวันที่ 10-13 มกราคม 2565 พบว่า ประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่น “ดัชนีครูไทย” ปี 2564 ดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว ภาพรวมคะแนนเต็ม 10 ได้ 7.75 คะแนน โดยดัชนีที่ได้คะแนนมากที่สุด คือ มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ 7.98 คะแนน ดัชนีที่ได้คะแนนน้อยที่สุด คือ ด้านการประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่เป็นหนี้เป็นสิน 6.75 คะแนน โดยประชาชนมองว่าจุดเด่นของครูไทย คือ การใช้เทคโนโลยี มีทักษะใหม่ ๆ มีเทคนิคการสอนที่ดี ร้อยละ 82.29 จุดด้อยคือ มีภาระงานมาก ไม่มีเวลา ร้อยละ 74.99 โดยครูไทยในยุคโควิด-19 ต้องปรับตัวด้านการสอนออนไลน์ให้น่าสนใจ ปรับรูปแบบการสอน ร้อยละ 85.38 รองลงมาคือ ใช้สื่อโซเชียลให้เป็นประโยชน์ พัฒนาด้านภาษาและเทคโนโลยี ร้อยละ 84.46

กลุ่มตัวอย่างที่เป็น “ครู” ให้คะแนนดัชนีครูไทย 8.40 คะแนน ส่วน “นักเรียน/นักศึกษา” ให้ 8.25 คะแนน ซึ่งสูงกว่ากลุ่มอาชีพอื่น ๆ  ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ทั้งครูและนักเรียนได้รับผลกระทบอย่างชัดเจน เมื่อครูมองครู นักเรียนมองครู จึงมีความเข้าอกเข้าใจ “หัวอกครู” เป็นอย่างดี เมื่อโควิด-19 พลิกวงการศึกษาไทยอย่างรวดเร็ว รัฐบาลจึงควรคว้าโอกาสนี้ในการพัฒนาการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นและไม่ทิ้งให้ใครต้องหลุดจากระบบการศึกษาไป ไม่ว่าจะเป็นครูหรือนักเรียนก็ตาม 

ดร.กิ่งกาญจน์ ทองงอก ผู้จัดการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบุว่า“ดัชนีครูไทย” ปีนี้น่าสนใจมาก หากวิเคราะห์รายละเอียดจะพบว่าดัชนี 5 อันดับแรกเป็น Soft skills ทั้งสิ้น เช่น มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ความเมตตา บุคลิกภาพที่ดี ความเป็นครูที่ดี หรือความเสียสละ สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนให้ความสำคัญและเห็นว่าครูไทยมีความโดดเด่นในประเด็นเหล่านี้ ซึ่งแตกต่างจาก 3-4 ปีที่ผ่านมา ที่ดัชนีอันดับต้น ๆ เป็น Hard skills เช่น มีความรู้ หรือการเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ ๆ  ในเรื่องจุดด้อยของครูไทยหากต้องการพัฒนาเรื่องภาระงานมากและไม่มีเวลา ควรนำจุดแข็งด้านเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนให้ทำงานง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงควรปรับจากการทำงานคนเดียวมาเป็นการทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง บริหารจัดการบทบาทของคนในทีมอย่างเหมาะสม เชื่อว่าครูจะสามารถก้าวข้ามความท้าทายเรื่องนี้ได้

ในยุคโควิด-19 ครูต้องปรับตัวอย่างมาก การสอนในรูปแบบ Online หรือ Hybrid Learning ทำให้บทบาทของครูต้องปรับเปลี่ยนจาก “ผู้ให้ความรู้” เป็น “ผู้สร้างสภาพแวดล้อมและออกแบบกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้เด็กเรียนรู้” โดยต้องเหมาะสมกับการเรียนแบบ Online และทำงานเป็น Partner กับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด เพื่อร่วมมือกันพัฒนาเด็กๆ ให้เติบโตอย่างสมวัยในยุคโควิด-19

                                            

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net