Skip to main content
sharethis

ศูนย์สั่งการชายแดนไทย-เมียนมา จ.แม่ฮ่องสอน แถลงผลกระทบสงครามฝั่งพม่า ทำให้มีผู้ลี้ภัยเข้ามายังพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวฝั่งไทย ราว 4,878 คน ด้านทัพอากาศส่งเครื่องบินลาดตระเวนต่อเนื่อง ป้องกันการรุกล้ำน่านฟ้า 

 

29 มิ.ย. 2566 เพจเฟซบุ๊ก The Reporters รายงานวานนี้ (28 มิ.ย.) แถลงการณ์ศูนย์สั่งการชายแดนไทย และเพื่อนบ้าน ประเทศเมียนมา จ.แม่ฮ่องสอน เรื่อง สถานการณ์ชายแดนพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฉบับที่ 17 ประจำวันที่ 28 มิ.ย. 2566 เวลา 18.00 น. สถานการณ์บริเวณพื้นที่แนวชายแดน จ.แม่ฮ่องสอน ยังคงปรากฏข่าวสารการปะทะระหว่างเมียนมา กับกองกำลังชาติพันธุ์/กลุ่มต่อต้านกองทัพเมียนมา บริเวณตามแนวชายแดนในพื้นที่ด้านตรงข้าม อ.แม่สะเรียง และ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปัจจุบันผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) ที่มีความกังวลจากสถานการณ์ในพื้นที่ ได้เดินทางเข้ามายังฝั่งไทย จำนวน 4,878 คน ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 4 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว บ้านเสาหิน หมู่ที่ 1 ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยอดเดิม 3,270 คน ไม่มียอดเดินทางเข้าเพิ่มเติม คงยอดปัจจุบัน 3,270 คน พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวบ้านพะแข่ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยอดเดิม 794 คน ไม่มียอดเดินทางเข้าเพิ่มเติม คงยอดปัจจุบัน 794 คน พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว บ้านอุนู หมู่ที่ 4 ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยอดเดิม 295 คน เดินทางเข้า 21 คน คงยอดปัจจุบัน 316 คน พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว บ้านจอปร่าคี หมู่ที่ 9 ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยอดเดิม 489 คน เดินทางเข้า 9 คน คงยอดปัจจุบัน 498 คน

สำหรับการปฏิบัติที่สำคัญของศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จ.แม่ฮ่องสอน กองกำลังนเรศวรและฝ่ายปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอนดำเนินการติดตามสถานการณ์ในฝั่งประเทศเมียนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไทย กองทัพอากาศ เฝ้าตรวจทางอากาศ และติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมขึ้นบินลาดตระเวนรบ หากอากาศยานมีแนวโน้มจะลุกล้ำน่านฟ้าไทย ศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลความปลอดภัย และการให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมกับผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา สำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง และสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอขุนยวม ดำเนินการเปิดรับสิ่งของบริจาค อุปโภค-บริโภค จากภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ โดยเปิดหน่วยติดต่อรับบริจาค ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง และที่ว่าการอำเภอขุนยวม ในทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2566 นายอำเภอแม่สะเรียง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติของผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาในพื้นที่ตำบลเสาหิน และตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมอำเภอแม่สะเรียง ชั้น 2 วันที่ 28 มิ.ย. 2566 ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ของผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา ณ พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวบ้านเสาหิน ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ส่วนการปฏิบัติที่ผ่านมาของพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว บ้านเสาหิน หมู่ที่ 1 ตำบลเสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ในวันที่ 28 มิ.ย. 2566 มีผลการปฏิบัติดังนี้ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สะเรียงที่ 3 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ตั้งจุดตรวจร่วมช่องทาง เข้า-ออก พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว ดำเนินการจัดประชุมประจำวันเพื่อติดตามสถานการณ์ 

การปฏิบัติที่ผ่านมาของพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว บ้านพะแข่ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่กี๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 28 มิ.ย. 2566 มีผลการปฏิบัติดังนี้ ดำเนินการสร้างที่พัก และหลุมขยะเพิ่มเติม สมาชิกอาสารักษาดินแดนอำเภอขุนยวมที่ ๖ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ตั้งจุดตรวจร่วมช่องทาง เข้า-ออก พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว ดำเนินการจัดประชุมประจำวันเพื่อติดตามสถานการณ์

การปฏิบัติที่ผ่านมาของพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว บ้านอุนู หมู่ที่ 4 ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 28 มิ.ย. 2566 มีผลการปฏิบัติดังนี้ดำเนินการสร้างที่พักเพิ่มเติม ดำเนินการจัดประชุมประจำวันเพื่อติดตามสถานการณ์ การปฏิบัติที่ผ่านมาของพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว บ้านจอปร่าคี หมู่ที่ 9 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ในวันที่ 28 มิ .ย. 2566 มีผลการปฏิบัติดังนี้ดำเนินการสร้างที่พักเพิ่มเติม ดำเนินการจัดประชุมประจำวันเพื่อติดตามสถานการณ์

ศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จ.แม่ฮ่องสอน ขอแจ้งให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบว่าสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ด้านตรงข้ามพื้นที่ของ จ.แม่ฮ่องสอนนั้น ประเทศไทยไม่ใช่คู่ขัดแย้งของทั้ง 2 ฝ่าย และไม่สนับสนุนให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้พื้นที่ประเทศไทยเป็นพื้นที่สนับสนุนผลประโยชน์ของกลุ่มตนเอง

ในการนี้ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่งดการเดินทางเข้าไปยังพื้นที่ดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน รวมถึงขอความร่วมมือจากสื่อมวลชน และทุกภาคส่วน ในการตรวจสอบข่าวสารข้อเท็จจริงก่อนที่จะนำไปเผยแพรให้กับประชาชน เพราะข่าวสารที่ไม่เป็นความจริงนั้น จะสร้างความแตกตื่นและความหวาดกลัวให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยประชาชนสามารถรับฟังข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงได้จากการแถลงข่าวประจำวันของ ศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net