Skip to main content
sharethis

ชาวบ้าน ต.ห้วยแย้ ต.วังฒะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ ประชุมร่วมกับอุทยานแห่งชาติไทรทอง (อช.ไทรทอง) เพื่อการพัฒนาโครงการแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร ตามแผนการจัดการที่ดินและทรัพยากรฯ อย่างมีส่วนร่วมโดยชุมชน เพื่อเป็นการต่อยอดการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชน

สำนักข่าวปฎิรูปที่ดินภาคอีสาน รายงานว่าเมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2567 ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติไทรทอง อ.หนองบัวระเเหว จ.ชัยภูมิ ตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนหินรู, ชุมชนซอกตะเคียน, ชุมชนหนองผักแว่น รวมทั้งตัวแทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือพีมูฟ รวมประชุมหารือกับหัวหน้าอุทยานไทรทอง และหัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากร เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านกลุ่มวิสาหกิจไทรทอง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ภายใต้แผนการจัดการที่ดินและทรัพยากรที่ยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

การประชุมหารือร่วมกันระหว่างตัวแทนชาวบ้านทั้ง 3 ชุมชนกับอุทยานแห่งชาติไทรทอง โดยรวมถือเป็นไปในแนวทางที่ดี เพื่อให้ชาวบ้านสามารถดำเนินการในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในฐานะที่ลานรับซื้อผลผลิตดังกล่าวจะเป็นศูนย์รวมในการรองรับผลผลิตของสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป

โดยฉพาะกลุ่มสมาชิกชาวบ้านทั้ง 3 ชุมชน จำนวน 167 ราย ที่เป็นผู้เดือดร้อนกรณีอุทยานแห่งชาติไทรทอง ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาชาวบ้านต้องนำผลผลิตไปขายยังแหล่งรับซื้อในระยะทางที่ไกล ประกอบกับการสัญจรลำบาก ทำให้เกิดปัญหาหลายด้าน ทั้งค่าใช้จ่ายในการขนส่ง อีกทั้งความไม่เป็นธรรมในด้านราคาและการซื้อขาย ซึ่งหากมีลานรับซื้อของกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ จะช่วยลดปัญหาและภาระดังกล่าวข้างต้น และจะเป็นการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของสมาชิกในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ที่ต้องมีการดำเนินการต่อ เข่น การออกแบบทำถนนเพื่อการสัญจรที่สะดวก รวมทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบไฟ้ฟ้า

สำหรับกรณีข้อพิพาทอุทยานแห่งชาติไทรทอง (อช.ไทรทอง) ต.ห้วยแย้ ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ ทับที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย สามารถดำเนินการมาได้อีกระดับหนึ่ง เพื่อเป็นพื้นที่นำร่องในการแก้ไขปัญหา โดยมีการสร้างการมีส่วนร่วมในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ซึ่งชาวบ้านได้จัดทำแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยชุมชน ตามแผนบันได 6 ขั้น โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และพัฒนาพื้นที่ตามแต่ละแปลง ประกอบด้วยพื้นที่ริมห้วย,ที่ทำกิน, ป่ากันชน, ป่าชุมชน และพื้นที่ตรวจยึดเดิม ซึ่งชาวบ้านได้สร้างการมีส่วนร่วมในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่อุทยานฯ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นพื้นที่นำร่องการแก้ไขปัญหาในการปลดล๊อคข้อพิพาท

โดยชาวบ้านผู้เดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย ได้ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีกระบวนการพัฒนาแผนความร่วมมือในการจัดการที่ดินและทรัพยากรที่ยั่งยืน ตามที่คณะทำงานระดับจังหวัดได้รับรอง จนนำมาสู่การแต่งตั้งคณะทำงานร่วม โดยมีองค์ประกอบของผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรทอง นักวิชาการ และตัวแทนภาคประชาชน เป็นคณะทำงาน

นอกจากนี้ ชาวบ้านได้ร่วมจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรพืชผลไทรทอง ขึ้นมาเมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2564 และได้ร่วมกันพัฒนาลานรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรในแปลงที่ดินทำกิน ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ทำกินชุมชนซอกตะเคียน นับตั้งแต่ปี 2565 โดยการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอภายใต้แผนการจัดการที่ดินและทรัพยากรที่ยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ที่ได้มีการดำเนินงานร่วมกันของทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง มานับแต่ปี 2563

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net