Skip to main content
sharethis

ตรวจสอบระเบียบ กกต.ว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือก สว. ฉบับแก้ไข ข้อ 8 เปิดให้ 'การแนะนำตัวโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์' สามารถเปิดให้ประชาชนอาจเข้าถึงข้อมูลนั้นด้วยก็ได้ แต่ไม่ได้แก้ในส่วนนิยามตาม ข้อ 3 ของฉบับเดิมที่ระบุวัตถุประสงค์ "เพื่อเผยแพร่แก่ผู้สมัครอื่นในการเลือก"

จากกรณีวานนี้ (15 พ.ค.67) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567 เนื้อหาเป็นการแก้ไขข้อ 7 และข้อ 8 ตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2567 ฉบับเดิมที่ออกเมื่อวันที่ 26 เม.ย.ที่ผ่านมา

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567 เนื้อหาเป็นการแก้ไขข้อ 7 และข้อ 8

โดยข้อ 7 มีการแก้ 2 ประเด็นคือเรื่องให้ใส่ข้อมูลกลุ่มที่สมัครและหมายเลขของผู้สมัครได้ รวมทั้งให้สามารถแก้ไขได้ ซึ่งระบุที่แก้เป็น "ข้อ 7 การใช้เอกสารแนะนำตัวของผู้สมัคร ให้ใช้เอกสารไม่เกินขนาด เอ 4 (ขนาด 210 มิลลิเมตร x 297 มิลลิเมตร) สามารถระบุข้อความเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ใส่รูปถ่ายของผู้สมัคร กลุ่มที่สมัคร หมายเลขของผู้สมัคร ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน หรือประสบการณ์ในการทำงาน ไม่เกินสองหน้า ทั้งนี้ ในกรณีมีเหตุอันสมควร ผู้สมัครอาจแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเอกสารแนะนำตัวเท่าที่จำเป็นด้วยก็ได้

เอกสารแนะนำตัวตามวรรคหนึ่ง จะแจกจ่ายหรือนำเข้าไปในสถานที่เลือกไม่ได้"

ส่วนข้อ 8 แก้ไขโดยเปิดให้ประชาชนอาจะเข้าถึงข้อมูลได้ จากเดิมให้ส่งเฉพาะผู้สมัคร โดยแก้เป็น "ข้อ 8 ผู้สมัครสามารถแนะนำตัวโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ใช้ข้อความตามเอกสารแนะนำตัวของผู้สมัครตามข้อ 7 ซึ่งประชาชนอาจเข้าถึงข้อมูลนั้นด้วยก็ได้" 

อย่างไรก็ตามระเบียบใหม่มีมีส่วนในการไปยกเลิกหรือแก้ไขในส่วนนิยามตามระเบียบฉบับแรก ข้อ 3 ระบุว่า "การแนะนำตัวโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์" หมายความว่า การแนะนำตัวที่กระทำขึ้นโดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อแนะนำตัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แก่ผู้สมัครอื่นในการเลือก

ข้อ 3 ซึ่งเป็นข้อที่ว่าด้วยการนิยามศัพท์ในระเบียบ กกต. ฉบับแรก
 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net