'เอนก' ค้านข้อเสนอเก็บเงินสมาชิก ใน พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ชี้ขัดวัฒนธรรมไทย