เวทีสาธารณะออนไลน์ New (ab)normal ทางการเมือง?

Event Date: 
Saturday, 6 June, 2020 - 14:00

1 ปี หลังหลังเลือกตั้ง ประเทศไทยได้อะไร ร่วมรับชมการนำเสนอ การติดตามนโยบาย ปัญหาผลกระทบจากภาคประชาชนโดยเครือข่าย We Watch และรับชมเสวนาการเมืองหลัง Covid-19 จะเป็น abnormal, new normal หรือ new low

พบกับ

- ชัยพงษ์ สำเนียง ม.เชียงใหม่ นโยบายเปรียบเทียบ:ก่อนและหลังรัฐประหาร 2557

- อ.เอกรินทร์ ต่วนศิริ คณะรัฐศาตร์ ม.ปัตตานี การกระจายอำนาจและคุณลักษณะของผู้นำประเทศ

- อ.กนกรัตน์ เลิศชูสกุล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การตรวจสอบทางการเมืองและขบวนการนักศึกษา

- อ.ชัยณรงค์ เครือนวล คณะรัฐศาสตร์ ม.บูรพา การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับโครงการพัฒนาของภาครัฐประเด็น EEC

- อ.สมชัย ภัทรธนานันท์ ม.มหาสารคาม บทเรียนของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม

วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00-16.30 น. ผ่าน Facebook Live
เพจ @weareonwatch

พื้นที่ประชาสัมพันธ์