Skip to main content
sharethis

ปาฐกถาของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และคำแถลงของอูมัร อุบัยด์ ฮาซานะห์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงศาสนสมบัติและกิจการอิสลาม ในการสัมมนาทางวิชาการนานาชาติด้านอิสลามศึกษา International Conference “Roles of Islamic Studies in Post Globalized Societies

คำกล่าวเปิดและปาฐกถาของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และคำแถลงของอูมัร อุบัยด์ ฮาซานะห์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงศาสนสมบัติและกิจการอิสลาม และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอิสลามศึกษา ประเทศกาตาร์ ในการสัมมนาทางวิชาการนานาชาติด้านอิสลามศึกษา International Conference “Roles of Islamic Studies in Post Globalized Societies เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553 ที่วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตปัตตานี

ต่อไปนี้เป็นคำกล่าวเปิดและปาฐกถาของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในการสัมมนาทางวิชาการนานาชาติด้านอิสลามศึกษา International Conference “Roles of Islamic Studies in Post Globalized Societies เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 21 ธันวาคม 2553 ที่อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตปัตตานี และคำแถลงของ H.E Umar Ubaid Hasanahที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงศาสนสมบัติและกิจการอิสลาม และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอิสลามศึกษา ประเทศกาตาร์ มีเนื้อหาน่าสนใจ ดังนี้
 

 

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

 

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

การจัดการประชุมวิชาการด้านอิสลามศึกษา เป็นการระดมแนวคิดจากผู้นำทางศาสนาอิสลามและนักวิชาการด้านอิสลามศึกษาจากต่างประเทศจำนวนมาก นับเป็นการประชุมวิชาการครั้งสำคัญและเป็นหัวใจหลักของพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่ยังต้องการพัฒนาสู่ความสงบสุข อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่นับถือศาสนาอิสลามให้มีความรู้ทั้งทางด้านศาสนาและการศึกษาทางโลก เพื่อที่ในยุคหลังโลกาภิวัตน์ นักศึกษาอิสลามสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้

การเผชิญโลกหลังยุคโลกาภิวัฒน์ของอิสลามศึกษา ต้องมีเป้าหมายหลักๆ ได้แก่ การเน้นปฎิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ทั้งเรื่องหลักสูตร ครู และวิธีการสอน  โดยต้องเข้าใจว่า อิสลามไม่ได้ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างศาสนากับการศึกษาหลักสูตรทั่วไป เนื่องจากจะมีส่วนเสริมซึ่งกันและกัน ผู้ศึกษาจำเป็นต้องมีความเพียรพยายามอย่างสูง เพื่อปฏิบัติตามแนวทางของอิสลามได้อย่างถูกต้อง

การรู้จักบูรณาการศาสตร์เพื่อสร้างเสริมศักยภาพ โดยนักศึกษาต้องศึกษาความรู้ด้านอื่นๆ ควบคู่ไปกับความสนใจและความสามารถส่วนตัวด้วย และต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความพร้อมตอบสนองความต้องการของตลาด สภาพแรงงาน ให้นักศึกษาจบออกไปประสบความสำเร็จในการหางานทำ ปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้

การประชุมนานาชาติครั้งนี้ เป็นสิ่งที่รัฐบาลพยายามมาโดยตลอด เพราะไม่ได้เป็นเพียงการเรียนรู้วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์แต่เป็นการเรียนรู้ความหลากหลาย เพื่อสร้างความสันติสุข และความสงบร่วมกัน และรัฐบาลก็พร้อมให้การสนับสนุนเรื่องอิสลามศึกษา ทั้งเรื่องการเรียนการสอน ภาษา และการพัฒนาหลักสูตร เพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางอิสลามศึกษา

หลังเปิดการประชุม นายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ดังนี้

การประชุมครั้งนี้เป็นผลมาจากที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้สร้างความสัมพันธ์เป็นเครือข่ายเชื่อมต่อ เพื่อให้โลกมุสลิมเห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในเรื่องของการศึกษาและเรื่องอิสลามศึกษา เป็นโอกาสดีที่จะให้บุคลากรจากหลายประเทศเข้ามาสัมผัสกับสภาพความเป็นจริงของพื้นที่

เท่าที่ผมได้สัมผัสแม้เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ ก็เห็นชัดว่าเขามีความประทับใจ ในการที่ประเทศไทยได้ให้โอกาสและการดำเนินงานที่มีลักษณะที่ไม่มีการเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการมุ่งส่งเสริมโอกาสสำหรับพี่น้องชาวมุสลิมของไทยเอง

เพราะฉะนั้นวันนี้ ผมถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญ แล้วก็จากการประชุม ผมก็มีการความหวังว่า ที่จะมีการออกแถลงการณ์ พูดถึงการสานต่อในลักษณะนี้ต่อไปในอนาคต ซึ่งความร่วมมือตรงนี้ มีความหมายมากสำรับเรื่องการศึกษาด้วย เรื่องต่างประเทศด้วย แล้วการสร้างโอกาสของพี่น้อง 3 จังหวัด

ถามนโยบายรัฐบาลที่เป็นรูปธรรมในเรื่องการเป็นศูนย์กลางอิสลามศึกษา

การสัมมนาครั้งนี้ก็เป็นรูปธรรมหนึ่ง แต่แน่นอนว่า เราต้องใช้เวลา ซึ่งหมายถึงความต่อเนื่องในการพัฒนาขึ้นมา ผมคิดว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการแสดงศักยภาพให้เห็น และการรับรู้และจากเครือข่ายที่จะสามารถขยายต่อไปได้ ก็จะช่วยเป็นแรงกระตุ้น

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี พูดถึงการที่จะให้ปัตตานีปรากฏอยู่ในแผนที่โลกอิสลามศึกษา หมายถึงรัฐบาลไทยได้ยอมรับการมีอยู่จริงของประวัติศาสตร์ปัตตานีแล้วอย่างเป็นทางการ และสิ่งที่จะตามมาคืออะไร

สิ่งที่รัฐบาลได้ยืนยันมาตลอดว่า เรื่องวัฒนธรรม เรื่องประวัติศาสตร์ ต้องเคารพในความเป็นจริงและความหลากหลาย คิดว่ารัฐบาลไม่ปฏิเสธเรื่องนี้ เราได้ยอมรับเรื่องความเป็นจริงและความหลากหลายมาโดยตลอด ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนพึงได้รับรู้รับทราบ

จริงๆ แล้ว ในแง่ความหลากหลายที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ควรจะมีความภาคภูมิใจ และส่งเสริมความหลายหลายที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะภายใต้นโยบายของรัฐบาล และขณะนี้จะเห็นได้ว่าทุกหน่วยงานได้สนองนโยบายดังกล่าว ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการดำเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ด้วย

 

นายอูมัร อุบัยด์ ฮาซานะห์


อูมัร อุบัยด์ ฮาซานะห์

ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงศาสนสมบัติและกิจการอิสลาม และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอิสลามศึกษา ประเทศกาตาร์

สังคมที่อยู่ภายใต้บรรยากาศแห่งสันติ เช่นที่สัมผัสได้ในประเทศไทย เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงการให้อิสระของรัฐบาลไทยในการนับถือศาสนา เป็นอารยธรรมของการที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และเป็นโอกาสที่แม้ประเทศในโลกอาหรับบางประเทศก็ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระเช่นนี้ได้

โดยความเป็นจริงแล้วมนุษย์ทั่วไป ไม่ปรารถนาความรุนแรง เนื่องจากไม่ได้สร้างสรรค์อะไรนอกจากจะกลายเป็นตัวถ่วงความเจริญ และผลที่ได้รับกลับมาคือความรุนแรงเช่นกัน จึงดีใจที่ได้เห็นบรรยากาศของประเทศไทยที่ให้สิทธิมนุษยชน ซึ่งผู้สนับสนุนการจัดในครั้งนี้คือรัฐบาลเช่นกัน ซึ่งนับว่าเป็นจุดเด่นสำคัญของรัฐบาลนี้ ที่มีให้กับศาสนิกที่เป็นมุสลิม

การที่จะสามารถลบล้างความคิดแบบสุดโต่งและความรุนแรง ก็ด้วยการเพิ่มสิทธิและโอกาสแก่ประชาชนให้มากขึ้น  สิ่งสำคัญคือภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีการเปิดสอนด้านอิสลามศึกษา ที่จะเป็นผู้ให้คำตอบและอธิบายให้มุสลิมทุกคนว่า เขาเหล่านั้นสามารถจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพลเมืองทั่วไป

ไม่อยากให้เห็นการสัมมนาครั้งนี้เป็นการพูดคุยนำเสนอเรื่องวิชาการที่สิ้นสุดลงในระยะเวลา 3 วัน โดยเปล่าประโยชน์  โดยเห็นว่าต้องแปลงสิ่งที่พูดคุยกันให้เกิดขึ้นได้ในโลกแห่งความเป็นจริง โดยการตั้งคณะกรรมการร่วมกันเพื่อศึกษาวิเคราะห์ และติดตามงานที่เกี่ยวข้องกับอิสลามศึกษา โดยมีนักวิชาการทั้งที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมร่วมกันทำงาน เพื่อตอบโจทย์ในข้อของการเข้าถึงความหลากหลายและความเข้าใจร่วมกันระหว่างมุสลิมกับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิม

รัศมีแห่งอิสลามจะเจิดจ้าขึ้นมาในผืนแผ่นดินปัตตานีอีกครั้ง เพราะเป็นศูนย์กลางอิสลามศึกษาในภูมิภาคดังที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตตามที่มีบันทึกตามหน้าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา
 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net