Skip to main content
ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ
sharethis

พวกเรานักเรียนทุนโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รุ่นที่  1, รุ่นที่  2, นักเรียนทุนอื่นๆ, และบุคคลทั่วไป (ตามรายชื่อด้านล่าง) รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของเยาวชน และได้ดำเนินการโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนต่อเป็นรุ่นที่  3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรทุนให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่มีฐานะ ยากจนจากทุกอำเภอ ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของชาติ และเป็นรากฐานสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศอย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม จากกรณีที่กระทรวงศึกษาธิการเตรียมจะประกาศรับสมัครเพิ่มเติมทุนโครงการ หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนรุ่นที่  3 (ซึ่งขณะนี้เหลืออีกกว่า 600 อำเภอที่ยังไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก) และมีนโยบายที่จะปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การรับสมัคร โดยมีประเด็นที่สำคัญคือ (1) ผู้สมัครทุนนี้ไม่จำเป็นต้องยื่นหลักฐานรับรองรายได้ของครอบครัว และไม่มีการจำกัดสิทธิ์เฉพาะเด็กยากจน และ (2) เพิ่ม เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำในการสอบผ่านข้อเขียนจากเดิมร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 80 นั้น พวกเราไม่เห็นด้วยกับการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุผลดังนี้

1. การปรับความยืดหยุ่นให้ผู้สมัครไม่ต้องยื่นหลักฐานรับรองรายได้ของครอบครัว และการเปิดช่องโหว่ให้ผู้ที่ไม่ได้มีฐานะยากจนจริงสามารถสมัครทุนนี้ได้ ขัดแย้งอย่างสิ้นเชิงกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้ ที่ต้องการกระจายและเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจน หากทางคณะกรรมการเห็นว่าเกณฑ์รายได้ของครอบครัวจากเดิมไม่เกิน 150,000 บาท/ ปี เป็นการจำกัดสิทธิผู้สมัครบางราย ก็อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม (เช่น ไม่เกิน 200,000 บาท/ ปี หรืออาจแบ่งเกณฑ์รายได้แบบเจาะจงพื้นที่ตามอัตราค่าครองชีพในแต่ละจังหวัด หรือแต่ละอำเภอ เป็นต้น) ทั้งนี้ต้องเป็นรายได้ที่อยู่ในข่าย "ยากจน" และ สอดคล้องกับข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น พวกเราเห็นว่ายังมีความจำเป็นที่ต้องกำหนดเงื่อนไขให้ใช้หลักฐานรับรองราย ได้ของครอบครัวประกอบการรับสมัครเพิ่มเติม

2. การเพิ่มฐานคะแนนขั้นต่ำสำหรับการสอบข้อเขียนจากเดิมต้องผ่านร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 80 ไม่ใช่แนวทางเพื่อแก้ปัญหาที่ในหลายอำเภอไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพราะผู้ที่จะมาสมัครในรอบใหม่ก็คือนักเรียนกลุ่มเดิมหรือกลุ่มใหม่ที่มีศักยภาพใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นการยากที่นักเรียนกลุ่มนี้จะสามารถสอบข้อเขียนได้ถึงร้อยละ 80 หรือมากกว่า การแก้ปัญหาด้วยการยืดหยุ่นเรื่องฐานะทางครอบครัวและการให้นักเรียนที่ไม่ได้มีฐานะยากจนสามารถสมัครทุนนี้ได้ ด้วยหวังจะให้จำนวนผู้สอบผ่านข้อเขียนมีมากขึ้นนั้น นอกจากจะขัดกับวัตถุประสงค์ของโครงการแล้ว ยังเป็นการตอกย้ำและผลิตซ้ำอย่างหนักหน่วงถึงความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในสังคมไทยที่นักเรียนยากจน/ในชนบทต้องเสียเปรียบนักเรียนที่มีฐานะดี/ในมืองในหลายๆ ด้าน ซึ่งทุกด้านล้วนมีผลต่อคะแนนในการสอบข้อเขียนทั้งสิ้น           

3. หากทางคณะกรรมการยังเห็นว่าเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำของการสอบผ่านข้อเขียนมีความสำคัญ เช่นอาจส่งผลต่อการสำเร็จการศึกษาของผู้รับทุน และความคุ้มค่าที่ประเทศจะได้รับจาก "การลงทุน" โดยเฉพาะกับผู้ที่จะเดินทางไปศึกษายังต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม พวกเราก็ไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มฐานคะแนนขั้นต่ำ แต่เห็นควรให้คงไว้ในระดับเดิม (ร้อยละ 60) หรือแม้แต่ต้องมีการยืดหยุ่นให้ผู้ที่ได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ 60 อาจเป็นผู้มิสิทธิ์ได้รับทุนในกรณีที่อำเภอนั้นไม่มีผู้้ได้คะแนนถึงร้อยละ 60 และต้องมีมาตรการในการฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้นก่อนการเดินทางไปศึกษาต่อ หรือ อาจกำหนดเป็นเงื่อนไขว่าผู้สมัครที่สอบได้คะแนนข้อเขียนในระดับใดต้องเรียนในประเทศหรือสามารถเลือกไปศึกษายังต่างประเทศได้ หรือ อาจสร้างระบบคัดกรองชั้นที่สองขึ้นเพื่อประเมินผู้ได้รับทุนในด้านอื่นประกอบ  เช่นศักยภาพในการเรียนรู้ การปรับตัวและการพัฒนาตนเอง ฯลฯ เพื่อพิจารณาว่าผู้ได้รับทุนสามารถไปศึกษาต่อต่างประเทศได้หรือไม่ เป็นต้น

ทั้งนี้ เพราะการกีดกันนักเรียนยากจนที่สอบข้อเขียนได้คะแนนน้อย ด้วยการยืดหยุ่นและเปิดช่องโหว่ให้นักเรียนฐานะดีที่มีแนวโน้มจะสอบข้อเขียน ได้คะแนนสูงสามารถสมัครทุนนี้ได้ ขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ อีกทั้งยังเป็นการปิดกั้นโอกาสและดูถูกศักยภาพของบุคคลว่าไม่อาจสามารถพัฒนาตนเองได้ ที่สุดแล้วแนวนโยบายดังกล่าวถือเป็นการตอกย้ำและผลิตซ้ำความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาใน สังคมไทยให้ดำรงอยู่ต่อไป

พวกเรา กลุ่มนักเรียนทุนและคนไทยผู้ตระหนักและรู้สึกกังวลกับปัญหาที่เกิดขึ้น จึงขอเรียกร้องให้ทางกระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาทบทวนนโยบายที่จะปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การรับสมัครเพิ่มเติมทุนโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนรุ่นที่  3 อย่างรอบคอบอีกครั้ง โดยต้องคำนึงถึงหลักการที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของโครงการเป็นสำคัญ

 

            ด้วยความเคารพ
            31 มีนาคม 2555

 

 

นายวิจิตร ประพงษ์                     นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่  1 (อ. มช.) 
นายสุทธิชัย ใจติ๊บ                       นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 1 (วิศวกรบริษัทเอกชน)
นายดุษฎี บุพการีพร                    นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 2 (ธุรกิจส่วนตัว)
นายภูชิต ม่วงมั่น                        นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 2 (นักศึกษาปริญญาโท)
นายเอกชัย มาตวงศ์                    นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 2 (นักศึกษาปริญญาโท)
นายภัทรพงศ์ ตนเหี่ยม                 นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 1 (พนักงานบริษัทเอกชน)
นายธิปไตร แสละวงศ์                  นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 1 และทุนรัฐบาลฝรั่งเศส (นักศึกษาปริญญาโท)
นางสาวแววดาว คุณกัณหา          นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 1 (วิศวกรบริษเอกชน)
นายอนุชา เบ็ญสลามัน                นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 2 (นักศึกษาปริญญาตรี)
นายสุริยา มารศรี                        นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 1 (วิศวกรบริษัทเอกชน)
นายนที สรวารี                            ผู้สนับสนุน (เลขาธิการมูลนิธิอิสรชน)
นายอัมรินทร์ บัวเจริญ                  นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 1 (วิศวกรบริษัทเอกชน)
นายนิกร ไชยเครื่อง                      นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 1
นายสุวัฒน์ พิมพ์่ประเสริฐ            นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 1
นางสาวกาญจนา องคศิลป์          นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 2 และทุนกระทรวงวิทย์ฯ (นักศึกษาโท-เอก)
นางสาวสุวรรณภา นิลพนมชัย      นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 1 (นักศึกษาปริญญาโท)
นายวุฒิชัย ระถาพล                    นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 2 (พนักงานราชการ)
นายยุทธนา จันทะขิน                  นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 2 (นักศึกษาปริญญาโท)
นางสาวดุจเดือน อุดมทรัพย์         นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 1 (นักศึกษาปริญญาเอก)
นายเปรมชัย จินะสาม                  นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 1
นายธนูวิทย์ ประมาชิด                 นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 1
นายจักรินทร์ ช่างทำร่อง               ผู้สนับสนุน
นายเสกสรร พรมเกษา                 นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 2 (นักศึกษาปริญญาโท)
นางสาวสุนิษา ไชยพรหม นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 2 (นักศึกษาปริญญาโท)
นายพลากร พันธ์เนียม                 นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 2 (นักศึกษาปริญญาโท)
นายเจนรบ เจริญจิตต์                  นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 1 (วิศวกรบริษัทเอกชน)
นายสุนทร แสงค้า                       นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 2 และทุนบริษัทเอกชนฝรั่งเศส (นักศึกษาป. โท)
นายสราวุฒิ ไชยนอก                   นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 2 (นักศึกษาปริญญาตรี)
นายวุฒินันท์ วงศ์ใหญ่                 นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 2 (นักศึกษาปริญญาตรี)
นายยงยุทธิ์ ก้งดี                         นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 1 (วิศวกรบริษัทเอกชน)
นางสาวขนิษฐา สีเงิน                  นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 2 (นักศึกษาปริญญาตรี)
นางสาวทานตะวัน อุณาภาค        นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 2 (พนักงานราชการ)
นางสาวสุพรรณษา ขุนทอง          นักเรียนสอบชิงทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่  3
นายภวินท์ จารย์ลี                       นักเรียนสอบชิงทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่  3
นางสาวนฤมล โรจน์ทองคำ          นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 1  (นักศึกษาปริญญาโท)
นางสาวทิพวัลย์ นวลมุสิก            นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 2 (นักศึกษาปริญญาตรี)        
นางสาวจันทร์สุดา ภิรมย์ราช        นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 2 (นักศึกษาปริญญาตรี)
นายนัฐพล กิจสมัคร                    นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 2
นางสาวสุภาคิณี อภิชัย                นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 1
นางสาวพัชรีภรณ์ ใจทอง             นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 2 (นักศึกษาปริญญาโท)
นางสาวสุกัญญา บุตรหลำ           นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 2
นางสาววรัญญา ช่างแช่ม            นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 2 (นักศึกษาปริญญาโท)    
นางสาวสะใบพร พัฒนพานิชกุล   นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 2 (นักศึกษาปริญญาตรี)    
นายวัชรินทร์ ขอเพิ่มกลาง            นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 2 (ธุรกิจส่วนตัว)
นายรุ่งโรจน์ เจริญไทย                  นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 2 (นักศึกษาปริญญาตรี)     
นางสาวเดือนเพ็ญ กาละปัตย์       นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 2 (นักศึกษาปริญญาตรี)
นางสาวศุภลักษณ์ สีสันต์            นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 2 (นักศึกษาปริญญาโท)
นางสาวนินดาร์ มะลี                   นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 2 (ธุรกิจส่วนตัว)
นางสาวรัตนาพร สิริบาล นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่  2 (เภสัชกร)
นางสาวจิรวดี สารสุวรรณ            นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 1 (วิศวกรบริษัทเอกชน)
นางสาวคณินสญา เร่งพิมาย        นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 2 (นักศึกษาปริญญาตรี)
นางสาวพัชรินทร์ สายสู่               นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 2 (นักศึกษาปริญญาตรี)
นายมโนทัย ไชยแสง                    นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 1
นายสัญชัย แวดเวียง                   นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 2
นายบรรพต รสจันทน์                   นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 2 (นักศึกษา ปริญญาโท)
นายธนัยนันท์ ราชกิตวาณิชย์        ผู้สนับสนุน  
นางสาวเบญจพิศ นาเมืองรักษ์     นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 2 (นักศึกษาปริญญาตรี)
นายอาทิตย์ โรจนา                      นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 2 (Analyst - GHRSC -BK, EML.)  
นายแสนศักดิ์ สำเภาทอง             นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 1
นายวรเชษฐ์ อุทธา                      นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 2 และทุนกระทรวงวิทย์ (นักศึกษาปริญญาโท-เอก)
นายอำพล อินทะคง                    นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 2 (วิศวกรเอกชน)
นางสาวอังคณา เก่งเที่ยว นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 2 (นักศึกษาปริญญาตรี)
นางสาวเรณู พึ่งบ้านเกาะ นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 2 (นักศึกษาปริญญาตรี)
นางสาวระวิวรรณ บัญชาธนากิจ   ผู้สนับสนุน (นักศึกษาปริญญาเอก)
นายยุทธพงษ์ สิงห์จันลา              นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 1 (นักศึกษาปริญญาเอก)
นางสาวสมสกุล มณีรัตน             นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 1 (นักศึกษาปริญญาเอก)
นางสาวศิริรัตน์ คงสิรพิพัฒน์        นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 2
นางสาวอรพรรณ ศรีวิพัฒน์          นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 2 (นักศึกษาปริญญาตรี)
นายภาคภูมิ ทวีสิทธิชาติ             ผู้สนับสนุน (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5)
นายปณต ศรีโยธา                       ผู้สนับสนุน (นักศึกษาปริญญาตรี)
นายชัยสิทธิ์ หิรัญรัตน์                  นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 2 (นักศึกษาปริญญาโท)

 

 

หมายเหตุ : ข่าว/ ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
https://www.facebook.com/note.php?saved&&note_id=10150698163497080
http://www.dailynews.co.th/education/19448
http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9550000039529

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net