Skip to main content
sharethis

สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนร่วมกับชาวชุมชนมาบข่า ระยอง ยื่นฟ้องปลัดและนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุดหลังปล่อยให้โรงงานถ่านหินโค้กได้ใบอนุญาตก่อสร้างได้ทั้ง ๆ ที่ชุมชนคัดค้านมากว่า 5 ปี

วันนี้ (๓ ก.ค.๕๕) เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ศาลปกครองระยอง นายศรีสุวรรณ  จรรยา  นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ร่วมกับชาวมาบข่า อ.นิคมพัฒนา ชาวห้วยโป่ง มาบตาพุด จำนวน ๗๙ คน ได้เดินทางไปยื่นฟ้องปลัดเทศบาลเมืองมาบตาพุด และนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด ต่อศาลปกครองระยอง ข้อหาเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือกระทำการโดยมิชอบโดยการอนุมัติ/อนุญาตให้ผู้ประกอบการโรงงานถ่านหินโค้ก ชื่อบริษัท ไทยเจนเนอรัลไนซ์โคล แอน โค้ก จำกัด ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโรงงานได้ ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔ ที่ผ่านมา

การกระทำของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นการลุแก่อำนาจในการให้ใบอนุญาตแก่บริษัท เข้าข่ายเป็นการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ ขัดหรือแย้งต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ หลายมาตรา อาทิ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘  มาตรา ๖๗ วรรคสอง มาตรา ๒๘๗  ทั้ง ๆ ที่ชาวชุมชนมาบข่า-ห้วยโป่ง ได้คัดค้านโรงงานดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องกว่า 5 ปีแล้วก็ตาม

ทั้งนี้ในการยื่นฟ้องดังกล่าว ชาวบ้านได้มีคำขอท้ายคำฟ้อง ดังนี้

๑) ขอให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกถอนใบอนุญาตการก่อสร้างอาคารโรงงานทั้งหมดที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้อนุญาตให้บริษัท ไทยเจนเนอรัลไนซ์โคล แอนโค้ก จำกัดไปแล้วเสีย และให้ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมกันรับผิดชอบต่อความเสียหายของบริษัทดังกล่าวโดยส่วนตัวด้วย

๒) ขอให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีอาญาต่อผู้ถูกฟ้องคดีในความผิดเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ

๓) ขอให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีจัดให้มีวิธีการที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยให้ประชาชนออกเสียงประชามติตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ เกี่ยวกับโครงการดังกล่าว ในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนดทั้งหมด

๔) ขอให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างครบถ้วนก่อนใช้อำนาจทางปกครองใด ๆ ในกรณีดังกล่าว โดยเฉพาะการต้องดำเนินการให้การคุ้มครองสิทธิของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๕ (๕) และโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรา ๘๗ มาตรา ๒๘๗ มาตรา ๒๙๐ ประกอบพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๑๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.๒๕๕๒ และหรือระเบียบของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานที่เกี่ยวข้อง และหรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๕๘ โดยยึดถือคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๓/๒๕๕๒ เป็นหลักด้วย

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net