Skip to main content
sharethis
รองประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) เผย คปก.มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข หวังแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข ผู้เสียหายได้รับการเยียวยาอย่างเป็นระบบ รวดเร็วและเป็นธรรม พัฒนาระบบความปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงจากการบริการสาธารณสุขและสร้างความมั่นใจในการรักษาพยาบาล     

8 พ.ค. 2557 นางสุนี ไชยรส รองประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เปิดเผยว่า คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย มีมติเห็นชอบและบันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการตรากฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พร้อมร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ... พร้อมเสนอต่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่และพรรคการเมืองต่างๆ ต่อไป

โดยร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ.... ฉบับ คปก. มีสาระสำคัญเพื่อเยียวยาผู้เสียหายโดยไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิด โดยจัดตั้งกองทุนเพื่อชดเชยให้แก่ผู้เสียหาย อีกทั้งให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจในการบรรเทาโทษหรือไม่ลงโทษผู้ให้บริการสาธารณสุขในกรณีที่ถูกฟ้องร้องคดีอาญาข้อหาการกระทำโดยประมาท

คปก. เห็นว่า กฎหมายคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข เป็นกฎหมายที่มีความเร่งด่วน และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน จึงเสนอให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้านการคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข ศึกษาโดยนำร่างกฎหมายที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการกฤษฎีกามาเป็นหลักเบื้องต้น  และศึกษาร่างกฎหมายประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอสองฉบับได้แก่ ร่างกฎหมายคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข เสนอโดย นางสารี อ๋อง สมหวัง และคณะ และ ร่างกฎหมายคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากระบบบริการสาธารณสุข เสนอ นางอรพรรณ์ เมธาดิลกกุลและคณะ

ทั้งนี้ เมื่อประกอบการศึกษาเพิ่มเติมพบว่า กฎหมายเข้าชื่อทั้งสองฉบับมีหลักการที่ต่างกันและมีความขัดแย้งดำรงอยู่ จึงได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ กลุ่มผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขและภาคประชาชน กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขจากสภาวิชาชีพ สมาคมวิชาชีพ กรรมการประกอบโรคศิลปสาขาต่างๆ และกลุ่มนักวิชาการ หน่วยงานของรัฐ ภาคประชาสังคม รวมถึงการปรึกษาหารือร่วมกับอธิบดีกรมบัญชีกลาง เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขแล้ว เห็นว่ามีแนวทางเริ่มต้นที่ดีมาแล้วจากมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ที่กำหนดการจ่ายเงินชดเชยความเสียหายพิจารณาเงินช่วยเหลือเบื้องต้นในกรณีผู้รับบริการหรือผู้ป่วยได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลตามสิทธิโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า แต่ก็มีข้อจำกัดเฉพาะกลุ่มผู้ใช้สิทธิจากกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) เท่านั้น และไม่ครอบคลุมการแก้ไขความขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องคดีอาญา

นางสุนี ไชยรส รองประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย สรุปว่า คปก. จึงเห็นชอบการจัดทำแนวทางการตราร่างกฎหมายคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข ขึ้นใหม่ มีประเด็นสำคัญ คือจะคุ้มครองผู้เสียหายได้รับเงินชดเชยจากกองทุนตามกฎหมายนี้ โดยไม่ต้องพิสูจน์ความผิด การตั้งคณะกรรมการคุ้มครองผู้เสียหายฯ คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินชดเชย ทั้งส่วนกลางและระดับจังหวัด กำหนดความคุ้มครองของสถานพยาบาล เริ่มจากกลุ่มประกันสังคม กลุ่มหลักประกันสุขภาพ และข้าราชการก่อน และเปิดโอกาสหลัง 1 ปี ให้สถานพยาบาลเอกชนสมัครใจเข้าร่วม

ส่วนการพิจารณาจ่ายเงินชดเชย ผู้เสียหายอาจยื่นขอรับเงินชดเชยตามกฎหมายภายในสามปีนับแต่วันที่รู้ถึงความเสียหายแต่ไม่เกินสิบปี และให้มีการพัฒนาระบบความปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหาย และหลักบรรเทาโทษ กรณีผู้ให้บริการสาธารณสุขถูกฟ้องร้องเป็นจำเลยในคดีอาญากระทำโดยประมาทเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการสาธารณสุข เป็นต้น

โดยรองประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ชี้แจงว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้ จะช่วยแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข ผู้ได้รับความเสียหายจะได้รับการเยียวยาอย่างเป็นระบบโดยรวดเร็วและเป็นธรรม มีการพัฒนาระบบความปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงจากความเสียหายที่จะเกิดจากบริการสาธารณสุขและผู้ให้บริการก็จะมีความมั่นใจในการรักษาพยาบาลยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ.... สามารถติดตามรายละเอียดทางเว็บไซต์ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย www.lrct.go.th
 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net