Skip to main content
sharethis

กลุ่มสื่อมวลชน คนทำสื่อ รวมถึงพลเมืองไทย ล่ารายชื่อเรียกร้องกองทัพ ยกเลิกกฎอัยการศึกโดยทันที และถอนทหารกลับกรมกอง ยกเลิกประกาศฉบับที่ 3, 7, 8 และ 9 ที่ควบคุมสื่อโดยตรง

21 พ.ค.2557 กลุ่มสื่อมวลชน คนทำสื่อ รวมถึงพลเมืองไทย ล่ารายชื่อในเฟซบุ๊กแฟนเพจชื่อ ‘แถลงการณ์ต่อต้านการคุกคามสื่อ’ ถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบกและผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (กอ.รส.) โดยระบุว่า จากการที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วพระราชอาณาจักรโดย พล.อ.ประยุทธ์ ผบ.ทบ. ในฐานะ ผอ.กอ.รส. เมื่อเวลาประมาณ 1 นาฬิกาของวันที่ 20 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยอ้างว่าเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้น และปฏิเสธว่ามิได้มีการ “รัฐประหาร” โดย จะเป็นการ “รักษาความสงบ” ดังที่ทราบกันทั่วไปแล้วนั้น

แถลงการณ์ ระบุว่า บัดนี้ปรากฎว่า ผบ.ทบ. และ กอ.รส. ได้มีพฤติการณ์การคุกคามสื่ออย่างชัดเจน ตั้งแต่การส่งกำลังพลพร้อมอาวุธเข้าไปควบคุมสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ สั่งระงับการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ 14 แห่ง สั่งควบคุมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และคำสั่งห้ามเชิญบุคคลมาให้ความคิดเห็นในรายการข่าวเชิงวิเคราะห์ ฯลฯ ดังที่ปรากฎทั่วไปตามประกาศ ฉบับที่ 3, 7, 8 และ 9 แล้วนั้น นอกจากนี้ยังมีการบล็อคเว็บไซด์หลายแห่งซึ่งเป็นการปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน

ผู้ร่วมลงชื่อในแถลงการซึ่งประกอบด้วย กลุ่มสื่อมวลชน คนทำสื่อ รวมถึงพลเมืองไทย มีความกังวลยิ่งต่อการคุกคามดังกล่าวที่กระทบกับเสรีภาพสื่อและสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนซึ่งได้รับการประกันไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกติการะหว่างประเทศที่ประเทศไทยรับรองไว้ จึงเรียกร้องให้ผู้นำกองทัพตระหนักถึงการเคารพเสรีภาพของสื่อมวลชนและสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนที่เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในสังคมอารยะทั่วโลก และขอเรียกร้องให้มีการดำเนินการดังต่อไปนี้โดยทันใด

1. ยกเลิกกฎอัยการศึกโดยทันที และถอนทหารกลับกรมกองเพื่อให้ประชาชนได้ดำเนินชีวิตโดยปกติ คืนเสรีภาพทางการพูด คิด เขียน ให้กับประชาชนอย่างไม่มีเงื่อนไข

2. ยกเลิกประกาศฉบับที่ 3, 7, 8 และ 9 ที่ควบคุมสื่อโดยตรง หยุดการคุกคามสื่อมวลชนทุกกลุ่มและทุกแขนงโดยทันที ด้วยเสรีภาพในการนำเสนอข่าวสารไม่ว่าจะฝ่ายใด ย่อมเป็นสิ่งสำคัญในระบอบประชาธิปไตย ดังนั้นต้องให้สื่อมวลชนมีอิสระในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างกว้างขวางที่ สุด และเคารพในการตัดสินใจของประชาชน

 

สำหรับผู้ร่วมลงชื่อ ณ ขณะนี้ ประกอบด้วย

1. สุภัตรา ภูมิประภาส มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์

2. สุเจน กรรพฤทธิ์ กองบรรณาธิการนิตยสารสารคดี

3. กฤช เหลือลมัย กองบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณ

4. จีรนุช เปรมชัยพร สำนักข่าวประชาไท

5. เชตวัน เตือประโคน หัวหน้าข่าว นสพ.มติชน

6. อธึกกิต แสวงสุข ว็อยซ์ทีวี

7. พิณผกา งามสม สำนักข่าวประชาไท

8. ศรายุธ ตั้งประเสริฐ สำนักข่าวประชาไท

9. นิธินันท์ ยอแสงรัตน์ มติชนทีวี

10. พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ นักเขียน/นักแปล

11. สงวน คุ้มรุ่งโรจน์ นักข่าวอิสระ

12. บัณฑิต เอื้อวัฒนานุกูล สำนักข่าวประชาไท

13. เทวฤทธิ์ มณีฉาย สำนักข่าวประชาไท

14. นวลน้อย ธรรมเสถียร มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์

15. พรรณี ซวงสถาปนานนท์ มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์

16. อารี ชัยเสถียร มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์

17. ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข สำนักข่าวประชาไท

18. รุ่งนภา พิมมะศรี สื่อมวลชน

19. ฤทธิชัย ชูวงษ์ สื่อมวลชน

20. ซะการีย์ยา อมตยา กวี/ นักแปล

21. ใบพัด นบน้อม นักเขียนอิสระ

22. เพ็ญนภา หงษ์ทอง มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์

23. อิสมาอีล ฮายีแวจิ สำนักสื่อ Wartani

24. บุญส่ง ชัยสิงกานนท์ นักวิชาการ

25. ศรีสมร โซเฟร นักเขียน

26. สมชาย แซ่จิว นักโฆษณา

27. ชำนาญ จันทร์เรือง นักเขียน

28. สุขุม เลาหพูนรังษี นักเขียน นักกลอน

29. ทองธัช เทพารักษ์ การ์ตูนนิสต์

30. ธีรมล บัวงาม สำนักข่าวประชาธรรม

31. สร้อยแก้ว คำมาลา นักเขียน

32. ชญานิน เตียงพิทยากร นักเขียน นักวิจารณ์ภาพยนตร์

33. เนติ วิเชียรแสน นักทำหนังอิสระ

34. คัทลียา เผ่าศรีเจริญ ออกแบบเสื้อผ้า/ภาพยนตร์อิสระ

35. สุณัย ผาสุข ฮิวแมนไรท์วอทช์

36. โกวิท แก้วสุวรรณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

37. บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ด้านรัฐศาสตร์

38. สืบ บุญส่ง นาคภู่ ผู้กำกับภาพยนตร์อิสระ

39. ปิยศักดิ์ อู่ทรัพย์ ช่างภาพอิสระ

40. ภาสพล ธีรพงศ์ไพบูลย์ มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์

41. สิรินาฏ ศิริสุนทร เนชั่นทีวี

42. สันติพล ยวงใย กวี นักเขียน

43. อมรศักดิ์ ศรีสุขกลาง กวี เกษตรกร

44. นิติพงศ์ สำราญคง สำนักพิมพ์บุราคุมิน

45. คาล รีอัล กวี/นักเขียน/สื่อมวลชน

46. กิตติพล สรัคคานนท์ นักเขียน บรรณาธิการ สำนักพิมพ์พันหนึ่งราตรี

47. วิทยากร อิสมาแอล นิตยสารฮะลาลไลฟ์

48. พุทธชาติ หงสกุล สถานีโทรทัศน์ Livebox Chiangmai

49. พิพัฒน์ สุยะ ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

50. ธิติ มีแต้ม สื่อมวลชน

51. สุดา อิชิดะ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแฮมลิน เมืองเซ็นต์พอลล์

มลรัฐมินิโซต้า สหรัฐอเมริกา

52. ปรัชญา โต๊ะอิแต กลุ่มปาตานีฟอรั่ม

53. อันธิฌา แสงชัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี

54. ดารณี ทองศิริ นักกิจกรรมอิสระ

55. วลักษณ์กมล จ่างกมล คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

56. อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล เครือข่ายพลเมืองเน็ต

57. ทวีศักดิ์ ปิ สถานีวิทยุมีเดียสลาตัน

58. ฉัตรนคร องคสิงห์ นักเขียน/นักแปลอิสระ

59. สันติสุข กาญจนประกร นักเขียน

60. ฐิตินบ โกมลนิมิ นักข่าวพลเมือง สื่ออิสระ

61. พริษฐ์ เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์ สื่อมวลชน

62. พัชรี แซ่เอี้ยว สื่อมวลชน

63. ณรรธราวุธ เมืองสุข สื่อมวลชน

64. ภาณุ บุญพิพัฒนาพงศ์ คอลัมนิสต์อิสระ

65. รักษ์ชาติ วงศ์อธิชาติ นักศึกษา นักเขียนและนักแปลอิสระ

66. สิริกัญญา ชุ่มเย็น สำนักพิมพ์เม่นวรรณกรรม

67. ดอม ด่านตระกูล คอลัมนิสต์อิสระ

68. กรรณิกา เพชรแก้ว สื่อมวลชน

69. ชัยธวัช ตุลาธน กอง บก. ฟ้าเดียวกัน

70. สันติวิธี พรหมบุตร นักข่าว

71. เกรียงศักดิ์ ศิลากอง ผู้กำกับละครเวที นักแสดงละครเวที นักจัดเทศกาลภาพยนตร์

72. พัชราภา ตันตราจิน อาจารย์ด้านรัฐศาสตร์

73. คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร

74. ภัสธิยา ทองเฟื้อง สื่อมวลชน

ึ75. มนต์สวรรค์ จินดาแสง นักเขียนอิสระและอดีตสื่อมวลชน

76. ประวิตร โรจนพฤกษ์ สื่อมวลชน

77. วีระยศ สำราญสุขทิวาเวทย์ นักเขียน นักทำหนัง นักวาดรูป

78. นันทา เบญจาศิลารักษ์ สำนักข่าวประชาธรรม

79. สรณ ขจรเดชกุล กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน

80. วงศ์ตะวัน ชีวิน คนทำงานสื่ออิสระ

81. สุรศักดิ์ ปานกลิ่น ช่างตัดต่อวีดีโอ

82. กิ่งฟ้า เสนีวงศ์ ณ อยุธยา นักเขียน/บรรณาธิการ

83. พงษ์นริศ เดชเฟื่อง ช่างภาพข่าว สำนักข่าวไทย ช่อง9 อสมท

84. ยิ่งศิวัช ยมลยง นักทำหนังอิสระ

85. ปรีชาพล ชูชัยมงคล ผู้สื่อข่าวประจำกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ตำรวจสีขาว

86. วีระพงษ์ ประภา นักพัฒนาสังคม

87. สุทิวัส หงส์พูนพิพัฒน์ นักข่าว

88. อภิรดี จูฑะศร นสพ.พับลิกโพสต์

89. องอาจ เดชา (ภู เชียงดาว) นักเขียน/สื่อมวลชน

90. มูหัมหมัดฮาริส กาเหย็ม นักเขียน

91. ทิพวรรณ ดูชา นักแปล/นักเขียน เยอรมนี

92. ศุภชัย เจริญศักดิ์วัฒนา อดีตนักเขียนอิสระ (ชมรมไว้ลาย)

93. จรัญญา สารการโกศล กราฟฟิกดีไซน์เนอร์

 

 

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net