มติ ครม.ต่ออายุราชการ-แต่งตั้งโยกย้ายเพียบ - ตั้งปลัดอุตสาหกรรม-แรงงาน

23 ก.ย.2557 มติชนออนไลน์ รายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)  มีมติต่ออายุราชการ นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ออกไปอีก 1 ปี เป็นครั้งที่ 1 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 หลังจะครบกำหนด 4 ปีการปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 30 กันยายน 2557 เช่นเดียวกับ นายนนทิกร กาญจนะจิตรา เลขาธิการ ก.พ. ต่ออายุราชการออกไป 1 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558
              
นอกจากนี้ ครม.ยังมีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญในกระทรวงอุตสาหรรม ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง 5 ราย

1.นางอรรชกา ศรีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2557
              
2.นายธวัชผลความดี รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

3.นายวิรัตน์ ราชาอภิสิทธิ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
              
4.นายชุมพลชีวะประภานันท์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และ

5.นายพิชัย ตั้งชนะชัยอนันต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2557

ขณะที่ นายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงแรงงาน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1.ว่าที่ร้อยตรี ศรัณย์ สมานพันธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง 2.นายพิฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภา งามลักษณ์ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2557
              
กระทรวงพลังงาน นายคุรุจิต นาครทรรพ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557

กระทรวงการคลัง 1.นายประสิทธิ สืบชัยชนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง 2.นายอำนวย ปรีมนวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง 3.นายจุมพล ริมสาคร ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพสามิต ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 4.นายนริทร์ กัลยานมิตร ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร (นักวิชาการศุลกากรทรงคุณวุฒิ) กรมศุลกากร ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 5.นายสุวิชญ โรจนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ (เศรษฐกรทรงคุณวุฒิ) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 6.น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง (นักวิชาการคลังทรงคุณวุฒิ) กรมบัญชีกลาง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง และ 7. นายกฤษฎา อุทยานิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ และตำแหน่งที่ว่าง
              
กระทรวงศึกษาธิการ 1.นางประภาภัทร นิยม ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารมว.ศึกษาธิการ 2. พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารมช.ศึกษาธิการ 3.พลเรือโท เรืองทิพย์ เทียนทอง ดำรงตำแหน่งเลขานุการรมว.ศึกษาธิการ 4.นายอมรวิชช์ นาครทรรพ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรมว.ศึกษาธิการ 5.พ.อ.ดำรงค์ สิมะขจรบุญ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้มีผล ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2557 เป็นต้นไป
              
ครม.ยังได้แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ (นักบริหารระดับสูง) และ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ (สำนักบริหารระดับสูง) 1.นายฉัตรพงศ์ ฉัตราคม รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ (นักบริหารระดับสูง) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ (นักบริหารระดับสูง) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี 2.นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ ที่ปรึกษาด้านข่าวกรองความมั่นคงและสถาบันหลัก (นักการข่าวระดับทรงคุณวุฒิ) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ (นักบริหารระดับสูง) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง เป็นต้นไป
              
นอกจากนี้ น.ส.ปราณี ศรีประเสริฐ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับทรงคุณวุฒิ) ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557
              
นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ

กระทรวงพาณิชย์ 1.นางอัมพวัน พิชาลัย ที่ปรึกษาการพาณิชย์ (นักวิชาการพาณิชย์ทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ 2.นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการค้าภายใน 3.นายธวัชชัย โสภาเสถียรพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่ง  อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 4.นางมาลี โชคล้ำเลิศ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557
              
กระทรวงคมนาคม 1.นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 2.นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 3.นายวรเดช หาญประเสริฐ อธิบดีกรมการบินพลเรือน ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 4.นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 5.นายสมชาย พิพุธวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางอากาศ (นักวิชาการขนส่งทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการบินพลเรือน และ 6.นายชูศักดิ์ เกวี รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมทางหลวง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557
              
ครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีประกอบด้วย 1.นายพิษณุ เดชศรี 2.นาวาตรี ผรณเดช พัฒนาวิจารย์ 3.นางสะไบทิพย์ ปานรัตน์ 4.พลตรีหญิง ดวงสุดา ขยันระงับพาล 5.น.ส.อนุสรี ทับสุวรรณ
              
นอกจากนี้ ครม.ยังได้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน รมว.เกษตรและสหกรณ์ 1.พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ 2. นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ อีกทั้ง ได้แต่งตั้ง ม.ล.จิรพันธุ์ ทวีวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการกปร. แทนนายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ ซึ่งจะเกษียนอายุราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557

ส่วนการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นักบริหารสูง) ทดแทนข้าราชการที่เกษียณอายุ 1.นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นักบริหารสูง) ทดแทนในตำแหน่งที่ว่างจากกรณีการเกษียณอายุราชการ
              
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน รมว.แรงงาน พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และพล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์