กรุงเทพโพลล์สำรวจนักเศรษฐศาสตร์ชี้ GDPปี 58 หลุดเป้าเหลือ3% ชี้ไม่ควรลดดอกเบี้ย

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ เปิดเผยผลสำรวจความเห็น  นักเศรษฐศาสตร์จาก 25 องค์กร จำนวน 63 คน เรื่อง “คาดการณ์แนวโน้ม GDPและทิศทางดอกเบี้ย” พบว่า GDP ปี 58 ไม่น่าจะขยายตัวได้ตามเป้าหมายของกระทรวงการคลังที่ตั้งไว้ 3.9%  และคาดว่าจะขยายตัวได้เพียง 3.0% เท่านั้น  ขณะที่ร้อยละ 9.5   คาดว่า GDP น่าจะเติบโตได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  และมีเพียงร้อยละ 1.6 ที่คาดว่า GDP จะขยายตัวได้ 4.5% ที่เหลือร้อยละ 12.7 ไม่แน่ใจ

ในส่วนของทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในวันที่ 29 เมษายนที่จะถึงนี้  นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ร้อยละ  84.1  คาดว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ระดับเดิมที่ 1.75%  มีเพียงร้อยละ 4.8 ที่คาดว่า กนง.จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็น 1.50% ที่เหลือร้อยละ 11.1 ไม่แน่ใจ

เมื่อถามต่อว่า กนง.ควรปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นอย่างไร นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ร้อยละ 61.9  เห็นว่า กนง.  ควรคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ระดับเดิมที่ 1.75% ขณะที่ร้อยละ 22.2  เห็นว่า กนง.ควรปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ในจำนวนนี้นักเศรษฐศาสตร์ร้อยละ 15.9  เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายควรอยู่ที่ 1.50% นักเศรษฐศาสตร์ที่เหลือร้อยละ 6.3  เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายควรอยู่ที่ 1.25%  ที่เหลือร้อยละ  15.9 ไม่แน่ใจ

 

รายละเอียดของผลสำรวจ กรุงเทพโพลล์

1.คาดว่า GDP ปี 58 จะขยายตัวเป็นไปตามเป้าหมายของกระทรวงการคลัง(โดย สศค.) ที่ตั้งไว้ 3.9% ได้หรือไม่  

ร้อยละ   9.5  คาดว่า GDP น่าจะเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ที่ 3.9%

ร้อยละ 76.2  คาดว่าน่าจะเห็นการปรับลด GDP ในการประมาณการครั้งถัดไป  และเชื่อว่าปีนี้ GDP จะขยายตัวเพียง 3.0%

ร้อยละ 1.6   คาดว่าน่าจะเห็นการปรับเพิ่ม GDP ในการประมาณการครั้งถัดไป และเชื่อว่าปีนี้ GDP  จะขยายตัวได้ 4.5%

ร้อยละ 12.7 ไม่แน่ใจ

 

     หมายเหตุ: 1. สศค. จะมีการปรับการประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 58 อีกครั้งวันที่ 29 เม.ย. 58

                        2. ค่าประมาณการเป็นค่าเฉลี่ย

 

2.การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในวันที่ 29 เมษายนนี้  คาดว่า  กนง. จะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นอย่างไร (จากปัจจุบันที่อยู่ในระดับ 1.75%)

ร้อยละ 84.1  คาดว่า กนง.  จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ระดับเดิมที่ 1.75%

ร้อยละ  4.8   คาดว่า กนง.  จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็น 1.50%

ร้อยละ  11.1 ไม่แน่ใจ

 

3.การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในวันที่ 29 เมษายนนี้  คิดว่า  กนง.  ควรปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นอย่างไร (จากปัจจุบันที่อยู่ในระดับ 1.75%)

ร้อยละ  61.9  เห็นว่า กนง.  ควรคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ระดับเดิมที่ 1.75%

ร้อยละ  22.2  เห็นว่า กนง.  ควรปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

       ในจำนวนนี้นักเศรษฐศาสตร์ร้อยละ 15.9  เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายควรอยู่ที่ 1.50%  

       นักเศรษฐศาสตร์ที่เหลือร้อยละ 6.3  เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายควรอยู่ที่ 1.25%

ร้อยละ  15.9 ไม่แน่ใจ

 

หมายเหตุ: รายงานผลสำรวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์ฉบับนี้  เป็นการสำรวจความเห็นส่วนตัวของ           

                 นักเศรษฐศาสตร์ซึ่งมิได้สื่อถึงแนวนโยบายขององค์กรที่นักเศรษฐศาสตร์สังกัดอยู่แต่อย่างใด

*******************************************************************************************************************

 

รายละเอียดในการสำรวจ

 

วัตถุประสงค์

เพื่อสะท้อนความคิดเห็นนักเศรษฐศาสตร์ต่อการคาดการณ์แนวโน้ม GDP และทิศทางดอกเบี้ยให้กับประชาชน และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรับทราบเพื่อนำไปใช้ประกอบการวางแผนนโยบายเศรษฐกิจและธุรกิจต่อไป

 

กลุ่มตัวอย่าง

เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร์ (กรณีสำเร็จการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์เฉพาะปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก  อย่างใดอย่างหนึ่ง จะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้านวิเคราะห์/วิจัย/หรืองานที่เกี่ยวข้องที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์อย่างน้อย 5 ปีจนถึงปัจจุบัน) ที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานด้านการวิเคราะห์  วิจัยเศรษฐกิจระดับชั้นนำของประเทศ จำนวน 25  แห่ง  ได้แก่  ธนาคารแห่งประเทศไทย  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI)  ศูนย์วิจัยกสิกร สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย  ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ธนาคารไทยพาณิชย์  ธนาคารทหารไทย  บริษัทหลักทรัพย์ภัทร บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย  บริษัททิพยประกันชีวิต คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                         คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร  สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ  คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น  และคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ    

 

วิธีการรวบรวมข้อมูล

การสำรวจนี้เป็นการวิจัยโดยการเลือกตัวอย่างประชากรโดยไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น (Non-probability sampling) แต่ละหน่วยตัวอย่างที่จะได้รับการเลือก จึงเป็นการเลือกตัวอย่างประชากรแบบเจาะจง (Purposive sampling) และดำเนินการรวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามออนไลน์ไปยังนักเศรษฐศาสตร์ในหน่วยงานที่กำหนดภายในระยะเวลาที่กำหนด

 

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล   :  1 – 21 เมษายน 2558

 

วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ      :  26 เมษายน 2558

 

ข้อมูลรายละเอียดของกลุ่มตัวอย่าง

 

 

จำนวน

ร้อยละ

ประเภทของหน่วยงานที่กลุ่มตัวอย่างทำงานอยู่

   

หน่วยงานภาครัฐ

37

58.7

หน่วยงานภาคเอกชน

19

30.2

สถาบันการศึกษา

7

11.1

รวม

63

100.0

เพศ           

   

ชาย

42

66.7

หญิง

21

33.3

รวม

63

100.0

อายุ       

 

 

26 ปี – 35 ปี

11

17.5

36 ปี – 45 ปี

28

44.4

46 ปีขึ้นไป

24

38.1

รวม

63

100.0

การศึกษา      

   

ปริญญาตรี

3

4.8

ปริญญาโท

46

73.0

ปริญญาเอก

14

22.2

รวม

63

100.0

ประสบการณ์ทำงานรวม

   

1-5  ปี

5

7.9

6-10 ปี

15

23.8

11-15 ปี

13

20.6

16-20 ปี

10

15.9

ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป

20

31.8

รวม

63

100.0

 

 

 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์