Skip to main content
sharethis

ที่ประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จแล้ว มี 261 มาตรา ไม่นับบทเฉพาะกาล ซึ่งจะนำไปพิจารณาต่อที่กรุงเทพ 'มีชัย' ชี้ร่าง รธน. ฉบับใหม่ เป็น รธน.ต้านทุจริต 'วันชัย' หวั่น การเลือก ส.ว.แบบไขว้กลุ่ม จะทำให้เกิดปัญหา

17 ม.ค. 2559 วิทยุรัฐสภารายงานว่าการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. นอกสถานที่ เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา โดยที่ประชุมได้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีจำนวน 261 มาตรา ไม่นับบทเฉพาะกาล ซึ่งจะมีการปรับลดมาตราให้สั้นลง แต่ยังคงรักษาเนื้อหาไว้ ในส่วนของบทเฉพาะกาลนั้นจะพิจารณาต่อที่กรุงเทพมหานคร ขณะที่นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงภาพรวมการพิจาณาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ว่า จุดสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือ สิทธิของประชาชน ซึ่ง กรธ.พยายามทำให้สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจำกัดสิทธิ เป็นสิทธิที่ให้เกิดผลอย่างจริงจัง เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ถ้วนหน้ากัน ส่วนเรื่องใดเป็นสิทธิที่มีข้อจำกัดจะเขียนไว้ในหมวดสิทธิเหมือนเดิม เพื่อให้รู้ว่าสิทธิดังกล่าวถึงจำกัดด้วยกฎหมาย ถือเป็นการเปลี่ยนแนวคิดที่หลายฝ่ายกังวลว่าหากไม่เขียนกำกับไว้ทำให้สิทธินั้นบกพร่อง เปลี่ยนเป็นอะไรที่ไม่เขียนห้ามไว้ก็ให้ทุกคนมีสิทธิทำได้ และเพื่อป้องกันไม่ให้การออกกฎหมายในภายหลังกระทบสิทธิพื้นฐาน หรือ เกินจำเป็น

และในกรณีที่จะออกกฎหมายเพื่อจำกัดสิทธิต้องคำนึงถึงความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของรัฐเป็นส่วนร่วม ต้องไม่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่คุ้มครองไว้ให้ ถือเป็นการวางหลักที่ชัดเจน พร้อมย้ำว่าการใช้สิทธิของบุคคลต้องคำนึงถึงหน้าที่ ผลกระทบต่อเกิดจากคนอื่น ต่อศีลธรรมอันดี และความมั่นคงของชาติ เพื่อไม่ให้ใช่แต่สิทธิโดยไม่นึกถึงหน้าที่จะทำให้สังคมเกิดกุลียุค รวมถึงในเรื่องของศาสนา โดยเฉพาะศาสนาพุทธ ที่มีการเรียกร้องให้กำหนดศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ ซึ่งกรธ.ได้มีการเขียนบทบัญญัติบังคับรัฐมีหน้าที่ต้องคุ้มครองให้พ้นจากการบ่อนทำลายในทุกรูปแบบ ส่วนกระบวนการเลือกตั้ง ได้กำหนดให้ทุกคะแนนมีความหมาย เชื่อจะเป็นการเฉลี่ยความสุข และสิทธิ เพื่อให้คนที่มีเสียงข้างน้อยได้รับการเคารพนับถือ และดูแล ซึ่งในเรื่องดังกล่าวได้มีการนำมาใช้ในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เพื่อให้รับฟังเสียงส่วนน้อย โดยกำหนดไว้ว่า ถึงแม้เสียงข้างมากจะแก้ไขรัฐธรรมนูญได้อย่างน้อยต้องมีเสียงข้างน้อยมีส่วนร่วมด้วย พร้อมย้ำว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่ได้กำหนดไว้ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และเป็นต้นเหตุของการทะเลาะเบาะแว้งกัน คือ การทุจริตการในบริหารงานไม่ว่าจะฝ่ายการเมือง หรือฝ่ายประจำ รวมถึงทำให้กลการในการทุจริตเกิดผลอย่างแท้จริง จึงได้กำหนดให้องค์กรอิสระมีมาตรฐานสูงขึ้น มีกลไกวิธีการทำงานที่คล่องตัวมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาองค์กรเหล่านั้นมักจะมีงานเกินตัว จนทำให้ผลการตรวจสอบเรื่องทุจริตล้าช้า ผู้คนไม่เกรงกลัว รวมถึงกำหนดกรอบเวลาในการทำงานให้ชัดเจนมากขึ้น และทำงานไม่ซ้ำซ้อนกัน นอกจากนี้นายมีชัย กล่าวว่า กรธ.ยังได้สร้างเรื่องการมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศได้ โดยเฉพาะที่มา ส.ว. ซึ่ง กรธ.ไม่ต้องการให้วุฒิสภาอยู่ภายใต้อาหนัดนักการเมือง หรือ ฝ่ายการเมือง จึงเปิดให้ประชาชนสามารถสมัครเป็น ส.ว.ได้ ส่วนการปรองดองและการปฏิรูปนั้น กรธ.ได้กำหนดกลไกหลายด้านที่เอื้อต่อการปรองดองในหมวดต่างๆ อาทิ หน้าที่ของรัฐ สิทธิเสรีภาพ กลไกลในการเลือกตั้ง รวมถึงขณะนี้กำลังรอผลสรุปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเขียนเรื่องอะไรไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ

มีชัย ขนานนามร่าง รธน. ฉบับใหม่ เป็น รธน.ต้านทุจริต

สำนักข่าวไทยรายงานว่านายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. เปิดเผยว่า จุดสำคัญของการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือ การกำหนดสิทธิของประชาชนให้เกิดผลอย่างจริงจัง สิ่งใดที่รัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนห้าม ให้ทุกคนมีสิทธิ์กระทำได้ พร้อมปรับเปลี่ยนถ้อยคำการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ ด้วยการเขียนหน้าที่อำนาจ แทนคำว่า อำนาจหน้าที่ เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงหน้าที่มากกว่า และให้ความคุ้มครองศาสนาพุทธ ที่คนส่วนใหญ่นับถือมานาน และให้ความสำคัญกับทุกคะแนนเสียง ไม่ทิ้งคะแนนผู้แพ้ เพื่อให้เสียงข้างน้อยได้รับความเชื่อถือ กรณีนี้ได้นำไปใช้ในประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ที่ให้เสียงข้างน้อยต้องมีส่วนร่วม รวมทั้ง ระบุชัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในประเด็นสำคัญ อาทิ สิ่งแวดล้อม

“เรื่องใหญ่ที่สุดคือ รัฐธรรมนูญจะแก้ไขปัญหาทุจริต ซี่งเป็นปัญหาเรื้อรังของประเทศ โดยได้สร้างกลไกการแก้ไขปัญหาทุจริตให้เข้มข้น สกัดคนโกงให้พ้นการเมือง และสกัดทุจริตต่อหน้าที่และเลือกตั้งพ้นจากการเมือง รวมถึงการให้คนที่ร่วมมือกันทุจริตจะพ้นจากหน้าที่ ทั้ง สภาและครม. ในกรณีอนุมัติโครงการไม่โปร่งใสจะพ้นตำแหน่งทั้งคณะ ดังนั้น จึงขอเรียกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่า เป็นรัฐธรรมนูญฉบับต่อต้านการทุจริต” นายมีชัย กล่าว

นายมีชัย กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังพยายามเขียนให้ครอบคลุมถึงการทำประชานิยม ว่าจะสามารถทำได้แค่ไหน โดยจะกำหนดไว้ในกฎหมายวินัยการเงินการคลัง ซึ่งจะเป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ และจะเขียนให้แล้วเสร็จก่อนจะมีการเลือกตั้ง

นายมีชัย กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ร่างรัฐธรรมนูญยังไม่สมบูรณ์ เพราะยังไม่ได้พิจารณาในส่วนของบทเฉพาะกาลที่เพิ่งร่างเสร็จ และจะนำกลับไปพิจารณาอีกครั้งที่กรุงเทพมหานคร ยืนยันว่า ไม่ใช่การนิรโทษกรรม แต่เป็นการยืนยันในสิ่งที่ คสช. และครม. ดำเนินการ ให้ใช้ได้จนกว่าจะมีคนมายกเลิก แต่จะไม่ให้การคุ้มครองการกระทำทุจริต

“ยอมรับว่ามีคนพยายามบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญ และไม่รับร่าง หากรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติ จะต้องโทษคนที่อธิบายต่อประชาชน จะโทษ กรธ.ไม่ได้” นายมีชัย กล่าว

โดยร่างรัฐธรรมนูญในขณะนี้ มีจำนวน 261 มาตรา ยังไม่รวมบทเฉพาะกาล ซึ่งจะนำไปปรับแก้ให้กระชับและสั้นลง

 

วันชัย ชี้ การเลือก ส.ว.แบบไขว้กลุ่ม จะทำให้เกิดปัญหา

สำนักข่าวไทยยังรายงานว่านายวันชัย สอนศิริ โฆษกคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง กล่าวว่า การที่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กำหนดให้มีส.ว. 200 คนจาก 20 กลุ่มอาชีพ โดยเลือกกันแบบไขว้กลุ่ม รวมทั้ง กำหนดอำนาจหน้าที่ใหม่ โดยภาพรวมของที่มาน่าจะดี แต่วิธีการของการเลือกไขว้กลุ่ม น่าจะเป็นปัญหา และอาจจะทำให้ไม่สามารถคัดกรองคนดีมีความรู้ความสามารถมาเป็นส.ว.ได้ เพราะวิธีการแบบนี้จะทำให้เกิดการบล็อคโหวต แลกคะแนนกัน และอาจจะทำให้เกิดการใช้เงินซื้อคะแนนกันได้ ดังที่เคยปรากฏมาแล้วในองค์กรบางองค์กร ที่ให้มีการเลือกกันแบบนี้ และในที่สุดก็ทำให้ไม่ได้คนดีดังที่ต้องการ จึงไม่ควรจะมากำหนดวิธีการดังกล่าว เพราะเป็นสิ่งชำรุดในอดีต ที่ไม่ควรจะมีในรัฐธรรมนูญฉบับนี้

“ทางที่ดีน่าจะเอาวิธีการสรรหา ที่เคยใช้ก่อนหน้านี้ มาพิจารณาดูว่า มีจุดอ่อน จุดแข็ง จุดบกพร่อง อย่างไร และแก้ที่จุดนั้น ในอดีตน่าจะมีปัญหาอยู่ที่คณะกรรมการสรรหาว่าจำนวนน้อยไป ไม่หลากหลาย ไม่โปร่งใส ก็แก้ให้กรรมการสรรหามีจำนวนมากขึ้น หลากหลายมากขึ้น และวิธีการจะต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ ก็น่าจะแก้ปัญหาที่มาของ ส.ว. อย่างที่สังคมต้องการได้ เพราะการแก้ปัญหาใดๆ ในรัฐธรรมนูญ น่าจะเป็นการแก้ปัญหาในอดีต และสร้างความก้าวหน้าขึ้นมาใหม่ มิใช่ย่ำอยู่กับที่หรือถอยหลัง” นายวันชัย กล่าว

นายวันชัย กล่าวอีกว่า เท่าที่ติดตามการร่างรัฐธรรมนูญ ยังไม่เห็นความชัดเจนในกลไกที่จะทำให้การเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรมอย่างเป็นระบบ และเป็นความหวังของประชาชนคนไทยในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ เพราะกลไกที่สำคัญที่จะทำให้การเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรมได้นั้น น่าจะอยู่ที่ 3 ส่วนคือ 1. คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 2. ข้าราชการทุกระดับที่สนับสนุนในการเลือกตั้ง และ3. ภาคประชาชน ที่จะต้องมีส่วนช่วยส่งเสริมสนับสนุนควบคุมกำกับดูแลการเลือกตั้ง ทั้ง 3 ส่วนนี้จะต้องไปด้วยกัน ทำงานให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรม เปลี่ยนวิธีการ เปลี่ยนแนวทาง และเปลี่ยนความคิดในการเลือกตั้งใหม่

นายวันชัย กล่าวว่า กลไกในรัฐธรรมนูญจะต้องมีให้ทั้ง 3 ส่วนนี้ร่วมกันทำงาน เปลี่ยนจากแนวทางเดิมๆ ซึ่งจากร่างที่แถลงออกมานั้น ยังไม่เห็นอะไรใหม่ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขเรื่องการเลือกตั้งได้ เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ กรธ.จะต้องวางกลไกให้มีผล และเป็นความหวังของการเมือง ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า หากทำไม่ได้ กลไกไม่มีก็จะล้มเหลว การเมืองก็จะกลับไปเป็นแบบเดิม กรรมาธิการขับเคลื่อนด้านการเมืองจะติดตามในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด เพราะถือว่าเป็นการปฏิรูปทางการเมืองที่สำคัญ

“แม้ว่าทุกส่วนทุกองค์กร รวมทั้งรัฐธรรมนูญ และกลไกต่างๆได้วางไว้เพื่อการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าไม่มีการปฎิบัติจริง เราก็จะไม่มีทางรู้ว่า เมื่อถึงเวลาเลือกตั้งแล้ว การเลือกตั้งจะสุจริตเที่ยงธรรมจริงหรือไม่ ดังนั้น ก่อนเลือกตั้ง ส.ส.ควรจะมีการเลือกตั้ง อบต. อบจ. เทศบาลที่ค้างคาอยู่นี้เป็นโซนๆ หรือเป็นภาคๆ ไป เพื่อเป็นการซักซ้อมการเลือกตั้งอย่างการปฏิบัติจริง ว่าจะทำได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไร จุดบกพร่องมีอยู่ตรงไหนก็แก้ไขเสีย เมื่อมีการทดลองจริง และมีกฎหมายจริง มีการปฏิบัติจริง เชื่อว่าถึงวันนั้นที่มีการเลือกตั้ง ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเข้าที่เข้าทาง แก้ไขเรื่องการเลือกตั้งได้อย่างแท้จริง” นายวันชัย กล่าว

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net