Skip to main content
sharethis

หลังสำนักงานการบินเรือนประชุมร่วมกับสายการบิน การท่าอากาศยาน ล่าสุดมีการออกประกาศ กพท. ให้ถือว่า "ตุ๊กตาลูกเทพ" เป็นสัมภาระ ไม่ใช่ผู้โดยสารเพราะไม่มีสภาพบุคคล โดยกำหนดให้จัดเก็บสัมภาระที่ช่องเก็บสิ่งของเหนือศีรษะหรือใต้ที่นั่ง และเมื่อนำขึ้นเครื่องก็จะถูกตรวจหาอาวุธ ระเบิด วัตถุอันตราย หากไม่ยอมให้ตรวจก็ไม่ให้เดินทาง

ภาพซ้าย ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง การซักซ้อมทำความเข้าใจวิธีฏิบัติในการนำสัมภาระติดตัวผู้โดยสารไปกับอากาศยาน ภาพขวา ตุ๊กตาลูกเทพ (ที่มาของภาพประกอบ: กพท. /askhanuman.co.th)

27 ม.ค. 2559 - ตามที่เมื่อวันที่ 22 ม.ค. สายการบินไทยสมายล์ ได้ออกแนวทางปฏิบัติให้แก่พนักงานต้อนรับบนเครื่อง ในการปฏิบัติต่อผู้โดยสารที่นำ "ตุ๊กตาลูกเทพ" โดยสารไปกับอากาศยาน โดยให้ซื้อตั๋วที่นั่งพิเศษให้ตุ๊กตาลูกเทพให้นั่งได้เฉพาะบริเวณริมหน้าต่าง มีการเสิร์ฟเครื่องดื่ม แต่ต้องรัดเข็มขัดระหว่างเครื่องขึ้น-ลง และสายการบินไทยสมายล์ ชี้แจงเมื่อ 23 ม.ค. ว่า เพื่อให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจที่มาที่ไปและสามารถใช้เป็นมาตรการปฏิบัติพิเศษ ให้มีการปฏิบัติต่อผู้โดยสารอย่างถูกต้องเหมาะสม ไม่ขัดต่อระเบียบความปลอดภัยบนเครื่องนั้น

ล่าสุดในวันนี้ (27 ม.ค.) หลังจากที่ จุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมท่าอากาศยานและรักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการบิน ได้แก่ การบินไทย ไทยสมายล์ นกแอร์ บางกอกแอร์เวย์ส แอร์เอเชีย ไลอ้อนแอร์ ฯลฯ และผู้ประกอบการสนามบิน เช่น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. กรมท่าอากาศยาน บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในการปฏิบัติกรณีมีผู้โดยสารเดินทางพร้อมตุ๊กตาลูกเทพนั้น

ต่อมาในวันเดียวกัน ใน เว็บไซต์ของกรมการบินพลเรือน มีการออก "ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง การซักซ้อมทำความเข้าใจวิธีฏิบัติในการนำสัมภาระติดตัวผู้โดยสารไปกับอากาศยาน" ลงนามโดย นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้

000

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

เรื่อง การซักซ้อมทำความเข้าใจวิธีฏิบัติในการนำสัมภาระติดตัวผู้โดยสารไปกับอากาศยาน

โดยที่ในปัจจุบันมีผู้โดยสารอากาศยานนำสัมภาระติดตัวผู้โดยสาร ซึ่งเรียกโดยทั่วไปว่า "ตุ๊กตาลูกเทพ" ไปกับอากาศยานเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภัยในอากาศยาน การรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือน และรักษาความเรียบร้อยในอากาศยานและท่าอากาศยาน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงออกประกาศเพื่อซักซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติในการนำสัมภาระติดตัว ผู้โดยสารดังกล่าวไปกับอากาศยาน ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 สถานะของตุ๊กตาลูกเทพ

คำว่า "ผู้โดยสาร" หมายถึง บุคคลซึ่งผู้ประกอบการรับขนคนโดยสารทางอากาศยอมรับให้เดินทางไปกับอากาศยานและไม่ใช่เจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน ดังนั้น สิ่งที่ไม่มีสภาพบุคคลจะไม่ถือว่าเป็นผู้โดยสาร สัมภาระที่ผู้โดยสารนำขึ้นไปในห้องโดยสารอากาศยานจึงถือว่าเป็นสัมภาระติดตัวผู้โดยสาร

ข้อ 2 การจัดเก็บตุ๊กตาลูกเทพในห้องโดยสารอากาศยาน

ผู้โดยสารมีหน้าที่ต้องจัดเก็บสัมภาระติดตัวในห้องโดยสารอากาศยาน และต้องปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยานเกี่ยวกับการจัดเก็บสัมภาระติดตัวดังกล่าว ซึ่งตามหลักปฏิบัติสากลในระหว่างอากาศยานบินขึ้นจากท่าอากาศยาน (Take off) และระหว่างอากาศยานบินลงสู่ท่าอากาศยาน (Landing) เจ้าหน้าที่ประจำอากาศยานจะกำหนดให้ผู้โดยสารจัดเก็บสัมภาระติดตัวไว้ในที่เก็บบนเหนือศีรษะหรือใต้ที่นั่ง ผู้โดยสารที่นำตุ๊กตาลูกเทพขึ้นไปในห้องโดยสารต้องปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวด้วย เว้นแต่ จะมีการตกลงกับผู้ประกอบการรับขนคนโดยสารทางอากาศเป็นอย่างอื่น

หลักเกณฑ์การปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับสัมภาระติดตัวผู้โดยสารเป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 69 ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับสัมภาระติดตัวผู้โดยสาร

ข้อ 3 มาตรฐานรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสัมภาระที่ท่าอากาศยาน

ผู้โดยการท่าอากาศยานมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจค้นสัมภาระติดตัวโดยใช้วิธีการทางเทคนิคหรือวิธีการอื่นใดในการตรวจหาอาวุธ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายอย่างอื่น ซึ่งอาจนำไปใช้กระทำการอันเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของการบินและการขนส่งทางอากาศ

ในเที่ยวบินใดมีผู้โดยสารไม่ยินยอมให้ตรวจค้นสัมภาระติดตัว ให้ผู้ประกอบการรับขนคนโดยสารทางอากาศปฏิเสธไม่รับขนคนโดยสารดังกล่าวสำหรับการบินเที่ยวนั้น

ผู้โดยสารและสัมภาระซึ่งถูกตรวจค้นแล้วแต่ไม่ผ่านจะถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นอากาศยาน และผ่านจุดตรวจค้นไปได้ และจะมีการแจ้งเตือนผู้ประกอบการรับขนทุกรายที่ท่าอากาศยานนั้นให้ทราบถึงผู้โดยสารและสัมภาระนั้น

ดังนั้น ผู้โดยสารที่นำตุ๊กตาลูกเทพขึ้นไปในห้องโดยสารอากาศยาน จึงต้องผ่านการตรวจค้นโดยใช้เครื่องมือ หรือวิธีการตรวจค้นที่ท่าอากาศยานนำมาใช้ตรวจบุคคลและสัมภาระ การปฏิเสธไม่ยินยอมให้ตรวจค้นจะส่งผลกับการปฏิเสธไม่ให้ผ่านจุดตรวจค้นนั้นๆ หรือไม่ให้ขึ้นอากาศยาน

หลักเกณฑ์เรื่องการตรวจค้นเพื่อรักษาความปลอดภัยในการดำเนินการท่าอากาศยานเป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 83 ว่าด้วยการตรวจค้นเพื่อรักษาความปลอดภัยในการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ

ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559

นายจุฬา สุขมานพ
ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net