Skip to main content
sharethis
บ้านสมเด็จโพลล์สำรวจคน กทม. 42.3% คิดว่าควรมีการเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการบำบัดน้ำเสีย 41.7% ไม่เห็นด้วย และ 54.9% คิดว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดจากขาดความรับผิดชอบของคน กทม. เอง
 
 
 
10 มิ.ย. 2560 ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่ อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,150 กลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลในวันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2560  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ใช้เกณฑ์ตารางสำเร็จรูปของ Taro Yamane กำหนดว่า ประชากรเกิน 100,000 คนต้องการความเชื่อมั่น 95% และความผิดพลาดไม่เกิน 3% ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,111 กลุ่มตัวอย่าง
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์ สิงห์ขจร ประธานคณะกรรมการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ กล่าวว่า ผลการสำรวจในครั้งนี้ต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหานคร การให้ความสำคัญต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหานคร การเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการกำจัดขยะและการเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการบำบัดน้ำเสีย ปัญหาด้านมลพิษอากาศ ปัญหาด้านขยะมูลฝอย ปัญหาด้านน้ำเสีย ปัญหาด้านมลพิษทางเสียง ปัญหาชุมชนแออัด ปัญหามลภาวะทางสายตา ปัญหาแผ่นดินทรุดตัว ปัญหาน้ำท่วม และปัญหาการขาดแคลนพื้นที่สีเขียว ซึ่งเป็นปัญหาที่ผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครต้องประสบพบเจอในทุกๆวัน ในปัจจุบันและปัญหาใดที่อยากให้มีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สุด ซึ่งผลการสำรวจในครั้งนี้ต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม มีข้อมูลที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ 
 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนด้านสิ่งแวดล้อม อันดับหนึ่งคือ ปัญหาด้านมลพิษอากาศ ร้อยละ 27.0 อันดับสองคือ ปัญหาด้านขยะมูลฝอย ร้อยละ 26.6 อันดับสาม คือ ปัญหาชุมชนแออัด ร้อยละ 11.4 อันดับสี่คือ ปัญหาด้านน้ำเสีย ร้อยละ 10.9 และอันดับห้าคือ ปัญหาน้ำท่วม ร้อยละ 8.0
 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 55.8 ทราบว่าปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีขยะมูลฝอย วันละประมาณ 10,000 ตัน รองลงคือ ไม่ควร ร้อยละ 32.0 และไม่แน่ใจ ร้อยละ 12.2
 
และคิดว่าตนเองมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาด้านขยะมูลฝอยร้อยละ 58.7  รองลงคือ ไม่ควร ร้อยละ 25.8 และไม่แน่ใจ ร้อยละ 15.5
 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 49.8 มีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาด้านขยะมูลฝอยโดยการแยกขยะ รองลงคือ ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ร้อยละ 34.9 และไม่แน่ใจว่ามีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาด้านขยะมูลฝอย ร้อยละ 15.3
 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 42.3 คิดว่าควรมีการเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการบำบัดน้ำเสีย รองลงคือ ไม่ควร ร้อยละ 41.7 และไม่แน่ใจ ร้อยละ 16.0
 
และคิดว่าควรมีการเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการบำบัดน้ำเสียรวมไปในค่าน้ำประปา ร้อยละ 43.1 รองลงคือ ไม่ควร ร้อยละ 41.7 และไม่แน่ใจ ร้อยละ 15.2
 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.9 คิดว่าในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหานครเกิดจากการขาดความรับผิดชอบของคนกรุงเทพมหานคร รองลงคือ ไม่ควร ร้อยละ 27.0 และไม่แน่ใจ ร้อยละ 18.1
 
 
 
 
สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net