"มวลชนคนดี": คนชั้นกลางระดับบนและคนใต้ย้ายถิ่นในกรุงเทพฯ | ชลิดา บัณฑุวงศ์-ธร ปิติดล [คลิป]

คลิปจากการสัมมนาสาธารณะ “การเมืองคนดี”: ความคิด ปฏิบัติการ และอัตลักษณ์ทางการเมืองของผู้สนับสนุน  “ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย” 15 ธันวาคม 2560 | ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โดยช่วงเช้าเป็นการนำเสนอช่วง “มวลชนคนดี”: คนชั้นกลางระดับบนและคนใต้ย้ายถิ่นในกรุงเทพฯ" แบ่งเป็นการนำเสนอหัวข้อย่อยประกอบด้วย 1) ความคิดและปฏิบัติการ “การเมืองคนดี” ของคนใต้ย้ายถิ่นในกรุงเทพฯ โดย ชลิตา บัณฑุวงศ์ และ 2) การเติบโตและการหันหลังให้กับประชาธิปไตยของคนชั้นกลางระดับบนในประเทศไทย โดย ธร ปิติดล และ ชานนทร์ เตชะสุนทระวัฒน์ ร่วมให้ความเห็นโดย โกวิท วงศ์สุรวัฒน์, สามชาย ศรีสันต์ และอรรถจักร์ สัตยานุรักษ์

"ความคิดและปฏิบัติการ “การเมืองคนดี” ของคนใต้ย้ายถิ่นในกรุงเทพฯ" นำเสนอโดย ชลิตา บัณฑุวงศ์

"การเติบโตและการหันหลังให้กับประชาธิปไตยของคนชั้นกลางระดับบนในประเทศไทย" 
นำเสนอโดย ธร ปิติดล

 ช่วงให้ความเห็นโดยโกวิท วงศ์สุรวัฒน์, สามชาย ศรีสันต์ และอรรถจักร์ สัตยานุรักษ์