Skip to main content
sharethis

'มหาเถรสมาคม' มีมติให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อ 'สามเณรโฟล์ค' กล่าวหาว่าเณรมีพฤติการณ์หมิ่นประมาทฯ สมเด็จพระสังฆราช ใส่ความคณะสงฆ์ให้เสื่อมเสียหรือแตกแยก ทั้งยังมีการขอความร่วมมือเรื่องนี้ไปยังทางตำรวจด้วย ด้าน ‘คณะปฏิสังขรณ์การพระศาสนาใหม่’ ประณามจี้หยุดกดทับสิทธิฯ เจ้าตัวยันไม่หยุดเคลื่อนไหว เพราะเราคือคนที่ขอข้าวเขากิน

 

25 ก.พ.2564 จากกรณี 'สามเณรสหรัฐ สุขคำหล้า' หรือ 'สามเณรโฟล์ค' แนวร่วมราษฎรศาลายาเพื่อประชาธิปไตย ถูกเจ้าหน้าที่สำนักงานพุทธศาสนาและเจ้าหน้าที่ตำรวจคุกคาม โดยอ้างว่าเณรโฟล์คพักอาศัยที่บ้านนักกิจกรรม ผิดข้อห้ามตามกฎหมาย พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 เมื่อวันที่ 23 ก.พ.ที่ผ่านมานั้น

มหาเถรสมาคมมีมติให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อ สามเณรโฟล์ค

วันนี้ (25 ก.พ.64) เฟซบุ๊กแฟนเพจ 'สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ' เผยแพร่กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระบุว่ามหาเถรสมาคมมีมติให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อ สามเณรโฟล์ค โดยกล่าวหาว่าเณรมีพฤติการณ์หมิ่นประมาท ดูหมิ่น อาฆาตมาดร้ายสมเด็จพระสังฆราช ใส่ความคณะสงฆ์ให้เสื่อมเสียหรือแตกแยก ทั้งยังมีการขอความร่วมมือเรื่องนี้ไปยังทางตำรวจด้วย

โดยระบุว่า เมื่อวันที่ 23 ก.พ.ที่ผ่านมา สํานักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกลุ่มคุ้มครองพระพุทธศาสนา สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ร่วมกับ พระครูสถิตปริยัติวงศ์ วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ เจ้าคณะแขวงบางซื่อ พระวินยาธิการ ออกตรวจตราตามที่ได้รับ รายงานข่าวและแจ้งเบาะแส กรณี พบเห็นสามเณรมีพฤติกรรมขัดต่อคําสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามภิกษุ สามเณรเที่ยวเตร็ดเตร่และพักค้างแรมตามบ้านเรือน พ.ศ. 2521, คําสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามพระภิกษุ สามเณรเกี่ยวข้องกับการเมือง พ.ศ. 2538, ประกาศคณะสงฆ์ เรื่อง ห้ามพระภิกษุสามเณรพักแรมในสถานที่ เป็นที่รังเกียจทางพระวินัย ลงวันที่ 31 ม.ค. 2561 และอาจเข้าข่ายขัดต่อ ประกาศมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามภิกษุสามเณรไม่ให้เป็นสมาชิกในสมาคม หรือสโมสรคฤหัสถ์ ลงวันที่ 19 พ.ค. 2476 ซึ่งประกาศห้ามภิกษุสามเณรเข้าเป็นสมาชิกในสมาคมหรือสโมสรคฤหัสถ์ เพราะไม่สมควรเกี่ยวข้องในกิจ ที่ไม่ควรแก่บรรพชิต เป็นการสร้างความเสื่อมเสียต่อพระพุทธศาสนา และเป็นที่ติเตียนวิพากษ์วิจารณ์ ของพุทธศาสนิกชนถึงความไม่เหมาะสม

ภายหลังจากที่เจ้าคณะผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ละแวกบ้านพักนักกิจกรรม แนวร่วมราษฎร ย่านเตาปูน ตรวจสอบตามที่ได้รับรายงาน โดยอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ ประกอบกับ ข้อมูลที่ได้รับจากสื่อสังคมออนไลน์ พบว่า สามเณรรูปดังกล่าว คือ สามเณรสหรัฐ สุขคําหล้า หรือ โฟล์ค ไม่มีสังกัด ซึ่งเป็นบุคคลตาม มติมหาเถรสมาคม ที่ 57/2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2564 เรื่อง กรณีสามเณรเข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง โดยเข้าร่วมชุมนุมและปราศรัย กับกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองหลายครั้ง ทั้งในระหว่างการชุมนุมยังแสดงพฤติกรรมละเมิดองค์แห่งพระวินัยปิฎก กล่าวติพระธรรม กล่าวติพระสงฆ์ มีความเห็นผิด ไม่เหมาะสมในสมณะแห่งพระพุทธศาสนา มีพฤติกรรม ที่เข้าข่ายการหมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายสมเด็จพระสังฆราช ใส่ความคณะสงฆ์ ให้เสื่อมเสียหรือแตกแยก มหาเถรสมาคมจึงมีมติให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดําเนินการตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แจ้งมติมหาเถรสมาคมนี้ ไปยัง เจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด และจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อดําเนินการตามแนวทางการลงทัณฑกรรมแก่สามเณร พร้อมแจ้งขอความร่วมมือไปยังสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เพื่อแจ้งสถานีตํารวจในท้องที่ต่างๆ หากพบเห็น สามเณรดังกล่าว ให้นําเข้าพบเจ้าคณะผู้ปกครองในพื้นที่นั้นๆ เพื่อดําเนินการตามมติมหาเถรสมาคม แล้ว

‘คณะปฏิสังขรณ์การพระศาสนาใหม่’ ประณาม ‘เถรสมาคม-พศ.’ จี้หยุดกดทับสิทธิ หลัง คุกคาม ‘เณรโฟล์ค’

ขณะที่เมื่อวันที่ 23 ก.พ.ที่ผ่านมา เพจ คณะปฏิสังขรณ์การพระศาสนาใหม่ - New Restoration ออกแถลงการณ์ คณะปฏิสังขรณ์การพระศาสนาใหม่ เรื่อง การประณามองค์กรสำนักพุทธและมหาเถรสมาคมต่อการคุกคามสามเณรสหรัฐ สุขคำหล้า

ระบุว่า เมื่อวันที่ 23 ก.พ.  เวลา 10.40 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและพระวินยาธิการ (ตำรวจพระ) พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบ ได้บุกค้นบ้านพักนักกิจกรรมทางการเมือง เพื่อขอพบสามเณรโฟล์ค สหรัฐ สุขคำหล้า โดยไม่มีหมายค้นและอ้างว่ามีประชาชนพบเห็นสามเณรเข้า - ออก บ้านพักดังกล่าวอยู่ตลอดเวลา เพื่อร้องเรียนต่อพฤติการณ์ที่ไม่เหมาะสมอันผิดสมณวิสัยของสามเณรรูปนี้และกล่าวหาว่า “พระภิกษุสามเณรไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับการเมือง” จึงขอพาตัวสามเณรไป “วัดบางโพธิ์” เพื่อพูดคุยเป็นการส่วนตัว

คณะปฏิสังขรณ์การพระศาสนาใหม่จึงขอประนามการกระทำดังกล่าวขององค์กรมหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบที่ใช้อำนาจโดยมิชอบ อีกทั้งกฎมหาเถรสมาคมที่ไม่เอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัยและขัดหลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย การใช้อำนาจในครั้งนี้ของทั้งสององค์กรเป็นการกระทำที่คุกคามต่อผู้เห็นต่างทางการเมืองและขัดแย้งกับกฎหมายรัฐธรรมนูญที่จำกัดสิทธิเสรีภาพของพระภิกษุสามเณรตามสิทธิพลเมืองไทย

พฤติกรรมการเข้าออกบ้านพักนักกิจกรรมทางการเมืองของสามเณรเป็นการกระทำที่หาได้ผิดต่อหลักพระธรรมวินัยและกฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญ การกระทำของสามเณรในบ้านพักฯ เป็นการประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการเคลื่อนไหวต่อการปฏิรูปการพระศาสนาให้มีความถูกต้องเป็นธรรมและยุติธรรมมากกว่าที่เป็นอยู่ มิใช่การใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือทางการเมืองของชนชั้นนำอย่างที่เห็นเรื่อยมา เมื่อเสร็จธุระสามเณรก็กลับที่พักตามสมควรแก่เวลา

คณะปฏิสังขรณ์การพระศาสนาใหม่จึงขอเรียกร้องให้สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติและมหาเถรสมาคม พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ หยุดใช้พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการสร้างค่านิยมกดทับสิทธิเสรีภาพและคุกคามนักบวช และเป็นข้ออ้างสร้างความชอบธรรมให้แก่ชนชั้นศักดินาให้สูงส่งประดั่งเทวดาจนมิสามารถจับต้องได้ แบ่งแยกผู้คนในรัฐประดั่งไพร่เพื่อขูดรีดอำนวยความสบายแก่ตนตามอำเภอใจ

'สามเณรสหรัฐ' ยันไม่หยุดเคลื่อนไหว เพราะเราคือคนที่ขอข้าวเขากิน

ด้าน สามเณรสหรัฐ หรือ เณรโฟล์ค เผยกับ วอยซ์ ว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เขาเห็นว่าที่พักไม่น่าใช่ปัญหา เพราะหากใช้มาตราฐานเดียวกัน พระรูปอื่นที่ไปประชุมหรืออบรมตามต่างจังหวัด แล้วพักที่โรงแรมก็อาจจะเข้าข่ายความผิดเช่นเดียวกัน แต่สามเณรโฟล์คเชื่อว่าเหตุผลในการคุกคามครั้งนี้ สำนักพุทธศาสนาจงใจจะจับผมมากกว่า

"ในอนาคตจะล่ารายชื่อเพื่อยุบสำนักพุทธศาสนา ส่วนเหตุการณ์คุกคามจะมีการยื่นหนังสือถึงยูเอ็น" สามเณรสหรัฐ บอกเป้าหมายในการเคลื่อนไหว เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม

เมื่อถามว่าในอนาคตยังคงจัดกิจกรรมหรือขึ้นปราศรัยหรือไม่ เขาเน้นย้ำตรงนี้ว่า "ผมออกมาเคลื่อนไหวแน่นอน" พร้อมเสริมอีกว่าเขานั้นไม่ต้องเสียต้นทุนชีวิต ทว่าหลายคนที่ออกมาชุมนุมต้องเสี่ยงกับการถูกคุกคามและดำเนินคดี

"ประชาชนที่เขาออกมาต้องยอมเสียต้นทุนชีวิต ส่วนเราคือคนที่ขอข้าวเขากิน จึงเห็นว่าควรออกไปแสดงจุดยืนเพื่อเป้าหมายของคนในสังคม"

สำหรับกระแสด้านลบและข้อครหาภาพลักษณ์พระออกมาเคลื่อนไหว เณรโฟล์คเห็นว่าไม่ใช่เรื่องแปลก เป็นเรื่องธรรมดาที่มนุษย์ทุกคนจะวิพากษ์วิจารณ์ แม้แต่พระเยซูหรือพระพุทธเจ้ายังวิจารณ์ได้ 

"มันไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะถูกติฉินนินทาจากคนในสังคม ในสมัยโบราณกาลยังมีการปาหินหรือวิพากษ์วิจารณ์ศาสดา จึงอยากให้การตั้งคำถามถึงสถาบันกษัตริย์สามารถทำได้เช่นเดียวกัน โดยไม่ต้องมีใครถูกจับ"

แนวร่วมราษฎรศาลายาฯ เผยสามเณรโฟล์คอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย หลังติดต่อไม่ได้เมื่อทราบข่าวนอกเครื่องล้อมวัด

วันนี้ (25 ก.พ.64) เมื่อเวลา 22.16 น.  เพจ 'แนวร่วมราษฎรศาลายาเพื่อประชาธิปไตย - Coalition of Salaya for Democracy' ระบุว่า ตอนนี้ทางทีมงานสามารถติดต่อ สามเณรสหรัฐ สุขคำหล้า หรือ สามเณรโฟล์ค ได้แล้ว และสามเณรโฟล์คยืนยันว่าตอนนี้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัย

โดย ก่อนหน้านี้ เมื่อเวลา 17.34 น. เพจดังกล่าว รายงานว่า ตำรวจนอกเครื่องแบบ 7 นาย ล้อมวัดสุทธิวรารามเพื่อตามหาสามเณรสหรัฐ และหลังจากทราบข่าวเพื่อนๆ สมาชิกก็ไม่สามารถติดต่อสามเณรโฟล์คได้อีกพร้อมกังวลเรื่องความปลอดภัย

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net