พบ 91 โครงการเกี่ยวกับ 'ม้าทรง' งบ 107 ล้าน ตั้งแต่ขนย้ายไป-กลับ ฝรั่งเศส ค่าอาหาร ค่าก่อสร้างอาคารคอก

พบ 91 โครงการเกี่ยวกับม้าทรงประจำพระองค์ฯ ค้นจากเว็บไซต์ actai.co งบฯ รวม 107 ล้าน ตั้งแต่จ้างเหมาขนย้าย ไป-กลับฝรั่งเศส ซื้อสป.สาย ส. ระบบวิทยุเครือข่ายสื่อสาร ซื้ออาหาร ซื้อยา จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารคอก

ภาพเมื่อค้นจากเว็บไซต์ actai.co

17 มี.ค.2564 จากวานนี้ (16 มี.ค.64)โซเซียลเน็ตเวิร์กนำเอกสารงบประมาณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องประทับ ห้องทรงงาน และห้องสุนัขทรงเลี้ยง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในเดือน มกราคม 2563 โดยงานนี้มีราคากลางราว 20 ล้านเศษ โดยเฉพาะข้อมูลการติดเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 BTU 3 ชุด ขนาด 18,000 BTU 15 ชุด ขนาด 12,000 BTU 1 ชุด แบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง ขนาด 12,000 BTU 4 ชุด รวม 589,400 บาท จนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ทั้งในเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์นั้น

นอกจากงบประมาณหรือโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับสุนัขทรงเลี้ยงแล้ว อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือ ม้าทรงประจำพระองค์ฯ โดยจากการ สืบค้นเว็บไซต์ actai.co ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ผ่านโครงการที่เกี่ยวกับ ด้วยคำว่า "ม้าทรง" ผลจากการสืบค้นวันที่ 17 มี.ค.64 พบ 92 โครงการที่ค้นพบ ใน 4 หน่วยงาน งบประมาณรวม 107,314,691.00 บาท อย่างไรก็ตามในจำนวนที่ค้นพบมี 1 โครงการที่ไม่เข้าพวกคือ โครงการเกี่ยวกับม้าทรงในการจ้างเหมาบริการจัดขบวนวัฒนธรรมพร้อมวัสดุ-อุปกรณ์ประกอบขบวนวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์ เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 60,000 บาท หากตัดส่วนนี้จะเหลือ 107,254,691 บาท ใน 3 หน่วยงาน 91 โครงการ

ส่วนใหญ่ที่พบเป็นโครงการระหว่างปี 2558 - 2563 โดยมีบางโครงการที่อยู่ในปี 2554 ด้วย หน่วยงานหลักที่เป็นเจ้าของโครงการคือ กรมการสัตว์ทหารบก และพบหลายโครงการเป็น การจ้างงานจ้างเหมาขนย้ายม้าทรงประจำพระองค์ฯ จากไทยไป (กลับ) ฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังมีโครงการที่กองทัพบกเป็นผู้รับผิดชอบเช่น จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารคอกม้าทรงประจำพระองค์ เป็นต้น โดยมีโครงการที่น่าสนใจดังนี้

 • จ้างจ้างเหมาขนย้ายม้าทรงประจำพระองค์ ฯ (สำหรับ 2 ม้า) โดยวิธีพิเศษ 2,199,000 บาท 04/09/2558 หน่วยงานที่ประกาศ กรมการสัตว์ทหารบก 
 • จ้างเหมาขนย้ายม้าทรงประจำพระองค์ ฯ (จำนวน 2 ม้า) โดยวิธีพิเศษ 2,350,000 บาท 29/03/2559 หน่วยงานที่ประกาศ กรมการสัตว์ทหารบก
 • ซื้อสป.สาย ส. ระบบวิทยุเครือข่ายสื่อสาร สำหรับหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ เป็นแผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยวิธีพิเศษ เลขที่โครงการ 59046138729 งบ 7,982,000 บาท 15/07/2559 หน่วยงานที่ประกาศ กองทัพบก
 • จ้างเหมาขนย้ายม้าทรงประจำพระองค์ ฯ (สำหรับ 3 ม้า) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีพิเศษ 3,298,500 บาท 22/07/2559 หน่วยงานที่ประกาศ กรมการสัตว์ทหารบก
 • ประกวดราคาซื้อซื้ออาหารสำหรับม้าทรงประจำพระองค์ ฯ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,000,000 บาท 17/05/2561 หน่วยงานที่ประกาศ กรมการสัตว์ทหารบก
 • จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารคอกม้าทรงประจำพระองค์ ของ กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือก เลขที่โครงการ 61077379656 งบ 12,761,700 บาท 28/09/2561 หน่วยงานที่ประกาศ กองทัพบก
 • จ้างเหมาขนย้ายม้าทรงประจำพระองค์ฯ จำนวน ๒ ม้า จากสาธารณรัฐฝรั่งเศสกลับราชอาณาจักรไทย ในราคายกเว้นค่าอากรทางศุลกากร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61107122683  งบ 2,350,000 บาท 02/11/2561 หน่วยงานที่ประกาศ กรมการสัตว์ทหารบก
 • จ้างเหมาขนย้ายม้าทรงประจำพระองค์ฯ จำนวน ๒ ม้า จากราชอาณาจักรไทยไปยังสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117158410 งบ 2,350,000 บาท 19/12/2561 หน่วยงานที่ประกาศ กรมการสัตว์ทหารบก
 • จ้างเหมาขนย้ายม้าทรงประจำพระองค์ฯ จำนวน ๑ รายการ ( ๑ ม้า ) จากราชอาณาจักรไทยไปยังสาธารณรัฐฝรั่งเศส รวมราคาประกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61127144595 งบ 1,175,000 บาท  19/12/2561 หน่วยงานที่ประกาศ กรมการสัตว์ทหารบก
 • ซื้ออาหารสำหรับม้าทรงประจำพระองค์ ฯ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,000,000 บาท 22/02/2562 หน่วยงานที่ประกาศ กรมการสัตว์ทหารบก
 • จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารคอกม้าทรงประจำพระองค์ ของ กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือก เลขที่โครงการ 62027423506  งบ 3,799,800 บาท 15/05/2562 หน่วยงานที่ประกาศ กองทัพบก
 • จ้างงานจ้างเหมาขนย้ายม้าทรงประจำพระองค์ ฯ ( เพิ่มเติม ) จำนวน 2 รายการ ( 2 ม้า ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 62097240481 งบ 4,700,000 บาท 22/10/2562 หน่วยงานที่ประกาศ กรมการสัตว์ทหารบก
 • จ้างเหมาขนย้ายม้าทรงประจำพระองค์ ฯ จำนวน 1 รายการ ( 2 ม้า )จากสาธาณรัฐฝรั่งเศสกลับราชอาณาจักรไทย รวมราคาประกันในราคายกเว้นค่าอากรทางศุลกากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 62077354705 งบ 2,350,000 บาท 27/09/2562 หน่วยงานที่ประกาศ กรมการสัตว์ทหารบก
 • จ้างเหมาขนย้ายม้าทรงประจำพระองค์ ฯ จำนวน 1 รายการ ( 2 ม้า ) จากราชอาณาจักรไทยไปยังสาธารณรัฐฝรั่งเศส รวมราคาประกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 62077492468 งบ 2,350,000 บาท 09/12/2562 หน่วยงานที่ประกาศ กรมการสัตว์ทหารบก

ตัวอย่างตารางแสดงวงเงินงบฯ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : 

 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์