กรีนพีซประเทศไทย ออกแถลงการณ์ค้านร่างกฎหมายทำลายการรวมกลุ่มของประชาชน

กรีนพีซ ประเทศไทย ออกแถลงการณ์หยุดร่างกฎหมายทำลายการรวมกลุ่มของประชาชนและละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทุกฉบับ ชี้ "ไม่มีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน หากไร้ซึ่งความเป็นธรรมทางสังคม"

29 พ.ค. 2565 กรีนพีซ ประเทศไทย ออกแถลงการณ์ "ไม่มีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน หากไร้ซึ่งความเป็นธรรมทางสังคม" หยุดร่างกฎหมายทำลายการรวมกลุ่มของประชาชนและละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทุกฉบับ ระบุว่าในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่ 70 เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2558 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ประเทศไทยและประเทศสมาชิกสหประชาชาติรวม 193 ประเทศ ร่วมลงนามรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาของโลก

เพื่อร่วมกันบรรลุการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลังภายในปี 2575 โดยกำหนดให้มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 17 ข้อ เป็นแนวทางให้แต่ละประเทศดำเนินการร่วมกัน [1]

ในขณะที่เหลือเวลาอีกเพียง 9 ปี ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าวโดยที่หัวใจสำคัญคือ “การเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาที่เปิดกว้างบนพื้นฐานของความเป็นธรรม ความเท่าเทียมและเป็นประชาธิปไตย” รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาและคณะกลับทำในสิ่งที่ตรงข้าม คือ การผลักดันร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. … [2] ที่มีความหมายคลุมเครือ มีเนื้อหาที่นำไปสู่การละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการทำลายสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่มของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ในมาตรา 4 ที่ระบุว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง” และในมาตรา 42 “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหกรณ์ สหภาพ องค์กรชุมชนหรือหมู่คณะอื่นๆ”

กรีนพีซ ประเทศไทย เห็นว่า ณ ปัจจุบัน ประเทศไทยมีกลไกทางกฎหมายเพื่อกำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน องค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรไม่แสวงหากำไรต่าง ๆ อย่างเข้มงวดอย่างยิ่งอยู่แล้ว การผลักดันร่างกฎหมายที่ลิดรอนสิทธิของประชาชนทุกคนโดยการ “ควบคุมด้วยความคลุมเครือ” ดังกล่าวนี้ สะท้อนถึงการใช้อำนาจและกลไกรัฐอย่าง

เผด็จการเพื่อปิดปาก สร้างบรรยากาศแห่งความหวาดกลัว กดขี่เลือกปฏิบัติและปิดกั้นพลังแห่งความสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและปกป้องสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและเป็นธรรม

การที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาและคณะได้ผลักดันร่างพระราชบัญญัติที่มีลักษณะทำลายการรวมกลุ่มของประชาชนและละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ดังกล่าวนี้ นอกจากจะทำลายความเข้มแข็งของกลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือทั้งในระดับประเทศและระดับโลกภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้ว ยังเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐตามพันธกรณีของประเทศไทยในความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมนับร้อยฉบับ รวมถึงการป้องกันมลพิษ

การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ และปฏิบัติการด้านสภาพภูมิอากาศ ซึ่งต้องการเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและพื้นที่ประชาธิปไตยในการแสดงออกบนพื้นฐานของความไว้วางใจ การปฏิบัติที่เท่าเทียม การร่วมมือและการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ประชาชนและชุมชนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของทรัพยากร หาใช่การควบคุมและสั่งการจากบนลงล่าง การบังคับขู่เข็ญและใช้อำนาจเผด็จการไม่

กรีนพีซ ประเทศไทย ขอประกาศร่วม “ขบวนต่อต้านร่างกฎหมายทำลายการรวมกลุ่มของประชาชน” ที่ยืนยันต่อต้านร่างกฎหมายทุกฉบับที่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุม กำกับ และทำลายสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่มของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ เพื่อจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการปกป้องรักษาอำนาจรัฐ ลดทอนอำนาจและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชน และละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการมีส่วนร่วมสร้างสังคมประชาธิปไตยอย่างแท้จริงของประชาชน

หมายเหตุ :
[1] ความรู้พื้นฐานว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ข้อ สามารถดูได้ที่ https://www.sdgmove.com/sdg-101/
[2] ทำความรู้จักกับร่างกฎหมายทำลายการรวมกลุ่มของประชาชน ดูเพิ่มเติมที่ https://no.npobill.org/about-npo/

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์