Skip to main content
sharethis
 • ก่อนสภาจะพิจารณาวาระ 2 และ 3 ชวนอ่านงบประมาณเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ ปีงบประมาณ 2566 ตามร่างที่เผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์สำนักงบประมาณ หน่วยงานต่างๆ ตั้งงบใช้จ่ายเกี่ยวกับสถาบันที่พบรวมประมาณ 34,752 ล้านบาท หรือเพียง 1.09% ของงบประมาณแผ่นดินทั้งหมด 3.18 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นรายจ่ายโดยตรง 16,923 ล้านบาท รายจ่ายโดยอ้อม 17,829 ล้านบาท ซึ่งจำนวนมากมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประโยชน์สาธารณะ แต่มีการอ้างอิงหรือมีจุดเกาะเกี่ยวกับสถาบันฯ หรือเสริมสร้างบารมีให้กับสถาบันฯ ด้วย
 • ปีนี้งบรายจ่ายโดยตรงลดลง แต่ยังพบโครงการพระราชดำริฯ หลายโครงการ ทั้งโครงการ TO BE NUMBER ONE, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช/พรรณไม้หายากในสมเด็จพระเทพฯ และโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ได้รับเงินอุดหนุนกระจายตามหน่วยงานหลายหน่วยงานทั้งส่วนกลาง สถาบันการศึกษา จังหวัดและเทศบาล
 • ‘ส่วนราชการในพระองค์’ นั้น แม้ในเอกสารเล่มจะแจงมาแค่ 9 หน้า แต่ 'พิธา ก้าวไกล' ระบุว่ามีการปรับวิธีแจงการใช้งบในชั้นกรรมาธิการ รวมทั้งมอบหมาย เลขาฯ ครม. มาเป็นตัวแทนชี้แจงงบประมาณและตอบคำถาม กมธ. 'ส.ส.เบญจา' เสนอให้มีการจัดทำแผนบูรณาการงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์เป็นการเฉพาะ โดยให้ กปร. เป็น "แม่งาน" ในการดูแลและจัดลำดับความสำคัญของโครงการหลวงทั้งหมด

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 เผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงบฯ มาตั้งแต่ 15 พ.ค.ที่ผ่านมา และได้เข้าสู่การพิจารณาวาระ 1 ของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ปัจจุบันมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณและจะมีพิจารณาวาระที่ 2-3 กันในช่วง  17-18 ส.ค นี้

โดยในปีนี้งบประมาณเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์เป็นประเด็นตั้งแต่การอภิปรายวาระ 1 เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.ที่ผ่านมา เบญจา แสงจันทร์ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล อภิปรายร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ซึ่งระบุว่า ในส่วนของงบประมาณที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ว่า ในปี 2565 อยู่ที่ 33,712 ล้านบาท ส่วนในปี 2566 มีการขอจัดสรรมา 30,542 ล้านบาท ลดลง 9.4% โดยมีงบประมาณที่หน่วยรับงบประมาณต่างๆ ขอจัดสรรแบ่งได้เป็น 5 ประเภท คือ (1) ส่วนราชการในพระองค์ 8.6 พันล้านบาท (2) โครงการพิทักษ์รักษาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และโครงการตามพระราชประสงค์ 660 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5%) (3) โครงการถวายความปลอดภัยฯ 4.9 พันล้านบาท (4) โครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ 1.35 หมื่นล้านบาท และ (5) โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวงอื่นๆ 2.7 พันล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 28%)

นอกจากนี้ ส.ส.พรรคก้าวไกล ยังชี้ปัญหาด้วยว่าไม่เปิดเผยรายละเอียด ทำโครงการเป็นเบี้ยหัวแตกไม่คุ้มค่าและไม่สมพระเกียรติ เป็นเครื่องมือแอบอ้างทำโครงการของงบซ้ำทุกปี รวมทั้งเสนอให้มีการจัดทำแผนบูรณาการงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นการเฉพาะ โดยให้สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) เป็น "แม่งาน" ในการดูแลและจัดลำดับความสำคัญของโครงการหลวงทั้งหมด

ทั้งนี้ในชั้นกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณางบประมาณนั้น เมื่อวันที่ 14 ก.ค.ที่ผ่านมา พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกลโพสต์ผ่านแฟนเพจของตัวเองถึง ‘หน่วยงานราชการในพระองค์’ ที่ปีก่อนๆ ไม่มีข้อมูลชี้แจงนั้น ว่า มีการปรับใน 3 เรื่องคือ 1. มีแจกเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมให้กับ กมธ. งบฯ (แม้จะมีเพียง 3 หน้า ที่เป็นข้อมูลใหม่) 2. มีวิดีทัศน์ความยาว 5 นาที เพื่อให้ข้อมูลและแจกจายรายละเอียด รวมถึงจำนวนบุคลากรในแต่ละสำนัก และ 3. มีการมอบหมาย เลขาฯ ครม. มาเป็นตัวแทนชี้แจงงบประมาณและตอบคำถาม กมธ.

 • 'เบญจา-ก้าวไกล' อภิปรายงบฯ โครงการซ้ำซ้อน - สร้างไม่เสร็จ - ไม่ปรับตามยุคสมัย #งบสถาบันกษัตริย์66 https://prachatai.com/journal/2022/06/98905 
 • 'พิธา' เผย ‘ราชการในพระองค์’ ปรับวิธีแจงการใช้งบ-ขอหน่วยงานอื่นเลี่ยงต่อท้ายชื่อโครงการด้วย ‘เฉลิมพระเกียรติ’ https://prachatai.com/journal/2022/07/99510 

อย่างไรก็ดี รายงานชิ้นนี้แม้ตัวเลขรวมที่ประชาไทนับได้ อาจจะไม่ตรงกับที่ก้าวไกลเคยนำเสนอ แต่จะเปิดงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ของทุกหน่วยงานที่รายงานต่อสำนักงบประมาณ สำหรับการแบ่งกรอบการใช้จ่ายเป็น รายจ่ายโดยตรง นั้น ซึ่งหมายถึงรายจ่ายที่ใช้เพื่องานเกี่ยวกับสถาบันโดยตรง กับ รายจ่ายโดยอ้อม ซึ่งหมายถึงรายจ่ายที่ใช้ผ่านโครงการที่ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ เช่น โครงการเทิดพระเกียรติ เผยแพร่ เทิดทูน ประชาสัมพันธ์พระเกียรติคุณ โครงการหลวง โครงการพระราชดำริ รวมถึงโครงการในชื่ออื่นๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประโยชน์สาธารณะ แต่มีการอ้างอิงหรือมีจุดเกาะเกี่ยวกับสถาบันฯ หรือเสริมสร้างบารมีให้กับสถาบันฯ ด้วย

ปีงบประมาณ 2566 พบว่า ประเทศไทยมีการตั้งงบประมาณการใช้จ่ายเกี่ยวกับสถาบันจากร่างงบฯ ทั้งหมดราว 34,752 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพียง 1.09% ของงบประมาณแผ่นดินทั้งหมด 3,185,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายจ่ายโดยตรง 16,923.7 ล้านบาท รายจ่ายโดยอ้อม 17,829 ล้านบาท

เปรียบเทียบ 63-66

ปีงบประมาณ

ทางตรง (ล้านบาท)

ทางอ้อม

(ล้านบาท)

รวม

(ล้านบาท)

งบประมาณรวม(ล้านบาท)

สัดส่วนต่องบประมาณรวม

2563

19,685

10,043

29,728

3,200,000

0.929%

2564

20,653

16,575

37,228

3,300,300

1.12%

2565

20,931 

14,829

35,760

3,100,000

1.148%

2566

16,923

17,829

34,752

3,180,000

1.09%

หมายเหตุ : ตัวเลขเท่าที่ประชาไทสามารถนับได้

 • เปิดงบประมาณปี 2563 ส่วนที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 2.9 หมื่นล้านบาท https://prachatai.com/journal/2020/03/86761
 • เปิดงบเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ปี 2564 รายละเอียดตามเอกสาร ร่างพ.ร.บ.งบประมาณ https://prachatai.com/journal/2020/08/89306
 • เปิดงบเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ ปี 65 รายละเอียดตามเอกสาร ร่างพ.ร.บ.งบฯ พบราว 3.57 หมื่นล้าน https://prachatai.com/journal/2021/08/94506

เมื่อพิจารณาเฉพาะส่วนของงบรายจ่ายตรงทั้งหมดจะพบว่ามีความเปลี่ยนแปลงจากปีที่ 63, 64 และ 65 ดังปรากฏรายละเอียดในตาราง

ตารางเทียบรายจ่ายโดยตรงบางส่วนเทียบร่างงบฯ ปี 63, 64, 65 และ 66 (หน่วย : ล้านบาท)

หน่วยงาน/รายการ

63

64

65

66

ส่วนราชการในพระองค์

7,685

8,981

8,761

8,611

(สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) โครงการการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

1,976

1,650

2,119

1,574

(กรมโยธาธิการ) โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง/เขตพระราชฐาน ตามแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

2,378

1,700

1,500

1,500

(สำนักเลขาธิการนายกฯ) พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ได้รับความปลอดภัยสูงสุด (การถวายปฏิบัติการบิน)

5,528

5,184

3,523

2,342

(สนง.ปลัดกระทรวงกลาโหม) การสนับสนุนการถวาย ความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์

1,201

1,218

1,296

1,015

(งบกลาง)ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ

1,000

1,000

800

800

(สำนักเลขาฯ ครม.) การประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

506

496

412

410

(กอ.รมน.) งานเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

-

80

21

34

นอกจากนี้ยังมี โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศและกองบัญชาการกองทัพไทย 17.75, 281.71, 45.50, 35.94และ 53.08 ล้านบาท ตามลำดับ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีและพิธีสำคัญของรัฐบาล 20 ล้านบาท

สร้างถนนและระบบระบายน้ำบริเวณโรงเก็บ ฮ.พระราชพาหนะ ฝูง.201 บน.2 ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี ของกองทัพอากาศ 12.4 ล้านบาท หรือของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มี ค่าเช่ารถยนต์สำหรับใช้ในขบวนเสด็จฯ ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยฯ (นรป.) 72 คัน 132.6 ล้านบาท ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยในขบวจเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ 8 คัน 16.5 ล้านบาท ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ฯ เพื่อใช้ในภารกิจถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ 4 คัน 10.3 ล้านบาท ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ฯ เพื่อใช้ในภารกิจถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ 4 คัน 8.28 ล้านบาท ฯลฯ

สำหรับรายจ่ายโดยอ้อมของปี 2566 นั้นมีความหลากหลาย โดยลักษณะโครงการเป็นไปตามพันธกิจของหน่วยงานนั้นๆ แต่หากจัดกลุ่มโดยดูโครงการลักษณะเดียวกันที่ปรากฏตัวอยู่ในหลายหน่วยงานก็สามารถแบ่งประเภทได้คร่าวๆ

ดังนี้

1. โครงการพระราชดำริ/โครงการหลวง/โครงการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง งบรวมประมาณ 13,361 ล้านบาท

2. โครงการเทิดพระเกียรติ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์พระเกียรติคุณ ปลูกจิตสำนึกเทิดทูนสถาบันฯ  งบรวมประมาณ 1,844.9 ล้านบาท

3. โครงการ TO BE NUMBER ONE  งบรวมประมาณ 195.3 ล้านบาท

4. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช/พรรณไม้หายากในสมเด็จพระเทพฯ งบรวมประมาณ 407.5 ล้านบาท

5. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี งบรวมประมาณ 455.84 ล้านบาท

6. โครงการอื่นๆ ตามหน่วยงานต่างๆ งบรวมประมาณ 1,564 ล้านบาท

 

เปรียบเทียบรายจ่ายโดยอ้อม 64-66

รายการ

ปีงบประมาณ / หน่วย : ล้านบาท

64

65

66

โครงการพระราชดำริ/โครงการหลวง/โครงการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

11,434

11,936.6 

13,361

 โครงการเทิดพระเกียรติ การปลูกจิตสำนึกเทิดทูนสถาบัน

1,261

299

1,844.9

 โครงการ TO BE NUMBER ONE

170

191

195.3

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช/พรรณไม้หายากในสมเด็จพระเทพฯ

150

277

407.5

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

3,904

455

455.84

โครงการอื่นๆ ตามหน่วยงานต่างๆ

1,671 

1,564

ตัวอย่างรายละเอียดรายจ่ายโดยตรงบางรายการ

1.ส่วนราชการในพระองค์

จัดตั้งขึ้นในยุครัฐบาล คสช. โดยอาศัยการออก พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มีการโอนย้าย 5 หน่วยงานราชการมาสังกัดส่วนราชการในพระองค์ และการจัดระเบียบส่วนงานกำหนดไว้ให้เป็นไป “ตามพระราชอัธยาศัย” ได้แก่ 1.สำนักราชเลขาธิการ (เดิมเป็นส่วนราชการอิสระ มีฐานะเทียบเท่ากรม ราชเลขาธิการอยู่ใต้บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี) 2.สำนักพระราชวัง (เดิมเป็นหน่วยราชการในพระองค์ มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง โดยขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี) 3.กรมราชองครักษ์ (เดิมสังกัดกระทรวงกลาโหม) 4.หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (เดิมสังกัดกระทรวงกลาโหม) 5.สำนักงานนายตำรวจราชสำนัก (เดิมสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)

นอกจากนี้ปี 2562 ยังมีการออกพระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ อันได้แก่ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ และกรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ปัจจุบันมีการจัดโครงสร้างส่วนราชการในพระองค์ ประกอบด้วย 3 หน่วยหลักคือ 1.สำนักงานองคมนตรี 2.สำนักพระราชวัง 3.หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ภายในร่างงบประมาณฯ งบที่ให้ส่วนราชการในพระองค์เป็นงบอุดหนุนและมีเพียง 9 หน้า ไม่มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังเช่นกระทรวงหรือหน่วยงานรับงบประมาณอื่นๆ ระบุเพียงว่าเป็น “เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส่วนราชการในพระองค์” งบรวมทั้งสิ้น 8,611 ล้านบาท

เอกสารงบประมาณ ‘ส่วนราชการในพระองค์’ 8,611 ล้านบาท ที่มีเพียง 9 หน้า ดังนี้

สำหรับงบประมาณส่วนราชการในพระองค์นั้น เริ่มต้นจาก 6,391 ล้านเมื่อปี 2561 ที่เริ่มก่อตั้ง และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แม้ปีนี้จะลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย แต่การประมาณการถึงปีงบประมาณ 2569 ก็เพิ่มขึ้นโดยมีการประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าว่าหน่วยงานนี้จะได้รับงบประมาณกว่า 10,111.46 ล้านบาท 

อย่างไรก็ตาม 14 ก.ค.ที่ผ่านมา พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ให้ความเห็นด้วยว่า งบฯ ส่วนราชการในพระองค์ ใน กมธ.พิจารณางบฯ 2566 มีความก้าวหน้าขึ้น 3 เรื่อง คือ 1.มีแจกเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมให้ กมธ. แม้เพียง 3 หน้าที่เป็นข้อมูลใหม่ 2. มีวิดีทัศน์ความยาว 5 นาที เพื่อให้ข้อมูลและแจกจายรายละเอียด รวมถึงจำนวนบุคลากรในแต่ละสำนัก และ 3. มีการมอบหมาย เลขาฯ ครม. มาเป็นตัวแทนชี้แจงงบประมาณและตอบคำถาม กมธ.

2. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 115,527.65 ล้านบาท(ขณะที่ปี 65 อยู่ที่ 114,879.65 ล้านบาท ปี 64 อยู่ที่ 121,907 ล้านบาท) กำหนดวิสัยทัศน์ว่า เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธา และกำหนดพันธกิจว่า 1.ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 2.บังคับใช้กฎหมายและอำนวยความยุติธรรม 3.รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของราชอาณาจักร

สตช. มีหลายภารกิจ หลายแผนงาน หนึ่งในนั้นคือแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

สำหรับงบปี 2566 มีจำนวน 1,574.35 ล้านบาท

มีการกำหนดตัวชี้วัดที่น่าสนใจคือ ข้าราชการตำรวจที่ผ่านการฝึกอบรมผู้ปฎิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่ (Local CAT) ไม่น้อยกว่า ปีละ 4,000 นาย ตั้งแต่เริ่มต้น – ปี 69 – จบ

3. กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมืองมีงบประมาณโครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง (ตามแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ) อยู่ที่ 1,500 ล้านบาท

โดยในร่างงบฯ ปี 66 รวมทั้งเมื่อปี 65 ในวัตถุประสงค์มีตัดคำว่า "ในเขตพระราชฐาน" ออกด้วย ในขณะที่ปี 64 และ 63 มีคำนี้

เมื่อเดือน ม.ค.64 iLaw เผยแพร่รายงานงบประมาณสถาบันพระมหากษัตริย์ 10 ปีย้อนหลัง (บางส่วน) โดยชี้ว่า 'กรมโยธาธิการและผังเมือง' เป็นหนึ่งในหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้เช่นเดียวกันในรูปแบบของ 'โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง'  ปี 2555 นับเป็นปีที่งบประมาณส่วนดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดเมื่อเทียบจากงบในปีก่อนหน้า หรือคิดเป็นการปรับงบเพิ่มขึ้นกว่า 135% ส่งให้ตัวเลขงบจาก 429 ล้านบาทในปี 2554 ขึ้นมาอยู่ที่ 1,000 ล้านบาท เอกสารงบประมาณปี 2555 เล่มที่ 6 หน้าที่ 222 – 224 พบตัวอย่างโครงการภายใต้การใช้จ่ายงบดังกล่าว อาทิ งบสำหรับจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารดูแลและบำรุงรักษางานระบบพระที่นั่งอัมพรสถาน วังทวีวัฒนาและพื้นที่ควบคุมในพระองค์ 904 จำนวน 40 ล้านบาท และงบสำหรับค่าปรับปรุงห้อง Gym อาคารศูนย์ราชการวังทวีวัฒนา จำนวน 10 ล้านบาท

เมื่อย้อนกลับไปดูงบในปี 2554 พบว่า มีโครงการสำคัญๆ อาทิ งบสำหรับค่าก่อสร้าง POOL HOUSE BALI และสระสรง วังทวีวัฒนา จำนวน 100 ล้านบาท รวมไปถึงงบสำหรับค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคาร VVIP GYM วังทวีวัฒนา อีก 50 ล้านบาท และงบสำหรับการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงหมู่พระที่นั่งอัมพรสถาน วังทวีวัฒนา และโครงการก่อสร้างกิจกรรมพิเศษในพระบรมวงศานุวงศ์ อีก 30 ล้านบาท

iLaw ยังระบุว่า แม้ตัวเลขงบประมาณจะมีอย่างชัดเจนทุกปี ทว่ารายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณเหล่านั้นกลับไม่มีการชี้แจงอย่างละเอียดนับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 เป็นต้นมา หรือตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2557 จนถึงปัจจุบัน เป็นเพียงการใช้วิธีอธิบายแบบรวมๆ แทนว่าตั้งงบประมาณสำหรับค่าก่อสร้าง ค่าจ้างที่ปรึกษา หรือค่าสนับสนุนโครงการพิเศษหลวงแทน

งบ 'โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง'

ปี 2554 - 429 ล้านบาท

ปี 2555 - 1,010 ล้านบาท

ปี 2556 - 885 ล้านบาท

ปี 2557 - 916 ล้านบาท

ปี 2558 - 865 ล้านบาท

ปี 2559 - 901 ล้านบาท

ปี 2560 - 1,269 ล้านบาท

ปี 2561 - 1,999 ล้านบาท

ปี 2562 - 2,276 ล้านบาท

ปี 2563 - 2,378 ล้านบาท

ปี 2564 - 1,700 ล้านบาท

ปี 2565 – 1,500 ล้านบาท

และล่าสุด ปี 2566 – 1,500 ล้านบาท

4. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตั้งงบประมาณปี 2566 จำนวน 3,093.8 ล้านบาท โดยเกือบทั้งหมดนำมาใช้จ่ายในแผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง โดยเกือบทั้งหมด คือ 2,342.6 ล้านบาท ถูกใช้ไปเพื่อให้พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ได้รับความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งก้อนใหญ่สุดเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง 1,597.55 ล้านบาท

 • ส่องงบฯ66 เกี่ยวกับการเดินทางของ VIP-สถาบันกษัตริย์ พบอย่างน้อย 3.4 พันล้าน หลัง 'ประยุทธ์' บอกไม่ได้เติมน้ำมันฟรี https://prachatai.com/journal/2022/07/99369
 • DOC FOR KING : สำรวจ 'สารคดี - ข่าวเฉลิมพระเกียรติ ร.10' พบราคาเริ่มต้นที่ 2 - 10 ล้านบาท https://prachatai.com/journal/2022/07/99735
 • ย้อนดู 11 ปี ภาครัฐจัด 'เฉลิมพระชนมพรรษา' งบฯ 2.9 พันล้าน - ก.คมนาคมตั้งงบฯ 66 จัด 3 ล้าน
  https://prachatai.com/journal/2022/07/99725

5. กระทรวงกลาโหม

ระบุไว้ในตัวชี้วัดและเป้าหมายการให้บริการกระทรวงว่า สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุดและได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ วงเงิน 1,449.95 ล้านบาท โดยกระจายไปตามหน่วยงานหลักในกระทรวงเช่น สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และ กองบัญชาการกองทัพไทย

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมมีงบประมาณการสนับสนุนการสนับสนุนการถวาย ความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์ 1,015 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีโครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์ กระจายตามสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศและกองบัญชาการกองทัพไทย 17.75, 281.71, 45.50, 35.94 และ 53.08 ล้านบาท ตามลำดับ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีและพิธีสำคัญของรัฐบาล 20 ล้านบาท รวมทั้งสร้างถนนและระบบระบายน้ำบริเวณโรงเก็บ ฮ.พระราชพาหนะ ฝูง.201 บน.2 ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี ของกองทัพอากาศ 12.4 ล้านบาท 

ตัวอย่างรายละเอียดรายจ่ายโดยอ้อม

1. โครงการพระราชดำริ/โครงการหลวง/โครงการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง งบรวมประมาณ 13,361 ล้านบาท

โดยมีโครงการที่น่าสนใจ ตัวอย่างเช่น

 • กองบัญชาการกองทัพไทย โครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำตามแนวพระราชดำริ 17.5 ล้านบาท
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ โครงการพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  131.5 ล้านบาท
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โครงการที่ 1 : โครงการการส่งเสริมอาชีพการทำจุดเช็คอิน อิฐบล็อกทางเดิน และอิฐประสาน สู่การพัฒนาเป็นชุมชนแห่งความมั่นคงทางที่อยู่อาศัย ด้วยความร่วมมือ "บวร+ม"ภายใต้การน้อมนำศาสตรพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 6.235 ล้านบาท
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน 3 ล้านบาท
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ 21.55 ล้านบาท
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการเพื่อสนองงานตามพระราชดำริ 19.42 ล้านบาท และ เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนงานตามพระราชดำริ 5.895 ล้านบาท
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เงินอุดหนุนสาหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์วิจัย 15.8636 ล้านบาท
 • กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการหลวง 31.65 ล้านบาท
 • กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ2,391.46 ล้านบาท โครงการอ่างเก็บน้ำ ห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ 535.8 ล้านบาท โครงการบรรเทาอุทกภัย เมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  452.7 ล้านบาท โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 500.57 ล้านบาท โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ 610.74 ล้านบาท
 • กรมประมง โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 51.8642 ล้านบาท
 • กรมปศุสัตว์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 77.86 ล้านบาท
 • กรมพัฒนาที่ดิน โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 142.83 ล้านบาท
 • กรมวิชาการเกษตร โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 55 ล้านบาท
 • กรมส่งเสริมการเกษตร โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 64.52 ล้านบาท
 • กรมส่งเสริมสหกรณ์ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 18.08 ล้านบาท
 • กรมหม่อนไหม โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 15.21 ล้านบาท
 • สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 43.81 ล้านบาท
 • กรมทรัพยากรน้ำ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานลมจากอ่างเก็บน้ำยางชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ-สระเก็บน้ำบ้านรวมไทย ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง 29.65 ล้านบาท
 • กรมการพัฒนาชุุมชน พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 147.06 ล้านบาท
 • สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 32.73 ล้านบาท
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 1599.6 ล้านบาท
 • สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม การปฏิบัติงานพิธีศพที่ได้รับพระราชทาน ตามพระบรมราโชบาย 661.84 ล้านบาท
 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 105 ล้านบาท
 • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 16.06 ล้านบาท
 • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โครงการพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ 663.94 ล้านบาท
 • 213 เทศบาล เทศบาลละแสนถึงล้าน เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 130.488 ล้านบาท
 • กรมควบคุมโรค โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชดำริ 52.78 ล้านบาท
 • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองงานตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 47.46 ล้านบาท
 • สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการประสานให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ 40.569 ล้านบาท และ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริ 660.35 ล้านบาท

เป็นต้น

ทั้งนี้ข้อน่าสนใจตัวอย่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีการตั้งงบเป็นเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ 21.55 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ วางวัตถุประสงค์ว่า เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนและเศรษฐกิจรากฐานเข้มแข็ง ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศและโลกในอนาคต โดยงบประมาณทั้งหมดนำไปเป็นเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว ดูรายละเอียดตามภาพด้านล่าง

2.โครงการเทิดพระเกียรติ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์พระเกียรติคุณ ปลูกจิตสำนึกเทิดทูนสถาบันฯ งบรวมประมาณ 1,844.9 ล้านบาท

โดยมีโครงการที่น่าสนใจ ตัวอย่าง 

หน่วยงาน

ชื่อรายการ

จำนวน (ล้านบาท)

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปลูกไทยในแบบพ่อ

2

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนสถาบัน

90

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

66.5

เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา

100

เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ

131.47

กองทัพบก กระทรวงกลาโหม

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสถาบันหลักของชาติ

15.51

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์

10.9

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

1.4

สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดงานเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและงานวันเทคโนโลยีของไทย

9.5

การจัดงานฉลองครบรอบ 100 ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ (6 พฤษภาคม 2566)

15.5

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหอปรัชญา รัชกาลที่ 9

3.93

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการเตรียมงานฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (6 พฤษภาคม 2566)

7.17

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์พระบิดาแห่งฝนหลวง ตำบลสามพระยาอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี1 แห่ง

22.67

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เงินอุดหนุนโครงการพิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกมารี

2.5

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่สูงและการบริการสังคม ระบุวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งรวบรวม เผยแพร่และสร้างความเข้าใจในพระราชกรณียกิจ ศาสตร์พระราชา งานโครงการหลวง แนวทางพระราชดำริต่างๆ การสืบสาน รักษา ต่อยอดและพัฒนาบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

98.36

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

พันธกิจเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจริยภาพด้านการเกษตร ของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

195.44

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ

โครงการจัดการสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่า เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

655

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สร้างพิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติ

71

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

โครงการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ด้านการคมนาคมขนส่ง

3

โครงการจัดนิทรรศการและกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

1.5

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โครงการพัฒนาและส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ

0.775

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

*โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

95

กรมการศาสนา

โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

22.5

กรมศิลปากร

ค่าก่อสร้างอื่นๆ ได้แก่ จัดสร้างพิพิธภัณฑสถานงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

152.88

กรมศิลปากร

โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

5

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ค่่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

18.7

เงินอุดหนุนการจัดแสดงโขน ดนตรี ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติย์

24.8

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ผลผลิตที่ 2: การบริการสังคม (หมวดหมู่ การจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์)

3.8

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์

4

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เงินอุดหนุนพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์

3

ประจวบคีรีขันธ์

โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ: วันรำลึกเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

2.42

เพชรบุรี

เพชรบุรี เข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

0.56

สงขลา

โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ: เชิดชูสถาบันและเพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคง
จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2566

3

ตรัง

โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัย: สร้างความปรองดองสมานฉันท์และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

1.07

สตูล

ชาวสตูลเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

0.7

ปัตตานี

โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัย: เชิดชูสถาบันและเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดปัตตานี

2.14

ยะลา

ถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัติริย์

0.73

 

รวม

1,844.9

 

 • จิตอาสาไม่ฟรี ส่องงบ 65 และร่างงบฯ 66 ที่มีรายจ่ายส่วนนี้ https://prachatai.com/journal/2022/06/99208
 • 'ถุงพระราชทาน' 'ถุงยังชีพพระราชทาน' มีส่วนที่มาจากโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ https://prachatai.com/journal/2022/06/99277
 • ส่องงบฯ 7.3 พันโครงการจัดซื้อจัดจ้างทำ 'ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ' 1.6 พันล้าน https://prachatai.com/journal/2021/03/91959

3.TO BE NUMBER ONE งบรวมประมาณ 195.3 ล้านบาท

โดยมีโครงการที่น่าสนใจ ตัวอย่าง

หน่วยงาน

ชื่อรายการ

จำนวน (ล้านบาท)

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (to be number one)

7.0

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ค่าใช้จ่ายรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไข้ปัญหายาเสพติด To Be Number One

1.5

กรมการปกครอง

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด (To Be Number One)

8.5

กรมคุมประพฤติ

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One)

5

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One)

5

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One)

15.0

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนให้กรมสุขภาพจิตในงาน To Be Number One

10.0

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่ื่อนงานโครงการ To Be Number one ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5.0

กรมสุขภาพจิต

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One)

95.0

ประจวบคีรีขันธ์

โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต: ป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเยาวชนโดยใช้หลักการ
โครงการ TO BE NUMBER ONE

2.1

เพชรบุรี

โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต: ป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเยาวชนโดยใช้หลักการ
โครงการ TO BE NUMBER ONE

3.0

ชุมพร

เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

3.3

นครศรีธรรมราช

รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(TO BE NUMBER ONE)

3.4

สงขลา

โครงการพัฒนาด้านสังคม: ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสงขลา

5.8

ตรัง

โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัย: TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง

0.3

พังงา

โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัย: พัฒนาศักยภาพจัหวัดพังงา เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำ ปี2566

1.6

ระนอง

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเอาชนะยาเสพติด

3.0

สตูล

โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัย: พัฒนาศักยภาพจัหวัดพังงา เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสตูลประจำ ปี2566

0.7

ปัตตานี

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน: รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(TO BE NUMBER ONE) จังหวัดัปัตตานี

3.3

ยะลา

TO BE NUMBER ONE เพื่อการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดยะลา

1.1

กาฬสินธุ์

โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัย: พัฒนาศักยภาพจัหวัดพังงา เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE จ.กาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1.4

เชียงใหม่

โครงการรกัษาความมั่นคงและความสงบ ระบุตัวชี้วัดมีชมรม TO BE NUMBER ONE
ในสถานศึกษา มีสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE

7.5

แม่ฮ่องสอน

โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบปกป้องสถาบันและพระมหากษัตริย์และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ

0.4

ลำปาง

รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

2.0

พะเยา

ขับเคลื่อนการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)

2.0

สุโขทัย

พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE

1.1

พิจิตร

สร้างและขยายเครือข่ายการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE

0.7

อุทัยธานี

เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

0.6

 

รวม

195.3

4. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช/พรรณไม้หายากในสมเด็จพระเทพฯ งบรวมประมาณ 407.5 ล้านบาท

โดยมีโครงการที่น่าสนใจ ตัวอย่าง

หน่วยงาน

ชื่อรายการ

จำนวน (ล้านบาท)

กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม

ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

28.5

กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

3.3

กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม

การอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

3.6

สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ

3.5

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

10.0

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

1.0

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

0.8

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

0.6

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

2.7

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

1.5

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

3.8

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

10.5

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

0.9

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

2.3

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

3.8

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

2.7

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

3.1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

1.5

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

1.8

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

0.5

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

3.0

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

0.5

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

3.4

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

2.9

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

2.2

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

0.5

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

2.8

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

4.5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

0.4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

3.5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

0.2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

6.3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

4.5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

1.8

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

2.7

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

6.4

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

6.3

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

3.8

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

5.1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

15.4

มหาวิทยาลัยพะเยา

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

10.0

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

9.7

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

71.5

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

13.2

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

3.9

กรมทรัพยากรน้ำ

ปรับปรุงฝายน้ำล้นคลองเหลิดสนับสนุนโครงการพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง

20.1

กรมทรัพยากรน้ำ

อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยน้ำพร้ว (ฝายหลวงประชารัฐ)สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านน้ำพร้าว หมู่ที่ 6 ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 1 แห่ง

26.9

กรมทรัพยากรน้ำ

อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงขดใหญ่-บึงขดน้อย สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ(อพ.สธ.) บ้านหนองห้าง ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง

13.0

กรมทรัพยากรน้ำ

ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง

21.7

กรมทรัพยากรน้ำ

ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน แหล่งน้ำแม่เปี๊ยะ พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเดจ็พระเทพฯ ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง

30.0

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2.9

สุพรรณบุรี

สนับสนุนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ในพื้นที่ป่าเขาตะโกปิดทองและป่าเขาเพชรน้อย จังหวัดสุพรรณบุรี

0.1

กระบี่

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดกระบี่

16.5

ภูเก็ต

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1.4

ระนอง

ส่งเสริมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดกระบี่

1.1

พะเยา

ส่งเสรมิการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)

0.7

นครสวรรค์

สนองพระราชดำริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ

0.3

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1.7

 

รวม

407.5

ทั้งนี้งบประมาณที่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯที่ปรากฎตามสถาบันการศึกษาต่างๆ อยู่ใน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ วางวัตถุประสงค์ว่า เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น โดยงบประมาณทั้งหมดจ่ายเพื่ออุดหนุนโครงการนี้ ดูตัวอย่างของ ม.ราษภัฏเชียงใหม่ และ ม.อุบล ด้านล่าง

5. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี งบรวมประมาณ 455.84 ล้านบาท

หน่วยงาน

ชื่อรายการ

จำนวน (ล้านบาท)

สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

0.4

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการที่ 2 :โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

30.0

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าน ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

5.8

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

66.0

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

330.0

รวมกว่า 200 เทศบาล เทศบาลละหลักหมื่นถึงแสน

เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

23.7

 

รวม

455.8

6. โครงการอื่นๆ ตามหน่วยงานต่างๆ งบรวมประมาณ 1,564.1 ล้านบาท

ตัวอย่างที่น่าสนใจ เช่น

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายหน่วยแพทย์พระราชทาน 35 ล้านบาท, เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการบำเพ็ญพระกุศลฯ 50 ล้านบาท

สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 56.14 ล้านบาท

มหาวิทยาลัยมหิดล เงินอุดหนุนศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ 20 ล้านบาท

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เงินอุดหนุนทุนการศึกษาพระราชทาน 20.47 ล้านบาท

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เงินอุดหนุนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) 170 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังมี โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประมาณ 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ระบุวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงาน รวม 641 ล้านบาท

งบฯ ในแผนงานบูรณาการที่ไม่ได้นับรวม 

นอกจากนี้ยังมีงบประมาณที่ไม่ถูกนับในยอดรวมคือ งบประมาณในแผนงานบูรณาการ แม้จะมีงบประมาณบางรายการที่ซ้ำกับในส่วนของงบรายกระทรวง/หน่วยงานข้างต้น แต่ก็ปรากฏบางรายการที่ไม่ปรากฎในงบฯ ข้างต้นเช่นกัน ตัวอย่าง ในแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมประชาสัมพันธ์ มีกิจกรรมการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ งบประมาณ 1.6670 ล้านบาท

ในแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กรมชลประทาน มีงบประมาณลงทุนที่เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายรายการ รวมประมาณ 2,897.47 ล้านบาท ตัวอย่างเช่น ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 10.070 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยรู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา งบ 100 ล้านบาท ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 11.88 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองน้ำขาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 105 ล้านบาท ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำม้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี 120 ล้านบาท ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 13.58 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร 80 ล้านบาท ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำตำบลโคกสูง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 2 จังหวัดขอนแก่น 75 ล้านบาท เป็นต้น

 

เอกสารอ้างอิง 

1. เล่มที่ 1  งบกลาง สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม https://bbstore.bb.go.th/cms/1652849468_1587.pdf

2. เล่มที่ 2 กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ https://bbstore.bb.go.th/cms/1652850969_6542.pdf

3. เล่มที่ 3 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

3.1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  (1) https://bbstore.bb.go.th/cms/1652856209_1700.pdf

3.2 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (2) https://bbstore.bb.go.th/cms/1652858399_9975.pdf

3.3 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (3) https://bbstore.bb.go.th/cms/1652858804_4574.pdf

3.4 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (4) https://bbstore.bb.go.th/cms/1652858911_1461.pdf

3.5 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (5) https://bbstore.bb.go.th/cms/1652859116_6441.pdf

4. เล่มที่ 4 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ https://bbstore.bb.go.th/cms/1652859348_4664.pdf

5. เล่มที่ 5 กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม https://bbstore.bb.go.th/cms/1652861467_9640.pdf

6. เล่มที่ 6 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม https://bbstore.bb.go.th/cms/1652866444_2026.pdf

7. เล่มที่ 7 กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ https://bbstore.bb.go.th/cms/1652866621_3061.pdf

8. เล่มที่ 8 กระทรวงมหาดไทย https://bbstore.bb.go.th/cms/1652866837_1886.pdf

9.  เล่มที่ 9 กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม https://bbstore.bb.go.th/cms/1652867025_5354.pdf

10. เล่มที่ 10 กระทรวงศึกษาธิการ https://bbstore.bb.go.th/cms/1652867172_1974.pdf

11. เล่มที่ 11 กระทรวงสาธารณสุข https://bbstore.bb.go.th/cms/1652867346_5652.pdf

12.  เล่มที่ 12 กระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี https://bbstore.bb.go.th/cms/1652867540_6543.pdf

13. เล่มที่ 13  จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

13.1 จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (1) https://bbstore.bb.go.th/cms/1652867702_3049.pdf

13.2 จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (2) https://bbstore.bb.go.th/cms/1652867925_2241.pdf

14. เล่มที่ 14 รัฐวิสาหกิจ https://bbstore.bb.go.th/cms/1652868385_5443.pdf

15. เล่มที่ 15 หน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานของศาล หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ https://bbstore.bb.go.th/cms/1652868729_2144.pdf

16. เล่มที่ 16 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

16.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (1) https://bbstore.bb.go.th/cms/1652868930_1859.pdf

16.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2) https://bbstore.bb.go.th/cms/1652869101_7049.pdf

16.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3) https://bbstore.bb.go.th/cms/1652869257_9972.pdf

17. เล่มที่ 17 หน่วยงานอื่นของรัฐ สภากาชาดไทย ส่วนราชการในพระองค์ https://bbstore.bb.go.th/cms/1652869347_2058.pdf   

18. เล่มที่ 18 แผนงานบูรณาการ

18.1 แผนงานบูรณาการ (1) https://bbstore.bb.go.th/cms/1652869508_6097.pdf

18.2 แผนงานบูรณาการ (2) https://bbstore.bb.go.th/cms/1652869630_3185.pdf

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net