Skip to main content
sharethis

ก่อนสภาจะพิจารณาวาระ 2 และ 3 ชวนอ่านงบประมาณเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ ปีงบประมาณ 2565 ตามร่างที่เผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์สำนักงบประมาณ หน่วยงานต่างๆ ตั้งงบใช้จ่ายเกี่ยวกับสถาบันที่พบรวมประมาณ 35,760 ล้านบาท หรือเพียง 1.148% ของงบประมาณแผ่นดินทั้งหมด 3.1 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นรายจ่ายโดยตรง 20,931 ล้านบาท รายจ่ายโดยอ้อม 14,829 ล้านบาท ซึ่งจำนวนไม่น้อยเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ แต่มีการอ้างอิงหรือมีจุดเกาะเกี่ยวกับสถาบัน

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 เผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงบฯ มาตั้งแต่ 14 พ.ค.ที่ผ่านมา และได้เข้าสู่การพิจารณาวาระ 1 ของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ปัจจุบันมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณและจะมีพิจารณาวาระที่ 2-3 กันในช่วง  18-20 ส.ค นี้

โดยในปีนี้งบประมาณเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์เป็นประเด็นตั้งแต่การอภิปรายวาระ 1 เมื่อ เบญจา แสงจันทร์ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล อภิปรายร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ซึ่งระบุว่า มีการตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายส่วนนี้กระจายตามหน่วยงานต่างๆ อย่างน้อยๆ 33,712,000,000 บาท เป็นรายการตามที่แสดงเป็นชื่อโครงการในเอกสารงบประมาณ ยังไม่ได้รวมงบที่เกี่ยวข้องกับสถาบันที่อาจซ่อนอยู่ในหมวดหมู่โครงการก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท หรืออื่นๆ ในจำนวนนี้แบ่งงบออกได้เป็น 5 ประเภท คือ 1. งบพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันฯ  2. งบถวายความปลอดภัย 3. งบส่วนราชการในพระองค์  4. งบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหลวงต่าง ๆ  5. งบอื่น ๆ พร้อมกับ เรียกร้องให้หน่วยงานต่างๆ ขออย่าให้นำสถาบันฯ มาเป็นเกราะกำบังเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากสภา และคาดหวังด้วยว่าทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องแจงงบประมาณในวาระ 2 โดยเฉพาะส่วนราชการในพระองค์ส่งตัวแทนมาเข้าร่วมการพิจารณางบฯ แต่ต่อมา 22 ก.ค. พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบ ออกมาเปิดเผยถึงที่ประชุมกรรมาธิการงบฯให้มีการพิจารณางบประมาณส่วนราชการในพระองค์ กลับมี เอกสารแค่ 7 หน้า ทั้งที่ปีก่อนมีข้อเรียกร้องให้แจงรายละเอียดกว่านี้ ในครั้งนี้ พิธายังเสนอแขวนงบประมาณ หากไม่มีผู้ชี้แจงและไม่มีรายละเอียด เนื่องจากเป็นเงินจากภาษีประชาชนต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้

ในส่วนงบฯ ส่วนราชการในพระองค์ปี 65 นั้น ตั้งไว้ 8,761 ล้านบาท ลดลงจากปี 64 ที่ตั้งไว้ 8,980 ล้านบาท ขณะที่ปี 63 7,685 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี รายงานชิ้นนี้แม้ตัวเลขรวมที่ประชาไทนับได้ อาจจะไม่ตรงกับที่ก้าวไกลเคยนำเสนอ แต่จะเปิดงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ของทุกหน่วยงานที่รายงานต่อสำนักงบประมาณ สำหรับการแบ่งกรอบการใช้จ่ายเป็น รายจ่ายโดยตรง นั้น ซึ่งหมายถึงรายจ่ายที่ใช้เพื่องานเกี่ยวกับสถาบันโดยตรง กับ รายจ่ายโดยอ้อม ซึ่งหมายถึงรายจ่ายที่ใช้ผ่านโครงการที่ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ เช่น โครงการเทิดพระเกียรติ เผยแพร่ เทิดทูน ประชาสัมพันธ์พระเกียรติคุณ โครงการหลวง โครงการพระราชดำริ รวมถึงโครงการในชื่ออื่นๆ ซึ่งจำนวนไม่น้อยเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ แต่มีการอ้างอิงหรือมีจุดเกาะเกี่ยวกับสถาบัน 

ปีงบประมาณ 2565 พบว่า ประเทศไทยมีการตั้งงบประมาณการใช้จ่ายเกี่ยวกับสถาบันจากร่างงบฯ ทั้งหมดราว 35,760 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพียง 1.148% ของงบประมาณแผ่นดินทั้งหมด 3.1 ล้านล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายจ่ายโดยตรง 20,931 ล้านบาท รายจ่ายโดยอ้อม 14,829 ล้านบาท

เมื่อพิจารณาเฉพาะส่วนของงบรายจ่ายตรงทั้งหมดจะพบว่าไม่ค่อยมีความเปลี่ยนแปลงมากนักจากปีที่ 63 และ 64 ดังปรากฏรายละเอียดในตาราง

ตารางเทียบรายจ่ายโดยตรงบางส่วนเทียบร่างงบฯ ปี 63, 64 และ 65 (หน่วย : ล้านบาท)

หน่วยงาน/รายการ

63

64

65

ส่วนราชการในพระองค์

7,685

8,981

8,761

(สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) โครงการการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

1,976

1,650

2,119

(กรมโยธาธิการ) โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง/เขตพระราชฐาน ตามแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

2,378

1,700

1,500

(สำนักเลขาธิการนายกฯ) พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ได้รับความปลอดภัยสูงสุด (การถวายปฏิบัติการบิน)

5,528

5,184

3,523

(สนง.ปลัดกระทรวงกลาโหม) การสนับสนุนการถวาย ความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์

1,201

1,218

1,296

(งบกลาง)ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ

1,000

1,000

800

(สำนักเลขาฯ ครม.) การประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

506

496

412

(กอ.รมน.) งานเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

-

80

21

นอกจากนี้ยังมีงบฯในส่วนแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของ สถาบันหลักของชาติ สำนักงานปลัด สำนักนายกฯ 1,855.84 ล้านบาท การปฏิบัติการข่าวกรอง ต่อต้านข่าวกรอง การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน และผลผลิตการข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคง ปัญหาการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้สนับสนุนการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติและภัยคุกคามรูปแบบใหม่รวมถึงการเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 187.77 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอำนาจอธิปไตย สถาบันหลัก ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ของ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 4.39 ล้านบาท

กระทรวงกลาโหมยังมีโครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย แบ่งเป็น 22.95 ล้านบาท 266.41 ล้านบาท 45.49 ล้านบาท 35.93 ล้านบาท และ 51.89 ล้านบาท ตามลำดับ การเคหะแห่งชาติ มีค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการอาคารโครงการที่พักอาศัยข้าราชการ กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 17.63 ล้านบาท องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง 8.66 ล้านบาท สำนักงานศาลยุติธรรม ค่าเช่าที่ดินสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 1.077 ล้านบาท เป็นต้น

สำหรับรายจ่ายโดยอ้อมของปี 2565 นั้นมีความหลากหลาย โดยลักษณะโครงการเป็นไปตามพันธกิจของหน่วยงานนั้นๆ แต่หากจัดกลุ่มโดยดูโครงการลักษณะเดียวกันที่ปรากฏตัวอยู่ในหลายหน่วยงานก็สามารถแบ่งประเภทได้คร่าวๆ

ดังนี้

1. โครงการพระราชดำริ/โครงการหลวง/โครงการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง งบรวมประมาณ  11,936.6 ล้านบาท

2. โครงการเทิดพระเกียรติ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์พระเกียรติคุณ ปลูกจิตสำนึกเทิดทูนสถาบันฯ  งบรวมประมาณ 299 ล้านบาท

3. โครงการ TO BE NUMBER ONE  งบรวมประมาณ 191 ล้านบาท

4. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช/พรรณไม้หายากในสมเด็จพระเทพฯ งบรวมประมาณ 277 ล้านบาท

5. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี งบรวมประมาณ 455 ล้านบาท

6. โครงการอื่นๆ ตามหน่วยงานต่างๆ งบรวมประมาณ 1,671 ล้านบาท

พบบางแผนหรือโครงการปีนี้เลี่ยงใช้คำเกี่ยวข้อง

สิ่งที่น่าสังเกตอีกบางประการคือ ในปี 65 บางส่วนมีการตัดข้อความที่เกี่ยวกับสถาบันฯ ทั้งในส่วนชื่อและวัตถุประสงค์ของแผนงานหรือโครงการ ทำให้ไม่ถูกนับ เช่น สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรต้านทุจริต ปี 64 จะมีห้อยท้ายและในวัตถุประสงค์โครงการด้วยว่า “ด้วยศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นต้น

ตัวอย่างรายละเอียดรายจ่ายโดยตรงบางรายการ

1.ส่วนราชการในพระองค์

จัดตั้งขึ้นในยุครัฐบาล คสช. โดยอาศัยการออก พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มีการโอนย้าย 5 หน่วยงานราชการมาสังกัดส่วนราชการในพระองค์ และการจัดระเบียบส่วนงานกำหนดไว้ให้เป็นไป “ตามพระราชอัธยาศัย” ได้แก่ 1.สำนักราชเลขาธิการ (เดิมเป็นส่วนราชการอิสระ มีฐานะเทียบเท่ากรม ราชเลขาธิการอยู่ใต้บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี) 2.สำนักพระราชวัง (เดิมเป็นหน่วยราชการในพระองค์ มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง โดยขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี) 3.กรมราชองครักษ์ (เดิมสังกัดกระทรวงกลาโหม) 4.หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (เดิมสังกัดกระทรวงกลาโหม) 5.สำนักงานนายตำรวจราชสำนัก (เดิมสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)

นอกจากนี้ปี 2562 ยังมีการออกพระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ อันได้แก่ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ และกรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ปัจจุบันมีการจัดโครงสร้างส่วนราชการในพระองค์ ประกอบด้วย 3 หน่วยหลักคือ 1.สำนักงานองคมนตรี 2.สำนักพระราชวัง 3.หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ภายในร่างงบประมาณฯ งบที่ให้ส่วนราชการในพระองค์เป็นงบอุดหนุนและไม่มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังเช่นกระทรวงหรือหน่วยงานรับงบประมาณอื่นๆ ระบุเพียงว่าเป็น “แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง” งบรวมทั้งสิ้น 8,761 ล้านบาท

เริ่มต้นจาก 6,391 ล้านเมื่อปี 2561 ที่เริ่มก่อตั้ง และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แม้ปีนี้จะลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย แต่การประมาณการถึงปีงบประมาณ 2568 ก็เพิ่มขึ้นโดยมีการประมาณการว่าหน่วยงานนี้จะได้รับงบประมาณกว่า 10,000 ล้านบาท  

เปรียบเทียบงบประมาณปี 2561-2565 และประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าปี 2566-2568 (หน่วย:ล้านบาท)

เอกสารงบประมาณ ‘ส่วนราชการในพระองค์’ 8,761 ล้านบาท ที่มีเพียง 7 หน้า (ซึ่งยกมาให้พิจารณาตามภาพด้านล่าง)

2.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 114,879.65 ล้านบาท(ขณะที่ปี 64 อยู่ที่ 121,907 ล้านบาท) กำหนดวิสัยทัศน์ว่า เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธา และกำหนดพันธกิจว่า 1.ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 2.บังคับใช้กฎหมายและอำนวยความยุติธรรม 3.รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของราชอาณาจักร

สตช. มีหลายภารกิจ หลายแผนงาน หนึ่งในนั้นคือแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

สำหรับงบปี 2565 มีจำนวน 2,119.1027 ล้านบาท

มีการกำหนดตัวชี้วัดที่น่าสนใจคือ ข้าราชการตำรวจที่ผ่านการฝึกอบรมผู้ปฎิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่ (Local CAT) ไม่น้อยกว่า ปีละ 4,000 นาย ตั้งแต่ปี 64-68

เมื่อดูรายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย  โครงการการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ของ สตช. พบรายจ่ายที่น่าสนใจ ดังนี้

 • ค่าเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในภารกิจถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัย ในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ (บก.ตร.มหด.รอ.904) 184 คัน 87,935,600 บาท
 • โครงการเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในภารกิจถวายความปลอดภัย จำนวน 7 คัน (บก.ตร.มหด.รอ.904) 1 โครงการ 18,631,200 บาท
 • ค่าเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) เพื่อใช้ในภารกิจถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ 33 คัน 17,605,200 บาท
 • ค่าเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) สำหรับใช้ในภารกิจถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ของ บช.ส. 6 คัน 2,890,100 บาท
 • โครงการเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในภารกิจถวายความปลอดภัย จำนวน 5 คัน (บก.ตร.มหด.รอ.904) 1 โครงการ 14,280,000 บาท
 • โครงการเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในภารกิจถวายความปลอดภัย จำนวน 9 คัน (ภ.5) 1 โครงการ 25,704,000 บาท

นอกจากนี้ยังมี งบลงทุน ให้กับ บก.ปพ. ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ตัวอย่างเช่น

 • โครงการจัดหาวิเคราะห์และสร้างแผนที่สัญญาณสำหรับงานสืบสวน 1 โครงการ 19,640,000 บาท
 • ระบบเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์บุคคล 1 ระบบ 14,500,000 บาท
 • ระบบอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนปฏิบัติการทางยุทธวิธีแบบไฮบริด 3 ชุด 20,400,000 บาท
 • รถควบคุมบังคับบัญชาสั่งการพร้อมระบบติดต่อสื่อสารระยะไกล 2 คัน 35,950,000 บาท
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานถวายความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศ ของกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ 1 โครงการ 23,919,200 บาท
 • ชุดอุปกรณ์ต่อต้านการซุ่มยิง 30,000,000 บาท

รายอื่นๆ ที่อยู่ในโครงการนี้ของ สตช. เช่น

 • โครงการอาคารที่ทำการกองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 174,177,000 บาท
 • โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี บก.ตร.มหด.รอ.904 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 1 โครงการ 257,440,000 บาท
 • งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ให้กับกองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 1 (บก.อก.ภ.1) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. ประกอบด้วย เครื่องรบกวนอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์  5 ชุด 39,500,000 บาท เครื่องป้องกันอากาศยานไร้คนขับ แบบพกพา 5 เครื่อง 12,500,000 บาท ชุดเครื่องตรวจจับสัญญาณโทรศัพท์และเครื่องค้นหาพิกัดสัญญาณแบบเป้สะพายหลัง 1 ชุด 30,693,600 บาท
 • เงินรางวัลเจ้าหน้าที่เพื่อการถวายอารักขาฯ 187,746,000 บาท

เป็นต้น

3. กรมโยธาธิการ

กรมโยธาธิการมีงบประมาณโครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง (ตามแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ) อยู่ที่ 1,500 ล้านบาท

โดยในร่างงบฯ ปี 65 ในวัตถุประสงค์มีตัดคำว่า "ในเขตพระราชฐาน" ออกด้วย ในขณะที่ปี 64 และ 63 มีคำนี้

เมื่อเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา iLaw เผยแพร่รายงานงบประมาณสถาบันพระมหากษัตริย์ 10 ปีย้อนหลัง (บางส่วน) โดยชี้ว่า 'กรมโยธาธิการและผังเมือง' เป็นหนึ่งในหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้เช่นเดียวกันในรูปแบบของ 'โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง'  ปี 2555 นับเป็นปีที่งบประมาณส่วนดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดเมื่อเทียบจากงบในปีก่อนหน้า หรือคิดเป็นการปรับงบเพิ่มขึ้นกว่า 135% ส่งให้ตัวเลขงบจาก 429 ล้านบาทในปี 2554 ขึ้นมาอยู่ที่ 1,000 ล้านบาท

เอกสารงบประมาณปี 2555 เล่มที่ 6 หน้าที่ 222 – 224 พบตัวอย่างโครงการภายใต้การใช้จ่ายงบดังกล่าว อาทิ งบสำหรับจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารดูแลและบำรุงรักษางานระบบพระที่นั่งอัมพรสถาน วังทวีวัฒนาและพื้นที่ควบคุมในพระองค์ 904 จำนวน 40 ล้านบาท และงบสำหรับค่าปรับปรุงห้อง Gym อาคารศูนย์ราชการวังทวีวัฒนา จำนวน 10 ล้านบาท

เมื่อย้อนกลับไปดูงบในปี 2554 พบว่า มีโครงการสำคัญๆ อาทิ งบสำหรับค่าก่อสร้าง POOL HOUSE BALI และสระสรง วังทวีวัฒนา จำนวน 100 ล้านบาท รวมไปถึงงบสำหรับค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคาร VVIP GYM วังทวีวัฒนา อีก 50 ล้านบาท และงบสำหรับการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงหมู่พระที่นั่งอัมพรสถาน วังทวีวัฒนา และโครงการก่อสร้างกิจกรรมพิเศษในพระบรมวงศานุวงศ์ อีก 30 ล้านบาท

iLaw ยังระบุว่า แม้ตัวเลขงบประมาณจะมีอย่างชัดเจนทุกปี ทว่ารายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณเหล่านั้นกลับไม่มีการชี้แจงอย่างละเอียดนับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 เป็นต้นมา หรือตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2557 จนถึงปัจจุบัน เป็นเพียงการใช้วิธีอธิบายแบบรวมๆ แทนว่าตั้งงบประมาณสำหรับค่าก่อสร้าง ค่าจ้างที่ปรึกษา หรือค่าสนับสนุนโครงการพิเศษหลวงแทน

งบ 'โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง'

 • ปี 2554 - 429 ล้านบาท
 • ปี 2555 - 1,010 ล้านบาท
 • ปี 2556 - 885 ล้านบาท
 • ปี 2557 - 916 ล้านบาท
 • ปี 2558 - 865 ล้านบาท
 • ปี 2559 - 901 ล้านบาท
 • ปี 2560 - 1,269 ล้านบาท
 • ปี 2561 - 1,999 ล้านบาท
 • ปี 2562 - 2,276 ล้านบาท
 • ปี 2563 - 2,378 ล้านบาท
 • ปี 2564 - 1,700 ล้านบาท
 • และล่าสุด ปี 2565 – 1,500 ล้านบาท

4. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตั้งงบประมาณปี 2565 จำนวน 4,357.954 ล้านบาท โดยเกือบทั้งหมดนำมาใช้จ่ายในแผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง โดยเกือบทั้งหมด คือ 3,522.9719 ล้านบาท ถูกใช้ไปเพื่อให้พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ได้รับความปลอดภัยสูงสุด

หากดูรายละเอียดการใช้จ่ายจะพบว่า เป็นค่าใช้จ่ายด้านคุรุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกว่า 2,300 ล้านบาท และในจำนวนนี้ก็เป็นค่าเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง-เครื่องบินรับส่งบุคคลสำคัญ อยู่ไม่ใช่น้อย โดยแบ่งจ่ายเป็นงบผูกพันหลายปี

งบลงทุน

1. เฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ จำนวน 3 เครื่อง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 248,345,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 3,170,633,700 บาท

ปี2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ 1,889,501,600 บาท

ปี2563 ตั้งงบประมาณ 890,232,100 บาท

ปี2564 ตั้งงบประมาณ 142,554,500 บาท

ปี2565 ตั้งงบประมาณ 248,345,500 บาท

2. เฮลิคอปเตอร์ติดตามในขบวนเสด็จพระราชดำเนิน จำนวน 2 เครื่อง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 531,287,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 2,834,217,400 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 549,441,100 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 786,153,300 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 967,335,100 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 531,287,900 บาท

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง 1,567,553,100 บาท

เป็นต้น

5.กระทรวงกลาโหม

ระบุไว้ในตัวชี้วัดและเป้าหมายการให้บริการกระทรวงว่า สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุดและได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ วงเงิน 1,719.0504 ล้านบาท โดยกระจายไปตามหน่วยงานหลักในกระทรวงเช่น สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และ กองบัญชาการกองทัพไทย

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมมีงบประมาณการสนับสนุนการถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์ 1,296.352 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีโครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย แบ่งเป็น 22.95 ล้านบาท 266.41 ล้านบาท 45.49 ล้านบาท 35.93 ล้านบาท และ 51.89 ล้านบาท ตามลำดับ

ตัวอย่างรายละเอียดรายจ่ายโดยอ้อม

1. โครงการพระราชดำริ/โครงการหลวง/โครงการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงาน

 

โครงการ


งบประมาณ (ล้านบาท)

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการประสานให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์

33.7783

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริ

761.7033

งบกลาง

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2,300.0000

กระทรวงยุติธรรม

กรมราชทัณฑ์

ค่าใช้จ่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

7

 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

โครงการร้อยใจรักษ์

90.2437

กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour) ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร

9.5200

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ค่าใช้จ่ายโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน

2.1756

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้มีคุณภาพ

5.6983

ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สํานักงานศึกษาธิการภาค

4.5000

ค่าใช้จ่ายโครงการหลักสูตรจิตอาสา 904

9.6743

ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

15.4000

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสนองพระราชดำริ

14.4978

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โครงการพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ

1,240.8004

กรมการแพทย์

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพและขยายศูนย์เครือข่ายการเรียน การสอน สำหรับเด็กป่วยที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาในโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเดจ็พระเทพฯ

2.2524

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โครงการสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อสนองงานตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพฯ บช.ตชด.

6.7312

โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองงานตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ

54.9554

โครงการจัดตั้งงานจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริของหน่วยงาน ในสังกัด บช.ตชด.

4.1222

ค่าใช้จ่ายสำหรับตำรวจจราจรตามโครงการพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

23.7197

สำนักงานพระพุทธศาสนา

เงินอุดหนุนการจัดการการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเพื่อสนองงานตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

25.881

จังหวัด

เลย

ส่งเส­ริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

2.9391

หนองบัวลำภู

ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ วิถีหนองบัวลำภู ตามหลักเกษตร -ศาสตร์พระราชา

8.5479

สกลนคร

ส่งเ­สริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3707

สกลนคร

ขยายผล สืบส­าน รักษา ต่อยอด ศาส­ตร์พระราชา ยกระดับการพัฒนา หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

3.2738

ยโสธร

สร้างกระแสการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน การเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และเศรษฐกิจพอเพียง

1.8414

ยโสธร

พัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.7113

ศรีสะเกษ

ขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.8110

อำนาจเจริญ

ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติจากศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ

1.0811

อำนาจเจริญ

พัฒนาเกษตรกรสู่มืออาชีพด้วยระบบเกษตรกรรมยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.5539

อำนาจเจริญ

ส่งเสริมการผลิต การแปรรูป และการตลาด สินค้าเกษตรปลอดภัยของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0.1300

เชียงใหม่

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวพระราชดำริ

1.3699

เชียงใหม่

การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

5.5566

แพร่

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงตามแนววิถีความพอเพียง

2.2600

นครสวรรค์

สนองพระราชดำริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริจังหวัดนครสวรรค์

0.2484

พระนครศรีอยุธยา

ส่งเสรมิการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

0.9460

ลพบุรี

ขยายผลตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0.0544

สิงห์บุรี

เสริมสร้างการพัฒนาความเข้มแข็งของเกษตรกรกลุ่ม เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.2710

ปทุมธานี

เพิ่มประสิทธิภาพโครงการตามแนวพระราชดำริ

1.3320

ราชบุรี

ราชบุรีเมืองวิถีพอเพียงที่ยั่งยืน

0.2265

สมุทรสาคร

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6.5788

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

จัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ (ระยะที่ 3)

57.8401

ชุมพร

พัฒนาหมู่บ้านชุมพรอยู่ดีมีสุขด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

0.9379

นครศรีธรรมราช

ส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชาการพัฒนาที่ยั่งยืน (สวนสมรม) ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้จังหวัดนครศรีธรรมราช

1.0104

สงขลา

ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสงขลา

7.7105

กระบี่

สืบสานรักษา ต่อยอด และขยายผลตามศาสตร์พระราชา

0.8090

นราธิวาส

พัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

6.5607

ยะลา

พัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

6.6086

ฉะเชิงเทรา

ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0.7407

ชลบุรี

โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

10.0000

สระแก้ว

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามแนวพระราชดำริจังหวัดสระแกว

20.9679

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ

สำนักปลัดฯ

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ

5.0000

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

โครงการที่ 3: โครงการส่งเสริมการนำ ววน. เพื่อพัฒนางานตามโครงการพระราชดำริ

1.3226

มรภ.ราชนครินทร์

เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตามพระราชดำริ

1.0223

มรภ.สุรินทร์

เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2.9397

ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

4.0000

ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิโครงการหลวงและ โรงงานแปรรูป

2.0000

ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตามพระราชดำริ

2.0000

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ

18.3175

ม.แม่โจ้

เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีตามโครงการพัฒนาและเปิดโอกาสทางการศึกษาสำหรับเยาวชนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริและพื้นที่ขยายผลอื่นๆ ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ

1.2500

ม.แม่โจ้

เงินอุดหนุนโครงการบริการทางวิชาการเพื่อสนองงานตามพระราชดำริ

19.4201

ม.แม่โจ้

เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนงานตามพระราชดำริ

5.8950

ม.ศิลปากร

เงินอุดหนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์วิจัย

15.5694

กระทรวงเกษตรฯ

สำนักปลัด

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

8.9907

กรมการข้าว

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหลวง

32.4716

กรมชลประทาน

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2,472.5148

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

10.8388

กรมประมง

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

48.8395

กรมปศุสัตว์

โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

3.3487

กรมปศุสัตว์

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

82.5304

กรมพัฒนาที่ดิน

โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

97.6154

กรมพัฒนาที่ดิน

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

147.1400

กรมวิชาเกษตร

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

56.0539

กรมส่งเสริมการเกษตร

โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

2.8120

กรมส่งเสริมการเกษตร

ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

61.9575

กรมส่งเสริมสหกรณ์

โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

6.0248

กรมส่งเสริมสหกรณ์

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

22.6964

กรมหม่อนไหม

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

15.2159

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

87.3977

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1.0450

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ

2.4782

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการเกษตรกรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาแบบโครงการหลวง

118.6445

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ประยุกต์ใช้ขยายผล และพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม การจัดการองค์ความรู้ การจัดแสดงและกิจกรรมพิพิธภัณฑ์ และขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

57.6769

กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัด ก.มหาดไทย

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

31.1306

ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

0.7318

ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ

6.1460

โครงการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการตามแนวทางแผนภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริ

3.5000

ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนาตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพฯ

10.6038

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

374.6466

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

1599.6000

สำนักนายกฯ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การรเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ มีวัตถุประสงค์หนึ่งคือ สนับสนุนให้กับทุกภาคส่วนของสังคมและประชาชนทุกระดับ ร่วมกันน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในทุกมิติ

4.0000

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาความยากจนบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีวัตถุประสงค์หนึ่งคือ สนับสนุนให้กับทุกภาคส่วนของสังคมและประชาชนทุกระดับร่วมกันน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในทุกมิติ

2.7750

กระทรวงกลาโหม

กองทัพบก

การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

118.1811

กองทัพเรือ

ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์แนวประการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา

10.0000

กองทัพอากาศ

โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

1.5168

กองบัญชาการกองทัพไทย

การเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง

40.0000

การพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำตามแนวพระราชดำริ

17.5000

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

7.1000

กระทรวงทรัพยากรฯ


กรมทรัพยากรน้ำ

ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำ ระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษา ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริกรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ

2.5500

ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่ม ระบบกระจายน้ำ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ

436.7000

ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวง, โครงการป่าเอนกประโยชน์พัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา, ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ในพื้นที่ต่างๆ

334.2067

อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายน้ำจากอ่างเก็บน้ำวังมะกัก เชื่อมต่อพื้นที่สาธารณประโยชน์ 318 ไร่ พร้อมระบบกระจายน้ำ (สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จ.ลพบุรี

49.9500

อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำเขาน้อย (ฝายพระเทพ), อ่างเก็บน้ำบ่อแม้น, อ่างเก็บน้ำหนองกราด พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จ.ลพบุรี

49.9600

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

155.4020

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รถดับเพลิงแบบปิคอัพถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ทรงงานดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงราย ต.ห้วยไคร้

2.1000

รถดับเพลิงแบบปิคอัพถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร สนานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ทรงงานดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงราย

2.1000

โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1 จำนวนนี้รวมทุกสถานที่ดำเนินการ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการขยายผลตามแนวพระราชดำริ

90.9230

สำนักงานปลัดกระทรวง

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

9.1000

กระทรวงพลังงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน หนึ่งในวัตถุประสงค์คือ กระตุ้นและปลูกฝังความรู้ด้านพลังงานให้มีการตระหนักถึงคุณค่า ร่วมรักษาและเป็นแบบอย่างที่ดี อันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

44.1500

กระทรวงการต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

โครงการพระราชดำริเพื่อร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการกับต่างประเทศ ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

32

โครงการพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

98.000

เงินอุดหนุนเพื่อความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจพอเพียง

50.0000

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ

กรมการท่องเที่ยว

ค่าใช้จ่ายในการยกระดับชุมชนตามโครงการโคกหนองนาโมเดลให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบ

4.327

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่ม เป้าหมายตามแนวพระราชประสงค์พระราชดำริ พระดำริและโครงการหลวง

31.753

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อต่อต้านการทุจริต มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

3.478500

รัฐวิสาหกิจ

องค์การจัดการน้ำเสีย

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2.500000

เทศบาลเมืองและเทศบาลนครทั่วประเทศ

เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 

123.06 

  

รวม

11,936.6643

2.โครงการเทิดพระเกียรติ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์พระเกียรติคุณ ปลูกจิตสำนึกเทิดทูนสถาบันฯ

หน่วยงาน

 

โครงการ


งบประมาณ (ล้านบาท)

กระทรวงกลาโหม

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

โครงการสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

1.7390

กองทัพบก

โครงการเสริมสร้างความรักสถาบันหลักของชาติ

13.5000

โครงการสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ (โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง)

3.9134

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์

4.0000

เงินอุดหนุนโครงการชุมนุมยุวกาชาดและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด
เฉลิมพระเกียรติ

9.6500

ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ของสถานศึกษาเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

5.3565

กระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

กิจกรรม สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคภายใต้ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

24.1234

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

โครงการพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ

8.1855

กรมสุขภาพจิต

ค่าใช้จ่ายในงานราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสน์กษัตริย์ การเพื่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชของประเทศไทย

1.9490

สำนักงานพระพุทธศาสนา

เงินอุดหนุนค่าดูแลรักษาวัดนวมินทราชูทิศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ นครบอสตัน สหรฐัอเมริกา

4.086

เงินอุดหนุนการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ

2

จังหวัด

ขอนแก่น

การเทิดทูน­ถาบันพระมหากษัตริย์และการเ­ริ่มส­ร้าง
ความปรองดองส­มานฉันท์

0.5017

นครราชสีมา

การสร้างความรู้ความเข้าใจ การประชาสัมพันธ์ /การเผยแพร่/การเทิดทูนและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

1.0000

เชียงราย

ปกป้อง เทิดทูน สถาบันหลักของชาติและการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในจังหวัดเชียงรายแบบบูรณาการ

2.1116

สมุทรปราการ

การรณรงค์และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เพื่อสร้างความตระหนักให้กับประชาชนในพื้นที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันฯ

4.2820

เพชรบุรี

เพชรบุรี เข้มแข็ง รัก เทิดทูนชาติศาสน์กษัตริย์ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

0.5630

สงขลา

พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและนันทนาการในพืันที่โครงการสวนปาล์ม เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

7.6370

สตูล

ชาวสตูลเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

0.3000

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ

มรภ.เชียงราย

โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาหอปรัชญา รัชกาลที่ 9

4.6323

กระทรวงคมนาคม

สำนักงานปลัด

โครงการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และการจัดนิทรรศการและกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

5

กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย

ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

6.8772

กระทรวงการต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์

7.400

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

2.0000

กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

74.9919

กรมการศาสนา

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
และพระบรมวงศานุวงศ์

22.5000

กรมศิลปากร

เผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

2.3920

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

เงินอุดหนุนการจัดแสดงโขน ดนตรีศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ

24.2000

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

15.2180

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

3.8000

รัฐวิสาหกิจ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

พัฒนาระบบเครือข่าย อาคารพระราม 9 Phase 2 เว็บไซต์ อพวช. ระบุว่า “โครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า” เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ

8.264700

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์พระราม 9

14.725500

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

โครงการการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่า เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า เว็บไซต์สำนักนายกฯระบุจุดประสงค์ส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าว่า เพื่อเป็นสถานที่ต้อนรับแขกของพระบรมวงศานุวงศ์หรือแขกของรัฐบาล และเพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

9.165

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาคารศูนย์การเรียนรู้ด้านคชศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ          

3

  

รวม

299.0647

3.TO BE NUMBER ONE

หน่วยงาน

 

โครงการ


งบประมาณ (ล้านบาท)

กระทรวงแรงงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนให้กรมสุขภาพจิตในงาน TO BE NUMBER ONE

10

กระทรวงยุติธรรม

กรมคุมประพฤติ

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One)

5

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(TO BE NUMBER ONE)

5

กรมราชทัณฑ์

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(TO BE NUMBER ONE)

5

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(TO BE NUMBER ONE)

15

กระทรวงศึกษาธิการ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

5.0000

กระทรวงสาธารณสุข

กรมสุขภาพจิต

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One)

100.0000

จังหวัด

นครพนม

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเ­พติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี2565

0.5500

กาฬสินธุ์

การประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ/ดีเด่นจังหวัดกาฬสินธุ์ระดับประเทศ ปี2565

0.7630

พะเยา

ขับเคลื่อนการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
(TO BE NUMBER ONE PHAYAO)

4.3409

เพชรบูรณ์

พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ
ด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ TO BE NUMBER ONE จ.เพชรบูรณ์ประจำปี 2565

0.4579

พิจิตร

สร้างและขยายเครือข่ายการรณรงค์ป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดพิจิตร

0.2508

อุทัยธานี

เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุทัยธานี

0.8205

นนทบุรี

TO BE NUMBER ONE

0.8369

ปทุมธานี

รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

2.7716

สุพรรณบุรี

การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

1.2537

ประจวบคีรีขันธ์

ป้องกันและแก้ไขปัญ หาพฤติกรรมเสี่ยงในเยาวชนโดยใช้หลักการ
โครงการ TO BE NUMBER ONE

2.4035

เพชรบุรี

รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One

3.0000

ชุมพร

รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญ หายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

2.5037

นครศรีธรรมราช

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER ONE)

3.4180

พังงา

รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

1.7070

ภูเก็ต

ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในกลุ่ม เยาวชนด้วยกิจกรรม TO BE NUMBER ONE

0.6106

นราธิวาส

เร่งรัดผลักดันการขยายเครือข่ายการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

0.5000

ปัตตานี

รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญ หายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)

2.5625

ยะลา

TO BE NUMBER ONE เพื่อการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

1.1270

กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER ONE)

1.5000

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER ONE)

8.5000

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUBER ONE)

7

  

รวม

191.8776

4. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

หน่วยงาน

 

โครงการ


งบประมาณ (ล้านบาท)

กระทรวงศึกษาธิการ

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร

20.0829

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ

2.8776

จังหวัด

หนองบัวลำภู

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1.0844

สกลนคร

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสวนพฤกษศา­ตร์โรงเรียน

0.2533

พะเยา

ส่งเสริมการดำเนินงานตามโครงการอนุรักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) ของจังหวัดพะเยา

2.3686

ลพบุรี

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ

0.8537

กระบี่

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ

4.7775

ระนอง

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

0.7345

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ

สำนักปลัดฯ

เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ

3.5100

ม.กาฬสินธุ์

โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ

0.9779

มรภ.ชัยภูมิ

โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ

0.9000

มรภ.เชียงราย

เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ

3.7800

มรภ.เชียงใหม่

โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ

10.5381

มรภ.นครศรีธรรมราช

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ

0.9000

มรภ.นครสวรรค์

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ

2.3196

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

3.8430

มรภ.บุรีรัมย์

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ

2.7000

มรภ.พระนคร

เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

3.1050

มรภ.พิบูลสงคราม

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ

2.5373

มรภ.เพชรบุรี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ

1.4683

มรภ.รำไพพรรณี

เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

1.7820

มรภ.เลย

เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริ

0.4500

มรภ.สกลนคร

เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1.3500

มรภ.สุราษฎร์ธานี

เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

3.3750

มรภ.อุตรดิตถ์

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ

2.8395

มรภ.อุบลราชธานี

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ

4.5000

ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

0.4401

ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สนองพระราชดำริ

3.7305

ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สนองพระราชดำริ

0.1800

ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพฯ

6.3000

ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

4.5000

ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพฯ

1.8000

ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ค่าใช้จ่าย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

2.7000

ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพฯ

6.3877

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพฯ

6.3000

ม.เชียงใหม่

เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5.1292

ม.เทคโนโลยีสุรนารี

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ

4.6080

ม.พะเยา

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ

11.3924

ม.แม่โจ้

เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)

9.7289

ม.แม่ฟ้าหลวง

เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ

9.0000

ม.วลัยลักษณ์

เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ

13.2284

กระทรวงกลาโหม

กองทัพเรือ

ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

28.4868

กองทัพอากาศ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ

3.2510

กองบัญชาการกองทัพไทย

การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

3.6000

กระทรวงทรัพยากรฯ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ

3.1378

กรมทรัพยากรน้ำ

อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยหนองน้ำใส สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริ

25.4800

ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงคูขาด สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านโนนแดง

32.0000

อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำบ้านแก่งประลอม สนับสนุนพื้นที่รอบแนวเขตโครงการอนุรักษ์พันธุกรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) หมู่ที่ 1 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

10.2560

รัฐวิสาหกิจ

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

1.707000

  

รวม

277.2520

5. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

หน่วยงาน

 

โครงการ


งบประมาณ (ล้านบาท)

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ

ม.เกษตรศาสตร์

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

30.0000

กระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

66.0000

เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

330.0000

ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันควบคุม โรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

5.8047

เทศบาลเมืองและเทศบาลนครทั่วประเทศ

เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ/ และ เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

23.4406

  

รวม

455.2453

 

6. โครงการอื่นๆ

ตัวอย่างเช่น กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มีงบการปฏิบัติงานพิธีศพที่ได้รับพระราชทาน ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทั่วประเทศ 597.4660 ล้านบาท กระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เงินอุดหนุนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ 170 ล้านบาท  สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา เงินอุดหนุนครูที่ฏิบัติงานในพื้นที่ทรงงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ 2.1 ล้านบาท

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ สำนักปลัดฯ เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 44.13 ล้านบาท ม.มหิดล เงินอุดหนุนศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ 20 ล้านบาท  สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เงินอุดหนุนทุนการศึกษาพระราชทาน 20.47 ล้านบาท

กระทรวงเกษตรฯ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร งบโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์พระบิดาแห่งฝนหลวง ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง 90.61 ล้านบาท  กรมส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศ 1.5 ล้านบาท

สำนักนายกฯ โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีงบทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 66.5 ล้านบาท โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ด้านภัยพิบัติ 199.2 ล้านบาท  และสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปาฐกถาสมเด็จเจ้าฟ้าสิรินธรเพื่อเผยแพร่กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 1.212 ล้านบาท

เป็นต้น

เอกสารอ้างอิง  

 • เล่ม 1 งบกลาง, สำนักนายกรัฐมนตรี, กระทรวงกลาโหม https://bbstore.bb.go.th/cms/1620965367_9103.pdf
 • เล่ม 2 กระทรวงการคลัง, กระทรวงการต่างประเทศ, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ https://bbstore.bb.go.th/cms/1620965896_2295.pdf
 • เล่ม 3.1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (๑) https://bbstore.bb.go.th/cms/1620966042_1563.pdf
 • เล่ม 3.2 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (๒) https://bbstore.bb.go.th/cms/1620966165_4071.pdf
 • เล่ม 3.3 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (๓) https://bbstore.bb.go.th/cms/1620966301_8745.pdf
 • เล่ม 3.4 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (๔) https://bbstore.bb.go.th/cms/1620966487_6635.pdf
 • เล่ม 3.5 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (๕) https://bbstore.bb.go.th/cms/1620966634_3479.pdf
 • เล่ม 4 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ https://bbstore.bb.go.th/cms/1620966997_6997.pdf
 • เล่ม 5 กระทรวงคมนาคม, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม https://bbstore.bb.go.th/cms/1620968888_8460.pdf
 • เล่ม 6 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม https://bbstore.bb.go.th/cms/1620969439_1133.pdf
 • เล่ม 7 กระทรวงพลังงาน, กระทรวงพาณิชย์ https://bbstore.bb.go.th/cms/1620969887_1558.pdf
 • เล่ม 8 กระทรวงมหาดไทย https://bbstore.bb.go.th/cms/1620970004_8782.pdf
 • เล่ม 9 กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม https://bbstore.bb.go.th/cms/1620970828_4144.pdf
 • เล่ม 10 กระทรวงศึกษาธิการ https://bbstore.bb.go.th/cms/1620970939_2759.pdf
 • เล่ม 11 กระทรวงสาธารณสุข https://bbstore.bb.go.th/cms/1620971419_3293.pdf
 • เล่ม 12 กระทรวงอุตสาหกรรม, ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี https://bbstore.bb.go.th/cms/1620971717_6340.pdf
 • เล่ม 13.1 จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๑) https://bbstore.bb.go.th/cms/1620971999_1953.pdf
 • เล่ม 13.2 จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๒) https://bbstore.bb.go.th/cms/1620973420_4390.pdf
 • เล่ม 14 รัฐวิสาหกิจ https://bbstore.bb.go.th/cms/1620973558_9992.pdf
 • เล่ม 15 หน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานของศาล หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ https://bbstore.bb.go.th/cms/1620973791_8522.pdf
 • เล่ม 16.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑) https://bbstore.bb.go.th/cms/1620974331_7818.pdf
 • เล่ม 16.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๒) https://bbstore.bb.go.th/cms/1620974824_8889.pdf
 • เล่ม 16.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๓) https://bbstore.bb.go.th/cms/1620975212_5173.pdf
 • เล่ม 17 หน่วยงานอื่นของรัฐ สภากาชาดไทย ส่วนราชการในพระองค์ https://bbstore.bb.go.th/cms/1620975368_2911.pdf

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net