Skip to main content
sharethis

ผลศึกษา Pew Research Center ชี้คนทำงานสูงวัยในสหรัฐฯ มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นและได้รับค่าจ้างที่สูงขึ้น นอกจากนี้คนทำงานสูงวัยยังพอใจกับงานของพวกเขามากกว่าคนทำงานอายุน้อยกว่า


ที่มาภาพ: Gilbert Mercier (CC BY-NC-ND 2.0)

ผลศึกษา Pew Research Center ระบุว่าประมาณ 1 ใน 5 ของชาวอเมริกันที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป (19%) ถูกจ้างงานในปี 2023 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากกว่าเมื่อ 35 ปีที่แล้วเกือบ 2 เท่า

คนทำงานสูงอายุไม่เพียงแต่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่รายได้ของพวกเขายังเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาอีกด้วย ในปี 2022 คนทำงานทั่วไปที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป มีรายได้ 22 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง เพิ่มขึ้นจาก 13 ดอลลาร์ต่อชั่วโมงในปี 1987

แต่รายได้ของคนทำงานอายุน้อยกว่าไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนัก เป็นผลให้ช่องว่างค่าจ้างระหว่างคนทำงานสูงอายุและผู้ที่มีอายุ 25 ถึง 64 ปี ลดลงอย่างมาก

เนื่องจากมีความเชื่อมโยงกับค่าจ้างที่สูงขึ้น คนทำงานสูงวัยในปัจจุบันแตกต่างจากอดีตในด้านที่สำคัญ ๆ เช่น:

- ชั่วโมงการทำงานของคนทำงานสูงวัยโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่าทศวรรษที่ผ่านมา ปัจจุบัน 62% ของคนทำงานสูงวัยทำงานเต็มเวลา เทียบกับ 47% เมื่อปี 1987
- พวกเขามีแนวโน้มที่จะสำเร็จการศึกษาระดับวิทยาลัย 4 ปี มากกว่าในอดีต ปัจจุบันคนทำงานสูงวัยประมาณ 44% มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป เทียบกับ 18% เมื่อปี 1987 ซึ่งทำให้พวกเขามีโอกาพอ ๆ กับคนทำงานที่มีอายุระหว่าง 25 ถึง 64 ปี
- พวกเขามีแนวโน้มที่จะได้รับผลประโยชน์ที่นายจ้างมอบให้มากกว่าในทศวรรษที่ผ่านมา เช่น แผนเงินบำนาญและประกันสุขภาพ สวนทางกับคนทำงานอายุน้อยกว่า ซึ่งการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่นายจ้างมอบให้เหล่านี้ลดน้อยลงในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา 

จากแนวโน้มที่ดำเนินมาอย่างยาวนาน คนทำงานสูงวัยมีโอกาสมากกว่า 2 เท่าเมื่อเทียบกับคนทำงานอายุน้อยกว่าที่จะประกอบอาชีพอิสระ (23% เทียบกับ 10% ของคนทำงานที่มีอายุระหว่าง 25 ถึง 64 ปี)

เมื่อคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมด - มีผู้สูงอายุในตลาดแรงงานมากขึ้น, ชั่วโมงการทำงานยาวนานขึ้น ด้วยระดับการศึกษาที่สูงขึ้น และค่าจ้างต่อชั่วโมงที่มากขึ้น - การมีส่วนร่วมโดยรวมของแรงงานสูงวัยต่อกำลังแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยเลยทีเดียว ในปี 2023 คิดเป็น 7% ของค่าจ้างและเงินเดือนทั้งหมดที่นายจ้างในสหรัฐฯ จ่าย สัดส่วนนี้สูงขึ้นมากกว่า 3 เท่าเมื่อเทียบกับปี 1987 (2%)

การสำรวจของ Pew Research Center เมื่อเร็ว ๆ นี้พบว่าคนทำงานที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป พอใจกับงานโดยรวมมากกว่าคนทำงานอายุน้อยกว่า คนทำงานสูงวัยยังมีแนวโน้มที่จะบอกว่างานทำให้พวกเขาสนุกสนานและช่วยเติมเต็ม มีเพียงส่วนน้อยที่จะบอกว่าพวกเขาเครียดกับงาน

เพศ เชื้อชาติ และคนทำงานสูงวัย

โครงสร้างประชากรของแรงงานสหรัฐฯ โดยรวมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงบางส่วนสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในวงกว้าง เช่น มีผู้หญิงเข้าสู่ตลาดแรงงานและเข้าเรียนวิทยาลัยมากขึ้น ซึ่งเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงทางเชื้อชาติ แนวโน้มเหล่านี้สามารถเห็นได้ทั่วทั้งคนทำงานสูงวัยและอายุน้อยกว่า

พิจารณาทางด้านเพศ

ในหมู่คนทำงานสูงวัยผู้หญิงมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันผู้หญิงคิดเป็น 46% ของคนทำงานอายุ 65 ปีขึ้นไปทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต สัดส่วนของพวกเธออยู่ที่ 40% ในปี 1987 และ 33% ในปี 1964

แนวโน้มนี้สะท้อนรูปแบบที่เห็นในหมู่คนทำงานอายุน้อยด้วยเช่นกัน: ปัจจุบันผู้หญิงคิดเป็น 47% ของคนทำงานทำที่มีอายุ 25 ปีเป็น 64 ปี เพิ่มขึ้นจาก 44% ในปี 1987 และ 33% ในปี 1964

นอกจากนี้ ผู้หญิงสูงวัยที่ทำงานในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะสำเร็จการศึกษาระดับวิทยาลัย 4 ปีมากกว่ารุ่นก่อน ๆ มาก โดยมีสัดส่วน 42% เทียบกับเพียง 12% ในปี 1987 

เมื่อพูดถึงแรงงานอายุน้อยในปัจจุบัน ผู้หญิงมีแนวโน้มมากกว่าผู้ชายที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในบรรดาคนทำงานอายุ 25 ถึง 64 ปี มีผู้หญิง 49% สำเร็จการศึกษาระดับวิทยาลัย 4 ปี เทียบกับผู้ชายที่ 41%

แต่ในปี 2023 ที่ผ่านมา ผู้ชายมีแนวโน้มมากกว่าผู้หญิงที่จะสำเร็จการศึกษาระดับวิทยาลัย ทั้งในกลุ่มคนทำงานสูงวัยและอายุน้อยกว่า

โดยรวมแล้ว ความสำเร็จทางการศึกษาที่เพิ่มขึ้นในหมู่ผู้หญิงในกลุ่มคนทำงานสูงวัยและอายุน้อยกว่านั้น น่าจะมาจากสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของผู้หญิงที่ได้รับปริญญาระดับวิทยาลัย 4 ปีในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา ในความเป็นจริง ปัจจุบันมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายในหมู่คนทำงานที่มีการศึกษาระดับวิทยาลัย

พิจารณาตามเชื้อชาติ

ประชากรวัยหนุ่มสาวอยู่ในแถวหน้าของการเปลี่ยนแปลงทางเชื้อชาติและชาติพันธุ์ในสหรัฐฯ และจำนวนแรงงานในตลาดแรงงานก็กำลังสะท้อนถึงสิ่งนั้น

คนทำงานทั้งสูงวัยและอายุน้อยกว่าส่วนใหญ่เป็นคนผิวขาว แต่สัดส่วนดังกล่าวลดลงจากทศวรรษก่อน ๆ ในขณะเดียวกัน สัดส่วนของผู้ใหญ่ผิวดำและฮิสแปนิกก็เพิ่มขึ้นในกลุ่มคนทำงานทั้ง 2 เชื้อชาติ ตั้งแต่ปี 1987

อย่างไรก็ตาม คนทำงานอายุน้อยยังคงมีสัดส่วนความหลากหลายทางเชื้อชาติมากกว่า ปัจจุบัน 59% ของคนทำงานอายุ 25 ถึง 64 ปีเป็นคนผิวขาว เทียบกับ 75% ของผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป และ 19% ของคนทำงานในกลุ่มคนทำงานอายุน้อยเป็นชาวฮิสแปนิก เทียบกับ 9% ของคนทำงานสูงวัย

นอกจากนี้ สัดส่วนของคนทำงานอายุน้อยกว่าในปัจจุบันเป็นชาวต่างชาติโดยกำเนิด: 20% เทียบกับ 16% ของคนทำงานสูงวัย

 

ที่มา:
Older Workers Are Growing in Number and Earning Higher Wages (Richard Fry And Dana Braga, Pew Research Center, 14 December 2023)

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net