Skip to main content
sharethis

วุฒิสภาสรุปผลการดำเนินงานด้านนิติบัญญัติ 5 ปี มีการประชุมวุฒิสภา 258 ครั้ง ปรึกษาหารือ 1,315 เรื่อง พิจารณาร่างกฎหมาย 54 ฉบับ พิจารณารายงานของ กมธ. 363 เรื่อง และติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 24 เรื่อง

13 เม.ย. 2567 เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา รายงานว่าสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา 5 ปี ระหว่างวันที่ 22 พ.ค. 2562 - 9 เม.ย. 2567 ว่า มีการประชุมวุฒิสภาทั้งสิ้น จำนวน 258 ครั้ง ใช้เวลาในการประชุมทั้งสิ้น 1,579 ชั่วโมง 55 นาที มีการปรึกษาหารือก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ตามข้อบังคับ ข้อ 18 จำนวน 102 ครั้ง ทั้งหมด 1,315 เรื่อง ใช้เวลาในการปรึกษาหารือก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 77 ชั่วโมง 5 นาที

สำหรับผลการดำเนินงานด้านกฎหมาย มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ จำนวน 54 ฉบับ วุฒิสภาเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร 37 ฉบับ วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมและสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา 10 ฉบับ วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับร่างที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว 4 ฉบับ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 2 ฉบับ และร่างตกไป 1 ฉบับ อนุมัติพระราชกำหนด 14 ฉบับ พิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา 4 ฉบับ พิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 1 ฉบับ พิจารณารับทราบร่างพระราชกฤษฎีกา 1 ฉบับ

ด้านผลการดำเนินงานด้านกระทู้ถาม มีกระทู้ถามที่รับมาดำเนินการ 488 กระทู้ แบ่งเป็น กระทู้ถามด้วยวาจา 167 กระทู้ ตอบแล้ว 59 กระทู้ ตกไป 108 กระทู้  กระทู้ถามเป็นหนังสือ 321 กระทู้ แบ่งเป็น กระทู้ถามที่ขอให้ตอบในที่ประชุม 170 กระทู้ ตอบแล้ว 115 กระทู้ ค้างตอบ 6 กระทู้ ตกไป 49 กระทู้  กระทู้ถามที่ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา 151 กระทู้ ตอบแล้ว 112 กระทู้ รอตอบ 19 กระทู้ และตกไป 20 กระทู้  

นอกจากนี้ ผลการดำเนินงานด้านอื่น ๆ มีการพิจารณาเลือกหรือให้ความเห็นชอบบุคคลให้ดำรงตำแหน่งใด ๆ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอื่น 58 ครั้ง พิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ 363 เรื่อง พิจารณารายงานประจำปีของหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ 225 เรื่อง พิจารณาญัตติ 27 เรื่อง พิจารณารายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 และรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ 24 เรื่อง พิจารณารายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรมสมาชิกวุฒิสภาของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา 2 ครั้ง และตั้งกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภาและกรรมาธิการวิสามัญแทนตำแหน่งที่ว่าง 121 ครั้ง 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net