สพฐ.ออกแนวปฏิบัติจัดการเรียนการสอนแนวทางประชาธิปไตย-ห้ามวิจารณ์ คสช.

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานออกแนวปฏิบัติภายใต้การบริหารของ คสช. จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแนวทางของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ห้ามวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของ คสช.และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

6 มิ.ย.2557 เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.ที่ผ่านมา นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกแนวปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ( คสช.) ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้แนวปฏิบัติดังกล่าว ประกอบด้วย จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแนวทางของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป้นประมุขและมุ่งเน้นให้เกิดความสมานฉันท์ ห้ามนำเสนอหรือเผยแพร่ข้อความทางสิ่งพิมพ์ วิทยุหรือทางสื่อออนไลน์ที่มีลักษณะปลุกระดม ยั่วยุ ชักชวน สร้างความรุนแรง ข้อความอันเป็นเท็จ ไม่เคารพกฏหมายหรือต่อต้านการปฏิบัติงานของ คสช. ห้ามวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของ คสช.และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ห้ามข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาไปเกี่ยวข้องหรือเข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง ห้ามชักชวนให้มารชุมนุมหรือต่อต้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ห้ามอนุญาติให้ใช้สถานที่หรือสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการชุมนุมทางการเมือง แจ้งเตือนและขอความร่วมมือนักเรียนและผู้ปกครองหลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่ที่มีการชุมนุม เพื่อความปลอดภัย หากมีความจำเป็นต้องจัดประชุมสัมมนาขอให้ทำเท่าที่จำเป็น ระมัดระวังไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นการเมือง ตรวจสอบ เฝ้าระวังและป้องกันบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาแทรกแซงการประชุม เป็นต้น

โดยมีรายละเอียดดังนี้ (คลิ๊ก)

 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์