Skip to main content
sharethis

ประธาน สปช.ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ ดึงมหาดไทย-ยุติธรรม-สตช. ร่วมเป็นกรรมการ

21 พ.ค. 2558 โพสต์ทูเดย์รายงานว่า ที่รัฐสภา เทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ลงนามในคำสั่ง สปช. ที่ 20/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิรูปกิจการตำรวจ รวม 17 คน ดังนี้

1. นายเทียนฉาย เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ
2. พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
3. นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ ประธานกรรมการ
4. ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
5. นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กรรมการ
6. พล.ต.ต.อำนวย นิ่มมะโน กรรมการ
7. อัยการสูงสุด หรือผู้แทน กรรมการ
8. เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม หรือผู้แทนกรรมการ
9. นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายกสภาทนายความ กรรมการ
10. พล.ต.อ.ชาญชิต เพียรเลิศ กรรมการ
11. พล.ต.อ.ชัยยง กีรติขจร กรรมการ
12. นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กรรมการ
13. นายพงศ์โพยม วาศภูติ กรรมการ
14. นายเข็มชัย ชุติวงศ์ กรรมการ
15. นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ กรรมการ
16. นายไพโรจน์ พรหมสาส์น กรรมการ
17. นายวันชัย สอนศิริ กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ในคำสั่งดังกล่าวกำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ คือ 1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิรูปกิจการตำรวจในประเด็นหรือในด้านต่างๆ รวมถึงการจัดองค์กรและโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจของกิจการตำรวจ การกำหนดกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจ การบริหารราชการ และการพัฒนาคุณภาพข้าราชการตำรวจ เพื่อให้กิจการตำรวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและชอบด้วยหลักธรรมาภิบาล

2. การดำเนินการให้ใช้พื้นฐานแนวคิดและผลการศึกษาจากรายงานการปฏิรูปกิจการ ตำรวจของคณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม รายงานของคณะกรรมการพัฒนาระบบงานตำรวจ และรายงานกับข้อมูลจากแหล่งอื่นมาเป็นฐานในการพิจารณาด้วย

3. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการโดยความเห็นชอบของประธาน สปช.เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

4. จัดทำรายงานแผนปฏิรูปตำรวจฉบับสมบูรณ์เสนอต่อประธาน สปช.

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net