อนาคตใหม่ : ยื่น กกต.เปิดคะแนนรายหน่วยลงเว็บ - 11 ว่าที่ ส.ส.ฟ้องเอาผิด 'ศรีสุวรรณ' แจ้งความเท็จ

พรรคอนาคตใหม่ ยื่นเรื่องขอให้ กกต.เปิดผลคะแนนเลือกตั้งรายหน่วยทั่วประเทศลงเว็บไซต์ ขณะที่ 11 ว่าที่ ส.ส.ฟ้องเอาผิด 'ศรีสุวรรณ' แจ้งความเท็จกรณีร้องเรียนขาดคุณสมบัติ เนื่องจากถือหุ้นสื่อ ผู้สมัคร เขต 1 นครปฐม ร้อง กกต.เลือกตั้งใหม่ - ชี้คะแนนพลิกไปมา 5 ครั้ง ไม่สามารถเป็นที่ยอมรับทุกฝ่ายได้

2 พ.ค.2562 ความเคลื่อนไหวของพรรคอนาคตใหม่ วันนี้ ไกลก้อง ไวทยการ นายทะเบียนสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ พร้อมด้วยรณวิต หล่อเลิศสุนทร รองหัวหน้าพรรค และพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อ ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อเรียกร้องให้มีคำสั่งไปยังสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดทั่วประ เทศให้เปิดเผยรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.ทั่วประเทศในรูปแบบเอกสาร และอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดจดหมาย 

ที่ อนค.กพ.04.0090/2562 สำนักงานใหญ่พรรคอนาคตใหม่

วันที่ 2 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2562

เรื่อง ขอให้มีคำสั่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร ในการเปิดเผยรายงานผลการนับคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งรายหน่วยเลือกตั้ง โดยเผยแพร่ในรูปแบบเอกสารและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ตามหนังสือพรรคอนาคตใหม่ ที่ อนค.กพ.03.0088/2562 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562 เรียนให้ท่านดำเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการโดยอาศัยมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 นั้น
บัดนี้ เวลาได้ล่วงเลยมาพอสมควรแล้ว ข้าพเจ้ายังไม่ได้รับการตอบรับจากท่านแต่อย่างใด ในขณะเดียวกันผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาพราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อ (ผู้สมัครฯ) ท่านอื่นแจ้งว่าได้รับหนังสือเลขที่ ลต 0012/ว722 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอคัดสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยผู้สมัครฯ อาจร้องขอคัดสำเนาเอกสารรายงานผลการนับคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส. 5/18) ณ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัด ทั้งนี้ การขอคัดถ่ายสำเนาเอกสารจำกัดไว้เพียงบุคคลดังนี้ กล่าวคือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้สมัครฯ หรือพรรคการเมือง โดยสามารถขอคัดสำเนาเอกสารได้โดยยื่นคำร้องขอคัดสำเนาต่อผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัด และบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่รับผิดชอบในบรรดาค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการคัดถ่ายสำเนาเอกสารอีกด้วย

ต่อมา เมื่อข้าพเจ้าได้ตรวจสอบหนังสือดังกล่าวข้างต้นนั้น พบว่า แนวทางปฏิบัติตามหนังสือข้างต้นนี้อาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิเข้าถึงข้อมูลผลการนับคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งรายหน่วยเลือกตั้ง และหากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วการเลือกตั้งทั่วไปครั้งนี้ผู้มีส่วนได้เสียที่แท้จริง ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคน ดังนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีหน้าที่โดยตรงอันต้องเปิดเผยข้อมูลผลการนับคะแนนคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งรายหน่วยทั่วราชอาณาจักร โดยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว และเพื่อให้การเลือกตั้งทั่วไปนี้มิได้เป็นกปโดยทุจริต หรือไม่โปร่งใส หรือมิชอบด้วยกฎหมาย พรรคอนาคตใหม่จึงขอเรียกข้องให้ท่านดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ให้ท่านมีคำสั่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร เพื่อให้เปิดเผยข้อมูลรายงานผลการนับคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งรายหน่วยเลือกตั้ง โดยมีรายละเอียดเอกสารดังต่อไปนี้
1.1 แบบขีดคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส. 5/11)
1.2 รายรายงานผลการนับคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส. 5/16)
1.3 รายรายงานผลการนับคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส. 5/17)
1.4 รายงานผลการนับคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส. 5/18)
ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลผลการนับคะแนนรายหน่วยได้อย่างสะดวก ท่านต้องจัดให้มีการเผยแพร่โดยเป็นในรูปแบบเอกสารและข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

2. ให้ท่านนำข้อมูลผลการนับคะแนนคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งรายหน่วยทั่วราชอาณาจักร แสดงบนเว็บไซต์ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง https://www.ect.go.th โดยจัดทำเป็นชุดข้อมูลซึ่งให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างสะดวก

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาดำเนินการโดยเร็ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายไกลก้อง ไวทยการ)
นายทะเบียนสมาชิกพรรคอนาคตใหม่

เอาผิด 'ศรีสุวรรณ' แจ้งความเท็จกรณีร้องเรียนขาดคุณสมบัติ เนื่องจากถือหุ้นสื่อ

เมื่อเวลา 11.00 น. ที่ สน.ทุ่งสองห้อง  ว่าที่ ส.ส.และผู้สมัคร ส.ส.จากพรรคอนาคตใหม่ จำนวน 11 คน ประกอบด้วย 1. ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ว่าที่ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 2. วินท์ สุธีรชัย ว่าที่ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 3. คารม พรหมพรกลาง ว่า ส.ส.บัญชีรายชื่อ 4. วรภพ วิริยะโรจน์ ว่าที่ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 5. วรกร ฤทัยวาณิชกุลผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ
6. ฐิติกันต์ ฐิติพฤฒิกุล ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ 7. หรินทร์ ยุวรัตนาพร ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ 8. นรีรัตน์ สุขวรรณรัตน์ ผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 สระบุรี 9. วีระชน นามประกาย ผู้สมัคร ส.ส.เขต 4 สกลนคร 10. ปิยเมษฐ ประณีตพลกรัง ผู้สมัคร ส.ส.เขต 14 นครราชสีมา และ 11. กัลยารัตน์ กิตติกัลยานนท์ ผู้สมัคร ส.ส.เขต 10 ขอนแก่น เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับ ศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ในข้อหากระทำการอันเป็นเท็จ เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดกลั่นแกล้งให้ผู้สมัคร ส.ส.ถูกเพิกถอนสิทธิรับสมัคร สิทธิเลือกตั้ง หรือ ประกาศ รับรองผลการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 143 วรรค 2 กับ สน.ทุ่งสองห้อง 

คารม กล่าวว่า เมื่อวันที่ 29 เม.ย. ที่ผ่านมา ตามคำกล่าวหาของ ศรีสุวรรณ มีข้อเท็จจริงว่า ผู้สมัครและว่าที่ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ เช่น ตนได้มีกิจการบริษัทที่เกี่ยวกับสื่อ และเคยเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท​สื่อจริงแต่บริษัท​ถูกยกเลิกไปตั้งแต่​วันที่​ 4​ ก.ย. 2556 แล้ว บางท่าน​ ได้จดทะเบียนประกอบกิจการบริษัทแต่เป็นบริษัทร้าง คือไม่ประกอบกิจการเป็น sleeping company นอกจาก​นี้ยังมีเรื่องของการขายหุ้นออกไป​แต่ยังอาจจะมีชื่อปรากฏ​อยู่ใน​บัญชี​ผู้ถือหุ้นเพราะเป็นกิจการแบบห้างหุ้นส่วนจำกัดและยังมีเรื่องของบริษั​ท​ที่​ถูกยกเลิก​การเป็นบริษัท​โดยสิ้นเชิง​ ไม่สามารถ​กลับมาตั้งเป็นบริษัท​ได้อีก  ซึ่งทางพรรคอนาคตใหม่ยินดีให้ตรวจสอบด้วยความเคารพและยอมรับการตรวจสอบ แต่หากพรรคถูกตรวจสอบทางศรีสุวรรณ​ก็จะต้องถูกตรวจสอบด้วยเช่นเดียวกัน​

คารม กล่าวว่า การยื่นตรวจสอบเรื่องการถือหุ้นสื่อของศรีสุวรรณ เป็นการกระทำที่เกินเลย และไม่มีกฎหมายรองรับ ถือเป็นการกลั่นแกล้งให้ผู้สมัคร ส.ส.ต้องขาดคุณสมบัติ  ซึ่งตนเองก็ไม่รู้จักกับศรีสุวรรณเป็นการส่วนตัว ทั้งนี้ แม้จะสามารถยื่นฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทและการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เพิ่มได้ แต่พรรคอนาคตใหม่จะยังไม่ขอดำเนินการ และขอใช้สิทธิในการปกป้องชื่อเสียงตามกฎหมายการเลือกตั้งก่อน ซึ่งหากศรีสุวรรณกระทำผิดจริง ก็มีโทษทั้งจำคุก ปรับและเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งด้วย

เขต 1 นครปฐม ร้อง กกต.เลือกตั้งใหม่ - ชี้คะแนนพลิกไปมา 5 ครั้ง ไม่สามารถเป็นที่ยอมรับทุกฝ่ายได้ 

เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้ ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม สาวิกา ลิมปะสุวัณณะ ผู้สมัคร ส.ส. เขต 1 จ.นครปฐม พร้อมด้วยนางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ว่าที่ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ เข้ายื่นหนังสือเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งใหม่ใน จ.นครปฐม เขต 1 ต่อ เจ้าหน้าที่ กกต.จังหวัดนครปฐม โดย น.ต. ดำรงศักดิ์ มั่งลิ้น หัวหน้างานสืบสวนสอบสวน รับเรื่อง ทั้งนี้ สืบเนื่องจากแม้จะมีการนับคะแนนใหม่ทุกหน่วยในเขตเลือกตั้งดังกล่าวในวันที่ 28 เมษายน ที่ผ่านมา แต่ทางพรรคอนาคตใหม่ตรวจพบว่ามีความผิดปกติหลายอย่าง  และถ้านับตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งทั่วไปพบว่า ผลคะแนนการเลือกตั้งของเขตนี้มีการเปลี่ยนแปลง พลิกไปมาถึง 5 ครั้ง ซึ่งไม่สามารถหาคะแนนที่ชอบธรรมและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายได้ 

สาวิกา กล่าวว่า จากกรณีดังกล่าว จึงเป็นเหตุผลให้วันนี้ตนเดินทางมายัง กกต.เขตจังหวัดนครปฐม เพื่อยื่นหนังสือเรียกร้องขอความเป็นธรรม อย่าให้กรณี จ.นครปฐม เขต 1 เป็นโดมิโนตัวแรกที่ทำลายความน่าเชื่อถือผลการเลือกตั้งทั้งประเทศ ยังมีโอกาสสำหรับ กกต. ที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้สุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งเรื่องการเปิดเผยผลคะแนนรายหน่วย การคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ไปจนถึงการจัดการเลือกตั้งซ่อมที่โปร่งใส เป็นธรรม ในเขตที่มีข้อเท็จจริงว่าการเลือกตั้งมีปัญหา เพื่อพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นว่า กกต. ยังสามารถทำงานรับใช้ประชาชนและผดุงระบอบประชาธิปไตยได้

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์