'มหาดไทย' ออกไกด์ไลน์การเบิกค่าใช้จ่าย 'รับเสด็จ' ของ อปท. ตั้งแต่ค่าอาหาร ป้ายพีอาร์ ค่ารถ

ปลัดกระทรวงมหาดไทยออกแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ค่าอาหาร ป้ายพีอาร์ ค่ารถ ฯลฯ

1 พ.ย.2563 เว็บไซต์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เผยแพร่หนังสือเมื่อวันที่ 30 พ.ย.ที่ผ่านมา ของฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อแจ้งให้นายอําเภอ ทุกอําเภอทราบ พร้อมทั้งแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติต่อไป เกี่ยวกับแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์

โดย หนังสือระบุว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งระเบียบดังกล่าวได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ นั้น

ปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอํานาจตามข้อ 8 และข้อ 11 (1) ของระเบียบดังกล่าว กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับ การรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การเบิกค่าใช้จ่ายในการเตรียมการระหว่าง การรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เป็นไปด้วยความถูกต้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอํานาจตามข้อ 8 และข้อ 11 (1) ของระเบียบดังกล่าว กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับ การรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

1. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพื้นที่รับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือได้รับมอบหมาย จากจังหวัด/อําเภอ ให้ดำเนินการหรือร่วมดําเนินการรับเสด็จ ส่งเสด็จ ให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ตามรายการ ดังนี้ 1.1 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม สําหรับทหารมหาดเล็ก ข้าราชบริพารที่ตามเสด็จ เจ้าหน้าที่ อารักขาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เฝ้ารับเสด็จ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินคนละ 80 บาทต่อมื้อ วันละไม่เกิน 2 มื้อ สำหรับผู้ร่วมโต๊ะเสวย ไม่เกินคนละ 1,000 บาทต่อวั

1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับทหารมหาดเล็ก ข้าราชบริพารที่ตามเสด็จ เจ้าหน้าที่อารักขาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เฝ้ารับเสด็จ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินคนละ 50 บาทต่อมื้อ วันละไม่เกิน 2 มื้อ 1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัด/ตกแต่งสถานที่ 1.4 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทําความสะอาด 1.5 ค่าเสาธารณูปโภคต่าง ๆ 1.6 ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ 1.7 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 1.8 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ

2. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำประชาชนในเขตพื้นที่ไปร่วมรับเสด็จ ส่งเสด็จ ให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ตามรายการ ดังนี้ 2.1 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม หรือค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม แล้วแต่กรณี สําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้เบิกจ่ายตามข้อ 1.1  1.2 ส่วน 2.2 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม หรือค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม แล้วแต่กรณี สำหรับประชาชนที่ไปร่วมรับเสด็จ ส่งเสด็จ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินคนละ 50 บาทต่อมื้อ วันละไม่เกิน 2 มื้อ 2.3 ค่าเช่าเหมายานพาหนะ หรือค่าเชื้อเพลิงกรณีใช้รถยนต์ส่วนกลาง 2.4 คําใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการดําเนินการดังกล่าว

3. ค่าใช้จ่ายตามข้อ 1.3 - ข้อ 1.8 และข้อ 2.3 - ข้อ 2.4 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้ใช้ดุลพินิจ พิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจําเป็น เหมาะสม และประหยัด เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ แต่ไม่เกินอัตราของกระทรวงการคลังที่กําหนดให้ส่วนราชการ

4. หลักฐานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ ให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

 

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์