เครื่อข่ายปอเนาะ ยินดี “ประยุทธ์ เซ็นต์คำสั่งตั้งกรรมการตรวจสอบการดำเนินงาน “นิคมอุตสาหกรรมจะนะ”เพื่อต่อยอด อนุกรรมการ ที่ธรรมนัสเคย “สัญญา”ลูกผู้ชาย

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขจงมีแด่ศาสนฑูตมุฮัมมัดและสุขสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน

สมบูรณ์ คำแหง ที่ปรึกษาคณะกรรมการประสานงานองค์กร แจ้งต่อผู้เขียนและแกนนำเครือข่ายโรงโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาจะนะ ว่า “นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา เซ็นต์คำสั่งตั้งกรรมการตรวจสอบการดำเนินงาน “นิคมอุตสาหกรรมจะนะ”แล้ว กล่าวคือ


วันที่ 27 มกราคม 2564 นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เซ็นต์ (ลงนาม) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดำเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ หรือเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ตามที่กลุ่มจะนะรักษ์ถิ่นที่ชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณายกเลิกโครงการเมืองต้นแบบนิคมอุตสาหกรรมจะนะ จังหวัดสงขลา ระหว่างเมื่อวันที่ 10 - 15 ธันวาคม 2563 ได้ทำข้อตกลงไว้กับรัฐบาล โดยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ พีมูฟ ซึ่งได้ยอมรับข้อเสนอของเครือข่ายฯ ที่ให้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. พร้อมกับให้ยุติการดำเนินการใดในโครงการนี้เอาไว้ก่อน โดยเฉพาะการเปลี่ยนสีผังเมืองในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 16,700 ไร่ รวมทั้งการยุติการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA. ทั้ง 4 ฉบับ ที่บริษัท TPIPP. IRPC. ในฐานะผู้จะเข้ามาลงทุนทำนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่แห่งนี้ กำลังจะดำเนินการในเดือนมกราคม 2564 เอาไว้ก่อน 

หลังจากนั้นได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ในฐานะรองประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมคนที่ 2 ลงมาตรวจสอบพื้นที่จริงในอำเภอจะนะทั้ง 3 ตำบลเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ทำให้รัฐบาลได้รับทราบถึงข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายมิติ ภายใต้การดำเนินงานในโครงการนี้ของ ศอ.บต. และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อเรียกร้องของประชาชน จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวขึ้น โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม จึงให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีองค์ประกอบ และหน้าที่ดังนี้ 

ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) เป็นประธาน ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน (ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์) เป็นรองประธาน และมีคณะกรรมการตำแหน่งปลัดกระทรวงของกระทรวงต่าง ดังนี้ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และยังประกอบด้วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้บัญชาการตำรวจภาค 9 โดยมีรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจำนวน 2 คน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ในคำสั่งนี้ให้มีอำนาจตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินการขยายโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา หรือเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ให้ศึกษาและทวนปัญหารวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต เสนอแนะแนวทางในการกำหนดนโยบายและมาตรการการแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องของประชาชนที่เกี่ยวข้อง ให้รายงานผลการดำเนินการปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี เชิญผู้แทนส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐและบุคคลเข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อเท็จจริงให้ข้อมูลรวมทั้งจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการต่อไป”

ต่อเรื่องนี้ได้มีความเห็นของ ดร.มังโสด หมะเต๊ะ ในฐานะแกนนำเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจะนะ ว่า “เป็นความก้าวหน้าอีกขั้น ในการที่จะให้ร้อยเอกธรรมนัส มีอำนาจทางกฎหมายแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่ท่านเคยสัญญาตอนที่ท่านลงมาจะนะ และมีหลายภาคส่วนพยายามดิสเครดิตท่านว่า ไม่มีอำนาจแต่งตั้ง และพยายามแย่งซีนแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการนี้แทนเพื่อสะดวกในการควบคุมและสามารถปกปิดความผิดพลาดองค์กรตน 

ซึ่งพวกเราคาดหวังว่าการดำเนินงานของกลไกนี้ต้องตรงไปตรงมา “สอดคล้องกับ ทัศนะของนายรุ่งเรือง ระยะมันยะ เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นซึ่งเห็นว่า “ จะสามารถนำข้อมูลข้อและเท็จจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นในพื้นที่มาพิจารณาอย่างรอบคอบ และเชื่อว่าจะเห็นถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ ในหลายประเด็นอย่างเช่น ความไม่ชอบธรรมในการดำเนินโครงการภายใต้ความรับผิดชอบ ศอ.บต. ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทั้งเรื่องการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและเวทีให้ข้อมูลประชาชนในพื้นที่ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามระเบียบราชการ ที่ว่าด้วยวิธีการในการรับฟังความคิดเห็นประชาชน รวมถึงความพยายามที่จะรวบรัดขั้นตอนในการเปลี่ยนสีผังเมืองจากสีเขียวเป็นสีม่วงในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 16,700 ไร่ โดยการอ้างรายชื่อชาวบ้านจำนวนมากไปใช้ในการเปลี่ยนสีผังเมือง และเป็นผู้ที่เห็นชอบกับโครงการนี้แล้ว ทั้งที่รายชื่อเหล่านั้นได้มาด้วยความไม่ถูกต้องด้วยวิธีการอันมิชอบ 

รวมถึงเรื่องการจัดซื้อที่ดินในเขตนิคมอุตสาหกรรม ที่เห็นถึงความไม่ชอบของขบวนการ หรือโครงข่ายผลประโยชน์ที่รวมหัวกันอย่างเป็นระบบ และอาศัยการออกนโยบายไปในทางทุจริต โดยพบว่ามีทั้งนักการเมืองระดับชาติ นักการเมืองท้องถิ่น ท้องที่ ข้าราชการที่ดิน ทนายความ และกลุ่มนายหน้าจำนวนหนึ่ง ดำเนินการขอออกโฉนดในอย่างผิดปกติในช่วงปี พ.ศ. 2562- 2563 ในช่วงที่มีโครงการเดินสำรวจที่ดินเพื่อออกโฉนด ที่กระทรวงมหาดไทยได้ออกนโยบายเฉพาะกิจนี้ขึ้นมา ภายใต้การกำกับของสำนักงานที่ดินจังหวัด ซึ่งพบว่าการออกโฉนดหลายฉบับในช่วงนั้นมีการทับซ้อนกับที่ดินของประชาชนที่ทำกินอยู่เดิมจำนวนหลายราย และยังมีการออกโฉนดครอบในพื้นที่สาธารณะและพื้นที่อื่นอีกจำนวนมาก ดังปรากฏว่า หลังนั้นมีความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับบริษัทที่เข้ามาลงทุนตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่หลายราย 

ซึ่งความผิดปกติเหล่านี้พวกเราได้นำเรื่องเรียนให้กับ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ไปแล้วเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ปลายปีที่ผ่านมา โดยเราหวังว่าคณะกรรมการชุดนี้จะต้องทำการตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งเราพร้อมที่จะให้ข้อมูลประกอบอื่นอย่างเต็มที่หลังจากนี้ และหวังว่ากลไกนี้ที่ตั้งขึ้นจะเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดได้" 

ในขณะที่บาบอฮุสณี บินหะยีคอเนาะ (โต๊ะครูจะนะ) คณะทำงานคัดค้านโครงการ “จะนะเมืองอุตสาหกรรม” สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา ก็เห็นด้วยในภาพรวมคำสั่งนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ และยังยืนยันว่า “การให้รัฐบาลจัดให้มีการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ หรือ SEA อย่างรอบคอบ เพื่อสร้างชุดข้อมูลทางวิชาการที่มีคุณภาพประกอบการตัดสินใจต่อแนวทางและโครงการพัฒนาในพื้นที่จะนะและที่ต่าง ของภาคใต้หรือที่อื่นต่อไปเป็นการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนความถูกชอบธรรม มีส่วนร่วมและต้องเคารพวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ นี่คือเจตนารมณ์ในนามของโต๊ะครู ผู้รู้ศาสนา ผู้บริหารพวกเราจะคงยืนหยัดในการต่อสู้เพื่อพี่น้อง ชาวบ้านและสัจธรรมต่อไปอย่างไม่ท้อถอย”และท่านบาบอ ได้สะท้อน “7 บทเรียนที่ได้รับและข้อสังเกตุจากกรณีนิคมอุตสาหกรรม​จะนะ ที่ถอดจากคำพูดที่หลายคนใช้

"ค้านไป ยังไง​ก็แพ้ "..

"โครงการที่รัฐบาลพามา สู้ไป ยังไงก็เกิด"..

"เราสู้อำนาจเงินของนายทุนไม่ได้หรอก"

1.เป็นวาทกรรม ที่บั่นทอน​จิตใจชาวบ้านที่ตั้งใจจะสู้​เพื่อปกป้องบ้านเกิดตัวเอง

2.เป็นการพูด​ที่ก้าวล่วงตักเดร (การกำหนดสภาวการณ์) ซึ่งเป็นอำนาจเฉพาะของอัลลอฮ

3.เป็นการยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่ม (ซึ่ง​ไม่ใช่วิถี​ของมุมินผู้ศรีทธา)

4.เป็นการสยบต่อระบบทุนนิยมที่ขัดแย้งกับระบบอิสลาม

5.เป็นการซูฮก​ต่อระบบอำนาจนิยมที่อิสลามปฏิเสธ​ตลอดมา

6.เป็นบทพิสูจน์​ถึงจุดยืนของผู้ศรัทธา

7.บ่งบอกถึง​จุดอ่อน​ของผู้คนในสังคมด้านสิทธิหน้าที่ของพลเมือง

ในขณะที่คนจะนะ (ฝ่ายค้านโครงการ) กำลังติดตาม”การอภิปรายไม่ไว้วางใจ (ที่จะมีขึ้น) ต่อนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย “ที่ออกมาสัมภาษณ์ผ่านสื่อ“ กล่าวถึงกรณีที่มีชื่ออยู่ในลิสต์ถูกพรรคก้าวไกลจองกฐินอภิปรายไม่ไว้วางใจว่ายินดี และมีความพร้อมที่จะชี้แจงทุกเรื่องทุกกรณีโดยเฉพาะ เรื่องเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (ที่ดิน) ในโครงการจะนะเมืองต้นแบบ อุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต”

 

หมายเหตุ
1.สัญญาลูกผู้ชาย เมื่อธรรมนัสลงจะนะ
(http://spmcnews.com/?p=36169)
2.โต๊ะครูจะนะยืนยัน “ค้านโครงการ” (https://www.facebook.com/2287975534786167/posts/2883857795197935/?d=n)

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์