'พีมูฟ-ภาคี #SAVEบางกลอย' แถลงการณ์ความคืบหน้าเจรจากับรัฐบาล

'พีมูฟ-ภาคี #SAVEบางกลอย' แถลงการณ์ความคืบหน้าการเจรจากับรัฐบาล (14 มี.ค. 2564) ชะลอการส่งสำนวนคดีไปอัยการจนกว่าการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลจะได้ข้อยุติ-ตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาลงนามโดยนายก ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30 วัน

 

21.00 น. ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) และ ภาคี #SAVEบางกลอย...

โพสต์โดย ภาคีSaveบางกลอย เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม  2021

 

14 มี.ค. 2564 เมื่อเวลาประมาณ 21.00 น. ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) และภาคี #SAVEบางกลอย ได้แถลงการณ์ความคืบหน้าการเจรจากับรัฐบาล กรณีการแก้ไขปัญหากับรัฐบาลและท่าทีต่อสถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน ระบุว่านับจากขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) ภาคี #SAVEบางกลอย และกลุ่มพี่น้องกะเหรี่ยงบ้านบางกลอย จังหวัดเพชรบุรี ได้ปักหลักชุมนุมบริเวณประตู 3 ข้างทำเนียบรัฐบาล เพื่อผลักดันเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาชาวกะเหรี่ยงบางกลอย โดยมีข้อเสนอ 7 ข้อ ดังนี้

1. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทบทวนท่าทีในการแก้ไขปัญหา โดยไม่วางตัวเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชน และยุติการบิดเบือนข้อมูลข้อเท็จจริงอันจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความเกลียดชังต่อกลุ่มชาติพันธุ์

2. ขอให้ดำเนินการยุติการละเมิดและเพิกถอนการดำเนินคดีกับชาวบ้านบางกลอยจำนวน 30 ราย

3. ให้ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยุทธการพิทักษ์ป่าต้นน้ำเพชร และกระบวนการจับกุมดำเนินคดีกับชาวบ้านบางกลอย

4. ในระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงตามข้อ 3 ให้มีคำสั่งย้ายเจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่มีส่วนเกี่ยวข้องออกจากอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

5. สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดถือและดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงระหว่างตัวแทนรัฐบาลที่ กับผู้แทนชุมชนบางกลอย ภาคี #saveบางกลอย และขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมและ เมื่อวันที่  16 ก.พ. 2564 ณ ทำเนียบรัฐบาล อย่างเคร่งครัด

6. ให้คณะทำงานแก้ไขปัญหาของชุมชนกะเหรี่ยงบางกลอย จังหวัดเพชรบุรี ที่ลงนามแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สามารถเข้าไปในพื้นที่ทำงานได้อย่างอิสระ

7. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระที่ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ องค์กรอิสระ ภาคประชาสังคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีปัญหาของชุมชนบางกลอยบน-ใจแผ่นดินพร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา

วันนี้ (14 มี.ค. 2564) ผู้แทนชุมชนบางกลอย ภาคี #saveบางกลอย และขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ได้ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการประสานงานเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนนโยบาย โดยร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานที่ประชุม และมีมติการแก้ไขปัญหาชุมชนบางกลอย ดังนี้

(1) การเจรจาให้พนักงานสอบสวนชะลอการส่งสำนวนคดีไปอัยการจนกว่าการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลจะได้ข้อยุติ

(2) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหากรณีชุมชนกะเหรี่ยงบางกลอยโดยมีองค์ประกอบฝ่ายวิชาการ นักกฎหมาย ส่วนราชการ โดยมีร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ทำหน้าที่ในการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ที่มาของปัญหา การดำเนินการอพยพผลักดันชาวกะเหรี่ยงบางกลอยออกมาจากชุมชนดั้งเดิมได้ดำเนินการไปโดยชอบด้วยกฎหมาย การตรวจสอบร่องรอยการตั้งถิ่นฐาน การทำประโยชน์ โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ และหลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่น ๆ การให้ความช่วยเหลือในการจัดที่ดินทำกินให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างครบถ้วนเพียงพอหรือไม่อย่างไร ครอบคลุมกรณีต่าง ๆ ได้แก่

• กลุ่มชาวบ้านที่เคยได้รับการจัดสรรที่ดินแล้ว และไม่สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้ ให้เร่งดำเนินการพัฒนาสาธารณูปโภคให้เพียงพอต่อการอยู่อาศัยและการทำการเกษตร
• กลุ่มที่ไม่เคยได้รับการจัดสรรที่ดินมาก่อน และประสงค์จะได้รับการจัดสรรที่ดิน ให้มีเร่งดำเนินการจัดหาที่ดินที่เหมาะสมให้กับชาวบ้านกลุ่มนี้
• กลุ่มชาวบ้านที่ประสงค์จะกลับพื้นที่หมู่บ้านเดิม หากมีการร่องรอยการจัดตั้งถิ่นฐาน และทำกินในพื้นที่ดั้งกล่าวมาก่อน ต้องดำเนินการให้มีการจัดตั้งชุมชนและสามารถทำกินได้อย่างถูกต้องต่อไป

(3) คำสั่งแต่งตั้งจะลงนามโดยนายกรัฐมนตรีเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และให้คณะกรรมการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30 วัน และคณะกรรมการชุดนี้ จะมีหน้าที่ในการศึกษาข้อเท็จจริงและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านคดีความทั้งด้านคดีปกครอง คดีอาญา และคดีแพ่งที่เกิดขึ้นกับชาวกะเหรี่ยงบางกลอยในทุกกรณี

(4) ให้นำผลการประชุมดังกล่าวเข้าสู่การประชุมพิจารณาของคณะะกรรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมที่มีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานในวันอังคารที่ 16 มี.ค. 2564 ณ ห้องประชุม 109 ทำเนียบรัฐบาล

เราในนามขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) ภาคี #SAVEบางกลอย และกลุ่มพี่น้องกะเหรี่ยงบ้านบางกลอย ขอให้พี่น้องประชาชนร่วมยืนหยัดเคียงข้างพวกเราในการเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมทันที พร้อมกับกำหนดนโยบายระยะยาวในการสร้างสังคมที่เป็นธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนด้วยความจริงใจ เป็นธรรม และยั่งยืน

อนึ่งในการปักหลักชุมนุมของพีมูฟ และขบวนเดินทะลุฟ้า ณ บริเวณถนนพระราม 5 ซอยชมัยมรุเชษฐนั้นเป็นการใช้พื้นที่ร่วมกันอย่างสันติ สมานฉันท์ ด้วยความเอื้อเฟื้อแบ่งปัน ในการผลักดันภารกิจและเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและการสร้างสังคมที่เป็นประชาธิปไตย เคารพสิทธิมนุษยชนเพื่อประชาชนไทยทุกคนสามัคคีประชาชน สร้างสังคมที่เป็นธรรม ประชาชนคือผู้กำหนดอนาคตตนเอง

ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรรม (P-Move) ภาคี #SAVEบางกลอย 14 มี.ค. 2564 ทำเนียบรัฐบาล

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์