ศาลปกครองยกคำร้องไม่เลื่อนวันสอบ TCAS64

ศาลปกครองยกคำร้องไม่เลื่อนวันสอบ TCAS64 ชี้หากเลื่อนจะกระทบคนจำนวนมาก ด้าน 'ทปอ-สทศ.' เดินหน้าจัดสอบต่อ

19 มี.ค. 2564 เว็บไซต์ข่าวสด รายงานว่าศาลปกครองกลางมีคำสั่งยกคำขอกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาของ น.ส.พรปวีณ์ กับพวกรวม 6 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร.ร.พระมารดานิจจานุเคราะห์ และกลุ่มนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 6 คน ที่ยื่นฟ้อง กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่ประชุมใหญ่อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) และกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ต่อศาลปกครองกลาง และขอให้ศาลสั่งเลื่อนการสอบคัดเลือกกลางกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจำปี 2564

ศาลปกครองเตรียมไต่สวนเลื่อนสอบ TCAS64 หลัง 'ทปอ.' ยืนยันว่าจะไม่เลื่อน
เพื่อไทยพานักเรียนยื่นศาลปกครองกลาง ขอให้ไต่สวนฉุกเฉินเลื่อนการสอบ TCAS

จากกำหนดการเดิม ในวันที่ 27 และ 29 มี.ค.ออกไปก่อน 1- 2 สัปดาห์ หลังจากที่มีการสอบปลายภาคของนักเรียน ม.6 เสร็จสิ้นแล้ว โดยศาลให้เหตุผลว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่าการสอบ TCAS มีการกำหนดไว้ 2 ประเภทประเภทที่ 1 การสอบทักษะและทัศนคติและความถนัดได้แก่การสอบ GAT/ PAT ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนในห้องเรียนโดยตรง ประเภทที่ 2 เป็นวิชาประเภทเนื้อหาได้แก่วิชา O-NET และวิชาสามัญซึ่งประเทศที่ 2 นี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสอบหลังจากเรียนในห้องเรียนครบหลักสูตรแล้ว ข้อเท็จจริงจึงยังไม่อาจพิจารณาได้ว่าการกำหนดปฏิทินการสอบตามคู่มือ TCAS ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งจะต้องมีการแสวงหาข้อเท็จจริงต่อไป

อย่างไรก็ตามเมื่อโรงเรียน ที่ น.ส.พรปวีณ์ กับพวก ศึกษาอยู่ได้มีการจัดสอบปลายภาคเสร็จสิ้นก่อนมีการสอบ GAT/ PAT กรณีจึงรับฟังได้ว่า ในส่วน น.ส.พรปวีณ์ กับพวก อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ต้องเรียนในห้องเรียน จนครบหลักสูตรตามหลักการสำคัญของการสอบ TCAS ตามคู่มือระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้ารับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปี 2564 ในชั้นนี้จึงยังรับฟังไม่ได้ว่าการกำหนดปฏิทินการสอบ TCAS ในส่วนที่เกี่ยวกับ น.ส.พรปวีณ์ กับพวก น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับปัญหาว่าหากศาลมีคำสั่งทุเลาจะเป็นปัญหาและอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะหรือไม่เห็นว่าเมื่อมีผู้สมัครสอบรายวิชา GAT/ PAT จำนวน 257, 274 คนรายวิชาสามัญจำนวน 175,003 คนและรายวิชาสอบ O-NET จำนวน 387,139 คนมีจังหวัดสนามสอบ 77 จังหวัดหน่วยสนามสอบสูงสุด 397 หน่วยและมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสอบอีกไม่น้อยกว่า 20,000 คน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเช่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องเตรียมตัว ต้องเดินทางต้องหาที่พัก

หากมีการเลื่อนสอบย่อมจะส่งผลกระทบต่อผู้จัดการสอบผู้เข้าสอบรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนมาก นอกจากนี้ได้มีการจัดส่งข้อสอบไปยังศูนย์สอบต่างๆทั่วประเทศแล้วประกอบกับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมระบบ TCAS มีจำนวน 80 สถาบันจาก 156 มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้เข้าร่วมระบบ TCAS ก็ได้มีการกำหนดการคัดเลือกต่อจากการคัดเลือกของ TCAS ซึ่งจะได้รับผลกระทบตามไปด้วย

รวมทั้งการแจ้งเลื่อนการสอบอย่างกระชั้นชิดก็ไม่อาจดำเนินการแจ้งได้อย่างทั่วถึงครบถ้วนภายในระยะเวลาที่จำกัด เพราะผู้เกี่ยวข้องมีจำนวนมาก อันเป็นปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นแก่การบริหารงานของรัฐและแก่การบริการสาธารณะดังนั้นเมื่อคำขอของ น.ส.พรปวีณ์กับพวก ไม่เข้าเงื่อนไขที่ศาลจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองในประการดังกล่าว จึงไม่มีเหตุสมควรที่ศาลจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคู่มือระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปีการศึกษา 2564 จึงมีคำสั่งยกคำขอกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา

'ทปอ-สทศ.' เดินหน้าจัดสอบ TCAS64 ต่อ

เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ รายงานว่าภายหลังศาลปกครอง ยกคำร้องไม่เลื่อนสอบ TCAS64 ล่าสุด นายพีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ “ทีแคส” หลังศาลมีมติดังกล่าว ดังนั้นที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดสอบ จะเดินหน้าจัดสอบต่อไป เพราะวันที่ 20-23 มี.ค. นี้ จะมีการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) แล้ว

น.ส.ศิริดา บุรชาติ ผู้อานวยการ สทศ. กล่าวว่าในการทดสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2564 สอบวันที่ 20-23 มี.ค. นี้ มีสนามสอบ 209 แห่งทั่วประเทศ ผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด 257,274 คน จำแนกตามวิชา ดังนี้ GAT ความถนัดทั่วไป 254,214 คน PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 196,519 คน PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 147,633 คน PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ 43,285 คน PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10,236 คน PAT 5

ความถนัดทางวิชาชีพครู 85,000 คน PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ 13,677 คน PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส 6,883 คน PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน 2,005 คน PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น 7,074 คน PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน 16,661 คน PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ 856 คน PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี 8,601 คน PAT 7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหลี 5,741 คน มีกำหนดการประกาศผลสอบในวันที่ 23 เมษายน 2564

“สทศ. ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าสอบเป็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในบางพื้นที่ ซึ่งในการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ สทศ. ได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการทดสอบทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 และได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังกระทรวงสาธารณสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อแจ้งกำหนดการสอบประเภทต่าง ๆ ”

“และมาตรการป้องกันฯ ดังกล่าว รวมทั้งขอความร่วมมือให้ประสานงานแจ้งไปยังหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกและกำกับให้แต่ละสนามสอบมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด” น.ส.ศิริดา กล่าว

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์