สป.จัดประกวด 'อินโฟกราฟิก' ธีม 'สำนึกพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันกษัตริย์'

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (สป.) ชวนประชาชนร่วมประกวด 'อินโฟกราฟิก' ธีม "สำนึกพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์" หมดเขต 4 ส.ค.นี้ ชิงเงินรางวัลกว่า 5 แสนบาท 

 

27 มิ.ย. 2566 เพจเฟซบุ๊ก "สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม" โพสต์ข้อความเมื่อ 23 มิ.ย.ที่ผ่านมา เชิญชวนประชาชน หรือผู้สนใจส่งผลงานอินโฟกราฟิก (Infographic) เริ่มประกวดภายใต้ธีม "สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความจงรักภัคดี เทิดทูน สถาบัน พระมหากษัตริย์ไทย" พร้อมชิงเงินรางวัลการประกวดจำนวน 505,000 บาท โดยจะหมดเขตวันที่ 4 ส.ค. 2566

ภายในเว็บไซต์ของ http://infographiccontest.com/ ซึ่งเป็นเว็บไซต์บอกรายละเอียด และข้อกำหนดการประกวด ได้ระบุเหตุผลและหลักการว่า สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีนโยบายเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นหลักอันสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จึงถือเป็นหน้าที่สำคัญยิ่ง ในการที่จะเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยความจงรักภักดี และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และความเป็นจริงอันเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงพระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สถานศึกษา เยาวชน และประชาชน ตลอดจนหน่วยงานของรัฐได้เรียนรู้ และเข้าใจหลักการทรงงาน ตลอดจนสามารถนำหลักการดังกล่าวประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต หรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สป. (สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม) โดย สลก. สป. (สำนักงานเลขานุการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม) ได้ดำเนินโครงการถวายความจงรัก ภักดี เทิดทูน และป้องกันสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการร่วมกันเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีความรักชาติ มีความสมัครสมานสามัคคี และจะเป็นรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญมั่นคง โดยการจัดการประกวดการสร้างสรรค์งานในลักษณะ Infographic Design หัวข้อ “การเทิดทูน และการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์” ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะดำเนินการสานต่อและต่อยอดในการที่จะพัฒนาเครือข่ายเพิ่มเติม รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการอบรมออนไลน์แก่ผู้เข้าประกวด โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับหัวข้อที่ทางโครงการได้จัดตั้งขึ้น อบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการออกแบบ ซึ่งเป็นในโครงการของนี้มีการสอดแทรกเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการในพระราชกรณียกิจ อีกทั้งยังสามารถให้ความรู้ความเข้าใจแก่เยาวชนและประชาชน ในสังคม โครงการผลิตสื่อที่สร้างสรรค์นี้สร้างขึ้นเพื่อให้หน่วยขึ้นตรงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประชาชนทั่วไป และเยาวชน ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สื่อ เพื่อพัฒนาสังคมสร้างสรรค์สื่อที่มุ่งเน้นรักษาความมั่นคงของชาติ อีกทั้งโครงการยังได้รับทราบมุมมอง จินตนาการและแนวความคิดอันหลากหลายจากกลุ่มเป้าหมาย โดยได้กำหนด Core Concept หรือหลักการดำเนินโครงการ โดยการน้อมนำพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาเป็นหัวข้อในการสร้างสรรค์งานในลักษณะ Infographic Design

สำหรับวัตถุประสงค์ของการประกวดนั้น แบ่งเป็น 1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสถาบันพระมหากษัตริย์ 2. เพื่อสร้างสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสถาบันพระมหากษัตริย์

3. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นพระประมุข 4. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบในพระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยการศึกษาและค้นหาข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เพื่อนํามาใช้ในการดําเนินกิจกรรม

5. เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนของชาติ เกิดความปรองดองสมานฉันท์ มีความเข้าใจร่วมกันและเกิดความ รักความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 6. เพื่อให้เป็นภาพจําของประชาชนได้ประจักษ์ว่า สป. และ กห.เป็นหนึ่งในสถาบันสําคัญ ที่มีความจงรักภักดี ต่อองค์พระมหากษัตริย์ และสถาบันพระมหากษัตริย์ และ 7. เพื่อได้เห็นมุมมองต่างๆ จากกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ขณะที่เงื่อนไขการส่งเข้าประกวด แบ่งเป็น 1. ระดับบุคคลทั่วไป หัวข้อ ความภูมิใจในพระมหากษัตริย์ไทย ผลงานต้องแสดงถึง ความภูมิใจในพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรี ที่ทรงมีพระราชกรณียกิจ และการทรงงานต่างๆ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศและพสกนิกร โดยผู้ส่งผลงานสามารถเลือกพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีได้ผลงานละ 1 รัชกาล และต้องแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่พระมหากษัตริย์ทรงทําให้กับชาติและประชาชน

2. ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช. หรือเทียบเท่า หัวข้อ โครงการพระราชดําริในบ้านฉัน โดยผลงานต้องแสดงถึงความภูมิใจในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศ์ ที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนของผู้ส่งผลงาน และต้องแสดงให้เห็นถึงผลงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และ ประโยชน์ที่เกิดกับชุมชนของตนเอง

3. ระดับอุดมศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า หัวข้อ แผ่นดินทองของไทยในสมัยรัชกาลที่ 10 ผลงานต้องแสดงถึงความภูมิใจในพระราชกรณียกิจ หรือการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ และต้องแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่เกิดกับประชาชน

และ 4. ข้าราชการและพนักงานราชการของ กห. และ สป. หัวข้อ จิตอาสาพระราชทาน
ผลงานต้องแสดงถึงความภูมิใจในภารกิจของโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ และ ต้องแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่เกิดกับประชาชน

อ่านรายละเอียดของโครงการ และเงื่อนไขการส่งประกวดทั้งหมดที่เว็บไซต์ http://infographiccontest.com/
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท