Skip to main content
sharethis

ศาล รธน.ไม่รับพิจารณาคดี ‘เรืองไกร’ ร้องศาล นายกฯ แถลงนโยบายไม่แจงที่มารายได้ เนื่องจากเห็นว่าเป็นอำนาจในทางการเมืองของ ครม.และเรืองไกรไม่ใช่บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรภาพโดยตรง

22 พ.ย.2566 เฟซบุ๊กเพจของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่ข่าวผลการประชุมปรึกษาคดีของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องที่ เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 ว่า การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีโดยผู้ถูกร้องต่อรัฐสภา มิได้ชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ ที่จะนํามาใช้จ่ายในการดําเนินนโยบาย เป็นการกระทําที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 126 ละเมิดสิทธิ หรือเสรีภาพของผู้ร้องในการได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 41 (1) การแถลงนโยบายดังกล่าวใช้บังคับมิได้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 5 วรรคหนึ่ง

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาเป็นการใช้อํานาจในทางการเมืองของคณะรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นองค์กรฝ่ายบริหารในความสัมพันธ์เฉพาะกับรัฐสภาอันอยู่ในความหมายของการกระทําของรัฐบาล ประกอบกับผู้ร้องไม่ใช่บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรงอันเกิด จากการกระทําของผู้ถูกร้อง ศาลจึงมติเป็นเอกฉันท์มีคําสั่งไม่รับคําร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net